21.12.2013г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 

за длъжността: Инспектор 1 (една) щатна бройка
в Регионална дирекция “Автомобилна администрация” - Габрово
в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

 

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Петър Василис Андрецудис

2.

Ганчо Генчев Горанов

3.

Веско Петков Кацарски

4.

Гошо Блажев Радков

5.

Стефан Йорданов Коларов

6.

Пейко Петков Тодоров

7.

Радослав Михайлов Георгиев

8.

Красимир Христов Кънев

             Недопуска до конкурса следните кандидати:

            Няма недопуснати кандидати.                  

            Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати, следва да се явят на 09.01.2014 г. в 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, за провеждане на първата част от конкурса - решаване на тест.

 

Иван Иванов           /П/
И.д. директор на Регионална дирекция
„Автомобилна администрация“   

Председател на конкурсната комисия

14.12.2013г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за:

- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Благоевград – 1 щатна бройка;
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Бургас – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Варна – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Велико Търново – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Видин – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Враца – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Габрово – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Добрич – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кърджали – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Кюстендил – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Ловеч – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Монтана – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Пазарджик – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Перник – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Плевен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Пловдив – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Разград – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Русе – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Силистра – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Сливен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Смолян – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – София – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Стара Загора – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Търговище – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Хасково – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Шумен – 1 щатна бройка
- Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – Ямбол – 1 щатна бройка

1. Длъжност: директор;
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 4 години и/или III младши ранг.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

4. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.

 

5. Необходими документи:

6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в  сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, намираща се на адрес:
гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.
Срокът за подаване на документите е не по-късно от 17,30 часа на 27.12.2013 г.
7. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат представени на информационното табло в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” на адрес - гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 и на интернет страницата на агенцията.
8. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
9. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността:
Изпълнява правомощията и задълженията, определени за длъжността съгласно чл. 22, ал. 2 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, приет с Постановление № 272 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 2013 г.), организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на дирекцията и възложените й функции с чл. 21 от устройствения правилник на агенцията в т.ч. контролната дейност на дирекцията, дейността по административното обслужване на потребители на административни услуги, предоставяни от дирекцията и дейността по провеждането на изпитите.

 

Размер на основната заплата за длъжността  е от 430 /четиристотин и тридесет/ лева до 1400 /хиляда и четиристотин/ лева съобразно професионалния опит на кандидата.

Лице за контакти: П. Милушева – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/930 88 83

04.12.2013г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” - Габрово в дирекция „Автомобилна инспекция - Плевен” – 1 брой:  
1. Длъжност: инспектор;
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – професионален бакалавър;
 • професионален опит не се изисква.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

4. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
5. Необходими документи:

6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в административната сграда Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.
Срокът за подаване на документите е не по-късно от 17,30 часа на 14.12.2013 г.
7. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат представени на информационното табло в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” на адрес - гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 и на интернет страницата на агенцията.
8. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
9. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността: Извършване на проверки за законосъобразното осъществяване на дейностите, обект на контрол от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съгласно действащите нормативни актове. Съставяне на протоколи за извършените проверки, съставяне на актове за установяване на административно нарушение при констатирани нарушения. Изготвяне, приемане, обработване, систематизиране и съхраняване на документи, образци на документи и бланки на документи. Изготвяне на отчети за контролната дейност в осъществяването, на която служителят е взел участие. Взимане на участие в учебни мероприятия с цел повишаване на професионалната квалификация на служителя.

Размер на основната заплата за длъжността  е от 320 /триста и двадесет/ лева до 900 /деветстотин/ лева съобразно професионалния опит на кандидата (ако има такъв).

Лице за контакти: П. Милушева – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/930 88 83

16.09.2013г.

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2

от Наредбата за провеждане на конкурсите
за държавни служители

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ „ПРАВЕН“,  ДИРЕКЦИЯ „АПОФСД“  В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

За заемане на 1(една) щатна бройка юрисконсулт в отдел „Правен“, дирекция „АПОФСД“:

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Средноаритметична оценка  от сбора на  оценките на членовете на комисията от практическия изпит

Коефициент

Оценка от практическия изпит

Резултат от интервю

Коефициент от интервю

Оценка от интервю

Окончателен резултат

1.

Наско Стефанов Станимиров

4,00

3

12,00

3,38

4

13,52

25,53

2.

Генади Цветанов Иванов

4,20

3

12,60

4,61

4

18,44

31,04

3.

Валентин Даринов Николов

2,13

3

6,39

Недопуснат до интервю

………

………

………

4.

Тодор Димитров Павлов

2,20

3

6,60

Недопуснат до интервю

………

………

………

5.

Албена Калинова Събева

3,53

3

10,59

Недопуснат до интервю

………

………

………

6.

Станислава Бориславова Михайлова

4,93

3

14,79

Не се явила

…….

 

 

7.

Радослав Йорданов Димитров

3,86

3

11,58

Недопуснат до интервю

………

………

………

8.

Марина Даниелова Христова

4,13

3

12,39

4,61

4

18,44

30,83

9

Ивайло Кирилов Максимов

1,53

3

4,59

Недопуснат до интервю

………

………

………

10.

Петя Тодорова Иванова

3,60

3

10,80

Недопуснат до интервю

………

………

………

11.

Илияна Николова Тодорова

3,40

3

10,20

Недопуснат до интервю

………

………

………

12.

Христина Христова Манева

2,26

3

6,78

Недопуснат до интервю

………

………

………

13.

Цветан Иванов Стойчев

3,13

3

9,39

Недопуснат до интервю

………

………

………

14.

Венцислав Любомиров Иванов

4,00

3

12,00

4,22

4

16,89

28,89

15.

Мартин Петров Инджов

2,46

3

7,38

Недопуснат до интервю

………

………

………

16.

Евгени Цветанов Хичовски

2,26

3

6,78

Недопуснат до интервю

………

………

………

17.

Анна Йорданова Замфирова

4,00

3

12,00

3,56

4

14,24

26,24

18.

Евгений Кирилов Пепелянков

1,46

3

4,38

Недопуснат до интервю

………

………

………

19.

Иванка Стоянова Христова

2,73

3

8,19

Недопуснат до интервю

………

………

………

20.

Анастасия Михайлова Вълканова

2,93

3

8,79

Недопуснат до интервю

………

………

………

21.

Пламен Кръстев Колев

2,86

3

8,58

Недопуснат до интервю

………

………

………

22.

Борислав Светозаров Примов

2,66

3

7,98

Недопуснат до интервю

………

………

………

23.

Ирена Здравкова Василева

4,06

3

12,18

3,56

4

14,24

26,42

24.

Елена Димитрова Хаджиева

1,93

3

5,79

Недопуснат до интервю

………

………

………

25.

Доника Пламенова Батанова

3,40

3

10,20

Недопуснат до интервю

………

………

………

  КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

 Председател:
Стоил Нацев
Началник отдел „Правен“

Членове:                                              
Бисерка Куцарова
Главен юрисконсулт в отдел “Правен”                                           

Емилия Събкова                                             
Главен експерт в отдел “Човешки ресурси”


02.09.2013г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

Длъжността: 1(една) щатна бройка юрисконсулт в отдел „Правен“, Дирекция „АПОФСД“  в Изпълнителна агенция  “Автомобилна администрация“.

Съгласно решение на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал практическия изпит – най-малко „4“, на основание чл. 31, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка с Протокол № 4 от 30.08.2013 г. за определяне на резултатите на кандидатите от проведения на 28.08.2013 г. от 10.30 часа практически изпит, комисията

РЕШИ:
       
        І. Допуска до интервю следните кандидати:


№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Средноаритметична оценка  от сбора на  оценките на членовете на комисията

1.

Наско Стефанов Станимиров

4,00

2.

Генади Цветанов Иванов

4,20

3.

Станислава Бориславова Михайлова

4,93

4.

Марина Даниелова Христова

4,13

5.

Венцислав Любомиров Иванов

4,00

6.

Анна Йорданова Замфирова

4,00

7.

Ирена Здравкова Василева

4,06

        ІІ. Не допуска до интервю следните кандидати:


№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Средноаритметична оценка  от сбора на  оценките на членовете на комисията

1.

Валентин Даринов Николов

2,13

2.

Тодор Димитров Павлов

2,20

3.

Албена Калинова Събева

3,53

4.

Радослав Йорданов Димитров

3,86

5.

Ивайло Кирилов Максимов

1,53

6.

Петя Тодорова Иванова

3,60

7.

Илияна Николова Тодорова

3,40

8.

Христина Христова Манева

2,26

9.

Цветан Иванов Стойчев

3,13

10.

Мартин Петров Инджов

2,46

11.

Евгени Цветанов Хичовски

2,26

12.

Евгений Кирилов Пепелянков

1,46

13.

Иванка Стоянова Христова

2,73

14.

Анастасия Михайлова Вълканова

2,93

15.

Пламен Кръстев Колев

2,86

16.

Борислав Светозаров Примов

2,66

17.

Елена Димитрова Хаджиева

1,93

18.

Доника Пламенова Батанова

3,40

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 05.09.2013 г. от 10,00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:                           
                                                                                                                       /п/                                                                                                                                        Стоил Нацев
гр. София, 02.09.2013 г.


16.08.2013г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

За длъжността: 1 (една) щатна бройка юрисконсулт в отдел „Правен“, Дирекция „АПОФСД“ на Изпълнителна агенция  “Автомобилна администрация“

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Наско Стефанов Станимиров

Да

Да

Не

2.

Генади Цветанов Иванов

Да

Да

Не

3.

Ирина Николаева Николова

Да

Да

Не

4.

Валентин Даринов Николов

Да

Да

Не

5.

Николай Пламенов Гергов

Да

Да

Не

6.

Славея Петрова Митева

Да

Да

Не

7.

Тодор Димитров Павлов

Да

Да

Не

8.

Виктория Бориславова Александрова-Тушар

Да

Да

Не

9.

Албена Калинова Събева

Да

Да

Не

10.

Станислава Бориславова Михайлова

Да

Да

Не

11.

Ивелина Бойкова Бангачева

Да

Да

Не

12.

Ивайло Иванов Савов

Да

Да

Не

13.

Цветан Иванов Стойчев

Да

Да

Не

14.

Владимир Василев Пашунов

Да

Да

Не

15.

Радослав Йорданов Димитров

Да

Да

Не

16.

Марина Даниелова Христова

Да

Да

Не

17.

Диана Стефанова Недялкова

Да

Да

Не

18.

Наталия Георгиев Ангелова-Гелева

Да

Да

Не

19.

Ивайло Кирилов Максимов

Да

Да

Не

20.

Петя Тодорова Иванова

Да

Да

Не

21.

Илияна Николова Тодорова

Да

Да

Не

22.

Христина Христова Манева

Да

Да

Не

23.

Венцислав Любомиров Иванов

Да

Да

Не

24.

Мартин Петров Инджов

Да

Да

Не

25.

Евгени Цветанов Хичовски

Да

Да

Не

26.

Лилия Любомирова Францова

Да

Да

Не

27.

Анна Йорданова Замфирова

Да

Да

Не

28.

Анелия Атанасова Методиева

Да

Да

Не

29.

Райна Емилова Димитрова

Да

Да

Не

30.

Евгений Кирилов Пепелянков

Да

Да

Не

31.

Юлиана Йотова Йончовска

Да

Да

Не

32.

Деница Георгиева Иванова

Да

Да

Не

33.

Малина Славкова Кърчева

Да

Да

Не

34.

Иванка Стоянова Христова

Да

Да

Не

35.

Силвия Георгиева Котева

Да

Да

Не

36.

Анастасия Михайлова Вълканова

Да

Да

Не

37.

Пламен Кръстев Колев

Да

Да

Не

38.

Теодора Маринова Цановска

Да

Да

Не

39.

Борислав Светозаров  Примов

Да

Да

Не

40.

Александър Владимиров Търнин

Да

Да

Не

41.

Петя Стефанова Петкова

Да

Да

Не

42.

Ирена Здравкова Василева

Да

Да

Не

43.

Йорданка Петрова Найденова

Да

Да

Не

44.

Маргарита Любчова Кръстева

Да

Да

Не

45.

Елена Димитрова Хаджиева

Да

Да

Не

46.

Симона Валериева Дагалова-Нейкова

Да

Да

Не

47.

Теодора Георгиева Георгиева

Да

Да

Не

48.

Даринка Тонева Маринова

Да

Да

Не

49.

Доника Пламенова Батанова

Да

Да

Не

            Няма недопуснати кандидати.   

            Кандидатите следва да се явят на 28.08.2013 г. в 10,30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 за провеждане на първата част от конкурса – практически изпит.
При провеждане на практическия изпит кандидатите могат да ползват нормативни актове.

       

Стоил Нацев 

Председател на конкурсната комисия

31.07.2013г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, отдел “Правен”, дирекция „Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности”
1. Длъжност: юрисконсулт
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър;
 • професионален опит - не се изисква.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • висше юридическо образование;
 • придобита юридическа правоспособност.

4. Начин на провеждане на конкурса: практически изпит и интервю.
5. Необходими документи:

6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в деловодството на административната сграда на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.
Срокът за подаване на документите е не по-късно от 17,30 часа на 09.08.2013 г.
7. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени в административната сграда на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 - информационно табло и интернет страницата на агенцията.
8. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
9. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността: Изготвяне на становища по правни въпроси и осигуряване на правна помощ на другите структурни звена на Агенцията. Изготвяне на отговори на жалби и писма на физически и юридически лица. Изготвяне на договори, свързани с дейността на агенцията. Подготовка на документация за обявяване на процедури по Закона за обществените поръчки, осъществяване на процесуално представителство на изпълнителния директор.

Размер на основната заплата за длъжността  е от 320 /триста и двадесет/ лева до 1800 /хиляда и осемстотин/ лева съобразно професионалния опит на кандидата (ако има такъв).

Лице за контакти: Е.Събкова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/930 88 91


14.05.2013г.

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2

от Наредбата за провеждане на конкурсите
за държавни служители

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА“ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

За заемане на 1(една) щатна бройка директор на Дирекция „Автомобилна инспекция – Стара Загора“:

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общ брой верни отговори   от теста

Коефициент

Оценка от теста

Резултат от интервю

Коефициент от интервю

Оценка от интервю

Окончателен резултат

1.

Мончо Тенев Илиев

18

3

13,5

4,5

4

18

31,5

2.

Валентин Иванов Вълчев

7

3

5,25

 Недопуснат       до интервю

-----------

-----------

------------

3.

Христо Рачев Христов

14

3

10,5

Недопуснат до интервю

-----------

-----------

-----------

4.

Марин Крумов Кунчев

15

3

11,25

Недопуснат до интервю

-----------

-----------

-----------

5.

Цанка Неделчева Христова

14

3

10,5

Недопуснат до интервю

-----------

-----------

-----------

6.

София Георгиева Кирова

12

3

9

Недопуснат до интервю

-----------

-----------

-----------

7.

Ивайло Симеонов Петров

8

3

6

Недопуснат до интервю

-----------

-----------

-----------

8.

Румен Иванов Желязков

7

3

5,25

Недопуснат до интервю

-----------

-----------

-----------

9.

Жечо Тонев Жечев

15

3

11,25

Недопуснат до интервю

-----------

-----------

-----------

  

Въз основа на резултатите, посочени в таблицата, комисията определи окончателните резултати и класира, както следва:
-   за директор на Дирекция „Автомобилна инспекция – Стара Загора“ – Мончо Тенев Илиев

 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

Председател: ……………………………
Дамян Войновски
Главен секретар

Членове:       1. .…………….…..…….…                                      
Стоил Нацев
Началник отдел “Правен”                                          

2. ……………………………
                        Емилия Събкова                                             
Главен експерт в отдел “Човешки ресурси”


10.05.2013г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

Длъжността: 1(една) щатна бройка директор на дирекция “Автомобилна инспекция – Стара Загора“ в Изпълнителна агенция  “Автомобилна администрация“.

Съгласно решение на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста – до 4 грешки (16 верни отговора от възможни 20), на основание чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка с Протокол № 3 от 07.05.2013 г. за определяне на резултатите на кандидатите от проведения на 10.05.2013 г. от 11.00 часа тест, комисията

РЕШИ:
       
        І. Допуска до интервю следните кандидати:


№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общ брой верни отговори

Точки

1.

Мончо Тенев Илиев

18

4,5

        ІІ. Не допуска до интервю следните кандидати:


№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общ брой верни отговори

Точки

1.

Валентин Иванов Вълчев

7

1,75

2.

Христо Рачев Христов

14

3,5

3.

Марин Крумов Кунчев

15

3,75

4.

Цанка Неделчева Христова

14

3,5

5.

София Георгиева Кирова

12

3

6.

Ивайло Симеонов Петров

8

2

7.

Румен Иванов Желязков

7

1,75

8.

Жечо Тонев Жечев

15

3,75

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.05.2013 г. от 14.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:                          
Дамян Войновски
гр. София, 10.05.2013 г.


29.04.2013г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

За длъжността: 1(една) щатна бройка директор на дирекция “Автомобилна инспекция – Стара Загора“ в Изпълнителна агенция  “Автомобилна администрация“

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Румен Иванов Желязков

2.

Геновева Димчева Сотирова

3.

Валентин Маринов Велков

4.

Жечо Тонев Жечев

5.

Мончо Тенев Илиев

6.

Марин Крумов Кунчев

7.

София Георгиева Кирова

8.

Христо Рачев Христов

9.

Цанка Неделчева Христова

10.

Ивайло Симеонов Петров

11.

Валентин Иванов Вълчев

            Не допуска до конкурс Михаил Василев Михайлов, който не е приложил копие от документи, удостоверяващи изисквания професионален опит, изрично описани в обявата на основание чл.17, ал.2, т.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.                      

            Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 10.05.2013 г. в 11,00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, за провеждане на първата част от конкурса – решаване на тест.
С издържалите теста кандидати ще се проведе интервю на същия ден от 14,00 часа.

 

Дамян Войновски  /п/

Председател на конкурсната комисия
26.04.2013г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

длъжността:

 • 1(една) щатна бройка за младши експерт в областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” към дирекция “Автомобилна инспекция - Варна” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Съгласно решение на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал практическия изпит при конкурса отразен в Протокол № 2 от 24.04.2013 г. и на основание чл. 31, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с Протокол № 3 от 26.04.2013 г. за определяне на резултатите на кандидатите от проведения на 26.04.2013 г. от 10:00 часа практически изпит, комисията

РЕШИ:
       
        І. Допуска до интервю следните кандидати:


№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Средноаритметична оценка от сбора на оценките на членовете на комисията

1.

Ивайло Янков Георгиев

4

        І. Не допуска до интервю следните кандидати:


№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Средноаритметична оценка от сбора на оценките на членовете на комисията

1.

Румен Иванов Желязков

1

Интервюто с допуснатия кандидат ще се проведе на 26.04.2013 г. от 13.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:                                             

СВЕТЛАНА ЧАУШЕВА
17.04.2013г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

За длъжността:

 • Младши експерт – 1 (една) щатна бройка в областен отдел „КД - ДАИ“- Варна към Дирекция “Автомобилна инспекци - Варна” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Ивайло Янков Георгиев

2.

Георги Стефанов Стефанов

3.

Румен Иванов Желязков

4.

Венелин Пенков Владимиров

            Няма недопуснати кандидати.               

            Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите и недопуснати кандидати, следва да се явят за провеждане на практическия изпит на 26.04.2013 г. в 10:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5. С успешно положилите практическия изпит кандидати ще се проведе интервю на същия ден в 13:00 часа.

 

Светлана Чаушева / п /

Председател на конкурсната комисия
09.04.2013г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавeн служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, Дирекция „Автомобилна инспекция –Стара Загора“
1. Длъжност: директор на дирекция
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен на образование – магистър;
 • професионален опит 4 години или минимален ранг за заемане на длъжността ІII м ранг.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт.

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
5. Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копие от диплома за завършено висше образование;
 • Копие от документи, удостоверяващи изисквания професионален опит.

6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в административната сграда Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, ет. 2 или в областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ гр.Стара Загора, кв.Индустриален
Срокът за подаване на документите е не по-късно от 17,30 часа на 22.04.2013г.
7. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени в административната сграда на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 – информационно табло и в областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ гр.Стара Загора, кв.Индустриален, както и на интернет страницата на агенцията.
8. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
9. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността:

Координира и контролира изпълнението на работата, възложена на отделите и служителите в     дирекцията. Осъществява методическо ръководство върху контролната дейност на Областните  отдели “КД-ДАИ” към дирекцията. Организира и координира извършването на проверки във връзка с постъпили сигнали и предложения, отговаря или съгласува отговорите по тях. Осъществява административно-наказателна дейност (съгласно предоставената му компетентност) като издава наказателни постановления, прекратява преписките с мотивирана резолюция, отправя предупреждение до нарушителя, предприема допълнително разследване или извършва други действия, предоставени в правомощията на административно-наказващия орган съгласно действащото законодателство. Издава заповеди за прилагане на принудителни административни мерки и организира извършването на другите дейности по процедурата за прилагане на принудителните административни мерки.

Нормативната уредба: Закон за автомобилните превози, Закон за движение по пътищата, Закон за държавния служител, Закон за административните нарушения и наказания, регламенти и директиви на ЕС, касаещи автомобилния транспорт, ADR, AETR, както и подзаконовите актове по прилагането им, Устройствен правилник на ИА“Автомобилна администрация“.

Размер на основната заплата за длъжността от 430 до 2400 лв. съобразно професионалния опит.
Лице за контакти: Е. Събкова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/930 88 91


01.04.2013г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” Варна, дирекция „Автомобилна инспекция - Варна”

1. Длъжност: младши експерт

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

·         образование – висше, степен на образование – магистър;

·         професионален опит не се изисква.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

·         кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

·         висше юридическо образование;

·         придобита юридическа правоспособност.

4. Начин на провеждане на конкурса: практически изпит и интервю.

5. Необходими документи:

·         Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

·         Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

·         Копие от диплома за завършено юридическо образование;

·         Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в административната сграда Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, ет. 2 или в областен отдел „Контролна дейност - ДАИ” – Варна, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48, ет. 4.

Срокът за подаване на документите е не по-късно от 17,30 часа на 10.04.2013 г.

7. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени в административната сграда на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 и областен отдел „Контролна дейност - ДАИ” - Варна, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48, ет. 4 – информационно табло и интернет страницата на агенцията.

8. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

9. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността: Правно обслужване на дирекция „Автомобилна инспекция – Варна”. Даване на правни становища с оглед защита интересите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Изготвяне на становища и предложения по правни проблеми и оказване на правна помощ във връзка със законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на дирекция „Автомобилна инспекция - Варна” и началниците на областните отдели „КД - ДАИ” от състава на дирекцията и функциите на администрацията. Правна защита пред съдебни инстанции по обжалвани наказателни постановления във връзка с административнонаказателната дейност на дирекцията и областните отдели от състава на дирекцията, както и по обжалване на принудителни административни мерки, прилагани от контролните органи от състава на дирекцията. Организация на документооборота при осъществяване на правна защита при административнонаказателната дейност (съгласно функциите на дирекцията и областните отдели от състава на дирекцията).

Размер на основната заплата за длъжността  е от 320 /триста и двадесет/ лева до 1800 /хиляда и осемстотин/ лева съобразно професионалния опит на кандидата (ако има такъв).

Лице за контакти: П. Милушева – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/930 88 83


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз