Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е създадена през 2002 г. със Закона за автомобилните превози. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище в гр. София и 27 регионални структури.
Дейността, структурата и организацията на агенцията са определени с Устройствен правилник приет от Министерски съвет.
Основните задачи на агенцията произтичащи от Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата са свързани с осъществяване на контрол и регулация на общественият превоз на пътници и товари, автомобилните превози на опасни товари, техническата изправност на превозните средства, одобряването на превозни средства, придобиването на правоспособност за управление на МПС, повишаване квалификацията на водачите, психологически подбор и др. дейности определени с национални или европейски нормативни документи.


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна aгенция "Автомобилна администрация", Приет с ПМС № 272 от 29.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 105 от 6.12.2013 г., изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 1.02.2020 г.

Структура: Изображението можете да видите тук.


Контакти:

Изпълнителна агенция  "Автомобилна администрация"
София 1000, ул."Й.В.Гурко" №5
тел: 02/9308840, факс: 02/988 54 95
e-mail:
avto_a@rta.government.bg.
Телефони за връзка със служителите на агенцията можете да видите тук.
Информация за контакт с областните отдели "Автомобилна администрация" може да видите тук.


Работно време: Понеделник - Петък, 09:00 ч. - 17:30 ч.


Банкови сметки:

  Банковите сметки на Централно управление на ИА “АА” се обслужват от банка УниКредит Булбанк, София, и са както следва:

Валута

IBAN BIC(SWIFT) код
BGN BG03 UNCR 9660 3120607317 UNCRBGSF
EUR BG32 UNCR 7000 3408 2713 25 UNCRBGSF

Плащания могат да бъдат извършвани с дебитна карта, издадена от българска банка през POS терминал.

 

  *Забележка:  
1. 
Валутната банкова сметка да се използва за превеждане на държавните такси в EUR, съгласно чл. 99 на Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на Министерство на транспорта  в частта на ИА “Автомобилна администрация.;

2. Уважаеми потребители на информацията, имайте предвид, че при иницииране на преводи в страната и чужбина BIC (SWIFT) кода на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF e задължителен реквизит на клиентските платежни документи. Попълването на горните кодове от страна на нашите контрагенти е задължително условие за коректното отразяване на преводите по нашата сметка.

Считано от 01.02.2019 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ има нови изисквания към платежните документи за заплащане на такси за административни услуги по Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
Платежните документи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да съдържат следните реквизити:

  1. Три имена и ЕГН на заявителя/Наименование и БУЛСТАТ на фирма.
  2. Основание за плащане: съответния код от  Номенклатурата на кодове за заплащане на таксите по Тарифа 5 в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  3. Вид документ – 09.
  4. Номер на документа, по който се плаща - регистрационен номер на заявлението за административна услуга и дата.

Правилник за вътрешния трудов ред на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, утвърден със Заповед № РД-08-13/31.07.2019 г.


Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.

Цели на администрацията за 2014 г.


Анализ на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две годиниВъв връзка с проект "Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е извършен функционален анализ.

Вижте цялата информация тук


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз