Бюджет на агенцията за 2018 г.

Вижте цялата информация тук


 

I. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е създадена през 2002 г. със Закона за автомобилните превози. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище в гр. София и 27 регионални структури.
Дейността, структурата и организацията на агенцията са определени с Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ приет с ПМС № 272 от 29.11.2013 г., (обн., ДВ, бр. 105 от 6.12.2013 г., изм. и доп., бр. 33 от 8.05.2015 г.).
Основните задачи на агенцията, произтичащи от Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата, са свързани с осъществяване на контрол и регулация на общественият превоз на пътници и товари, автомобилните превози на опасни товари, техническата изправност на превозните средства, одобряването на превозни средства, придобиването на правоспособност за управление на МПС, повишаване квалификацията на водачите, психологически подбор и др. дейности определени с национални или европейски нормативни документи.
II. Регистрите, които Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ периодично осъвременява и е публикувала на интернет страницата си са:

ДИРЕКЦИЯ "ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ВОДАЧИ"

1. Превозни средства:
1. 1. Списък на лицата, извършващи монтаж и настройка на устройства за ограничаване на скоростта;
1. 2. Списък на определените и нотифицирани технически служби за одобряване типа на нови превозни средства (ПС) и индивидуално одобряване на нови ПС;
1. 3. Списък на определените и нотифицирани технически служби по Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства;
1. 3. Списък на определените и нотифицирани технически служби по Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО;
1. 4. Списък на технически служби по Правила на Икономическата комисия за Европа към Организацията на Обединените нации;
1. 5. Регистър на лицата, получили разрешение по реда на Наредба № H-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства:
- КТП V категория;
- КТП L категория;
- КТП, извършващи преглед по ЕКМТ;
1.6. Списък на КТП, получили разрешение за извършване на проверка на газови уредби;
1.7. Всички КТП.
2. Водачи:
2. 1. Учебни центрове;
2. 2. Психологически лаборатории;
2.3. Обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
2. 4. Квалификация на водачи;
2. 5. Списък на фирмите, получили разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоза на опасни товари.

ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ"

1. Превоз на пътници и товари:
1. 1. Валидни международни лицензи за превоз на товари;
1. 2. Валидни международни лицензи за превоз на пътници;
1. 3. Валидни вътрешни лицензи за превоз на товари;
1. 4. Валидни вътрешни лицензи за превоз на пътници; 
1. 5. Удостоверения за регистрация за таксиметров превоз на пътници;
1. 6. Бюра за обслужване на превозвачи.

2. Автогари:
2. 1. Списък с автогарите на територията на Република България в съответствие с Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.
3. Списък на междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и/или гранични райони, за които се отпуска субсидия за 2016 г., съгласно чл. 52 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Обн. ДВ, бр. 51 от 7 юли 2015 г.).

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ"

 1. Списък на превозвачите и лицата, извършващи обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари;
2. Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП.

III. Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, утвърдени със Заповед № РД-01-125/12.06.2008 г. на изпълнителния директор, изменени със Заповед № РД-08-2/20.02.2014 г.
IV. Образец на заявление за достъп до обществена информация.
V. Образец на протокол за предоставяне на достъп Приложение № 5.

Длъжностно лице по защита на личните данни - Стефан Златарев: szlatarev@rta.government.bg


Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз