19.10.2021 г.

На вниманието на:

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ЛАЧЕВ

На основание чл. 148б, ал. 1, т. 5, предл. първо, ал. 2 и ал. 3, чл. 148, ал. 10, т. 4, предл. второ, хипотеза първа от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и чл. 26, ал. 1, т. 5, предл. първо и ал. 2 и чл. 15, ал. 2, т. 4, предл. второ, хипотеза първа от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и Заповед № РД-01-432/07.09.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“се:

I. ОТНЕМА :
1. Разрешение № 1265 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност (ПППТИ) на пътните превозни средства (ППС), както и списъка към него, издадено на „КАРС КОНТРОЛ“ ООД, гр. София с ЕИК 202267089, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 153, валидно до 08.03.2023 г.
2. Предоставените на „КАРС КОНТРОЛ“ ООД, гр. София документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед.
3. Индивидуалните печати за заверка на документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към Разрешение № 1265.

II. ПРЕКРАТЯВА:
достъпа на Радостина Микова, Николай Грозданов, Светослав Милев, Страшимир Христов, Димитър Ганчев и Владислав Костадинов до информационната система (ИС) по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП.

III. ЗАЛИЧАВА:
Радостина Микова и Владислав Лачев от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от съобщаването ù по реда на Административнопроцесуалния кодекс – пред Административен съд – София град.

На основание чл. 148, ал. 13 и чл. 148б, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, оспорването не спира изпълнението на заповедта.


02.10.2019 г.

На вниманието на:

Калин Бараков - управител на „Фюжън компютърс“ ЕООД, получило Разрешение № 1216 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства
Георги Василев, Красимир Петров и Ивайло Михайлов - технически специалисти от списък на техническите специалисти към Разрешение № 1216

На основание чл. 148б, ал. 1, т. 5, предл. първо, ал. 2 и ал. 3 и чл. 148, ал. 10, т. 4, предл. второ, хипотеза първа от Закона за движението по пътищата и чл. 26, ал. 1, т. 5, предл. първо и ал. 2 и чл. 15, ал. 2, т. 4, предл. второ, хипотеза първа от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и Заповед № РД-01-660/22.08.2019 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“се:

I. ОТНЕМА :
1. Разрешение № 1216 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, както и списъка към него, издадено на „ФЮЖЪН КОМПЮТЪРС“ ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление – гр. София, жк. Люлин, бл. 916 П, ап. 18 и с адрес на контролно техническия пункт: гр. София, бул. Джавахарлал Неру № 4А, валидно до 22.08.2022 г.
2. Предоставените на „ФЮЖЪН КОМПЮТЪРС“ ЕООД, гр. София документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед.
3. Индивидуалните печати за заверка на документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към Разрешение № 1216.

II. ПРЕКРАТЯВА:
достъпа на Георги Василев, Красимир Петров и Мартин Мартинов до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП.

III. ЗАЛИЧАВАМ:
Красимир Петров и Ивайло Михайлов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите  специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от съобщаването ù по реда на Административнопроцесуалния кодекс – пред Административен съд – София град.

На основание чл. 148, ал. 13 и чл. 148б, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, оспорването не спира изпълнението на заповедта.


14.08.2019 г.

На вниманието на:

г-н Александър Иванов и г-н Иван Бонев,
в качеството им на технически специалисти, включени в списък на техническите специалисти към Разрешение № 1464 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на „РИЦ – ГТП“ ЕООД.

На основание чл. 148б, ал. 1, т. 5, предл. първо, ал. 2 и ал. 3 и чл. 148, ал. 10, т. 4, предл. второ, хипотеза първа от Закона за движението по пътищата и чл. 26, ал. 1, т. 5, предл. първо и ал. 2 и чл. 15, ал. 2, т. 4, предл. второ, хипотеза първа от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и издадена Заповед № РД-01-584/24.07.2019 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“се:
I. ОТНЕМА:
1. Разрешение № 1464 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, както и списъка към него, издадено на „РИЦ – ГТП“ ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Бдин“ № 5 и с адрес на контролно техническия пункт: гр. София, ул. Бдин № 1.
2. Предоставените на „РИЦ – ГТП“ ЕООД, гр. София документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед.
3. Индивидуалните печати за заверка на документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към Разрешение № 1464.
II. ПРЕКРАТЯВА:
достъпа на Мирослав Тодоров, Николай Митов, Пламен Драгомански и Румен Младенов до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП.
III. ЗАЛИЧАВА:
Румен Младенов и Даниел Кръстев от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите  специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от съобщаването ù по реда на Административнопроцесуалния кодекс – пред Административен съд – София град.
На основание чл. 148, ал. 13 и чл. 148б, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, оспорването не спира изпълнението на заповедта.


17.07.2019 г.

На вниманието на:

г-н Красимир Петров - в качеството му на председател на комисия при извършване на периодични технически прегледи,
г-н Ивайло Михайлов - в качеството му на член на комисия при извършване на периодични технически прегледи,
г-н Калин Бараков – управител на „Фюжън компютърс“ ЕООД, гр. София
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е започнало производство за отнемане на Разрешение № 1216 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, издадено на „Фюжън компютърс“ ООД, гр. София, както и списъка към него, и за заличаване на технически специалист г-н Красимир Петров и Ивайло Михайлов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение № 1216 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и списъка към него; на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед; на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, и за заличаване на технически специалисти Красимир Петров и Ивайло Михайлов от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа на техническите специалисти, определени за председатели на комисии, до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП.


15.07.2019 г.

На вниманието на:

г-н Румен Захариев,
в качеството му на управител на „Аутолукс“ ЕООД, на което има издадено Разрешение № 1643 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.

На основание чл. 148, ал. 10, т. 9 и ал. 12 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), чл. 15, ал. 2, т. 9 от Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № Н-32) и издадена Заповед № РД-01-489/14.06.2019 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“се:
I. Заличава:
Катя Алексова от Регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, включен в списъка към Разрешение № 1643 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност (ПППТИ) на пътните превозни средства (ППС), издадено на фирма „АУТОЛУКС“ ЕООД.
II. Прекратява достъпа на Катя Алексова до информационната система (ИС) по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП.
Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от съобщаването ù по реда на Административнопроцесуалния кодекс – пред Административен съд – София град.
На основание чл. 148, ал. 13 и чл. 148б, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, оспорването не спира изпълнението на заповедта.


05.07.2019 г.

На вниманието на:

г-н Николай Митов,
г-н Пламен Драгомански,
г-н Александър Иванов,
г-н Даниел Кръстев,
в качеството им на технически специалисти, включен в списъка на техническите специалисти към Разрешение № 1464, издадено на „РИЦ – ГТП“ ЕООД
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е започнало производство за отнемане на Разрешение № 1464 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на „РИЦ – ГТП“ ЕООД, гр. София както и списъка към него, и за заличаване на технически специалист г-н Румен Младенов и г-н Даниел Кръстев от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение № 1464 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на „РИЦ – ГТП“ ЕООД, гр. София както и списъка към него, и за заличаване на технически специалист г-н Румен Младенов и г-н Даниел Кръстев от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


17.06.2019 г.

На вниманието на:

Г-н Христо Хубенов в качеството му на управител и технически специалист в списъка на техническите специалисти към Разрешение № 1315 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, издадено на „ОТО – 98“ ЕООД и
Г-н Иван Колев, г-н Тодор Марев и г-н Филип Чукалов в качеството им на технически специалисти, включени в списъка на техническите специалисти към Разрешение № 1315, издадено на „ОТО – 98“ ЕООД.
На основание чл. 148б, ал. 1, т. 4, ал. 2 и ал. 3 от Закона за движението по пътищата и чл. 26, ал. 1, т. 4, и ал. 2 от Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се:
I. Отнема:
1. Разрешение № 1315 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, както и списъка към него, издадено на „ОТО 98“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Мусала" № 15, с адрес на контролно-техническия пункт (КТП): гр. Пловдив, ул. „Арчарица“ № 1, валидно до 03.10.2023 г.
2. Предоставените на „ОТО 98“ ЕООД, гр. Пловдив документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед.
3. Индивидуалните печати за заверка на документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, предоставени на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и техническите специалисти, включени в списъка към Разрешение № 1315.
II. Прекратява достъпа на Георги Росенов и на Стефан Йосифов Николов с ЕГН 5705244508 до информационната система по чл. 147, ал. 9 от Закона за движението по пътищата.
Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от съобщаването ù по реда на Административнопроцесуалния кодекс – пред Административен съд – Пловдив в района, на който е седалището на „ОТО 98“ ЕООД.
На основание чл. 148, ал. 13 и чл. 148б, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, оспорването не спира изпълнението на заповедта.


22.05.2019 г.

На вниманието на:

Г-н Николай Митов в качеството му технически специалисти, включен в списъка на техническите специалисти към Разрешение № 1443, издадено на „РИЦ – ГТП“ ЕООД
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е започнало производство за отнемане на Разрешение № 1443 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на „РИЦ – ГТП“ ЕООД, гр. София както и списъка към него, и за заличаване на технически специалист г-н Николай Митов и г-н Иван Бонев от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение № 1443 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на „РИЦ – ГТП“ ЕООД, гр. София както и списъка към него, и за заличаване на технически специалист г-н Николай Митов и г-н Иван Бонев от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


На вниманието на:

Г-н Христо Даскалов в качеството му на управител на „Интер бар 69“ ЕООД
Г-н Йонко Христов, г-н Огнян Минков, г-н Стефан Савов и г-н Слави Тодоров в качеството им на технически специалисти, включени в списъка на техническите специалисти към Разрешение № 1493, издадено на „Интер бар 69“ ЕООД
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е започнало производство за отнемане на Разрешение № 1493 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на „Интер бар 69“ ЕООД, гр. София, както и списъка към него, и за заличаване на технически специалист г-н Огнян Минков, г-н Йонко Христов, г-н Стефан Савов и г-н Александър Владимиров от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение № 1493 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на „Интер бар 69“ ЕООД, гр. София, както и списъка към него, и за заличаване на технически специалист г-н Огнян Минков, г-н Йонко Христов, г-н Стефан Савов и г-н Александър Владимиров от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


08.05.2019 г.

На вниманието на:

Г-н Емил Манчев в качеството му на управител на „Перлаинвест“ ООД
Г-н Красимир Джилджов, г-н Васил Йовков и г-н Илиян Лилов в качеството им на технически специалисти, включени в списъка на техническите специалисти към Разрешение № 1506, издадено на „Перлаинвест“ ООД
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със Заповед № РД-01-310 от 10.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 148б, ал. 1, т. 5, предл. първо, ал. 2 и ал. 3 и чл. 148, ал. 10, т. 4, предл. второ, от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и чл. 26, ал. 1, т. 5, предл. първо и ал. 2 и чл. 15, ал. 2, т. 4, предл. второ, хипотеза първа от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се:
I. Отнема:
1. Разрешение № 1506 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност (ПППТИ) на пътните превозни средства (ППС), както и списъка към него, издадено на „Перлаинвест“ ООД, гр. София
2. Предоставените на „Перлаинвест“ ООД, гр. София документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед.
3. Индивидуалните печати за заверка на документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към Разрешение № 1506.
II. Прекратява достъпа на Илиян Лилов и Красимир Джилджов до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП.
III. Заличава лицата Красимир Джилджов и Васил Йовков от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от съобщаването ù по реда на Административнопроцесуалния кодекс – пред Административен съд - София. На основание чл. 148, ал. 13 и чл. 148б, ал. 4 от ЗДвП, оспорването не спира изпълнението на заповедта.


02.04.2019 г.

На вниманието на: г-н Красимир Славчев Петров - в качеството му на председател на комисия при извършване на периодични технически прегледи,
г-н Ивайло Михайлов Михайлов - в качеството му на член на комисия при извършване на периодични технически прегледи,
                                   г-н Калин Йорданов Бараков – управител на „Фюжън компютърс“ ЕООД, гр. София
 
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е започнало производство за заличаване от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, на технически специалист г-н Красимир Славчев Петров като председател на комисия и г-н Ивайло Михайлов Михайлов като член на комисия, включени в списъка на Разрешение № 1216 за извършване на ПППТИ на ППС, издадено на „Фюжън компютърс“ ЕООД, гр. София.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалисти г-н Красимир Славчев Петров и г-н Ивайло Михайлов Михайлов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


На вниманието на: г-жа Катя Павлова Алексова - в качеството на председател на комисия при извършване на периодични технически прегледи,
                                   г-н Румен Райчов Захариев – управител на „Аутолукс“ ЕООД, гр. София
 
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е започнало производство за заличаване от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, на технически специалист г-жа Катя Павлова Алексова, включена в списъка на Разрешение № 1643 за извършване на ПППТИ на ППС, издадено на „Аутолукс“ ЕООД, гр. София.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалист г-жа Катя Павлова Алексова от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


18.03.2019 г.

На вниманието на: г-н Цветомир Петров Марков - в качеството му на председател на комисия при извършване на периодични технически прегледи и
                                    г-н Николай Костадинов Запрев – в качеството на управител на „Декра аутомотив“ ЕООД
 
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е започнало производство за заличаване от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, както и списъка към него на технически специалист г-н Цветомир Петров Марков като председател на комисия, включен в списъка на Разрешение № 1502 за извършване на ПППТИ на ППС, издадено на „Декра аутомотив“ ЕООД, гр. София.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалист г-н Цветомир Петров Марков от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


На вниманието на: г-н  Емил Огнянов Маринов – в качеството на управител на „Селект М пропърти“ ЕООД
                                   
 
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е започнало производство за заличаване от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, както и списъка към него на технически специалист г-н Георги Димитров Чимев като председател на комисия, включен в списъка на Разрешение № 1215 за извършване на ПППТИ на ППС, издадено на „Селект М пропърти“ ЕООД, гр. София.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалист г-н Георги Димитров Чимев от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


01.03.2019 г.

На вниманието на: г-н Благой Иванов Стойков-управител на „Ауто баст 2017“ ООД,  
 
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е започнало производство за отнемане на Разрешение № 1652 за извършване на ПППТИ на ППС, издадено на „Ауто баст 2017“ ООД, гр. София, както и списъка към него, и за заличаване на технически специалист г-н Благой Иванов Стойков от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение № 1652 за извършване на ПППТИ на ППС, издадено на „Ауто баст 2017“ ООД, гр. София, както и списъка към него, и за заличаване на технически специалист г-н Благой Иванов Стойков от регистъра.


22.02.2019 г.

На вниманието на: г-н Борис Василев Цаков - в качеството му на председател на комисия при извършване на периодични технически прегледи
 
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е започнало производство за заличаване от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, както и списъка към него на технически специалист г-н Борис Василев Цаков като председател на комисия, включен в списъка на Разрешение № 1505 за извършване на ПППТИ на ППС, издадено на „Ел си ауто“ ООД, гр. София.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалист г-н Борис Василев Цаков от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


На вниманието на: г-н Веселин Тодоров Митев - в качеството му на председател на комисия при извършване на периодични технически прегледи
 
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е започнало производство за заличаване от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, както и списъка към него на технически специалист г-н Веселин Тодоров Митев като председател на комисия, включен в списъка на Разрешение № 915 за извършване на ПППТИ на ППС, издадено на „Л.Д.Т.В.“ ООД, гр. София.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалист г-н Веселин Тодоров Митев от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


20.02.2019 г.

На вниманието на: г-н Емил Андонов Манчев-управител на „Перлаинвест“ ООД, Красимир Красимиров Джилджов и Васил Иванов Йовков в качеството им на председатели на комисия, вписани в списъка към Разрешение № 1506, издадено на „Перлаинвест“ ООД, гр. София
 
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е започнало производство за отнемане на Разрешение № 1506 за извършване на ПППТИ на ППС, издадено на „Перлаинвест“ ООД, гр. София, както и списъка към него, и за заличаване на технически специалисти г-н Красимир Красимиров Джилджов и Васил Иванов Йовков от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение № 1506 за извършване на ПППТИ на ППС, издадено на „Перлаинвест“ ООД, гр. София, както и списъка към него, и за заличаване на технически специалисти г-н Красимир Красимиров Джилджов и Васил Иванов Йовков от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


На вниманието на: г-н Петър Иванов Николов – управител на „Аутофокс лидер“ ООД, гр. София и в качеството му на председател на комисия при извършване на периодични технически прегледи
 
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е започнало производство за заличаване от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, както и списъка към него на технически специалист г-н Петър Иванов Николов като председател на комисия, включен в списъка на Разрешение № 1006 за извършване на ПППТИ на ППС, издадено на „Аутофокс лидер“ ООД, гр. София.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалист г-н Петър Иванов Николов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


На вниманието на: г-н Найден Лазаров Петров – управител на „Йонита 94“ ООД, гр. София
 
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е започнало производство за заличаване от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, както и списъка към него на технически специалист г-н Румен Илиев Маринов като председател на комисия, включен в списъка на Разрешение № 531 за извършване на ПППТИ на ППС, издадено на „Йонита 94“ ООД, гр. София.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалист г-н Румен Илиев Маринов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


07.02.2019 г.

На вниманието на: г-жа Лидия Йорданова Митева - управител на „Л.Д.Т.В“ ЕООД и на технически специалист Веселин Тодоров Митев

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за заличаване на технически специалист Димитър Тодоров Митев от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

ъгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС) в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч. и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалисти Димитър Тодоров Митев от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗД


06.02.2019 г.

На вниманието на: г-н Георги Стоянов Иванов:

На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) е започнало производство за отнемане на Разрешение № 1652 за извършване на ПППТИ на ППС, издадено на „Ауто баст 2017“ ЕООД, гр. София както и списъка към него, и за заличаване на технически специалист г-н Благой Иванов Стойков от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение № 1652 за извършване на ПППТИ на ППС, издадено на „Ауто баст 2017“ ЕООД, гр. София както и списъка към него, и за заличаване на технически специалист г-н Благой Иванов Стойков от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


21.01.2019 г.

На вниманието на: г-н Марио Николаев Веселинов

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за заличаване на технически специалист Иван Милчев Иванов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, включен в списъка на Разрешение № 883 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на издадено на „Комета 2011“ ЕООД
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч. телефон за контакт 02/9308858 или 02/9308863) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалист Иван Милчев Иванов от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа на техническия специалист, определен за председател на комисия, до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП.


15.01.2019 г.

На вниманието на: Радко Минков Минков

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за заличаване на технически специалист Стамен Радков Минков от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС (ет. 3, стая 303 - главен експерт Марина Лютова телефон за контакт 02/9308893) в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч. и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалист Стамен Радков Минков от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз