07.04.2021 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г.

Вижте цялата информация тук


07.04.2021 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Предоставяне на международни куриерски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-13/30.06.2020 г.

Вижте цялата информация тук


26.03.2021 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-27/21.11.2019 г.

Вижте цялата информация тук


18.11.2020 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-28/21.11.2019 г.

Вижте цялата информация тук


12.11.2020 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Доставка на таблети за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-26/20.11.2019 г.

Вижте цялата информация тук


16.09.2020 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г."

Вижте цялата информация тук


04.09.2020 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-11/30.06.2020 г."

Вижте цялата информация тук


13.08.2020 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Доставка на копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-9/08.06.2020 г.

    Вижте цялата информация тук


13.08.2020 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-6/02.06.2020 г."

Вижте цялата информация тук


13.08.2020 г.

ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-11/30.06.2020 г.

Вижте цялата информация тук


13.08.2020 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-5/02.06.2020 г.“

Вижте цялата информация тук


12.08.2020 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-27/21.11.2019 г.

Вижте цялата информация тук


02.01.2020 г.

Обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на персонализирането и отчета на документите при периодичните прегледи на техническата изправност на пътните превозни средства и осигуряване на тестовете за теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, тяхното персонализиране и проверка”

Вижте цялата информация тук


13.12.2019 г.

ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извънгаранционно техническо поддържане и текущ ремонт на автомобили на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по 11 (единадесет) обособени позиции“

Вижте цялата информация тук


19.11.2019 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г.

Вижте цялата информация тук


13.11.2019 г.

Обществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Вижте цялата информация тук


05.11.2019 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г..

Вижте цялата информация тук


14.10.2019 г.

Обществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Организиране и провеждане на обучения в рамките на Проект: BG05SFOP001-2.006-0016-C01 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите, извършващи практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС и служителите, извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", по 2 (две) обособени позиции“

Вижте цялата информация тук


13.09.2019 г.

ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка „Пряко договаряне“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки и проект по ОПДУ с проект: „Организиране и провеждане на обучения в рамките на Проект: BG05SFOP001-2.006-0016-C01 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите, извършващи практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС и служителите, извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", по 2 (две) обособени позиции“

Вижте цялата информация тук


03.09.2019 г.

Обществена поръчка „Пряко договаряне“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки и проект по ОПДУ с проект: „Организиране и провеждане на обучения в рамките на Проект BG05SFOP001-2.006-0015-C01 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите, извършващи пътен контрол и служителите, извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", по 2 (две) обособени позиции“.

Вижте цялата информация тук


02.09.2019 г.

ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”,  към Рамково споразумение № СПОР-26/04.10.2017 г..

Вижте цялата информация тук


02.09.2019 г.

ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извънгаранционно техническо поддържане и текущ ремонт на автомобили на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по 12 (дванадесет) обособени позиции“.

Вижте цялата информация тук


22.08.2019 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Рамково споразумение № СПОР-10/23.04.2019 г..

Вижте цялата информация тук


29.07.2019 г.

ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка „Пряко договаряне“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки и проект по ОПДУ с проект: „Организиране и провеждане на обучения в рамките на Проект: BG05SFOP001-2.006-0016-C01 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите, извършващи практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС и служителите, извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", по 2 (две) обособени позиции“

Вижте цялата информация тук


23.07.2019 г.

ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ към Рамково споразумение № СПОР-10/23.04.2019 г.

Вижте цялата информация тук


26.06.2019 г.

Обществена поръчка „Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка по периодични заявки на съвместими тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


18.06.2019 г.

ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка „Пряко договаряне“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки и проект по ОПДУ с проект: „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите, извършващи пътен контрол и служителите, извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, по 2 (две) обособени позиции“

Вижте цялата информация тук


18.06.2019 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ към Рамково споразумение № СПОР-9/18.04.2019 г.

Вижте цялата информация тук


20.05.2019 г.

ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ към Рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019 г.

Вижте цялата информация тук


16.05.2019 г.

ПРЕКРАТЕНА

Oбществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ към Рамково споразумение № СПОР-10/23.04.2019 г.

Вижте цялата информация тук


04.04.2019 г.

Oбществена поръчка по проект по ОПДУ по проект: „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“

Вижте цялата информация тук


12.02.2019 г.

Обществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали и тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, по 3 (три) обособени позиции“:
Обособена позиция № 1: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“;
Обособена позиция № 2: „Доставка по периодични заявки на оригинални тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“”;
Обособена позиция № 3 „Доставка по периодични заявки на съвместими тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“”.

Вижте цялата информация


18.12.2018 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по Рамково споразумение № СПОР-25/04.10.2017 г.

Вижте цялата информация тук


17.12.2018 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” обособена позиция 3 – „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по Рамково споразумение №СПОР-7/16.05.2017 г.

Вижте цялата информация тук


22.10.2018 г.

Обществена поръчка с предмет: „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на основан на оценка на риска“, като финансирането се извършва със средства по проект „Оценки и анализи по ОПДУ“ по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление” на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, наричани за краткост „Услугите“

Вижте цялата информация тук


02.10.2018 г.

Oбществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“"

Вижте цялата информация тук


31.08.2018 г.

Обществена поръчка  по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-30/21.12.2017 г.

Вижте цялата информация тук


29.08.2018 г.

ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“"

Вижте цялата информация тук


08.05.2018 г.

Oбществена поръчка с предмет "Техническа поддръжка и надграждане на инфраструктура за комуникация с Европейските мрежи на TACHONET и ERRU"

Вижте цялата информация тук


14.03.2018 г.

Oбществена поръчка  по реда на Глава десета, раздел I "Рамково споразумение" с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г.

Вижте цялата информация тук


09.02.2018 г.

Oбществена поръчка  по реда на Глава десета, раздел I "Рамково споразумение" с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”,  обособена позиция №  1 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ по Рамково споразумение №  СПОР-48/30.12.2016  г.

Вижте цялата информация тук


24.08.2017г.

Oбществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка на копирна хартия, канцеларски материали и съвместими тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по 3 (три) обособени позиции“:
Обособена позиция № 1: „Доставка по периодични заявки на хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
Обособена позиция № 2: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
Обособена позиция № 3: „Доставка по периодични заявки на съвместими тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „автомобилна Администрация"

Вижте цялата информация тук


29.06.2017г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка  по реда на Глава десета, раздел I "Рамково споразумение"с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” обособена позиция 3 – „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по Рамково споразумение №СПОР-7/16.05.2017 г.

Вижте цялата информация тук


09.08.2016г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка с предмет: „Изграждане на изпитни терминали за провеждане на теоретични изпити в кабинетите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и оборудването им с автоматизирана система за откриване на електронни устройства и система за видеонаблюдение”.

Вижте цялата информация тук


27.07.2016г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявава обществена поръчка с предмет „Ежедневно почистване на помещенията в административните сгради на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и доставка на санитарни консумативи за ежедневно ползване”.

Вижте цялата информация тук


14.04.2016г.

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП, за поръчка с предмет:

Доставки на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


Изпълнителна агенция "Aвтомобилна администрация" отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП, за поръчка с предмет:

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация””.

Вижте цялата информация тук


21.03.2016г.

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП, за поръчка с предмет:

Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирната и разпечатващата техника, използвана в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация

Вижте цялата информация тук


18.03.2016г.

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП, за поръчка с предмет:

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Отварянето на офертите ще се извърши на 31.03.2016 г. в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. Ген. Й. Гурко № 5 от 10.30 часа

Вижте цялата информация тук


02.03.2016г.

Поканата е оттеглена!

Изпълнителна агенция "Aвтомобилна администрация" отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП, за поръчка с предмет:

Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирната и разпечатващата техника, използвана в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация

Вижте цялата информация тук


01.03.2016г.

Поканата е оттеглена!

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП, за поръчка с предмет:

Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирната и разпечатващата техника, използвана в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


15.01.2016г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „„Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на персонализирането и отчета на документите за периодичните прегледи на техническата изправност на пътните превозни средства и осигуряване на тестовете за теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, тяхното персонализиране и проверка””. Решението е публикувано в регистъра на Агенция за обществени поръчки на дата 14.01.2016 г.

Вижте цялата информация тук


09.12.2015г.

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП, за поръчка с предмет:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:„Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“”

Вижте цялата информация тук


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ стартира процедура на договаряне без обявление по ЗОП, с предмет:
Ремонтни работи в административната сграда на територията на град Кърджали включващи вътрешни и външни ремонтни дейности, съгласно приложена към документацията количествено-стойностна сметка.

Вижте цялата информация тук


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз