АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА


Припомняме, че във връзка с предприетите мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ препоръчва на потребителите да заявяват административни услуги и да получават издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор и само при крайна необходимост да посещават центровете за административно обслужване на агенцията.


Приложени мерки от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"


Вътрешни правила за административното обслужване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, утвърдени със Заповед № РД-08-22/19.08.2021 г.


Протокол за устно заявяване

АНКЕТНА КАРТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА (WEB версия)

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2021 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 г.

Анализ на анкетите за обратна връзка при осъществяване на административното обслужване за първото полугодие на 2021 г.

Анализ на анкетите за обратна връзка при осъществяване на административното обслужване за второто полугодие на 2020 г.

Анализ на анкетите за обратна връзка при осъществяване на административното обслужване за първото полугодие на 2020 г.

Анализ на анкетите за обратна връзка при осъществяване на административното обслужване за второто полугодие на 2019 г.

Анализ на анкетите за обратна връзка при осъществяване на административното обслужване за първото полугодие на 2019 г.

Анализ на анкетите за обратна връзка при осъществяване на административното обслужване за 2018 г.

Анализ на анкетите за обратна връзка при осъществяване на административното обслужване за 2017 г.


ВАЖНО

Считано от 01.02.2019 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ има нови изисквания към платежните документи за заплащане на такси за административни услуги по Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
Платежните документи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да съдържат следните реквизити:

  1. Три имена и ЕГН на заявителя/Наименование и БУЛСТАТ на фирма.
  2. Основание за плащане: съответния код от  Номенклатурата на кодове за заплащане на таксите по Тарифа 5 в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  3. Вид документ – 09.
  4. Номер на документа, по който се плаща - регистрационен номер на заявлението за административна услуга и дата.

Уважаеми потребители,

Уведомявам Ви, че заявления за административни услуги по електронен път в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се подават единствено чрез електронните форми, които са предоставени към всяка услуга, към която е определена възможност за електронно заявяване.

Заявления по електронен път, подадени на електронен адрес avto_a@rta.government.bg няма да бъдат регистрирани и разглеждани.

Във връзка със зачестилите случаи на злоупотреби при подаване на заявления за административни услуги чрез пощенски и куриерски служби Ви уведомявам, че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще прилага стриктно чл. 30, ал. 1, изречение второ от Административнопроцецуалния кодекс, а именно:
Когато писменото искане не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин или организация, административният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява.“

Напомням Ви, че при подаване на документи, с които се заявява извършването на административна услуга от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гражданите и организациите се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс (Чл. 32 – Представители на страните по пълномощие могат да бъдат: 1. адвокатите; 2. родителите, децата или съпругът; 3. юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец. Чл. 33 – Пълномощниците се легитимират с пълномощно, подписано от страната или от нейния представител. В пълномощното се посочват трите имена, точният адрес и телефонът на пълномощника.) Пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации – чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.


ВАЖНО!!!

Уважаеми потребители,

Обръщам внимание, че при подаване на документи, с които се заявява административна услуга, касаеща издаване на сертификат за извършване на превози с автобус за собствена сметка между държави членки на Европейския съюз на основание Регламент (ЕО) № 1073/2009 и издаване на разрешително за международен превоз на товари за собствена сметка  е необходимо копие на трудовия договор на водача и/или копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 9; не се изисква представянето на копие от трудовия договор на водача, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите“.

Горното е с цел извършване на служебна проверка от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите и същите ще бъдат използвани само и единствено за отразяване в регистъра, съгласно разпоредбата на
чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни).
Данните ще се съхраняват на хартиен носител и във всеки момент лицето, предоставило лични данни, може да упражни правата си за достъп до тях, съгласно разпоредбите на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за защита наличните данни.Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз