За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са постъпили и регистрирани общо 47 (четиридесет и седем) броя сигнали с твърдение за корупционно поведение на служители на Агенцията и 1 (един) сигнал за конфликт на интереси.
По всички сигнали е извършена проверка.
От извършените проверки не са получени доказателства за корупционно поведение на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или нарушения на вътрешният ред.
7 (седем) от получените сигнали са препратени за разглеждане по компетентност до други институции.
В хода на проверките не са констатирани конфликт на интереси на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
За нарушаване на трудовата дисциплина за 2015 г. с дисциплинарно наказание са наказани общо 20 служители на ИА „Автомобилна администрация“.
За 2015 г. наказани служители са, както следва:

  • с дисциплинарно наказание „забележка“ са наказани:

1 (един) служител от ОО АА гр. Сливен;
4 (четирима) служители от  ОО АА гр. Търговище;
3 (трима) служители от ОО АА гр. Шумен;
3 (трима) служители от ОО АА гр. София;
2 (двама) служители от ОО АА гр. Враца;
1 (един) служител от ОО АА гр. Ловеч;
1 (един) служител от ОО АА гр. Пловдив;
1 (един) служител от ОО АА гр. Кюстендил.

  • с наказание „порицание“ са наказани:

1 (един) служител от ОО АА Кърджали;
1 (един) служител от ОО АА Търговище;

  • с наказание „предупреждение за уволнение“ е наказан:

1 (един) служител от ОО АА гр. София.

  • с наказание „отлагане на повишението в ранг с една година“:

1 (един) служител от ОО АА гр. София.

По отношение на оценката на корупционния риск в ИА АА.
Служители от Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ за 2015 г. извършиха анализ на състоянието на нивото на корупционния риск в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, съгласно „Методика за оценка на корупционния риск“, утвърдена със Заповед № Р-68/31.03.2014 г. на Министър-председателя на Република България,

Видно от извършената оценка, корупционния риск в ИА АА се оценява като „висок“ - 2,65%, съгласно „Методиката за оценка на корупционния риск“.


Анализ за дейността на звено „Мониторинг и превенция на риска”за периода 01.01.2012 г.–31.12.2012г.

За периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са постъпили и регистрирани общо 23 (двадесет и три) броя сигнали с твърдение за корупционно поведение на служители на Агенцията и 4 (четири) броя сигнали за конфликт на интереси. За всеки един сигнал е разпоредена съответната проверка.

При проверка на един от сигналите се констатира, че подателя на сигнала и посоченото име, като жалбоподател в сигнала не са един и същи човек. По 18 (осемнадесет) броя от подадените сигнали не е установено корупционно поведение на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и не са предприети наказания по съответния административен ред.

По 4 (четири) броя сигнали се извършват проверки, които до момента не са приключили.

В хода на проверките не са констатирани конфликт на интереси на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

В периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. служители на звено „Мониторинг и превенция на риска” са извършили 2024 часа видео наблюдение на проведени изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за придобиване на удостоверение за „превоз на опасни товари” (ADR) и придобиване на удостоверение за „водач на лек таксиметров автомобил” в залите на Областните отдели „КД - ДАИ” и частните кабинети на фирмите предлагащи обучение и подготовка на кандидати за водачи на МПС и начална квалификация.


Заповед РД-08-7/21.05.2013 г.

Методика

Вътрешни правила


Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Списък на служителите, подали декларация по чл. 12 от ЗПУКИ, които не са дали съгласие за публикуване на декларациите

Списък на служителите, подали декларация по чл. 12 от ЗПУКИ, които са дали съгласие за публикуване на декларациите:

Централно управление на ИААА ОО КД-ДАИ Благоевград ОО КД-ДАИ Варна ОО КД-ДАИ Велико Търново
ОО КД-ДАИ Видин ОО КД-ДАИ Враца ОО КД-ДАИ Габрово ОО КД-ДАИ Добрич
ОО КД-ДАИ Кърджали ОО КД-ДАИ Кюстендил ОО КД-ДАИ Ловеч ОО КД-ДАИ Монтана
ОО КД-ДАИ Пазарджик ОО КД-ДАИ Перник ОО КД-ДАИ Плевен ОО КД-ДАИ Разград
ОО КД-ДАИ Русе ОО КД-ДАИ Силистра ОО КД-ДАИ Сливен ОО КД-ДАИ Смолян
ОО КД-ДАИ София ОО КД-ДАИ Търговище ОО КД-ДАИ Хасково ОО КД-ДАИ Шумен
ОО КД-ДАИ Ямбол      

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз