Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е създадена през 2002 г. със Закона за автомобилните превози. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище в гр. София и 27 регионални структури.
Дейността, структурата и организацията на агенцията са определени с Устройствен правилник приет от Министерски съвет.
Основните задачи на агенцията произтичащи от Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата са свързани с осъществяване на контрол и регулация на общественият превоз на пътници и товари, автомобилните превози на опасни товари, техническата изправност на превозните средства, одобряването на превозни средства, придобиването на правоспособност за управление на МПС, повишаване квалификацията на водачите, психологически подбор и др. дейности определени с национални или европейски нормативни документи.


Структура: Изображението можете да видите тук.


Изпълнителна агенция "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" има внедрена Система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2008. Сертифицирана е от 25.02.2010 г. от CERTIFICATION INTERNATIONAL (UK) LIMITED със сертификат № CI/8208.

Политика по качеството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


Контакти:

Изпълнителна агенция  "Автомобилна администрация"
София 1000, ул."Й.В.Гурко" №5
тел: 02/9308840, факс: 02/988 54 95
e-mail:
avto_a@rta.government.bg.
Телефони за връзка със служителите на агенцията можете да видите тук.
Информация за контакт с областните отдели "Автомобилна администрация" може да видите тук.


Работно време: Понеделник - Петък, 09:00 ч. - 17:30 ч.


Административно обслужване


Банкови сметки:

Банкови сметки за услуги, заявени в деловодството на ИААА в гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5 може да видите тук
Банкови сметки за услуги, заявени в областните отдели "Автомобилна администрация" може да видите тук

Платежните документи задължително трябва да съдържат следните реквизити:
1.      Три имена и ЕГН на заявителя/Наименование и БУЛСТАТ на фирма.
2.      Основание за плащане: съответния член, ал, т. от Тарифа 5 за таксите, които се събират в МТИТС и наименование на услугата.

Платежни документи с липсващо или неточно основание, грешна банкова сметка или неточно преведена сума няма да бъдат приемани!


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна aгенция "Автомобилна администрация", Приет с ПМС № 272 от 29.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 105 от 6.12.2013 г., изм. и доп., бр. 33 от 8.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.

Правилник за вътрешния трудов ред на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, утвърден със Заповед РД-01-655/29.12.2014 г, изменен със Заповед № РД-01-702/22.08.2017 г.


Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.

Цели на администрацията за 2014 г.


  1. Oбразец на декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и образец на декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1. т. 3 от ЗПКОНПИ - съгласно Приложение № 1 и Приложение № 1а.
  2. Oбразец на уведомление за самоотвод но чл. 63, ал. 1 от 311КОНПИ съгласно 11риложение № 2.
  3. Oбразец за подаване на сигнал за корупция или за конфликт на интереси - съгласно Приложение № 3.

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Списък на служителите, подали декларация по чл. 12 от ЗПУКИ, които не са дали съгласие за публикуване на декларациите

Списък на служителите, подали декларация по чл. 12 от ЗПУКИ, коитo са дали съгласие за публикуване на декларациите:

Централно управление на ИААА
ОО АА Благоевград
ОО АА Бургас
ОО АА Варна
ОО АА Велико Търново
ОО АА Видин
ОО АА Враца
ОО АА Габрово
ОО АА Добрич
ОО АА Кърджали
ОО АА Кюстендил
ОО АА Ловеч
ОО АА Монтана
ОО АА Пазарджик
ОО АА Перник
ОО АА Плевен
ОО АА Пловдив
ОО АА Разград
ОО АА Русе
ОО АА Силистра
ОО АА Сливен
ОО АА Смолян
ОО АА София
ОО АА Стара Загора
ОО АА Търговище
ОО АА Хасково
ОО АА Шумен
ОО АА ЯмболВъв връзка с проект "Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е извършен функционален анализ.

Вижте цялата информация тук


Длъжностно лице по защита на личните данни - Стефан Златарев: szlatarev@rta.government.bg


Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз