Изпълнявани от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" проекти по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирани от Европейския социален фонд

 • Проект 14-11-20/01.09.2014 г. „Изготвяне на функционален анализ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с цел оптимизиране на структурата на звената и избягване на дублиращи се функции“,  приоритетна ос  I Добро управление, подприоритет 1.1 Ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08.

 • Проект 14-22-28/01.10.2014 г. „Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността“, приоритетна ос II Управление на Човешките ресурси, подприоритет 2.2 Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16.

 • Проект 14-22-27/24.09.2014 г. „Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС“, приоритетна ос II Управление на Човешките ресурси, подприоритет 2.2 Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16.

 • Проект 14-32-20/24.09.2014 г. „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации - външни контрагенти на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““, приоритетна ос III Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, подприоритет 3.2 Стандартна информационно-комуникативна среда и оперативна съвместимост, бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06.


 • Приключени проекти по ОПАК

  ПРОЕКТ:„ВИРТУАЛНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО-КОМУНИКАТИВНА ВРЪЗКА, СВЪРЗАНА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ –ВЪНШНИ КОНТРАГЕНТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ””

  Длъжностно лице по защита на данните

  Електронен подпис

  Санкции, налагани в Европейския съюз