ВАЖНО

Уважаеми потребители,

Напомням Ви, че при подаване на документи, с които се заявява извършването на административна услуга от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гражданите и организациите се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс (Чл. 32 – Представители на страните по пълномощие могат да бъдат: 1. адвокатите; 2. родителите, децата или съпругът; 3. юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец. Чл. 33 – Пълномощниците се легитимират с пълномощно, подписано от страната или от нейния представител. В пълномощното се посочват трите имена, точният адрес и телефонът на пълномощника.) Пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации – чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Във връзка със зачестилите случаи на злоупотреби при подаване на заявления за административни услуги чрез пощенски и куриерски служби Ви уведомявам, че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще прилага стриктно чл. 30, ал. 1, предложение второ от Административнопроцецуалния кодекс, а именно:
Когато писменото искане не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин или организация, административният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява.“


ВХОД В ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ


Заявление за възстановяване на средства


361 Издаване на разрешително за международен превоз на пътници по нова автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС;


1208 Продължаване на срока на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС;


362 Промяна в обслужването на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС;


787 Издаване на допълнителен екземпляр разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС;


363 Издаване на разрешително за международен превоз на пътници по нова автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия;


990 Продължаване на срока на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия;


579 Промяна в обслужването на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия;


1685 Издаване на допълнителен екземпляр разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия;


365 Издаване на сертификат за извършване на превози с автобус за собствена сметка между държави членки на Европейския съюз на основание Регламент (ЕО) № 1073/2009;


791 Издаване на еднократно разрешително за международен случаен превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС;


1450 Издаване на разрешенително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС, с които се разменя контингент от разрешителни;


1441 Издаване на разрешенително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС, с които не се разменя контингент от разрешителни;


1900 Издаване на допълнителен екземпляр разрешително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС;


366 Издаване на книжка с пътнически ведомости ИНТЕРБУС за извършване на случаен международен превоз на пътници с автобуси до държави, които не са членки на Европейския съюз;


356 Издаване на книжка с пътни формуляри за извършване на случаен международен превоз на пътници с автобус до държави, които са членки на Европейския съюз;


585 Издаване на еднократни разрешителни за международен превоз на товари по реда на чл. 26 от Наредбата № 11 за международни автомобилни превози;


2229 Издаване на многократни чуждестранни разрешителни за международен превоз на товари;


1686 Издаване на многостранно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за международен превоз на товари с годишен срок на валидност;


1680 Издаване на многостранно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за международен превоз на товари с едномесечен срок на валидност;


1242 Издаване на разрешително за международен превоз на товари за собствена сметка;


2359 Издаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на товари;


2208 Издаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници;


2356 Продължаване на срока на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на товари;


2203 Продължаване на срока на валидност на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници;


617 Увеличаване на броя на заверени копия към лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари;


618 Издаване на дубликат на заверено копие към лиценз на Общността за международен превоз на пътници или товари;


1716 Издаване на дубликат на лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари;


794 Проверка и оценка на представените документи, относно изискването за доказване на финансова стабилност към лиценза на Общността за международен превоз на пътници или товари.;


991 Отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници или товари;


1225 Прекратяване на правата, произтичащи от лиценз на Общността за международен превоз на пътници или товари по молба на неговия притежател;


1902 Издаване на лиценз и удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България;


1692 Издаване на лиценз и удостоверения на ППС за обществен превоз на товари на територията на Република България;


574 Продължаване срока на лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България;


1006 Продължаване срока на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България;


1473 Издаване на дубликат на лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България;


1228 Промени в списъка на превозни средства към лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България;


1926 Издаване на дубликат на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България;


1226 Отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България;


1905 Проверка и оценка на представените документи, относно изискването за доказване на финансова стабилност за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;


372 Прекратяване на правата, произтичащи от лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България по молба на неговия притежател;


594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;


1442 Отразяване на промени в обстоятествата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;


815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;


1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача;


1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача;


357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател.;


1231 Провеждане на изпити и издаване на удостоверения за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност за превоз на пътници/товари на територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници/товари;


1906 Издаване на дубликат на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност;


2247 Преиздаване на удостоверение за професионална компетентност (УПК) на ръководител на транспортна дейност (РТД) в съответствие с изискванията на ЕС;


373 Провеждане на изпити и издаване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил;


1234 Провеждане на изпити и издаване на удостоверение за ръководител на транспортна дейност на таксиметров превоз на пътници;


2178 Издаване на дубликат на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил;


2294 Издаване на дубликат на удостоверение за ръководител на транспортна дейност на таксиметров превоз на пътници;


2809 Продължаване на валидността на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил;


1910 Преглед за съответствие с изискванията на учебен кабинет/офис, учебна площадка и ППС за обучение;


1013 Издаване на разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;


375 Промяна в обстоятелствата по издадено разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;


1399 Промяна в списъка към разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;


1916 Провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС;


1157 Издаване на удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача;


601 Промяна в списъка към издадено удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача;


1160 Издаване на карта за квалификация на водача;


1025 Прекратяване на правата ,произтичащи от удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача по молба на неговия притежател;


1235 Промяна в обстоятелствата по издадено удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача;


1166 Издаване на карта за дигитален тахограф на водач;


1699 Издаване на разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари;


1911 Отразяване на промяна в обстоятелствата по издадено разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари;


1024 Продължаване на срока за разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари;


1014 Провеждане на изпит за водач, превозващ опасни товари и издаване на ADR-свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари;


732 Издаване на дубликат на ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари;


1158 Провеждане на изпит за продължаване на срока на ADR-свидетелството за водач на МПС и удължаване на срока на свидетелството;


1913 Провеждане на изпит за консултант по безопасността при превоза на опасни товари и издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари;


2330 Издаване на дубликат на Удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари;


1400 Провеждане на изпит за продължаване на срока на удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари;


1629 Прекратяване на правата ,произтичащи от разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по молба на неговия притежател;


1719 Проверка на съответствието на учебен кабинет за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоза на опасни товари;


2295 Издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) и списък към разрешение;


811 Издаване на дубликат на разрешение за извършване на проверка на техническа изправност на ППС;


944 Промяна в обстоятелствата към разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС);


2206 Промяна в списъка към разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС);


816 Преглед за съответствие с изискванията към контролно-технически пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС;


1236 Предаване на заявените от контролно-техническите пунктове комплекти документи за извършване на проверка на техническата изправност на ППС,използвани за извършване на периодични прегледи;


1858 Предоставяне на индивидуален печат за заверяване на документите, свързани с извършване на периодични прегледи на ППС;


1920 Прекратяване на правата ,произтичащи от разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС по молба на неговия притежател;


2382 Издаване на сертификат за техническа изправност на ППС;


2357 Заверка на сертификат за техническа изправност на ППС;


2383 Издаване на удостоверение за одобрение на пътните превозни средства (ППС), превозващи определени опасни товари;


325 Издаване на удостоверение за определяне на техническа служба;


2179 Издаване на сертификат за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства;


822 Издаване на сертификат за одобряване на типа на нови превозни средства, произвеждани в малка серия;


2842 Удължаване срока на валидност на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и списък към разрешение;


1477 Издаване на сертификат за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства по отношение на система/определени технически характеристики;


2296 Издаване на сертификат за одобряване или изменение на типа на нови системи, компоненти или отделни технически възли;


2180 Издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно средство;


1162 Издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство, регистрирано извън държавите-членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;


1720 Издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство;


1012 Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство за обществен превоз на товари по шосе, който е гражданин на държава, която не е член на ЕС;


1626 Издаване на дубликат на сертификат за водач на моторно превозно средство за обществен превоз на товари по шосе, който е гражданин на държава, която не е член на ЕС;


1240 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на първо и второ психологическо изследване;


2675 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване.;


1161 Издаване на удостоверения за психологическа годност, след трето психологическо изследване;


1241 Извършване на изменения и допълнения в списъците на психологическите лаборатории и списъците на психолозите към удостоверение за регистрация за извършване на първо и второ психологическо изследване;


2674 Издаване на дубликат на удостоверение от трето психологическо изследване и от закрити лаборатории, провели първо и второ психологическо изследване.;


Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;


Предоставяне на достъп до обществена информация;


Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ;


2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3);


2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2);


Длъжностно лице по защита на личните данни - Стефан Златарев: szlatarev@rta.government.bg


Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз