22.12.2020 г.

На основание чл. 18а ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5617/1/11.12.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Николай Коцев от успешно положените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Николай Коцев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


18.12.2020 г.

Важно!
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ ОТ/ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Съгласно постъпила информация от Посолството на Република България в Москва относно внесени изменения в Данъчния кодекс на Руската федерация, считано от 1 януари 2021 г. държавната такса за издаване на специално разрешение за движение по автомобилните пътища на тежкотоварни и/или извънгабаритни транспортни средства се заплаща независимо от посоката на движението.


Компенсации

На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата) и с оглед предоставената от общините информация съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от същата наредба е извършено преизчисление на заявената потребност от компенсации в категориите ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и деца до седем навършени години на база установените средни цени на абонаментните карти за страната, които за 2020 г. са следните:

 • за категория ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – 55,45 лв.;
 • за категория деца до седем навършени години – 30,57 лв.

Посочените цени са коригирани според категорията на съответната община за всички области в страната, с изключение на област София и Софийска, както следва:

Категория на общината Пределна цена на карта за ветерани за 2020 г. Пределна цена на карта за деца до седем навършени години за 2020 г.
1 66.54 лв. 36,68 лв.
2 58.22 лв. 32.10 лв.
3 52.68 лв. 29.04 лв.
4 47.13 лв. 25.98 лв.
5 44.36 лв. 24.46 лв.

Субсидии

В съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата е направена промяна в годишното разпределение на средствата за субсидиране на превозвачите по автомобилния транспорт по общини. Тази промяна е в рамките на определените в централния бюджет средства за субсидии за тази цел, като натрупаните излишъци са балансирани с недостига на средства по общини. Потребността от средства за субсидии във вътрешноградски и междуселищни автобусни линии по постъпилите от общините справки за 2020 г. е в размер на 47 835 720 лв. общо за страната, а недостигът – 13 835 720 лв. В тази връзка формиралата се възможност за покриване на нетния финансов ефект за 2020 г., отчетен от общините в страната съгласно приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 е 65.85 на сто по вътрешноградски превози, а по междуселищни превози необходимостта се удовлетворява напълно.


15.12.2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ УЧАСТВАЛИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2021 Г.

Считано от 16 декември 2020 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г.

За получаване на годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни превозвачите трябва да изпратят на електронен адрес cemt@rta.government.bg следната информация:

1. Сканиран документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като  в основанието за плащане да бъде вписан входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.

Поради обявената в Република България епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на Covid -19, заплащането на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да се извършва само по банков път по следната сметка: 

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.
2. Заявка за комбиниране на разпределените на превозвача валидности, които да бъдат положени върху годишните и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.
Превозвачи, които до 23.12.2020 г. не са представили платежно нареждане за разпределените им годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни няма да получат такива.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 15.12.2021 г.

Получаването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще става на следващия работен ден след изпращането на платежния документ
и заявката за комбиниране на валидности на горепосочената електронна поща. 


Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. ще се извърша в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5  от 16 декември 2020 г. до 23 декември 2020 г. в работни дни от 9:30 ч. до 17:30 ч.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
След тази дата разрешителни не се предоставят.
Напомняме, че използваните през 2020 г. годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници следва да бъдат върнати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 01.02.2021 г.


14.12.2020 г.

Важно!!!

На вниманието на българските автомобилни превозвачи
ЕК ПУБЛИКУВА АКТУАЛИЗИРАНА ВЕРСИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ПОДГОТВЕНОСТТА ЗА БРЕКЗИТ „БЕЗ СДЕЛКА“

Информирамe Ви за публикуването на актуализирана версия на съобщенията за подготвеността, както и законодателни предложения от Комисията относно извънредни мерки за ограничен период при липса на споразумение за бъдещо партньорство с Обединеното кралство, касаещи  в частност транспортния сектор и електронните комуникации. Можете да ги видите тук:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en


На вниманието на българските превозвачи

Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, Ви информираме, че неработни дни за резервационната сустема ще бъдат 24,25 и 26 декември 2020 г. както и 01 и 02 януари 2021г. Направените резервации на 23 декември 2020 г. ще са валидни до 24:00 часа на 28 декември 2020 г. Направените резервации на 31 декември 2020 г. ще са валидни до 24:00 часа на 04 януари 2021 г. При необходимост от промяна на работното време на резервационната система ще бъдете уведомени своевременно.


10.12.2020 г.

Важно!!!

На вниманието на българските автомобилни превозвачи
ЕК ПУБЛИКУВА ПЛАН С ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА БРЕКЗИТ „БЕЗ СДЕЛКА“

Днес Европейската комисия представи набор от извънредни мерки, целящи осигуряване на основна реципрочна въздушна и пътна свързаност между ЕС и Обединеното кралство, както и разрешаване на възможен реципрочен риболовен достъп на кораби на ЕС и Обединеното кралство до водите на двете страни.

Целта на тези извънредни мерки е да подсигурят периода, през който евентуално няма да е налице споразумение. В случай че не влезе в сила споразумение, те ще приключат след определен период.

С цел осигуряване на основна пътна свързаност, ЕК е направила предложение за Регламент за осигуряване на основна свързаност по отношение както на автомобилния превоз на товари, така и на автомобилния превоз на пътници, за период от 6 месеца, при условие че Обединеното кралство гарантира същите условия за превозвачите от ЕС.
Пълният текст на съобщението на ЕК можете да видите тук


07.12.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5174/1/11.11.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Иван Христов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „D“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 154, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Иван Христов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


01.12.2020 г.

ВАЖНО!!!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от и до територията на Република Турция

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Ви уведомява, че турската страна предостави допълнително минимален брой разрешителни за автомобилен превоз на товари от видовете за/от трета страна и празен/пълен за 2020 година.
С оглед на това разрешителните от вида празен/пълен ще се пускат за резервиране от превозвачите на ежедневен квотен принцип на ГКПП Капитан Андреево и на ГКПП Лесово до изчерпване на наличностите. Разрешителни от този вид няма да се предоставят на превозвачи, които след това ще поемат товари изискващи друг вид разрешително, както и на превозвачи притежаващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни .
Разрешителни от вида за/от трета страна ще бъдат предоставяни на превозвачи по реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари срещу задействани митнически документи и товарителница (CMR).


27.11.2020 г.

Актуализиране на информацията за приложените мерки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Препоръки към превозвачите
Препоръчва се обслужването на превозвачите, свързано с лицензионния режим да се осъществява чрез наличната електронна форма за подаване на заявления.
Автогари
Изпратени са указания до ръководителите на автогари на територията на Република България за предприемане на действия, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и превенция на населението.
Сертификати за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета
Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели удължаване на срока на временните дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на срока на валидност на EКMT/СЕМТ сертификата за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета (бял сертификат) до 31 декември 2020 г., включително. Удължаването на срока ще се прилага за документи, които са изтекли след 12 март 2020 г. Изключението се прилага за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 31 декември 2020 г., включително.
Карти за квалификация на водача и срок за завършване на продължаващо обучение от притежаващите удостоверение за професионална компетентност (УПК)
На основание член 2, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство:

 • срокът за завършване на продължаващо обучение от притежаващите удостоверение за професионална компетентност, който в съответствие с посочените разпоредби щеше да е изтекъл или ще изтече между 1 февруари 2020 г. и 31 август 2020 г., се счита за удължен или е бил удължен за всеки отделен случай за срок от седем месеца. Удостоверенията за професионална компетентност остават съответно валидни;
 • валидността на картите за квалификация на водачи, посочени в приложение II към Директива 2003/59/ЕО, която щеше да е изтекла или ще изтече между 1 февруари 2020 г. и 31 август 2020 г., се счита за удължена или е била удължена за срок от седем месеца от датата на изтичане на срока на валидност, посочен на всяка подобна карта.

Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари
Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари чрез дерогация от разпоредбите на първа алинея от 8.2.2.8.2 от ADR всички свидетелства за обучение на водачи, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни до 30 ноември 2020 г. Сертификатите трябва да бъдат подновени, ако водачът може да докаже, че е посетил курс за опреснително обучение в съответствие с 8.2.2.5 от ADR преди 1 декември 2020 г. и е положил изпит в съответствие с 8.2.2.7 от ADR. Компетентният орган трябва да издаде нов сертификат, валиден за период от пет години, считано от датата на изтичане на предишния сертификат. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.
Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари
Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR, чрез дерогация от разпоредбите на 1.8.3.16.1 от ADR всички сертификати за обучение на консултанти по безопасност при превоз на опасни товари, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни. Срокът на валидност на тези сертификати трябва да бъде удължен с пет години от датата на изтичането им, ако притежателят на сертификата е преминал изпит в съответствие с 1.8.3.16.2 от ADR. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.
Валидност на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни
Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели удължаване на срока на временните дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на валидността на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, които са изтекли по време на превоза поради влезлите в сила различни административни процедури в следствие на мерките, свързани с Covid-19, докато превозните средства успеят да завършат пътуването. Изключението се прилага за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 31 декември 2020 г., включително.
Резервационна система
Препоръчано е да се правят резервации за наличните чуждестранни еднократни разрешителни на съответните ГКПП, като само при необходимост могат да се подават заявления по чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Подробна информация може да бъде намерена в секция „Новини“ на Системата за резервации на разрешителни за международни превози на товари.
Подаване на заявления
До отмяната на обявената извънредна епидемична обстановка е препоръчително заявленията за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария да се подават в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез техническата служба, извършила прегледите и проверките на превозното средство. Обърнато е внимание в заявленията точно и ясно да се попълва наименованието и адреса на заявителя. Препоръчано е издадените удостоверения да се получават по пощата на адреса на заявителя или по куриер за сметка на заявителя, като това следва изрично да се посочва в съответното заявление. При подаване на заявленията чрез техническата служба няма да се изисква представянето на пълномощно, но представител от техническата служба трябва да завери, че подписа на заявителя е положен пред него.
Изпити

Във връзка със Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и на основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуален кодекс  във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор:

 • Обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и обученията на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, а именно:
 • задължително е на всички закрити обществени места поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
 • задължително е на всички открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
 • организиране на дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
 • създаване на организация за контрол на броя на лицата в съответното помещение, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2;
 • осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на обекта;
 • да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
 • При провеждането на съответните изпити, следва да се:
 • да се поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-675/25.11.2020  г. на Министъра на здравеопазването;
 • да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
 • да се създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
 • да се съзададе организация за контрол на броя на лицата в съответните помещения, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2;
 • да не се допускат до изпит кандидати без наличието на защитни маски;
 • да не се допускат до изпит кандидати във видимо нездравословно състояние (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
 • по време на заснемането на кандидата за полагане на теоретичен изпит, както и по време на решаване на изпитния тест, същите следва да са със свалена защитна маска, за коректното им разпознаване от информационната система;
 • след предаване на изпитната си работа и запознаване с резултата от теоретичния изпит, всеки кандидат трябва незабавно да постави на лицето си защитната маска, още преди напускането на изпитната зала;
 • да се извършва дезинфекция на изпитните зали, мониторите, всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце след всяка изпитна група от служители на съответното регионално звено на ИА АА;
 • да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията;
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
 • преди започване на инструктажа за практически изпит да се измерва температурата на кандидатите и да се извършва дезинфекция на ръцете на кандидатите, председателя и члена на изпитната комисия;
 • по време на практическият изпит в автомобила да не се допуска повече от един кандидат;
 • да се извършва обработка с дезинфектанти, след всеки изпитан, на всички повърхности и контролните уреди на автомобила, до които кандидата, председателя и члена на комисията се докосват с ръце;
 • дезинфектантите, използвани за дезинфекциране на ръцете и автомобила, да се осигурят от учебните центрове;
 • учебните центрове да осигурят уреда за измерване температурата на кандидатите и членовете на комисии преди започване на инструктажа за практическия изпит.

 Психологически изследвания

Притежателите на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата са уведомени, че трябва да организират дейността по провеждане на психологическите изследвания по начин, по който се:

 • поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
 • спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
 • създаде организация за контрол на броя на лицата в съответния обект, като не се допускат повече от 1 човек на 3 м2;
 • осигури дезинфектант за ръце;
 • създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

Изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006
Във връзка с удължаването на срока на въведеното извънредно положение в държавите членки на ЕС с цел ограничаване разпространението на COVID-19, както и с цел осигуряване непрекъснатост на потока от стоки, Европейската комисия предостави възможност на държавите членки за нотифициране на изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 относно прилагането на времето за управление и периодите на почивка съгласно член 14, параграф 1. В тази връзка Република България е поискала разрешение и е получила одобрение от Европейската комисия за предоставяне на изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 съгласно член 14, параграф 1, както следва:

 • Дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 561/2006: промяна на ограничението за дневното време за управление от 9.00 часа на 11 часа;
 • Дерогация от член 7 от Регламент (ЕО) № 561/2006: промяна на периодите на управление между които водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути от четири часа и половина на пет часа и половина;
 • Дерогация от член 8, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 561/2006: възможност за ползване на две последователни намалени седмични почивки от поне 24 часа, при условие че водачът ползва поне 4 седмични почивки през тези 4 последователни седмици, от които поне две са нормални седмични почивки и компенсацията за тези две намалени седмични почивки се ползва преди следващия период на почивка;
 • Дерогация от член 8, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 561/2006: възможност за водача да ползва редовната седмична почивка в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.

Поискано е горепосочените временни изключения да се прилагат за всички водачи, извършващи както вътрешни, така и международни превози на товари, считано от 00:00 ч. на 18 април 2020 г. до 24:00 ч. на 31 май 2020 г. Тези изключителни мерки са обосновани от разпространението на COVID-19 и са във връзка с обявеното в Република България извънредно положение.
Общи мерки

 • Организиране и провеждане на извънреден инструктаж на всички служители.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за служителите.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за работещите на фронт офиса, деловодство и при участие в неотложни срещи.
 • Допълнително почистване и дезинфекция с дезинфектанти на спиртна основа паралелно с обичайните средства за почистване.
 • Поддържане на висока хигиена.
 • Интензивно проветряване на работните помещения.
 • Поставяне на дозатори с дезинфектант за ръце на спиртна основа в близост до санитарните и работни помещения в сградите.
 • Ограничаване на служебните пътувания.
 • Преустановяване на задграничните командировки до второ нареждане.
 • Избягване на срещи и физически контакти с външни лица, при неотложност да се поддържа дистанция и да се използват маски.
 • Измерване на телесната температура на служители и посетители.
 • Получаването на поща и пратки се извършва пред административната сграда.
 • Отмяна на служебни мероприятия (срещи, обучения и др.) с участието на по-голям кръг от служители и външни лица.
 • Присъствено провеждане само на неотложните събирания, при спазване на противоепидемични мерки.
 • Основни средства за общуване – кореспонденция по електронен път и контактуване по телефона.
 • Присъствието на работните места на административните служители е редуцирано и ограничено до административния минимум.
 • Създаване на организация служителите да изпълняват задълженията си дистанционно.
 • Провежда се информационна кампания (листовки, видео клипове).
 • Ограничаване достъпа до работните места на служители завърнали се от рискови държави с повишена заболеваемост.
 • При наличие на служител със симптоми на респираторно заболяване, същият да се насочва от прекия му ръководител незабавно за контакт по телефона с личния лекар и да бъдат предприети действия за ограничаване на контакт с останалите служители.

26.11.2020 г.

ВАЖНО!!!
ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ЗАПЛАЩАЛИ ТОЛ ТАКСА В ГЕРМАНИЯ В ПЕРИОДА 2017 - 2020 г., МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИИ ПОРАДИ НАРУШЕНИЯ В ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО

Съгласно решение на Съда на ЕС от 28 октомври т.г., цената на тол таксите за тежкотоварните автомобили за използването на германските автомагистрали противоречи на правото на ЕС. При изчисляването на таксата Германия е взела предвид и разходите на пътна полиция, което не е разрешено от европейското законодателство (трябва да бъдат включени само разходите за инфраструктура).
От това следва, че всички, заплащали таксата, имат право да получат от германската държава компенсация в размер най-малко на допълнителната част, платена за пътна полиция, което според настоящите изчисления е в размер между 4% и 7%. Давностният срок за исковете е три години, следователно в общия случай не могат да се получат компенсации за такси, платени преди 2017 г. За таксите, платени през 2017 г. давностният срок изтича на 31 декември 2020 г. и се препоръчват спешни действия от страна на желаещите да подадат заявления.
Заинтересованите могат да потърсят правата си чрез регистрация в платформата www.tollreclaim.com (достъпна на десет езика), предоставена от немската адвокатска кантора Hausfeld и компанията eClaim GmbH.
Крайният срок за регистрация е 4 декември 2020 г.


24.11.2020 г.

На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г.

Заповед № РД-08-420 от 24.11.2020 г.


Във връзка с обявения от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) последващ търг за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична и частна държавна собственост, находящи се в административните сгради на областните отдели „Автомобилна администрация“ в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, София, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол и поради неявяването на кандидат на втората определена дата, а именно 24.11.2020 г., на основание чл. 46, предложение второ и по аргумент за противното основание от разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е издадена Заповед № РД-01-604/24.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИААА за прекратяване на процедурата за провеждане на търга.

Вижте цялата информация тук


20.11.2020 г.

На основание чл. 18а ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-4809/1/27.10.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Атанас Иванов от успешно положените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 157, т. 4 от Закона за движение по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Атанас Иванов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


12.11.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-4621/1/20.10.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Иван Христов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Иван Христов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 10-00-00-1010/1/04.11.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Бончо Йорданов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Бончо Йорданов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


06.11.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявения от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) втори търг за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична и частна държавна собственост, находящи се в административните сгради на областните отдели „Автомобилна администрация“ в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, София, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол и поради неявяването на кандидат на първата определена дата, а именно 06.11.2020 г., последващ търг ще се проведе на 24.11.2020 г. от 11:00 ч. в административната сграда на ИААА на адрес: гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 5, ет. 3, заседателна зала при същите условия.


04.11.2020 г.

ВАЖНО!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
ЗАТЯГАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ЗА ВЛИЗАНЕ В КАЗАХСТАН

Срокът на действие на решението на казахстанските власти за въвеждане на визов режим за граждани на 57 държави, сред които попадат и гражданите на Република България, е удължен до 1 май 2021 г.
Българските граждани, които имат разрешение за пребиваване на територията на Казахстан, членовете на техните семейства, както и българските граждани, които са членове на семейства на казахстански граждани, ще могат да пресичат казахстанската държавна граница не повече от веднъж на всеки 90 дни.


29.10.2020 г.

Актуализиране на информацията за приложените мерки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Препоръки към превозвачите
Препоръчва се обслужването на превозвачите, свързано с лицензионния режим да се осъществява чрез наличната електронна форма за подаване на заявления.
Автогари
Изпратени са указания до ръководителите на автогари на територията на Република България за предприемане на действия, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и превенция на населението.
Сертификати за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета
Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели удължаване на срока на временните дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на срока на валидност на EКMT/СЕМТ сертификата за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета (бял сертификат) до 31 декември 2020 г., включително. Удължаването на срока ще се прилага за документи, които са изтекли след 12 март 2020 г. Изключението се прилага за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 31 декември 2020 г., включително.
Карти за квалификация на водача и срок за завършване на продължаващо обучение от притежаващите удостоверение за професионална компетентност (УПК)
На основание член 2, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство:

 • срокът за завършване на продължаващо обучение от притежаващите удостоверение за професионална компетентност, който в съответствие с посочените разпоредби щеше да е изтекъл или ще изтече между 1 февруари 2020 г. и 31 август 2020 г., се счита за удължен или е бил удължен за всеки отделен случай за срок от седем месеца. Удостоверенията за професионална компетентност остават съответно валидни;
 • валидността на картите за квалификация на водачи, посочени в приложение II към Директива 2003/59/ЕО, която щеше да е изтекла или ще изтече между 1 февруари 2020 г. и 31 август 2020 г., се счита за удължена или е била удължена за срок от седем месеца от датата на изтичане на срока на валидност, посочен на всяка подобна карта.

Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари
Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари чрез дерогация от разпоредбите на първа алинея от 8.2.2.8.2 от ADR всички свидетелства за обучение на водачи, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни до 30 ноември 2020 г. Сертификатите трябва да бъдат подновени, ако водачът може да докаже, че е посетил курс за опреснително обучение в съответствие с 8.2.2.5 от ADR преди 1 декември 2020 г. и е положил изпит в съответствие с 8.2.2.7 от ADR. Компетентният орган трябва да издаде нов сертификат, валиден за период от пет години, считано от датата на изтичане на предишния сертификат. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.
Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари
Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR, чрез дерогация от разпоредбите на 1.8.3.16.1 от ADR всички сертификати за обучение на консултанти по безопасност при превоз на опасни товари, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни. Срокът на валидност на тези сертификати трябва да бъде удължен с пет години от датата на изтичането им, ако притежателят на сертификата е преминал изпит в съответствие с 1.8.3.16.2 от ADR. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.
Валидност на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни
Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели удължаване на срока на временните дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на валидността на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, които са изтекли по време на превоза поради влезлите в сила различни административни процедури в следствие на мерките, свързани с Covid-19, докато превозните средства успеят да завършат пътуването. Изключението се прилага за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 31 декември 2020 г., включително.
Резервационна система
Препоръчано е да се правят резервации за наличните чуждестранни еднократни разрешителни на съответните ГКПП, като само при необходимост могат да се подават заявления по чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Подробна информация може да бъде намерена в секция „Новини“ на Системата за резервации на разрешителни за международни превози на товари.
Подаване на заявления
До отмяната на обявената извънредна епидемична обстановка е препоръчително заявленията за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария да се подават в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез техническата служба, извършила прегледите и проверките на превозното средство. Обърнато е внимание в заявленията точно и ясно да се попълва наименованието и адреса на заявителя. Препоръчано е издадените удостоверения да се получават по пощата на адреса на заявителя или по куриер за сметка на заявителя, като това следва изрично да се посочва в съответното заявление. При подаване на заявленията чрез техническата служба няма да се изисква представянето на пълномощно, но представител от техническата служба трябва да завери, че подписа на заявителя е положен пред него.
Изпити

Във връзка със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазванетои на основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуален кодекс  във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г. и Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор:

 • Обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и обученията на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г на Министъра на здравеопазването, а именно:
 • задължително е на всички закрити обществени места поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
 • задължително е на всички открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
 • организиране на дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
 • създаване на организация за контрол на броя на лицата в съответното помещение, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2;
 • осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на обекта;
 • да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
 • При провеждането на съответните изпити, следва да се:
 • да се поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
 • да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
 • да се създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
 • да се съзададе организация за контрол на броя на лицата в съответните помещения, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2;
 • да не се допускат до изпит кандидати без наличието на защитни маски;
 • да не се допускат до изпит кандидати във видимо нездравословно състояние (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
 • по време на заснемането на кандидата за полагане на теоретичен изпит, както и по време на решаване на изпитния тест, същите следва да са със свалена защитна маска, за коректното им разпознаване от информационната система;
 • след предаване на изпитната си работа и запознаване с резултата от теоретичния изпит, всеки кандидат трябва незабавно да постави на лицето си защитната маска, още преди напускането на изпитната зала;
 • да се извършва дезинфекция на изпитните зали, мониторите, всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце след всяка изпитна група от служители на съответното регионално звено на ИА АА;
 • да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията;
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
 • преди започване на инструктажа за практически изпит да се измерва температурата на кандидатите и да се извършва дезинфекция на ръцете на кандидатите, председателя и члена на изпитната комисия;
 • по време на практическият изпит в автомобила да не се допуска повече от един кандидат;
 • да се извършва обработка с дезинфектанти, след всеки изпитан, на всички повърхности и контролните уреди на автомобила, до които кандидата, председателя и члена на комисията се докосват с ръце;
 • дезинфектантите, използвани за дезинфекциране на ръцете и автомобила, да се осигурят от учебните центрове;
 • учебните центрове да осигурят уреда за измерване температурата на кандидатите и членовете на комисии преди започване на инструктажа за практическия изпит.

 

 •  Психологически изследвания


Притежателите на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата са уведомени, че трябва да организират дейността по провеждане на психологическите изследвания по начин, по който се:

 • поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
 • спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
 • създаде организация за контрол на броя на лицата в съответния обект, като не се допускат повече от 1 човек на 3 м2;
 • осигури дезинфектант за ръце;
 • създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

Изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006
Във връзка с удължаването на срока на въведеното извънредно положение в държавите членки на ЕС с цел ограничаване разпространението на COVID-19, както и с цел осигуряване непрекъснатост на потока от стоки, Европейската комисия предостави възможност на държавите членки за нотифициране на изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 относно прилагането на времето за управление и периодите на почивка съгласно член 14, параграф 1. В тази връзка Република България е поискала разрешение и е получила одобрение от Европейската комисия за предоставяне на изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 съгласно член 14, параграф 1, както следва:

 • Дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 561/2006: промяна на ограничението за дневното време за управление от 9.00 часа на 11 часа;
 • Дерогация от член 7 от Регламент (ЕО) № 561/2006: промяна на периодите на управление между които водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути от четири часа и половина на пет часа и половина;
 • Дерогация от член 8, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 561/2006: възможност за ползване на две последователни намалени седмични почивки от поне 24 часа, при условие че водачът ползва поне 4 седмични почивки през тези 4 последователни седмици, от които поне две са нормални седмични почивки и компенсацията за тези две намалени седмични почивки се ползва преди следващия период на почивка;
 • Дерогация от член 8, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 561/2006: възможност за водача да ползва редовната седмична почивка в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.

Поискано е горепосочените временни изключения да се прилагат за всички водачи, извършващи както вътрешни, така и международни превози на товари, считано от 00:00 ч. на 18 април 2020 г. до 24:00 ч. на 31 май 2020 г. Тези изключителни мерки са обосновани от разпространението на COVID-19 и са във връзка с обявеното в Република България извънредно положение.
Общи мерки

 • Организиране и провеждане на извънреден инструктаж на всички служители.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за служителите.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за работещите на фронт офиса, деловодство и при участие в неотложни срещи.
 • Допълнително почистване и дезинфекция с дезинфектанти на спиртна основа паралелно с обичайните средства за почистване.
 • Поддържане на висока хигиена.
 • Интензивно проветряване на работните помещения.
 • Поставяне на дозатори с дезинфектант за ръце на спиртна основа в близост до санитарните и работни помещения в сградите.
 • Ограничаване на служебните пътувания.
 • Преустановяване на задграничните командировки до второ нареждане.
 • Избягване на срещи и физически контакти с външни лица, при неотложност да се поддържа дистанция и да се използват маски.
 • Измерване на телесната температура на служители и посетители.
 • Получаването на поща и пратки се извършва пред административната сграда.
 • Отмяна на служебни мероприятия (срещи, обучения и др.) с участието на по-голям кръг от служители и външни лица.
 • Присъствено провеждане само на неотложните събирания, при спазване на противоепидемични мерки.
 • Основни средства за общуване – кореспонденция по електронен път и контактуване по телефона.
 • Присъствието на работните места на административните служители е редуцирано и ограничено до административния минимум.
 • Създаване на организация служителите да изпълняват задълженията си дистанционно.
 • Провежда се информационна кампания (листовки, видео клипове).
 • Ограничаване достъпа до работните места на служители завърнали се от рискови държави с повишена заболеваемост.
 • При наличие на служител със симптоми на респираторно заболяване, същият да се насочва от прекия му ръководител незабавно за контакт по телефона с личния лекар и да бъдат предприети действия за ограничаване на контакт с останалите служители.

28.10.2020 г.

Указания за провеждане на обучения, изпити и извършване на психологически изследвания във връзка с прилагането на Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и въведените с нея противоепидемични мерки.

 

Съгласно въведените със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България за периода от 29.10.2020 г. до 30.11.2020 г. всички лица, които организират обучения за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обучения на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, обучения на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари, провеждането на съответните изпити и извършването на психологически изследвания в страната са длъжни да:

 • Организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

1.1. редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 от Заповед РД-01-609/21.10.2020 г.;
1.2. недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса  и други);
1.3. инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;
1.4. създаване на организация за контрол на броя на лицата в съответното помещение, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2..
1.5. осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

 • Обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и обученията на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари да се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, а именно:
  • задължително е на всички закрити обществени места поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
  • задължително е на всички открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
  • организиране на дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
  • създаване на организация за контрол на броя на лицата в съответното помещение, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2;
  • осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на обекта;
  • да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията;
  • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 •  физическа дистанция;
 •  хигиена на ръцете;
 •  носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
  • при провеждане на практическо обучение, преподавателят и обучаемият да бъдат с поставени защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
  • да се осигурят дезинфектанти за ръце и за обработка на повърхностите в автомобила;
  •  да се извършва обработка с дезинфектанти, след всеки обучаем, на всички повърхности и контролните уреди на автомобила, до които преподавателя и обучаемите се докосват с ръце;

 

 • При провеждането на съответните изпити:

3.1. да се поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
3.2. да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
3.3.  да се създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
3.4. да се съзададе организация за контрол на броя на лицата в съответните помещения, като не се допуска повече от 1 човек на 3 м2..;
3.5. да не се допускат до изпит кандидати без наличието на защитни маски;
3.6. да не се допускат до изпит кандидати във видимо нездравословно състояние (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
3.7. по време на заснемането на кандидата за полагане на теоретичен изпит, както и по време на решаване на изпитния тест, същите следва да са със свалена защитна маска, за коректното им разпознаване от информационната система;
3.3. след предаване на изпитната си работа и запознаване с резултата от теоретичния изпит, всеки кандидат трябва незабавно да постави на лицето си защитната маска, още преди напускането на изпитната зала;
3.9 да се извършва дезинфекция на изпитните зали, мониторите, всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце след всяка изпитна група от служители на съответното регионално звено на ИА АА;
3.10. да се осигурява проветряване и вентилация на помещенията;
3.11. да се поставят на видно място информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:

 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

3.11. преди започване на инструктажа за практически изпит да се измерва температурата на кандидатите и да се извършва дезинфекция на ръцете на кандидатите, председателя и члена на изпитната комисия;
3.12. по време на практическият изпит в автомобила да не се допуска повече от един кандидат;
3.13. да се извършва обработка с дезинфектанти, след всеки изпитан, на всички повърхности и контролните уреди на автомобила, до които кандидата, председателя и члена на комисията се докосват с ръце;;
3.14. дезинфектантите, използвани за дезинфекциране на ръцете и автомобила, да се осигурят от учебните центрове;
3.15. учебните центрове да осигурят уреда за измерване температурата на кандидатите и членовете на комисии преди започване на инструктажа за практическия изпит.

 • При извършване на психологически изследвания, следва да се:

4.1. поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
4.2. спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
4.3. създаде организация за контрол на броя на лицата в съответния обект, като не се допускат повече от 1 човек на 3 м2 ;
4.4. осигури дезинфектант за ръце;
4.5. създаде организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
4.6. поставят на видно място информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:

 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

Във връзка с изложеното, е необходимо да предприемете необходимите действия за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, определени от настоящите указания и Министерството на здравеопазването, съгласно Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., като мерките предвидени в т. 3.11 и т. 3.15 да се прилагат от 02.11.2020 г. /понеделник/.
Нарушението или неизпълнението на въведените със Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки подлежи на административнонаказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.


Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г.

В срок до 04.11.2020 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на ИААА  преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително по 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.
2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация”.


26.10.2020 г.

На основание чл. 18а ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-4057/1/18.09.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Юлияна Георгиева от успешно положените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Юлияна Георгиева, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-4537/1/16.10.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Недко Иванов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Недко Иванов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


22.10.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-4620/1/20.10.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Рачо Рачев от проведените теоретичен и практически изпити за възстановяване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Рачо Рачев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


22.10.2020 г.

Указания за провеждане на обучения, изпити и извършване на психологически изследвания във връзка с прилагането на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и въведените с нея противоепидемични мерки.

Съгласно въведените със Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България за периода от 1.10.2020 г. до 30.11.2020 г. всички лица, които организират обучения за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обучения на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, обучения на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари, провеждането на съответните изпити и извършването на психологически изследвания в страната са длъжни да:

 • Организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

1.1. редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 от Заповед РД-01-609/21.10.2020 г.;
1.2. недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса  и други);
1.3. инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;
1.4. създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице.
1.5. осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

 • Обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и обученията на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, а именно:
  • задължително е на всички закрити обществени места поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
  • задължително е на всички открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
  • организиране на дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
  • осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на обекта;
  • създаване на организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
  • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 •  физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
 • При провеждането на съответните изпити, следва да се:

3.1. поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
3.2. по време на заснемането на кандидата за полагане на теоретичен изпит, както и по време на решаване на изпитния тест, същите следва да са със свалена защитна маска, за коректното им разпознаване от информационната система;
3.3. след предаване на изпитната си работа и запознаване с резултата от теоретичния изпит, всеки кандидат трябва незабавно да постави на лицето си защитната маска, още преди напускането на изпитната зала;
3.4. няма да се допускат до изпит кандидати без наличието на защитни маски;
3.5. няма да се допускат кандидати до изпит във видимо нездравословно състояние (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
3.6. да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
3.7. осигуряване на дезинфектант за ръце за учебните помещения и учебните автомобили;
3.8. създаване на организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
3.9. поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:

 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

3.10. след приключването на всеки изпит, да се обработват с дезинфектанти повърхностите и контролните уреди на автомобила, до които участниците се докосват с ръце;
3.11. дезинфектантите, използвани за дезинфекциране на ръцете и автомобила, се осигуряват от учебните центрове;
3.12. извършване на дезинфекция на изпитните зали, мониторите, всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце след всяка изпитна група от служители на съответното регионално звено на ИА АА;
3.13. осигуряване на вентилация на затворените помещения;

 • При извършване на психологически изследвания, следва да се:

4.1. поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
4.2. спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
4.3. осигуряване на дезинфектант за ръце;
4.4. създаване на организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
4.5. поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:

 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

Във връзка с изложеното, е необходимо да предприемете необходимите действия за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, определени от Министерството на здравеопазването, съгласно Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г.
Нарушението или неизпълнението на въведените със Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки подлежи на административнонаказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.


ВАЖНО!!!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от и до територията на Република Турция

Уведомяваме Ви, че турските разрешителни за автомобилен превоз на товари от вида за/от трета страна от квотата за 2020 г. са изчерпани.
С оглед намаляващия брой турски разрешителни от вида празен/пълен Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ призовава превозвачите да не поемат товари изискващи такъв вид разрешително, след изчерпване на наличностите в резервационната система. При получаване на допълнителни разрешителни от двата вида ще бъдете своевременно уведомени.


21.10.2020 г.

Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)”

През месец октомври 2020 г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), подал проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 30 000 000.00 лв. 
С 30 млн. лв. ще бъдат подпомогнати автобусните превозвачи за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.
През последните месеци от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ бяха пренасочени към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 193 млн. лв. за подпомагане на микро, малки и средни предприятия. Бяха проведени необходимите разговори с Европейската комисия и и бе получено нотифициране на конкретна мярка, чрез която ще се отпуснат 30 млн. лв. за осигуряване на оперативен капитал за автобусните превозвачи. МТИТС е бенефициент на безвъзмездната помощ и ще администрира предоставянето на средствата. За да се ускори реализирането на този процес и средствата да достигнат максимално бързо до автобусните превозвачи, кандидатите няма да бъдат оценявани, а само ще се разглеждат по допустимост. 
От 10.00 ч. на 21 октомври 2020 г. автобусните превозвачи ще имат възможност да кандидатстват по мярката за финансова подкрепа. Крайният срок за подаване на заявленията е до 17.00 ч. на 10 ноември 2020 г.
Фирмите могат да се запознаят с пакета документи от интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) на следния линк: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/225/dokumenti-po-myarkata-za-finansova-podkrepa-na-avtobusnite-prevozvachi
Заявленията се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg в ОП „Иновации и конкурентоспособност“.
Осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози е по процедура чрез директно предоставяне „BG16RFOP002-2.079 Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от (МТИТС)“.
Минималният размер на средствата, които ще се отпускат е 3 000 лв., а максималният е 450 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, като разпределянето ще бъде на база оборотите на фирмите.
Информация за програмата можете да получите на следния адрес:
https://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2079-podkrepa-za-msp-izvrshvashchi-avtobusni-prevozi-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-covid-19-chrez-prilagane-na-skhema-za-podpomagane-ot-ministerstvoto-na-transporta-i


ОБЯВА

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИААА), на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 13, ал. 1 и 5, чл. 43 и чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗДС обявява процедура за провеждане на последващ (втори) търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижими имоти – публична (ПДС) и частна (ЧДС) държавна собственост, управлявани от ИААА.     

 1. Цел на търга: Осигуряване на физическите и юридически лица възможност за заплащане на услугите, предоставяни от ИААА и подобряване дейността по събиране на дължимите държавни такси и други плащания.
 2. Обекти, които ще се отдават под наем: 
 3. 2.1. Помещение от 7,98 кв. м., находящо се в адм. сграда на областен отдел „Автомобилна администрация“ (ОО АА) –  Благоевград, ул. Св. Димитър Солунски“ № 77, ет. 3 – ЧДС;
  2.2. Помещение от 13,83 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Бургас, ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 14, ет. 3, ст. 2 – ЧДС;
  2.3. Помещение от 24,40 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Велико Търново, ул. „Козлуджа“ № 2 „Б“, ет. 1 – ЧДС;
  2.4. Помещение от 13,34 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 78, ет. 2, ст. 0 – ПДС;
  2.5. Помещение от 17,11 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Габрово, ул. „Стефан Караджа“ № 2, ет. 5, ст. 36 – ПДС;
  2.6. Помещение от 21,56 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Добрич, бул. „25-ти септември“ № 8, ет. 4, ст. 7 – ЧДС;
  2.7. Помещение от 13,68 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Кърджали, ул. Крайбрежна № 24 А, ет. 1, ст. 4 – ЧДС;
  2.8. Помещение от 16,50 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Кюстендил, ул. „Гаров площад“ № 1, ет. 4, ст. 2 – ЧДС;
  2.9. Помещение от 10,80 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Монтана, бул. „Христо Ботев“ № 56, ет. 3, ст. 8 – ПДС;
  2.10. Помещение от 13,34 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Пазарджик, ул. „Христо Смирненски“ № 26, ет. 1, ст. 9 – ЧДС;
  2.11. Помещение от 12,91 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Плевен, ул. Иван Миндиликов“ № 6-а – ЧДС;
  2.12. Помещение от 14,04 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 82, ет. 1, фоайе – ЧДС;
  2.13. Помещение от 13,50 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Сливен, ул. „Стефан Караджа“ № 1, ет. 1, ст. 1 – ЧДС;
  2.14. Помещение от 13,50 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Смолян, ул. „Околовръстна“ № 1 – ЧДС;
  2.15. Помещение от 16,33 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – София, ул. „Витиня“ № 1 – ЧДС;
  2.16. Помещение от 3,60 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Търговище, ул. „Никола Маринов“ № 5, ет. 1 – ПДС;
  2.17. Помещение от 8,99 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Хасково, бул. „Освобождение“, ет. 1, фоайе – ЧДС;
  2.18. Помещение от 13,50 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Шумен, бул. „Ришки проход“ № 25, ет. 1– ЧДС ;
  2.19. Помещение от 12,40 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Ямбол, ул. „Търговска“ № 111, ет. 1, ст. 2 – ЧДС.
  Обща площ на отдаваните обекти – 261, 31 кв. м.
  Посочените обекти се отдават общо, като не се допуска кандидатстване за отделни позиции.

 4. Предназначение на обектите: за извършване на платежни услуги на физически и юридически лица за заплащане на държавни такси, парични глоби, имуществени санкции и други платежни услуги.
 5. Първоначална наемна цена: Месечна наемна цена за всички обекти 2200 (две хиляди и двеста) лв. без ДДС.
 6. Консумативните разходи са за сметка на наемателя и се заплащат по начина, описан в проекта на договор. 

 7. Начин на плащане на наемната цена: наемната цена се заплаща ежемесечно до 5-то число на месеца, за който е дължима, по банкова сметка на ИААА: IBAN: BG03UNCR96603120607317, BIC: UNCRBGSF, “Уникредит Булбанк” АД;  
 8. Търгът ще се проведе на 06.11.2020 г. от 11.00 ч. в административната сграда на ИААА на адрес: гр. София, ул. „Ген. Гурко” № 5, ет. 3, заседателна зала. В случай че търгът не се състои, последващ търг ще се проведе на 24.11.2020 г. от 11:00 ч. в административната сграда на ИААА на адрес: гр. София, ул. „Ген. Гурко” № 5, ет. 3, заседателна зала при същите условия.
 9. Срок за закупуване и получаване на тръжната документация: Тръжната документация се получава от деловодството на ИААА на адрес: гр. София, ул. „Ген. Гурко” № 5, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. до 05.11.2020 г., включително,  срещу представен документ за внесената сума по т. 8 в оригинал, като в случай на последващ търг крайният срок за получаване на тръжна документация е 17:30 ч. на 23.11.2020 г.
 10. Цена на тръжната документация: 30 (тридесет) лв., вносими по банкова сметка на ИААА: IBAN: BG03UNCR96603120607317, BIC: UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк” АД. В случай че при провеждане на първоначалната и последваща тръжна процедура е закупена тръжна документация, не е необходимо отново закупуване на тръжна документация.
 11. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. до 05.11.2020 г., включително, по реда, посочен в тръжната документация, а при последващ търг – всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. до 23.11.2020 г., включително.
 12. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 200 (двеста) лв., която се внася по сметка на ИААА: IBAN BG75UNCR96603320607314, BIC: UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк” АД, с основание – депозит за участие в търг по ЗДС, най-късно до изтичане на съответния срок за подаване на заявленията.
 13. Срок за подаване на заявления за участие: Заявления за участие в търга се подават в деловодството на ИААА на адрес: гр. София, ул. „Ген. Гурко” № 5, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч., до 05.11.2020 г., включително или чрез лицензиран пощенски оператор, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция с кандидата, телефонен номер и по възможност – факс и електронен адрес. При последващ търг крайният срок за подаване на заявленията е 17:30 ч. на 23.11.2020 г., включително.
 14. Условия за участие в търга и изисквания към кандидатите:
 15. 12.1. Кандидат за участие в търга може да бъде всяко юридическо лице, което:
  а) е доставчик на платежни услуги по смисъла на чл. 3 от Закона за платежните услуги и платежните системи, лицензиран съгласно чл. 5 от същия закон;
  б) не е обявено в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в     несъстоятелност;
  в) не се намира в производство по ликвидация;
  г) няма парични задължения към държавата и осигурителните фондове;
  12.2. Законните  представители на кандидата да не са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако не е настъпила реабилитация.
  12.3. Спечелилият търга участник трябва да отговаря на посочените изисквания и към датата на сключване на договора.
 16. Телефони за контакти: 02 930 88 45 – Даниела Миленкова, тел.: 02 930 88 11 – Зора Карадиамандиева.
  Информация за не/проведения търг на 06.11.2020 г. ще бъде публикувана на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.


16.10.2020 г.

ВАЖНО!!!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от и до територията на Република Турция

Уведомяваме Ви, че турските разрешителни за автомобилен превоз на товари от вида за/от трета страна и  вида празен/пълен от квотата за 2020 г. са пред изчерпване. С оглед намаляващия брой разрешителни от двата вида Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ призовава превозвачите да ограничат поемането на товари изискващи такъв вид разрешителни  и да следят наличностите в резервационната система, а превозвачите, притежаващи годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да използват същите при извършване на превози от/до Република Турция за/от трети страни.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България е изпратило писмо до Министерство на транспорта и инфраструктурата на Република Турция  за предоставяне на допълнителен брой турски разрешителни и от двата вида. При  получаването им ще бъдете своевременно уведомени на интернет страницата на агенцията и в резервационната система.


12.10.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-554/6/16.09.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Димитър Христов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 154, ал. 7 от Закона за движението по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Димитър Христов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. 15-00-00-420/3/15.09.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Иван Иванов от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Иван Иванов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


06.10.2020 г.

На основание чл. 18а ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 64-00-00-375/03.09.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Николай Иванов от успешно положения  практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Николай Иванов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 27-00-11-31/4/10.09.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Венелин Шабов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Венелин Шабов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-12-4188/2/29.09.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Йордан Дойков от успешно положените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Йордан Дойков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2020 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 14 от Заповед № РД-08-565/28.11.2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. До участие ще бъдат допуснати  превозвачи, кандидатствали  и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да  подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок от 14 дни след публикуване на съобщението,  считано от 06.10.2020 г.


05.10.2020 г.

Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)”

През месец октомври 2020 г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), подал проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 30 000 000.00 лв. 
С 30 млн. лв. ще бъдат подпомогнати автобусните превозвачи за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.
През последните месеци от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ бяха пренасочени към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 193 млн. лв. за подпомагане на микро, малки и средни предприятия. Бяха проведени необходимите разговори с Европейската комисия и и бе получено нотифициране на конкретна мярка, чрез която ще се отпуснат 30 млн. лв. за осигуряване на оперативен капитал за автобусните превозвачи. МТИТС е бенефициент на безвъзмездната помощ и ще администрира предоставянето на средствата. За да се ускори реализирането на този процес и средствата да достигнат максимално бързо до автобусните превозвачи, кандидатите няма да бъдат оценявани, а само ще се разглеждат по допустимост. 
Минималният размер на средствата, които ще се отпускат е 3 000 лв., а максималният е 450 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, като разпределянето ще бъде на база оборотите на фирмите.
Информация за програмата можете да получите на следния адрес:
https://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2079-podkrepa-za-msp-izvrshvashchi-avtobusni-prevozi-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-covid-19-chrez-prilagane-na-skhema-za-podpomagane-ot-ministerstvoto-na-transporta-i

Указанията за кандидатстване по процедурите предстои да бъдат публикувани на интернет страниците на Единен информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, Министерство на транспорта информационните технологии и съобщения и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.


28.09.2020 г.

На основание чл. 18а ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 64-00-00-372/03.09.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Димитър Пенев от успешно положения  практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Димитър Пенев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


19.09.2020 г.

ОБЯВА

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИААА), на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 13, ал. 1 и 5 и чл. 43 от Правилника за прилагане на ЗДС обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижими имоти – публична (ПДС) и частна (ЧДС) държавна собственост, управлявани от ИААА.  

 1. Цел на търга: Осигуряване на физическите и юридически лица възможност за заплащане на услугите, предоставяни от ИААА и подобряване дейността по събиране на дължимите държавни такси и други плащания.
 2. Обекти, които ще се отдават под наем: 
 3. 2.1. Помещение от 7,98 кв. м., находящо се в адм. сграда на областен отдел „Автомобилна администрация“ (ОО АА) –  Благоевград, ул. Св. Димитър Солунски“ № 77, ет. 3 – ЧДС;
  2.2. Помещение от 13,83 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Бургас, ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 14, ет. 3, ст. 2 – ЧДС;
  2.3. Помещение от 24,40 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Велико Търново, ул. „Козлуджа“ № 2 „Б“, ет. 1 – ЧДС;
  2.4. Помещение от 13,34 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 78, ет. 2, ст. 0 – ПДС;
  2.5. Помещение от 17,11 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Габрово, ул. „Стефан Караджа“ № 2, ет. 5, ст. 36 – ПДС;
  2.6. Помещение от 21,56 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Добрич, бул. „25-ти септември“ № 8, ет. 4, ст. 7 – ЧДС;
  2.7. Помещение от 13,68 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Кърджали, ул. Крайбрежна № 24 А, ет. 1, ст. 4 – ЧДС;
  2.8. Помещение от 16,50 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Кюстендил, ул. „Гаров площад“ № 1, ет. 4, ст. 2 – ЧДС;
  2.9. Помещение от 10,80 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Монтана, бул. „Христо Ботев“ № 56, ет. 3, ст. 8 – ПДС;
  2.10. Помещение от 13,34 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Пазарджик, ул. „Христо Смирненски“ № 26, ет. 1, ст. 9 – ЧДС;
  2.11. Помещение от 12,91 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Плевен, ул. Иван Миндиликов“ № 6-а – ЧДС;
  2.12. Помещение от 14,04 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 82, ет. 1, фоайе – ЧДС;
  2.13. Помещение от 13,50 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Сливен, ул. „Стефан Караджа“ № 1, ет. 1, ст. 1 – ЧДС;
  2.14. Помещение от 13,50 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Смолян, ул. „Околовръстна“ № 1 – ЧДС;
  2.15. Помещение от 16,33 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – София, ул. „Витиня“ № 1 – ЧДС;
  2.16. Помещение от 3,60 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Търговище, ул. „Никола Маринов“ № 5, ет. 1 – ПДС;
  2.17. Помещение от 8,99 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Хасково, бул. „Освобождение“, ет. 1, фоайе – ЧДС;
  2.18. Помещение от 13,50 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Шумен, бул. „Ришки проход“ № 25, ет. 1– ЧДС ;
  2.19. Помещение от 12,40 кв. м., находящо се в адм. сграда на ООАА – Ямбол, ул. „Търговска“ № 111, ет. 1, ст. 2 – ЧДС.
  Обща площ на отдаваните обекти – 261, 31 кв. м.
  Посочените обекти се отдават общо, като не се допуска кандидатстване за отделни позиции.

 4. Предназначение на обектите: за извършване на платежни услуги на физически и юридически лица за заплащане на държавни такси, парични глоби, имуществени санкции и други платежни услуги.
 5. Първоначална наемна цена: Месечна наемна цена за всички обекти 2200 (две хиляди и двеста) лв. без ДДС.
 6. Консумативните разходи са за сметка на наемателя и се заплащат по начина, описан в проекта на договор. 

 7. Начин на плащане на наемната цена: наемната цена се заплаща ежемесечно до 5-то число на месеца, за който е дължима, по банкова сметка на ИААА: IBAN: BG03UNCR96603120607317, BIC: UNCRBGSF, “Уникредит Булбанк” АД;  
 8. Търгът ще се проведе на 20.10.2020 г. от 11.00 ч. в административната сграда на ИААА на адрес: гр. София, ул. „Ген. Гурко” № 5, ет. 3, заседателна зала.
 9. Срок за закупуване и получаване на тръжната документация: Тръжната документация се получава от деловодството на ИААА на адрес: гр. София, ул. „Ген. Гурко” № 5, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. до 19.10.2020 г. включително,  срещу представен документ за внесената сума по т. 8.
 10. Цена на тръжната документация: 30 (тридесет) лв., вносими по банкова сметка на ИААА: IBAN: BG03UNCR96603120607317, BIC: UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк” АД.
 11. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. до 19.10.2020 г. по реда, посочен в тръжната документация.
 12. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 200 (двеста) лв., която се внася по сметка на ИААА: IBAN BG75UNCR96603320607314, BIC: UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк” АД, с основание – депозит за участие в търг по ЗДС, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 13. Срок за подаване на заявления за участие: Заявления за участие в търга се подават в деловодството на ИААА на адрес: гр. София, ул. „Ген. Гурко” № 5, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч., до 19.10.2020 г. включително, или по пощата, с препоръчано писмо с известие за доставяне, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция с кандидата, телефонен номер и по възможност – факс и електронен адрес.
 14. Условия за участие в търга и изисквания към кандидатите:
 15. 12.1. Кандидат за участие в търга може да бъде всяко юридическо лице, което:
  а) е доставчик на платежни услуги по смисъла на чл. 3 от Закона за платежните услуги и платежните системи, лицензиран съгласно чл. 5 от същия закон;
  б) не е обявено в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в     несъстоятелност;
  в) не се намира в производство по ликвидация;
  г) няма парични задължения към държавата и осигурителните фондове;
  12.2. Законните  представители на кандидата да не са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако не е настъпила реабилитация.
  12.3. Спечелилият търга участник трябва да отговаря на посочените изисквания и към датата на сключване на договора.
 16. Обезпечение за изпълнение на договора: в тридневен срок след съобщаването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, определеният за наемател кандидат внася гаранционна вноска, която обезпечава изпълнението на договора, в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на ИААА: IBAN BG75UNCR96603320607314, BIC: UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД;
 17. Телефони за контакти: 02 930 88 45 – Даниела Миленкова, тел.: 02 930 88 11 – Зора Карадиамандиева.


18.09.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-3976/1/14.09.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Павел Парушев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Павел Парушев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-56-1574/4/15.09.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Таир Ейбов от проведените теоретичен и практически изпити за възстановяване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Таир Ейбов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


16.09.2020 г.

Системата за управление на безопасността на движението по пътищата на ИА АА получи сертификат БДС ISO 39001:2014

Системата за управление на безопасността на движението по пътищата на ИА „Автомобилна администрация“ бе сертифицирана за съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO 39001:2014. Сертификатът бе връчен на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков от сертифициращата организация извършила одита, под наблюдението на Българска служба по акредитация.
Системата за управление на безопасността на движение по пътищата бе създадена от ИА „Автомобилна администрация“ в изпълнение на приетия от Министерския съвет пакет от мерки за ограничаване на пътнотранспортните произшествия с пострадали граждани по време на работа. В системата са заложени добрите практики, базирани на международния опит в управлението на безопасността на движение по пътищата и систематизирани в стандарта БДС ISO 39001:2014.
От 16 до 22 септември 2020 г. се провежда кампанията Дни на безопасността на пътя, с мотото „Остани жив! Пази живота“, като 16 септември е обявен за Ден без загинали на пътя. Кампанията се организира за пета поредна година от Европейската мрежа на пътните полицаи, с подкрепата на Европейската комисия. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се присъединява към инициативата с внедряването на новата Система за управление на безопасността на движението по пътищата.

iaaa-iso-cert

11.09.2020 г.

На основание чл. 18а ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-483/3/18.08.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Изат-Абдулхамид Радев от успешно положения  практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 151, ал. 1, т. 4а от Закона за движение по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Изат-Абдулхамид Радев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


09.09.2020 г.

На основание чл. 18а ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 64-00-00-340/10.08.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Стефан Маринов от успешно положения  практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Стефан Маринов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


21.08.2020 г.

На основание чл. 18а ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 67-00-00-316/18.08.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Илми Ахмед от успешно положения  практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Илми Ахмед, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


17.08.2020 г.

ДО КМЕТОВЕТЕ НА ВСИЧКИ ОБЩИНИ

Указания във връзка с условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

Вижте цялата информация тук


10.08.2020 г.

На основание чл. 18а ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-05-9386/7/03.07.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Станчо Иванов от успешно положения  практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Станчо Иванов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


07.08.2020 г.

На вниманието на българските автомобилни превозвачи
ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА САЩ СПРЯМО ИРАН
И ПОЛИТИКАТА НА ЕС В ТАЗИ ВРЪЗКА

С оглед на нарасналото напрежение между САЩ и Иран от началото на тази година, от МВнР обръщат внимание на някои важни практически аспекти на политиката на САЩ, както и на позициите и предприетите от ЕС действия в тази връзка.
С оттеглянето на Съединените американски щати от Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) с Ислямска република Иран през май 2018 г., действието на всички суспендирани американски ограничителни мерки спрямо Ислямската република беше възстановено през ноември 2018 г. Успоредно с това американската администрация последователно приема и нови ограничителни мерки или допълва съществуващите списъци с нови физически и юридически лица.
Консолидираният списък на всички наложени санкции и ограничения на лица и икономически образувания може да бъде намерен на следния електронен адрес:
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf
На интернет страницата на Департамента по финанси на САЩ е направен портал на Службата за контрол на чуждестранните активи, който дава възможност за търсене при въвеждане на данни за лице или компания. Порталът може да бъде намерен на следния електронен адрес: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
Особеност на някои от американските мерки е  техният извънтериториален обхват, който може да повлияе  негативно на европейски физически и юридически лица, имащи отношение към дейности, предмет на санкционния режим. Такива последици биха могли да бъдат: отказ от достъп до американската финансова система, забрана за пътуване до САЩ, за развиване на търговско-икономически контакти с американски партньори, финансови глоби, искания за екстрадиция с цел съдебен процес в САЩ и др.
За разлика от САЩ, ЕС подкрепя изпълнението на СВПД и резолюция 2231 (2015 г.) на СС на ООН, включително чрез поддържане на търговските и икономически отношения между ЕС и Иран. В отговор на възстановените американски ограничителни мерки с извънтериториално действие спрямо икономически оператори, встъпили в търговски отношения с иранския бизнес и с цел предпазване на европейския бизнес, ЕС взе решение за актуализиране на механизма, известен като „Блокиращ регламент“ (Регламент (ЕО) 2271/96).
По силата на член 5, параграф 1 от „Блокиращия регламент“ никое лице, посочено в член 11, не следва да изпълнява пряко или чрез дъщерно дружество или друг посредник, било чрез действие или чрез умишлено бездействие, никое изискване или забрана, включително призовки на чуждестранни съдилища, които се основават пряко или непряко на законите, посочени в приложението, или на действия, които са предприети на основание тези закони или произтичат от тях.
В случай че в процеса на прекратяване на отношенията на европейска компания с ирански партньор възникне съмнение за нарушаване на „Блокиращия регламент“, ЕК следва внимателно да проучи конкретния казус.
В член 5, параграф 2 е предвидено изключение, в случай че неизпълнението на съответните американски ограничителни мерки би увредило сериозно интересите на дадени лица/образувания или интересите на ЕС. В този случай заинтересованите лица/образувания биха могли да поискат от ЕК разрешение да изпълнят съответната мярка изцяло или частично, като предоставят съответните доказателства. Всяко подобно искане се разглежда на индивидуална основа.
Операторите от ЕС са свободни да решат въз основа на своята преценка на икономическата ситуация дали да започнат работа, да продължат или да прекратят стопанската си дейност в Иран и дали да участват или не в даден сектор на икономиката. С Блокиращия регламент се цели именно да се гарантира, че тези стопански решения продължават и занапред да се вземат свободно, т.е. не се налагат на операторите от ЕС от включеното в списъка законодателство с извънтериториално приложение, което правото на Съюза не признава за приложимо по отношение на тях.
Блокиращият регламент позволява на операторите от ЕС да предявят иск за възстановяване на вредите, произтичащи от извънтериториалното действие на американските ограничителни мерки, към лицето или образуванието, предизвикало вредите или техен представител. Обезщетение може да бъде търсено в съдебно производство, образувано пред съдилищата на всяка държава-членка, в която съответното лице или единица, или лице, което действа от тяхно име или като техен посредник, притежава активи.
ЕК няма възможност да покрива финансово евентуални икономически загуби на компаниите.
За Ваше улеснение прилагаме Блокиращия регламент и документ „Насоки – въпроси и отговори по Блокиращия регламент“.


28.07.2020 г.

Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г.

В срок до 07.08.2020 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на ИААА  преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ ПОЛУЧИЛИ КРАТКОСРОЧНИ ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2020 Г.

След направена справка в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, се установи следното:
От разпределените на българските превозвачи краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. към днешна дата не са активирани 2281 броя от тях.
В тази връзка призоваваме фирмите, които не възнамеряват да използват разпределените им краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, да ги върнат доброволно в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.


23.07.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-2827/1/15.07.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Петър Енчев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Петър Енчев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-02-8584/28/16.07.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Борислав Борисов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Борислав Борисов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


17.07.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1671/1/19.06.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Нурай Нуриева от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
    Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Нурай Нуриева, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


16.07.2020 г.

ВАЖНО!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи
СЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПОДГОТВЕНОСТТА ЗА КРАЯ НА ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД ПРИ ОТТЕГЛЯНЕТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

На 9 юли т.г. Европейската комисия (ЕК) публикува съобщение за подготвеността за края на преходния период при оттеглянето на Обединеното кралство. Основните послания са, че няма да има отлагане на преговорите - преходният период ще завърши на 31 декември 2020 г. и от тогава незабавно ще влязат в сила новите условия, които ще засегнат администрациите, бизнеса и гражданите, както и че предстоят промени във всички сектори, тъй като и при най-амбициозното търговско споразумение ще бъде въведен граничен контрол между ЕС и ОК (за Ирландия са в сила отделни разпоредби, свързани със Споразумението за оттегляне). В тази връзка основен акцент на документа представлява търговията със стоки и митническите формалности, свързани с акцизи, ДДС, правила на произход. Важни промени ще настъпят и при мобилността на гражданите. Основното послание на документа е, че заинтересованите страни следва да ускорят дейностите по подготвеността. На този етап обаче ЕК няма да предлага извънредни мерки при липса на споразумение.
По отношение на транспортните услуги, от 1 януари 2021 г. правата за достъп, които автомобилните превозвачи от ЕС и тези от Обединеното кралство ще имат взаимно до пазарите си ще зависят от резултата от преговорите между ЕС и Обединеното кралство. При липса на споразумение превозвачите от ЕС ще извършват превози до Обединеното кралство, а превозвачите от Обединеното кралство ще извършват превози до ЕС посредством ограничените квоти на наличния механизъм на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ/СЕМТ).
Във всички случаи превозвачите ще бъдат засегнати от промените във формалностите при преминаване на границата между Обединеното кралство и ЕС.
От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече няма да бъде част от Митническия съюз на ЕС. Следователно митническите формалности, изисквани съгласно правото на Съюза, ще се прилагат за всички стоки, влизащи на митническата територия на Съюза от Обединеното кралство или напускащи тази митническа територия за Обединеното кралство.
Това ще се случи дори ако се създаде амбициозна зона за свободна търговия с Обединеното кралство, предвиждаща нулеви тарифи и нулеви квоти за стоки, с митническо и регулаторно сътрудничество.
Пълният текст на съобщението на ЕК за подготвеността можете да видите на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/com_2020_324_2_communication_from_commission_to_inst_en_0.pdf


09.07.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1610/1/09.06.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Билян Ангелов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Билян Ангелов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


08.07.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1611/1/10.06.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Денис Алиев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Денис Алиев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


07.07.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1674/1/09.06.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Йозлем Мустафа от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Йозлем Мустафа, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1672/1/19.06.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Билян Макавеев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Билян Макавеев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


03.07.2020 г.

Приложени мерки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към 03.07.2020 г.

 • Препоръки към превозвачите

Препоръчва се обслужването на превозвачите, свързано с лицензионния режим да се осъществява чрез наличната електронна форма за подаване на заявления.

 • Автогари

Изпратени са указания до ръководителите на автогари на територията на Република България за предприемане на действия, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и превенция на населението.

 • Сертификати за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета

Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели удължаване на срока на временните дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на срока на валидност на EКMT/СЕМТ сертификата за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета (бял сертификат) до 31 декември 2020 г., включително. Удължаването на срока ще се прилага за документи, които са изтекли след 12 март 2020 г. Изключението се прилага за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 31 декември 2020 г., включително.

 • Карти за квалификация на водача и срок за завършване на продължаващо обучение от притежаващите удостоверение за професионална компетентност (УПК)

На основание член 2, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство:

 • срокът за завършване на продължаващо обучение от притежаващите удостоверение за професионална компетентност, който в съответствие с посочените разпоредби щеше да е изтекъл или ще изтече между 1 февруари 2020 г. и 31 август 2020 г., се счита за удължен или е бил удължен за всеки отделен случай за срок от седем месеца. Удостоверенията за професионална компетентност остават съответно валидни;
 • валидността на картите за квалификация на водачи, посочени в приложение II към Директива 2003/59/ЕО, която щеше да е изтекла или ще изтече между 1 февруари 2020 г. и 31 август 2020 г., се счита за удължена или е била удължена за срок от седем месеца от датата на изтичане на срока на валидност, посочен на всяка подобна карта.
 • Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари

Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари чрез дерогация от разпоредбите на първа алинея от 8.2.2.8.2 от ADR всички свидетелства за обучение на водачи, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни до 30 ноември 2020 г. Сертификатите трябва да бъдат подновени, ако водачът може да докаже, че е посетил курс за опреснително обучение в съответствие с 8.2.2.5 от ADR преди 1 декември 2020 г. и е положил изпит в съответствие с 8.2.2.7 от ADR. Компетентният орган трябва да издаде нов сертификат, валиден за период от пет години, считано от датата на изтичане на предишния сертификат. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.

 • Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR, чрез дерогация от разпоредбите на 1.8.3.16.1 от ADR всички сертификати за обучение на консултанти по безопасност при превоз на опасни товари, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни. Срокът на валидност на тези сертификати трябва да бъде удължен с пет години от датата на изтичането им, ако притежателят на сертификата е преминал изпит в съответствие с 1.8.3.16.2 от ADR. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.

 • Валидност на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни

Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели удължаване на срока на временните дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на валидността на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, които са изтекли по време на превоза поради влезлите в сила различни административни процедури в следствие на мерките, свързани с Covid-19, докато превозните средства успеят да завършат пътуването. Изключението се прилага за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 31 декември 2020 г., включително.

 • Резервационна система

Препоръчано е да се правят резервации за наличните чуждестранни еднократни разрешителни на съответните ГКПП, като само при необходимост могат да се подават заявления по чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Подробна информация може да бъде намерена в секция „Новини“ на Системата за резервации на разрешителни за международни превози на товари.

 • Подаване на заявления

До отмяната на обявената извънредна епидемична обстановка е препоръчително заявленията за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария да се подават в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез техническата служба, извършила прегледите и проверките на превозното средство. Обърнато е внимание в заявленията точно и ясно да се попълва наименованието и адреса на заявителя. Препоръчано е издадените удостоверения да се получават по пощата на адреса на заявителя или по куриер за сметка на заявителя, като това следва изрично да се посочва в съответното заявление. При подаване на заявленията чрез техническата служба няма да се изисква представянето на пълномощно, но представител от техническата служба трябва да завери, че подписа на заявителя е положен пред него.
•        Изпити
Във връзка със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуален кодекс във връзка с Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., и предложение от Главния държавен здравен инспектор:

 • Обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и обученията на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. г. на Министъра на здравеопазването, а именно:
 • задължително е на всички закрити обществени места, поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. г. на Министъра на здравеопазването;
 • организиране на дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м между кандидатите в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
 • осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на обекта;
 • създаване на организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
 • При провеждането на съответните изпити, следва да се:
 • поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. г. на Министъра на здравеопазването;
 • по време на заснемането на кандидата за полагане на теоретичен изпит, както и по време на решаване на изпитния тест, същите следва да са със свалена защитна маска, за коректното им разпознаване от информационната система;
 • след предаване на изпитната си работа и запознаване с резултата от теоретичния изпит, всеки кандидат трябва незабавно да постави на лицето си защитната маска, още преди напускането на изпитната зала;
 • да не се допускат до изпит кандидати без наличието на защитни маски;
 • да не се допускат кандидати до изпит във видимо нездравословно състояние;
 • да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м между кандидатите в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
 • осигуряване на дезинфектант за ръце;
 • създаване на организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

-    след приключването на всеки изпит, да се обработват с дезинфектанти повърхностите и контролните уреди на автомобила, до които участниците се докосват с ръце;
-    дезинфектантите, използвани за дезинфекциране на ръцете и автомобила, се осигуряват от учебните центрове;

 • да се извършва дезинфекция на изпитните зали и мониторите от изпитните терминали след всяка изпитна група;
 • да се обработват с дезинфектанти след всяка изпитна група всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце;
 • да се осигурява вентилация на затворените помещения;

-    съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (Председателят на комисията може да допусне в МПС съобразно наличните свободни места в него и следващи по реда за изпитване кандидати, включени в изпитната комисия) се препоръчва в автомобила да присъства само изпитвания кандидат.

 • Психологически изследвания

Притежателите на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата са уведомени, че трябва да организират дейността по провеждане на психологическите изследвания по начин, по който се:
-    поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
-    спазва дистанция най-малко от 1,5 м между кандидатите в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
-    осигуряване на дезинфектант за ръце;
-    създаване на организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
-    поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:

 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
 • Във връзка с удължаването на срока на въведеното извънредно положение в държавите членки на ЕС с цел ограничаване разпространението на COVID-19, както и с цел осигуряване непрекъснатост на потока от стоки, Европейската комисия предостави възможност на държавите членки за нотифициране на изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 относно прилагането на времето за управление и периодите на почивка съгласно член 14, параграф 1. В тази връзка Република България е поискала разрешение и е получила одобрение от Европейската комисия за предоставяне на изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 съгласно член 14, параграф 1, както следва:

Дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 561/2006: промяна на ограничението за дневното време за управление от 9 часа на 11 часа;
Дерогация от член 7 от Регламент (ЕО) № 561/2006: промяна на периодите на управление между които водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути от четири часа и половина на пет часа и половина;
Дерогация от член 8, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 561/2006: възможност за ползване на две последователни намалени седмични почивки от поне 24 часа, при условие че:
водачът ползва поне 4 седмични почивки през тези 4 последователни седмици, от които поне две са нормални седмични почивки и компенсацията за тези две намалени седмични почивки се ползва преди следващия период на почивка;
Дерогация от член 8, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 561/2006: възможност за водача да ползва редовната седмична почивка в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.
Поискано е горепосочените временни изключения да се прилагат за всички водачи, извършващи както вътрешни, така и международни превози на товари, считано от 00:00 ч. на 18 април 2020 г. до 24:00 ч. на 31 май 2020 г. Тези изключителни мерки са обосновани от разпространението на COVID-19 и са във връзка с обявеното в Република България извънредно положение.

 • Общи мерки
 • Организиране и провеждане на извънреден инструктаж на всички служители.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за служителите.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за работещите на фронт офиса, деловодство и при участие в неотложни срещи.
 • Допълнително почистване и дезинфекция с дезинфектанти на спиртна основа паралелно с обичайните средства за почистване.
 • Поддържане на висока хигиена.
 • Интензивно проветряване на работните помещения.
 • Поставяне на дозатори с дезинфектант за ръце на спиртна основа в близост до санитарните и работни помещения в сградите.
 • Ограничаване на служебните пътувания.
 • Преустановяване на задграничните командировки до второ нареждане.
 • Избягване на срещи и физически контакти с външни лица, при неотложност да се поддържа дистанция и да се използват маски.
 • Измерване на телесната температура на служители и посетители.
 • Получаването на поща и пратки се извършва пред административната сграда.
 • Отмяна на служебни мероприятия (срещи, обучения и др.) с участието на по-голям кръг от служители и външни лица.
 • Присъствено провеждане само на неотложните събирания, при спазване на противоепидемични мерки.
 • Основни средства за общуване – кореспонденция по електронен път и контактуване по телефона.
 • Присъствието на работните места на административните служители е редуцирано и ограничено до административния минимум.
 • Създаване на организация служителите да изпълняват задълженията си дистанционно.
 • Провежда се информационна кампания (листовки, видео клипове).
 • Ограничаване достъпа до работните места на служители завърнали се от рискови държави с повишена заболеваемост.
 • При наличие на служител със симптоми на респираторно заболяване, същият да се насочва от прекия му ръководител незабавно за контакт по телефона с личния лекар и да бъдат предприети действия за ограничаване на контакт с останалите служители.

01.07.2020 г.

Важно!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до и през територията на Република Сърбия

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява българските превозвачи, че съгласно протокол от заседанието на Смесената българско-сръбска комисия по международен автомобилен транспорт, проведено в периода 2 - 3 декември 2019 г. в гр. Белград, за период от една (1) година, считано от 1 юли 2020 г. ще бъде реализиран пилотен проект, който предвижда превозите на товари за/от трети страни да се извършват без разрешителни.
Постигнатата договорка следва модела на договорената либерализация на двустранните и транзитни превози от 2015 г. и цели улесняване на превозите, извършвани от превозвачите на двете страни. Същата не е свързана с избухването и разпространението на епидемията от Covid-19.


30.06.2020 г.

На вниманието на българските автомобилни превозвачи
САНКЦИОНЕН РЕЖИМ НА САЩ СРЕЩУ СИРИЯ

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация относно разпространен нон-пейпър от Посолството на САЩ в София, с който се съобщава, че на 17 юни 2020 г. САЩ обявяват допълнителни санкции срещу режима на Асад в Сирия и неговите поддръжници, в съответствие със Закона за гражданска защита за Сирия „Цезар“ (Caesar Syria Civilian Protection Act  или Caesar Act).
В нон-пейпъра се казва, че подписаният от президента на САЩ през м. декември 2019 г. Caesar Act цели да прекрати опитите на режима и неговите поддръжници да примамят чуждестранния бизнес да инвестира в Сирия и да печели от военния конфликт там.
Законът предвижда задължителни санкции и ограничения за пътуване на американски и чуждестранни лица, които предоставят значителна подкрепа на членовете на режима особено при реализиране на значими строителни и инженерингови проекти или бизнес с лица от списъка на санкциите срещу Сирия. Санкциите са насочени към лица, които улесняват вътрешното производство на петрол в Сирия, придобиването на резервни части за авиацията, както и стоки, услуги или технологии, които поддържат способността на режима да извършва репресии, както и към чуждестранни лица, които предоставят подкрепа на наемници, опериращи във военно качество в Сирия на страната на режима, или негови руски и ирански съюзници.
Законът е насочен и към лица, които пряко или косвено подкрепят значителни възстановителни дейности в Сирия. В документа се обръща внимание, че законът има за цел да изпрати ясен сигнал, че никой не трябва да влиза в бизнес с режима на Асад или по един или друг начин да го обогатява.
Цитираният закон по принцип не налага ограничения на осигуряването на хуманитарна помощ за Сирия и не е насочен срещу доставката на лекарства или храни, бидейки фокусиран основно срещу значителни транзакции, които подкрепят правителството на Сирия или лица, действащи от името на режима.
Актът „Цезар“ е част от едностранно наложения санкционен режим на САЩ срещу Сирия.


29.06.2020 г.

В срок до 3 юли 2020 г. всички кметове на общини, възложители на превози по автобусни линии от републиканската транспортна схема, следва на основание чл. 19, ал. 7 от Закона за автомобилните превози да изпратят в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" справки с информация по възлагането на превози по маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската транспортна схема съгласно приложения образец.


26.06.2020 г.

На вниманието на българските превозвачи, използващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2020 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 14 от Заповед № РД-08-565/28.11.2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. До участие ще бъдат допуснати  превозвачи, кандидатствали  и одобрени на първоначалното разпределение, които следва да  подадат заявление по електронен път, чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок от 14 дни след публикуване на съобщението,  считано от 29.06.2020 г.


24.06.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1593/1/28.05.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Зоско Илиев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Зоско Илиев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


23.06.2020 г.

ДО
УПРАВИТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО И ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

УПРАВИТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ
НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И/ИЛИ
КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗИТЕ
НА ОПАСНИ ТОВАРИ
ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ИА АА ЗА ADR ИЗПИТИ

УПРАВИТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ
ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ
НА СТРАНИЦАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВО И ВТОРО
ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ЧЛ. 152, АЛ. 1, Т. 2 И АЛ. 2
ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
НА СТРАНИЦАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Относно: Указания за провеждане на обучения и изпити в условията на удължена извънредна епидемична обстановка.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка със Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуален кодекс във връзка с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор, Ви уведомявам за следното:

 • Обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и обученията на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, а именно:
 • задължително е на всички закрити обществени места, поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
 • организиране на дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
 • осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на обекта;
 • създаване на организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 •  физическа дистанция;
 •  хигиена на ръцете;
 •  носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
 • При провеждането на съответните изпити, следва да се:

- поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
- по време на заснемането на кандидата за полагане на теоретичен изпит, както и по време на решаване на изпитния тест, същите следва да са със свалена защитна маска, за коректното им разпознаване от информационната система;
- след предаване на изпитната си работа и запознаване с резултата от теоретичния изпит, всеки кандидат трябва незабавно да постави на лицето си защитната маска, още преди напускането на изпитната зала;
- да не се допускат до изпит кандидати без наличието на защитни маски;
- да не се допускат кандидати до изпит във видимо нездравословно състояние;
- да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
- осигуряване на дезинфектант за ръце;
- създаване на организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
- поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:

 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

- след приключването на всеки изпит, да се обработват с дезинфектанти повърхностите и контролните уреди на автомобила, до които участниците се докосват с ръце;
- дезинфектантите, използвани за дезинфекциране на ръцете и автомобила, се осигуряват от учебните центрове;
- да се извършва дезинфекция на изпитните зали и мониторите от изпитните терминали след всяка изпитна група;
- да се обработват с дезинфектанти след всяка изпитна група всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце;
- да се осигурява вентилация на затворените помещения;
- съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (Председателят на комисията може да допусне в МПС съобразно наличните свободни места в него и следващи по реда за изпитване кандидати, включени в изпитната комисия) се препоръчва в автомобила да присъства само изпитвания кандидат.
3. При извършване на психологически изследвания, следва да се:
- поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването;
- спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
- осигуряване на дезинфектант за ръце;
- създаване на организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
- поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:

 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

Във връзка с изложеното, е необходимо да предприемете необходимите действия за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, определени от Министерството на здравеопазването, съгласно Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г.

Приложение: Заповед РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването – 7 стр.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1507/1/22.05.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Ашкън Ибрям от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Ашкън Ибрям като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


22.06.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1675/1/10.06.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Орлин Методиев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Орлин Методиев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


19.06.2020 г.

ДО
УПРАВИТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО И ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

УПРАВИТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ
НА МПС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И/ИЛИ
КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗИТЕ
НА ОПАСНИ ТОВАРИ
ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ИА АА ЗА ADR ИЗПИТИ

УПРАВИТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ
ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ
НА СТРАНИЦАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВО И ВТОРО
ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ЧЛ. 152, АЛ. 1, Т. 2 И АЛ. 2
ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
НА СТРАНИЦАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Относно: Указания за провеждане на обучения и изпити в условията на удължена извънредна епидемична обстановка.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка със Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуален кодекс във връзка с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор, Ви уведомявам за следното:

 • Обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и обученията на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, а именно:
 • организиране на дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в помещенията и прилежащите към тях площи на открито, при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция между лицата е силно препоръчително поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т. ч. кърпа, шал, шлем и др.).;
 • осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на обекта;
 • създаване на организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
 • поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:
 •  физическа дистанция;
 •  хигиена на ръцете;
 •  носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
 • При провеждането на съответните изпити, следва да се:

- спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в помещенията и прилежащите към тях площи на открито, при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция между лицата е силно препоръчително поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т. ч. кърпа, шал, шлем и др.).;
- осигуряване на дезинфектант за ръце;
- създаване на организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
- поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:

 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

- съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (Председателят на комисията може да допусне в МПС съобразно наличните свободни места в него и следващи по реда за изпитване кандидати, включени в изпитната комисия) се препоръчва в автомобила да присъства само изпитвания кандидат;
- след приключването на всеки изпит, да се обработват с дезинфектанти повърхностите и контролните уреди на автомобила, до които участниците се докосват с ръце;
- дезинфектантите, използвани за дезинфекциране на ръцете и автомобила, се осигуряват от учебните центрове.
3. При извършване на психологически изследвания, следва да се:
- спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в помещенията и прилежащите към тях площи на открито, при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция между лицата е силно препоръчително поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т. ч. кърпа, шал, шлем и др.);
- осигуряване на дезинфектант за ръце;
- създаване на организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
- поставяне на видно място на информационни табели или информиране по друг начин на кандидатите за спазване на:

 • физическа дистанция;
 • хигиена на ръцете;
 • носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

Във връзка с изложеното, е необходимо да предприемете необходимите действия за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, определени от Министерството на здравеопазването, съгласно Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г.

Приложение: Заповед РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването – 7 стр.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1578/1/01.06.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Митко Георгиев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Митко Георгиев като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1585/1/08.06.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Иван Петров от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Иван Петров като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


18.06.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1583/1/09.06.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Милен Кабаджов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Милен Кабаджов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


17.06.2020 г.

На вниманието на Управителя на „ИТАЛИАНСКИ БЛЯСЪК“ ЕООД. Уведомяваме Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 13280, се установи следното:
- Тино Йорданов не може да бъде вписан като професионално компетентно лице в регистъра на лиценза, тъй като не отговаря на изискването на чл. 7, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.
Във връзка с гореизложеното,  следва да представите свидетелство за съдимост на професионално компетентното лице или равностоен документ, издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата-членка, в която е пребивавал ръководителят на транспортната дейност в оригинал, придружен с превод и заверен от български нотариус.


На вниманието на Управителя на „ЕКО КОМЕРС 51“ ЕООД. Уведомявам Ви, че при обработка на приложените документи към Заявление № 30-14-10-1677/05.03.2020 г. за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в лиценз на Общността за международен автомобилен  превоз на товари № 21617  на „ЕКО КОМЕРС 51“ ЕООД, се установи, че професионалното компетентно лице Венцислав Петров Янакиев, участва в две фирми.
Съгласно разпоредбите на чл. 5б, ал. 2 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за  международен автомобилен превоз на пътници и товари, едно и също лице може да ръководи транспортната дейност на не повече от две лица, извършващи международен превоз на пътници или товари. 
С оглед на гореизложеното, превозвачът следва да подаде заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари, към което да приложи информация за лице, назначено на длъжност „Ръководител на транспортната дейност“, притежаващо удостоверение за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1592/1/28.05.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Божидар Петков от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Божидар Петков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1535/1/22.05.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Александър Христов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Александър Христов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1582/1/10.06.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Веселин Илиев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Веселин Илиев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1589/1/28.05.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Недьо Недев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Недьо Недев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1509/1/22.05.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Юлиян Сашев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Юлиян Сашев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


16.06.2020 г.

На вниманието на Управителя на " ЧАРИ ТРАНС БГ " ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 20583 на "ЧАРИ ТРАНС БГ" ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
Във връзка с гореизложеното, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.


На вниманието на Управителя на "ЛОГИКОН ЕКСПРЕС" ЕООД.  Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 16792 на " ЛОГИКОН ЕКСПРЕС " ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
Във връзка с гореизложеното, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.


29.05.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1517/1/22.05.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Айсенай Мурад от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Айсенай Мурад, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


28.05.2020 г.

На основание чл. 18а ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 67-00-23-57/2/04.03.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Чавдар Василев от успешно положения  практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А2“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Чавдар Василев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1454/1/23.03.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Спас Иванов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Спас Иванов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1397/1/18.03.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Захари Димитров от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Захари Димитров, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1224/1/13.03.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Сабри Арифов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Сабри Арифов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


27.05.2020 г.

Важно!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи транзитни международни автомобилни превози на товари през територията на Руската федерация до трети страни

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Посолството на Руската федерация в София, че от 6 април 2020 г., съгласно Указ на Президента на Руската федерация от 24 юни 2019 г. № 290 за внасяне на изменения в някои укази на Президента на Руската федерация, е разрешен транзит през територията на Руската федерация на санкционни стоки при осъществяване на международни автомобилни и железопътни превози до трети страни. Тези превози са възможни при използване на електронни навигационни пломби.

С Постановление на Правителството на Руската федерация от 27 декември 2019 г. № 1877 са утвърдени списъкът на ГКПП на Руската федерация, стационарните и подвижните контролни пунктове или разположените на железопътни гари контролни пунктове, изискванията към електронните навигационни пломби, реда за осъществяване на транзитни превози на отделни видове селскостопанска продукция, суровини и храни, страната на произход на които е взела решение за въвеждане на икономически санкции срещу руски юридически и/или физически лица или се е присъединила към това решение, и отделни видове стоки, страна на произход или страна на изпращане на които е Украйна, или които се превозват през територията на Украйна, и реда за издаване на контролни талони.

Оператор на услугите по пломбиране на територията на Руската федерация е дружеството „Център за развитие на цифрови платформи“ ООД. Понастоящем функционират офиси за обслужване в 30 ГКПП и стационарни и подвижни контролни пунктове или разположени на железопътни гари контролни пунктове. Подробна информация можете да откриете на сайта на дружеството www.crcp.ru, чрез запитване по електронен път на адрес: info@crcp.ru или на денонощни телефонни линии: 8 800 550 4334 или +7 499 755 4334 (можете да получите информация на руски или английски език).

Утвърденият списък на ГКПП на Руската федерация, стационарните и подвижните контролни пунктове или разположените на железопътни гари контролни пунктове, както и Ръководство за превозвачи можете да видите тук


21.05.2020 г.

ДО
УПРАВИТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ

Oтносно: Предоставяне на информация за лицата, на които са издадени удостоверения за професионална компетентност за извършване на превоз на пътници или товари чрез електронната платформа на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Вижте цялата информация тук


15.05.2020 г.

На вниманието на кандидатите за заемана на длъжността главен експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ по реда на чл. 10 от Закона за държавния служител (чрез конкурс). 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-172/09.03.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за обявяване на конкурсна процедура за длъжността главен експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ Ви информираме, че процедурата се възобновява и приемането на заявления за участие в конкурса продължава до 21 май 2020 г.


Приложени мерки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“към 14.05.2020 г.

•   Препоръки към превозвачите
Препоръчва се обслужването на превозвачите, свързано с лицензионния режим да се осъществява чрез наличната електронна форма за подаване на заявления.
Със съобщение на интернет страницата на агенцията превозвачите са уведомени, че съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, срокът за доказване на финансова стабилност от превозвачите, който изтича по време на извънредното положение се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение.

 • Автогари

Изпратени са указания до ръководителите на автогари на територията на Република България за предприемане на действия, с цел ограничаване на разпространението и превенция на населението.
•   Технически прегледи
Във връзка със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването се допуска провеждането на първоначално или периодично обучение, както и изпити на техническите специалисти, извършващи периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, прегледи и проверки за установяване на годността на превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари и първоначална проверка на допълнително монтираните в моторните превозни средства уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
При провеждане на обучението и изпитите да се спазват всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 • На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците са удължени срокове на документи

Удължават се с един месец от отмяна на извънредното положение, сроковете, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение, както следва:

 • Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС (първоначално обучение).
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС (периодично обучение).
 • Свидетелство за професионална квалификация за извършване на прегледи и проверки по ADR.
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на прегледи и проверки по ADR.
 • Свидетелство за професионална квалификация за извършване на първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
 • Разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 • Карта за квалификация на водача /удължението на картата важи само за територията на Република България/.
 • Удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил.
 • Разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти.
 • Удостоверение за психологическа годност на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1.
 • Удостоверение за психологическа годност на водачи на автомобили за обществен превоз на пътници товари, вкл. водачите на таксиметров автомобил.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ от ЗДвП.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс.
 • Удостоверение за психологическа годност, което се издава на лица, след навършване на 65-годишна възраст.
 • Удостоверение за периодично обучение за усъвършенстване на познанията на преподавател в учебен център за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 • Срокът на успешното полагане на теоретичния изпит във връзка с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
 • Скокът на успешното полагане на вътрешния теоретичен изпит или вътрешен практически изпит във връзка с изискванията на чл. 18а, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити.
 • Сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета:

Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели временни дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на срока на валидност на EКMT/СЕМТ сертификата за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета (бял сертификат) до 30 юни 2020 г., включително. Удължаването на срока ще се прилага за документи, които са изтекли след 12 март 2020 г. Изключението се прилагат за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г., включително.

 • Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари

Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари чрез дерогация от разпоредбите на първа алинея от 8.2.2.8.2 от ADR всички свидетелства за обучение на водачи, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни до 30 ноември 2020 г. Сертификатите трябва да бъдат подновени, ако водачът може да докаже, че е посетил курс за опреснително обучение в съответствие с 8.2.2.5 от ADR преди 1 декември 2020 г. и е положил изпит в съответствие с 8.2.2.7 от ADR. Компетентният орган трябва да издаде нов сертификат, валиден за период от пет години, считано от датата на изтичане на предишния сертификат. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.

 • Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR, чрез дерогация от разпоредбите на 1.8.3.16.1 от ADR всички сертификати за обучение на консултанти по безопасност на опасни товари, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни. Срокът на валидност на тези сертификати трябва да бъде удължен с пет години от датата на изтичането им, ако притежателят на сертификата е преминал изпит в съответствие с 1.8.3.16.2 от ADR. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.

 • Валидност на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни

Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели временни дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на валидността на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, които са изтекли по време на превоза поради влезлите в сила различни административни процедури в следствие на мерките, свързани с COVID-19, докато превозните средства успеят да завършат пътуването. Изключението се прилагат за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г., включително.
•      Резервационна система
Препоръчано е да се правят резервации за наличните чуждестранни еднократни разрешителни на съответните ГКПП, като само при необходимост могат да се подават заявления по чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Подробна информация може да бъде намерена в секция „Новини“ на Системата за резервации на разрешителни за международни превози на товари.
•   Подаване на заявления
Препоръчително е заявленията за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария да се подават в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез техническата служба, извършила прегледите и проверките на превозното средство.
Обърнато е внимание в заявленията точно и ясно да се попълва наименованието и адреса на заявителя.
Препоръчано е издадените удостоверения да се получават по пощата на адреса на заявителя или по куриер за сметка на заявителя, като това следва изрично да се посочва в съответното заявление. При подаване на заявленията чрез техническата служба няма да се изисква представянето на пълномощно, но представител от техническата служба трябва да завери, че подписа на заявителя е положен пред него.

•   Изпити
Във връзка със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването се допуска провеждането на обучения на кандидати от учебните центрове за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари, учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари.
Възстановен е достъпа до информационните системи за изпитите на всички учебни центрове за обучение на кандидати, като същите ще могат да продължат теоретичното и/или практическото обучение на кандидатите вписани в групи за обучение, създадени и активирани преди обявяването на извънредното положение на територията на страната на 13.03.2020 г., както и да провеждат вътрешни теоретични и практически изпити, при спазването на всички необходими санитарно-хигиенни изисквания за работа.
Всички учебни центрове за обучение на кандидати могат да създават и активират групи за обучение на кандидати.
Възобновено е провеждането на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, като до второ нареждане в превозното средство, с което се провежда изпитът, е необходимо да присъстват председателят на изпитната комисия, членът на изпитната комисия и кандидатът, заявен за изпит.
По време на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС е необходимо участниците в изпита да носят защитни маски за лице, а след приключването на всеки изпит автомобилът да се дезинфекцира.

 •  Психологически изследвания

Притежателите на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата са уведомени, че трябва да организират дейността по провеждане на психологическите изследвания по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60-годишна възраст в помещенията на психологическите лаборатории и прилежащите към тях площи на открито, както и да указват необходимостта от спазване на дистанция от най-малко 1 - 1,5 м. между лицата в психологическата лаборатория.

 • Във връзка с удължаването на срока на въведеното извънредно положение в държавите членки на ЕС с цел ограничаване разпространението на пандемията COVID-19, както и с цел осигуряване непрекъснатост на потока от стоки, ЕК предостави възможност на държавите членки за нотифициране на изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 относно прилагането на времето за управление и периодите на почивка  съгласно член 14, параграф 1. В тази връзка Република България е поискала разрешение и е получила одобрение от Европейската комисия за предоставяне на изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006  съгласно член 14, параграф 1, както следва:

Дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент 561/2006: промяна на ограничението за дневното време за управление от 9 часа на 11 часа;
Дерогация от член 7 от Регламент 561/2006: промяна на периодите на управление между които водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути от четири часа и половина на пет часа и половина;
Дерогация от член 8, параграф 6 от Регламент 561/2006: възможност за ползване на две последователни намалени седмични почивки от поне 24 часа, при условие че:
водачът ползва поне 4 седмични почивки през тези 4 последователни седмици, от които поне две са нормални седмични почивки и компенсацията за тези две намалени седмични почивки се ползва преди следващия период на почивка;
Дерогация от член 8, параграф 8 от Регламент 561/2006: възможност за водача да ползва редовната седмична почивка в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.
Поискано е горепосочените временни изключения да се прилагат за всички водачи, извършващи както вътрешни, така и международни превози на товари, считано от 00:00 ч. на 18 април 2020 г. до 24:00 ч. на 31 май 2020 г. Тези изключителни мерки са обосновани от разпространението на COVID-19 и са във връзка с обявеното в Република България извънредно положение.
Общи мерки

 • Организиране и провеждане на извънреден инструктаж на всички служители.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за служителите.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за работещите на фронт офиса, деловодство и при участие в неотложни срещи.
 • Допълнително почистване и дезинфекция с дезинфектанти на спиртна основа паралелно с обичайните средства за почистване.
 • Поддържане на висока хигиена.
 • Интензивно проветряване на работните помещения.
 • Поставяне на дозатори с дезинфектант за ръце на спиртна основа в близост до санитарните и работни помещения в сградите.
 • Ограничаване на служебните пътувания.
 • Преустановяване на задграничните командировки до второ нареждане.
 • Избягване на срещи и физически контакти с външни лица, при неотложност да се поддържа дистанция и да се използват маски.
 • Измерване на телесната температура на служители и посетители.
 • Получаването на поща и пратки се извършва пред административната сграда.
 • Отмяна на служебни мероприятия (срещи, обучения и др.) с участието на по-голям кръг от служители и външни лица.
 • Присъствено провеждане само на неотложните събирания, при спазване на противоепидемични мерки.
 • Основни средства за общуване – кореспонденция по електронен път и контактуване по телефона.
 • Присъствието на работните места на административните служители е редуцирано и ограничено до административния минимум.
 • Създаване на организация служителите да изпълняват задълженията си дистанционно.
 • Провежда се информационна кампания (листовки, видео клипове).
 • Ограничаване достъпа до работните места на служители завърнали се от рискови държави с повишена заболеваемост.
 • При наличие на служител със симптоми на респираторно заболяване, същият да се насочва от прекия му ръководител незабавно за контакт по телефона с личния лекар и да бъдат предприети действия за ограничаване на контакт с останалите служители.

08.05.2020 г.

Приложени мерки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към 08.05.2020 г.

•   Препоръки към превозвачите
Препоръчва се обслужването на превозвачите, свързано с лицензионния режим да се осъществява чрез наличната електронна форма за подаване на заявления.
Със съобщение на интернет страницата на агенцията превозвачите са уведомени, че съгласно член 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. спира да тече срокът за доказване на финансова стабилност от превозвачите до отмяната на извънредното положение.

 • Автогари

Изпратени са указания до ръководителите на автогари на територията на Република България за предприемане на действия, с цел ограничаване на разпространението и превенция на населението.
•   Технически прегледи
Препоръчително е да се заявява след 13.05.2020 г. отписването на технически специалисти от списъка на техническите специалисти към разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
Във връзка със  Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването от 04.05.2020 г. е възстановено провеждането първоначално или периодично обучение, както и изпити на техническите специалисти, извършващи периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, прегледи и проверки за установяване на годността на превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари и първоначална проверка на допълнително монтираните в моторните превозни средства уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.

 • Удължени срокове на документи

Удължават се с един месец от отмяна на извънредното положение, сроковете, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение, както следва:

 • Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС (първоначално обучение).
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС (периодично обучение).
 • Свидетелство за професионална квалификация за извършване на прегледи и проверки по ADR.
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на прегледи и проверки по ADR.
 • Свидетелство за професионална квалификация за извършване на първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
 • Разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 • Карта за квалификация на водача /удължението на картата важи само за територията на Република България/.
 • Удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил.
 • Разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти.
 • Удостоверение за психологическа годност на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1.
 • Удостоверение за психологическа годност на водачи на автомобили за обществен превоз на пътници товари, вкл. водачите на таксиметров автомобил.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ от ЗДвП.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс.
 • Удостоверение за психологическа годност, което се издава на лица, след навършване на 65-годишна възраст.
 • Удостоверение за периодично обучение за усъвършенстване на познанията на преподавател в учебен център за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 • Срокът на успешното полагане на теоретичния изпит във връзка с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
 • Скокът на успешното полагане на вътрешния теоретичен изпит или вътрешен практически изпит във връзка с изискванията на чл. 18а, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити.
 • Сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета:

Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели временни дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на срока на валидност на EКMT/СЕМТ сертификата за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета (бял сертификат) до 30 юни 2020 г., включително. Удължаването на срока ще се прилага за документи, които са изтекли след 12 март 2020 г. Изключението се прилагат за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г., включително.

 • Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари

Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари чрез дерогация от разпоредбите на първа алинея от 8.2.2.8.2 от ADR всички свидетелства за обучение на водачи, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни до 30 ноември 2020 г. Сертификатите трябва да бъдат подновени, ако водачът може да докаже, че е посетил курс за опреснително обучение в съответствие с 8.2.2.5 от ADR преди 1 декември 2020 г. и е положил изпит в съответствие с 8.2.2.7 от ADR. Компетентният орган трябва да издаде нов сертификат, валиден за период от пет години, считано от датата на изтичане на предишния сертификат. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.

 • Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR, чрез дерогация от разпоредбите на 1.8.3.16.1 от ADR всички сертификати за обучение на консултанти по безопасност на опасни товари, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни. Срокът на валидност на тези сертификати трябва да бъде удължен с пет години от датата на изтичането им, ако притежателят на сертификата е преминал изпит в съответствие с 1.8.3.16.2 от ADR. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.

 • Валидност на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни

Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели временни дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на валидността на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, които са изтекли по време на превоза поради влезлите в сила различни административни процедури в следствие на мерките, свързани с COVID-19, докато превозните средства успеят да завършат пътуването. Изключението се прилагат за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г., включително.
Препоръчано е да се правят резервации за наличните чуждестранни еднократни разрешителни на съответните ГКПП, като само при необходимост могат да се подават заявления по чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Подробна информация може да бъде намерена в секция „Новини“ на Системата за резервации на разрешителни за международни превози на товари.
•   Подаване на заявления
Препоръчително е заявленията за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария да се подават в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез техническата служба, извършила прегледите и проверките на превозното средство.
Обърнато е внимание в заявленията точно и ясно да се попълва наименованието и адреса на заявителя.
Препоръчано е издадените удостоверения да се получават по пощата на адреса на заявителя или по куриер за сметка на заявителя, като това следва изрично да се посочва в съответното заявление. При подаване на заявленията чрез техническата служба няма да се изисква представянето на пълномощно, но представител от техническата служба трябва да завери, че подписа на заявителя е положен пред него.

•   Изпити
Във връзка със  Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за възстановяване на дейността по провеждане на обучения на кандидати от учебните центрове за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари, учебните центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари, считано от 04.05.2020 г.:
Считано от 04.05.2020 г. /понеделник/, е възстановен достъпа до информационните системи за изпитите на всички учебни центрове за обучение на кандидати, като същите ще могат да продължат теоретичното и/или практическото обучение на кандидатите вписани в групи за обучение, създадени и активирани преди обявяването на извънредното положение на територията на страната на 13.03.2020 г., както и да провеждат вътрешни теоретични и практически изпити, при спазването на всички необходими санитарно-хигиенни изисквания за работа.
Считано от 08.05.2020 г. /петък/ всички учебни центрове за обучение на кандидати ще могат да създават групи за обучение и да вписват кандидати в тях.  Групите ще могат да бъдат активирани от дата 11.05.2020 г. /понеделник/.

 •  Психологически изследвания

Притежателите на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата са уведомени, че трябва да организират дейността по провеждане на психологическите изследвания по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60-годишна възраст в помещенията на психологическите лаборатории и прилежащите към тях площи на открито, както и да указват необходимостта от спазване на дистанция от най-малко 1 - 1,5 м. между лицата в психологическата лаборатория.

 • Във връзка с удължаването на срока на въведеното извънредно положение в държавите членки на ЕС с цел ограничаване разпространението на пандемията COVID-19, както и с цел осигуряване непрекъснатост на потока от стоки, ЕК предостави възможност на държавите членки за нотифициране на изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 относно прилагането на времето за управление и периодите на почивка  съгласно член 14, параграф 1. В тази връзка Република България е поискала разрешение и е получила одобрение от Европейската комисия за предоставяне на изключения от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006  съгласно член 14, параграф 1, както следва:

Дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент 561/2006: промяна на ограничението за дневното време за управление от 9 часа на 11 часа;
Дерогация от член 7 от Регламент 561/2006: промяна на периодите на управление между които водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути от четири часа и половина на пет часа и половина;
Дерогация от член 8, параграф 6 от Регламент 561/2006: възможност за ползване на две последователни намалени седмични почивки от поне 24 часа, при условие че:
водачът ползва поне 4 седмични почивки през тези 4 последователни седмици, от които поне две са нормални седмични почивки и компенсацията за тези две намалени седмични почивки се ползва преди следващия период на почивка;
Дерогация от член 8, параграф 8 от Регламент 561/2006: възможност за водача да ползва редовната седмична почивка в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.
Поискано е горепосочените временни изключения да се прилагат за всички водачи, извършващи както вътрешни, така и международни превози на товари, считано от 00:00 ч. на 18 април 2020 г. до 24:00 ч. на 31 май 2020 г. Тези изключителни мерки са обосновани от разпространението на COVID-19 и са във връзка с обявеното в Република България извънредно положение.

Общи мерки
 • Организиране и провеждане на извънреден инструктаж на всички служители.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за служителите.
 • Осигуряване на индивидуални защитни средства за работещите на фронт офиса, деловодство и при участие в неотложни срещи.
 • Допълнително почистване и дезинфекция с дезинфектанти на спиртна основа паралелно с обичайните средства за почистване.
 • Поддържане на висока хигиена.
 • Интензивно проветряване на работните помещения.
 • Поставяне на дозатори с дезинфектант за ръце на спиртна основа в близост до санитарните и работни помещения в сградите.
 • Ограничаване на служебните пътувания.
 • Преустановяване на задграничните командировки до второ нареждане.
 • Избягване на срещи и физически контакти с външни лица, при неотложност да се поддържа дистанция и да се използват маски.
 • Измерване на телесната температура на служители и посетители.
 • Получаването на поща и пратки се извършва пред административната сграда.
 • Отмяна на служебни мероприятия (срещи, обучения и др.) с участието на по-голям кръг от служители и външни лица.
 • Присъствено провеждане само на неотложните събирания, при спазване на противоепидемични мерки.
 • Основни средства за общуване – кореспонденция по електронен път и контактуване по телефона.
 • Присъствието на работните места на административните служители е редуцирано и ограничено до административния минимум.
 • Създаване на организация служителите да изпълняват задълженията си дистанционно.
 • Провежда се информационна кампания (листовки, видео клипове).
 • Ограничаване достъпа до работните места на служители завърнали се от рискови държави с повишена заболеваемост.
 • При наличие на служител със симптоми на респираторно заболяване, същият да се насочва от прекия му ръководител незабавно за контакт по телефона с личния лекар и да бъдат предприети действия за ограничаване на контакт с останалите служители.

04.05.2020 г.

ВАЖНО!!!

Относно: Провеждане на психологически изследвания, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, определени от Министерство на здравеопазването.

Вижте цялата информация тук


ВАЖНО!!!

Относно: Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за възстановяване на дейността по провеждане на обучения на кандидати от учебните центрове, считано от 04.05.2020 г.

Вижте цялата информация тук


29.04.2020 г.

ВАЖНО!!!

Възстановяване на дейността по провеждане на теоретичните изпити за правоспособност за управление на моторно превозно средство, считано от 04.05.2020 г.

Вижте цялата информация тук


24.04.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-21-955/2/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Костадин Христов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Костадин Христов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-02-8584/21/06.03.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Илияс Филипов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Илияс Филипов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


22.04.2020 г.

ВАЖНО!!!
На вниманието на българските превозвачи, използващи годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2020 г.

Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаде Заповед за допълнение на Заповед РД-08-565 от 28.11.2019 г. за разпределението, използването и контрола по използването и отчитането на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за международен превоз на товари по шосе, предоставени от Международния транспортен форум за 2020 г.

Вижте цялата информация тук


16.04.2020 г.

Важно

Със заповед на министъра на здравеопазването считано от 00:00 часа на 17.04.2020 г. до второ нареждане, се преустановява влизането и излизането от град София на всички превозни средства с изключение на товарния превоз, автомобили със специален режим на движение, автомобили, които превозват болни, както и автомобили с медицински лица. Спират се и редовните междуградски автобусни линии.


13.04.2020 г.

Приложени мерки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, актуални към дата 13.04.2020 г.

• Препоръки към превозвачите
Препоръчва се обслужването на превозвачите, свързано с лицензионния режим да се осъществява чрез наличната електронна форма за подаване на заявления.
Със съобщение на интернет страницата на агенцията превозвачите са уведомени, че съгласно член 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. спира да тече срокът за доказване на финансова стабилност от превозвачите до отмяната на извънредното положение. В началото и в началната и в крайната спирка при автобусен превоз на пътници да се спазват насоки за дезинфекция на колите на обществения транспорт в условията на епидемично разпространение на COVID-19, публикувани от Националния център по заразни и паразитни болести.  Автогари
Изпратени са указания до ръководителите на автогари на територията на Република България за предприемане на действия, с цел ограничаване на разпространението и превенция на населението.
• Технически прегледиПрепоръчително е да се заявява след 13.05.2020 г. отписването на технически специалисти от списъка на техническите специалисти към разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. До 13.05.2020 г. се преустановява провеждането на изпити след преминато първоначално или периодично обучение на техническите специалисти, извършващи периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, прегледи и проверки за установяване на годността на превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари и първоначална проверка на допълнително монтираните в моторните превозни средства уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.

 • Удължени срокове на документи

Удължават се с един месец от отмяна на извънредното положение, сроковете, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение, както следва:

 • Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС (първоначално обучение).
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС (периодично обучение).
 • Свидетелство за професионална квалификация за извършване на прегледи и проверки по ADR.
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на прегледи и проверки по ADR.
 • Свидетелство за професионална квалификация за извършване на първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
 • Разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 • Карта за квалификация на водача /удължението на картата важи само за територията на Република България/.
 • Удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил.
 • Разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти.
 • Удостоверение за психологическа годност на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1.
 • Удостоверение за психологическа годност на водачи на автомобили за обществен превоз на пътници товари, вкл. водачите на таксиметров автомобил.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ от ЗДвП.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс.
 • Удостоверение за психологическа годност, което се издава на лица, след навършване на 65-годишна възраст.
 • Удостоверение за периодично обучение за усъвършенстване на познанията на преподавател в учебен център за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 • Срокът на успешното полагане на теоретичния изпит във връзка с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
 • Скокът на успешното полагане на вътрешния теоретичен изпит или вътрешен практически изпит във връзка с изискванията на чл. 18а, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити.
 • Сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета:

Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели временни дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на срока на валидност на EКMT/СЕМТ сертификата за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета (бял сертификат) до 30 юни 2020 г., включително. Удължаването на срока ще се прилага за документи, които са изтекли след 12 март 2020 г. Изключението се прилагат за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г., включително.

 • Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари

Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари чрез дерогация от разпоредбите на първа алинея от 8.2.2.8.2 от ADR всички свидетелства за обучение на водачи, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни до 30 ноември 2020 г. Сертификатите трябва да бъдат подновени, ако водачът може да докаже, че е посетил курс за опреснително обучение в съответствие с 8.2.2.5 от ADR преди 1 декември 2020 г. и е положил изпит в съответствие с 8.2.2.7 от ADR. Компетентният орган трябва да издаде нов сертификат, валиден за период от пет години, считано от датата на изтичане на предишния сертификат. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.

 • Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR, чрез дерогация от разпоредбите на 1.8.3.16.1 от ADR всички сертификати за обучение на консултанти по безопасност на опасни товари, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни. Срокът на валидност на тези сертификати трябва да бъде удължен с пет години от датата на изтичането им, ако притежателят на сертификата е преминал изпит в съответствие с 1.8.3.16.2 от ADR. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.

 • Валидност на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни

Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели временни дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на валидността на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, които са изтекли по време на превоза поради влезлите в сила различни административни процедури в следствие на мерките, свързани с COVID-19, докато превозните средства успеят да завършат пътуването. Изключението се прилагат за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г., включително.
Резервационна система
Превозвачите са уведомени, чрез съобщение в резервационната система на агенцията, че всички резервации за еднократни чуждестранни разрешителни направени на 16.03.2020 г. ще са валидни до 24 часа на 21.04.2020 г.Препоръчано е да се правят резервации за наличните чуждестранни еднократни разрешителни на съответните ГКПП, като само при необходимост могат да се подават заявления по чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Подробна информация може да бъде намерена в секция „Новини“ на Системата за резервации на разрешителни за международни превози на товари.
• Подаване на заявления
Препоръчително е заявленията за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария да се подават в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез техническата служба, извършила прегледите и проверките на превозното средство. Обърнато е внимание в заявленията точно и ясно да се попълва наименованието и адреса на заявителя.  
Препоръчано е издадените удостоверения да се получават по пощата на адреса на заявителя или по куриер за сметка на заявителя, като това следва изрично да се посочва в съответното заявление. При подаване на заявленията чрез техническата служба няма да се изисква представянето на пълномощно, но представител от техническата служба трябва да завери, че подписа на заявителя е положен пред него.
• Изпити
Със Заповед РД-01-195/10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването е удължен срока, с който се преустановява провеждането на теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС за периода до 13.05.2020 г.
Със Заповед РД-01-195/10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването е удължен срока, с който се преустановява провеждането на обучение на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството за периода до 13.05.2020 г.
Със Заповед РД-01-195/10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването е удължен срока, с който се преустановява провеждането на обучение на кандидати за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари за периода до 13.05.2020 г.
Със Заповед РД-01-195/10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването е удължен срока, с който се преустановява провеждането на теоретично и практическо обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари за периода до 13.05.2020 г.
Препоръчва се провеждането на психологически изследвания на водачите на МПС да не се провежда до 13.05.2020 г.
Република България е получила разрешение от Европейската комисия за предоставяне на изключения от прилагането на Регламент 561/2006 съгласно член 14, параграф 2:

 • Дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент 561/2006: промяна на ограничението за дневното време за управление от 9 часа на 11 часа.
 • Дерогация от член 7 от Регламент 561/2006: промяна на периодите на управление между които водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути от четири часа и половина на пет часа и половина.
 • Дерогация от член 8, параграф 6 от Регламент 561/2006: намаляване на нормалната седмична почивка от 45 часа на 24 часа без компенсация.
 • Дерогация от член 8, параграф 8 от Регламент 561/2006: възможност водача да ползва нормалните седмични почивки в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.

Разрешението за тези временни изключения да се прилагат за всички водачи, извършващи както вътрешни, така и международни превози на товари, до 17 април 2020 г.
От 17 април до 17 май 2020 г. ще се прилагат следните изключения от прилагането на Регламент 561/2006 съгласно член 14, параграф 1, както следва:

 • Дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент 561/2006: промяна на ограничението за дневното време за управление от 9 часа на 11 часа.
 • Дерогация от член 7 от Регламент 561/2006: промяна на периодите на управление между които водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути от четири часа и половина на пет часа и половина.
 • Дерогация от член 8, параграф 6 от Регламент 561/2006:възможност за ползване на две последователни намалени седмични почивки от минимум 24 часа при следните условия:
  • водачът ползва поне четири седмични почивки през тези четири последователни седмици, от които поне два са редовни седмични почивки и;
  • компенсацията за тези два намалени седмични почивки трябва да се вземе преди следващия период на почивка.
 • Дерогация от член 8, параграф 8 от Регламент 561/2006: възможност водача да ползва нормалните седмични почивки в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.

Тези изключителни мерки са обосновани от разпространението на COVID-19 и са във връзка с обявеното в Република България извънредно положение.


ВАЖНО!!!
На вниманието на българските превозвачи

Във връзка с предстоящите великденски празници, Ви информираме за работното време на резервационната система както следва:
- неработни дни за резервационната система ще бъдат – от 17 април до 20 април 2020 г. включително. 
Направените резервации на 16  април  2020 г. ще са валидни до 24:00 часа на 21 април  2020 г.
При необходимост от промяна на работното време на резервационната система ще бъдете уведомени своевременно.


ВАЖНО!!!
На вниманието на българските превозвачи, използващи годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2020 г.

Във връзка с предприетите мерки за ограничаване на разпространението на корона вирус и решение на Народното събрание от 13.03.2020г. за въвеждане на извънредно положение на територията на Република България, уведомяваме всички превозвачи, че срока за подаване на справките-отчет за използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни чрез информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за първото тримесечие на календарната година се удължава до 13.05.2020г.


Във връзка със Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването и на основание чл. 63 от Закона за здравето, и в следствие на усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и приетото Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България за удължаване срока на извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г., изпитите за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението, планирани в периода на извънредното положение, няма да бъдат проведени до отмяна на извънредното положение. С цел да не бъде възпрепятствана възможността на кандидатите да положат своевременно изпит е предвидена допълнителна дата 26.05-27.05.2020 г. Лицата, които са подали заявления за записване за изпит за отменените дати, ще бъдат записани без да подават нови заявления, при условие, че отговарят на изискванията на чл. 15и от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.
Графиците за изпитите могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Актуализиран график за провеждане на изпитни сесии за придобиване и удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари за второ тримесечие на 2020 г.


Във връзка със Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването и на основание чл. 63 от Закона за здравето, и в следствие на усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и приетото Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България за удължаване срока на извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г., изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност за обществен превоз на пътници и товари за територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници и товари от Сесия № 2  с начална дата на изпитната сесия от 07.05.2020г. ще бъдат с променена начална дата от 08.06.2020 г. Кандидатите, подали заявления за обявената начална дата от 07.05.2020 г. ще бъдат записани за изпита с начална дата от 08.06.2020 г. без да е необходимо да подават нови заявления.
Графиците за изпитите могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Актуализиран график за провеждане на изпитни сесии за придобиване на професионална компетентност “Ръководител на транспортна дейност” - 2020 г.


11.04.2020 г.

Приложени мерки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Вижте цялата информация тук


10.04.2020 г.

Важно!!!

Уведомление до управителите на учебни центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари, във връзка със Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Вижте цялата информация тук


09.04.2020 г.

Турските власти освобождават от карантината българските шофьори на ТИР-ове

Турските власти са издали разпореждане, с което освобождават българските шофьори на тежкотоварни автомобили от 14-дневна карантина при влизане в Турция.

По информация на Генералното ни консулство в Одрин, според нови указания на Министерството на вътрешните работи на Република Турция, българските шофьори ще могат да влизат в страната след съответен медицински преглед и дезинфекция на превозните средства. Техният маршрут на територията на Турция ще бъде определян от митническите власти. В случай че преминават транзит, те ще имат 24 часа да напуснат страната или 36 часа, когато изходът от нея е в най-отдалечения граничен пункт.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с генералното консулство в Одрин на следните телефони: +90 284 214 06 17; +90 533 7396140; +90 533 6298164.


06.04.2020 г.

ВАЖНО!!!
На вниманието на българските автомобилни превозвачи, извършващи превоз на товари от/до и през територията на Франция

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Посолството на Република България в Париж относно случаи на кражби на гориво от предплатени карти за гориво на територията на Франция. Налице са случаи на кражба на гориво от следните карти: Eurowag, UTA, Shell, DKV, AS 24, Circle K. Кражбите са извършени при почивка на водачите на паркинг или при използване на апарат за зареждане с гориво, при което вероятно данните от картите са копирани.

Горната информация се предоставя с оглед предприемане на необходимите превантивни мерки.


Приложени мерки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

•   Препоръки към превозвачите
Препоръчва се обслужването на превозвачите, свързано с лицензионния режим да се осъществява чрез наличната електронна форма за подаване на заявления.
Със съобщение на интернет страницата на агенцията превозвачите са уведомени, че съгласно член 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. спира да тече срокът за доказване на финансова стабилност от превозвачите до отмяната на извънредното положение.

 • Автогари

Изпратени са указания до ръководителите на автогари на територията на Република България за предприемане на действия, с цел ограничаване на разпространението и превенция на населението.
•   Технически прегледи
Препоръчително е да се заявява след 12.04.2020 г. отписването на технически специалисти от списъка на техническите специалисти към разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
До 12.04.2020 г. се преустановява провеждането на изпити след преминато първоначално или периодично обучение на техническите специалисти, извършващи периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, прегледи и проверки за установяване на годността на превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари и първоначална проверка на допълнително монтираните в моторните превозни средства уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.

 • Удължени срокове на документи

Удължават се с един месец от отмяна на извънредното положение, сроковете, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение, както следва:

 • Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС (първоначално обучение).
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС (периодично обучение).
 • Свидетелство за професионална квалификация за извършване на прегледи и проверки по ADR.
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на прегледи и проверки по ADR.
 • Свидетелство за професионална квалификация за извършване на първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
 • Разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 • Карта за квалификация на водача /удължението на картата важи само за територията на Република България/.
 • Удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил.
 • Разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти.
 • Удостоверение за психологическа годност на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1.
 • Удостоверение за психологическа годност на водачи на автомобили за обществен превоз на пътници товари, вкл. водачите на таксиметров автомобил.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ от ЗДвП.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс.
 • Удостоверение за психологическа годност, което се издава на лица, след навършване на 65-годишна възраст.
 • Удостоверение за периодично обучение за усъвършенстване на познанията на преподавател в учебен център за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 • Срокът на успешното полагане на теоретичния изпит във връзка с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
 • Скокът на успешното полагане на вътрешния теоретичен изпит или вътрешен практически изпит във връзка с изискванията на чл. 18а, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити.
 • Сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета:

Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели временни дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на срока на валидност на EКMT/СЕМТ сертификата за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета (бял сертификат) до 30 юни 2020 г., включително. Удължаването на срока ще се прилага за документи, които са изтекли след 12 март 2020 г. Изключението се прилагат за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г., включително.

 • Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари

Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари чрез дерогация от разпоредбите на първа алинея от 8.2.2.8.2 от ADR всички свидетелства за обучение на водачи, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни до 30 ноември 2020 г. Сертификатите трябва да бъдат подновени, ако водачът може да докаже, че е посетил курс за опреснително обучение в съответствие с 8.2.2.5 от ADR преди 1 декември 2020 г. и е положил изпит в съответствие с 8.2.2.7 от ADR. Компетентният орган трябва да издаде нов сертификат, валиден за период от пет години, считано от датата на изтичане на предишния сертификат. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.

 • Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR, чрез дерогация от разпоредбите на 1.8.3.16.1 от ADR всички сертификати за обучение на консултанти по безопасност на опасни товари, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни. Срокът на валидност на тези сертификати трябва да бъде удължен с пет години от датата на изтичането им, ако притежателят на сертификата е преминал изпит в съответствие с 1.8.3.16.2 от ADR. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.

 • Валидност на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни

Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели временни дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на валидността на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, които са изтекли по време на превоза поради влезлите в сила различни административни процедури в следствие на мерките, свързани с COVID-19, докато превозните средства успеят да завършат пътуването. Изключението се прилагат за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г., включително.
•   Резервационна система
Превозвачите са уведомени, чрез съобщение в резервационната система на агенцията, че всички резервации за еднократни чуждестранни разрешителни направени между 26.03.2020 г. и 04.04.2020 г. включително ще са със срок на валидност 10 дни.
Препоръчано е да се правят резервации за наличните чуждестранни еднократни разрешителни на съответните ГКПП, като само при необходимост могат да се подават заявления по чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Подробна информация може да бъде намерена в секция „Новини“ на Системата за резервации на разрешителни за международни превози на товари.
•   Подаване на заявления
Препоръчително е заявленията за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария да се подават в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез техническата служба, извършила прегледите и проверките на превозното средство.
Обърнато е внимание в заявленията точно и ясно да се попълва наименованието и адреса на заявителя.
Препоръчано е издадените удостоверения да се получават по пощата на адреса на заявителя или по куриер за сметка на заявителя, като това следва изрично да се посочва в съответното заявление. При подаване на заявленията чрез техническата служба няма да се изисква представянето на пълномощно, но представител от техническата служба трябва да завери, че подписа на заявителя е положен пред него.
•   Изпити
Преустановява се провеждането на теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС за периода до 12.04.2020 г.
Преустановява се провеждането на обучение на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството за периода до 12.04.2020 г.
Преустановява се провеждането на обучение на кандидати за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари за периода до 12.04.2020 г.
Преустановява се провеждането на теоретично и практическо обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари за периода до 12.04.2020 г.
Преустановява се провеждането на психологически изследвания на водачите на МПС до 12.04.2020 г.

 • Република България е поискала разрешение от Европейската комисия за предоставяне на изключения от прилагането на Регламент 561/2006 съгласно член 14, параграф 2 и член 14(1), както следва:
 • Дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент 561/2006: промяна на ограничението за дневното време за управление от 9 часа на 11 часа.
 • Дерогация от член 7 от Регламент 561/2006: промяна на периодите на управление между които водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути от четири часа и половина на пет часа и половина.
 • Дерогация от член 8, параграф 6 от Регламент 561/2006: намаляване на нормалната седмична почивка от 45 часа на 24 часа без компенсация.
 • Дерогация от член 8, параграф 8 от Регламент 561/2006: възможност водача да ползва нормалните седмични почивки в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.

Поискано е тези временни изключения да се прилагат за всички водачи, извършващи както вътрешни, така и международни превози на товари, до 17 май 2020 г. Тези изключителни мерки са обосновани от разпространението на COVID-19 и са във връзка с обявеното в Република България извънредно положение.


01.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 апелирам за използване на Системата за сигурно електронно връчване с цел кореспонденция по електронен път (подаване на искания, жалби, сигнали и др.) с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ без необходимост от физическо присъствие в деловодството на агенцията.
Използването на Системата изисква регистрация и наличие на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Кореспонденцията през Системата за сигурно електронно връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронното управление.
Тъй като за реализиация на комуникацията при една от възможностите е необходимо използването на електронен подпис, както вече бе съобщено от Държавна агенция „Електронно управление“ считано от 18.03.2020 г. има постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Повече информация може да намерите на: http://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe


31.03.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-21-956/2/05.03.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Георги Манолов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Георги Манолов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


30.03.2020 г.

ДО Г-Н ИВО Б. КРЪСТЕВ – инспектор в областен отдел „Автомобилна администрация“ – Ловеч към Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Плевен в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Уважаеми г-н Кръстев, с настоящото съобщение Ви уведомяваме, че имате покана с рег. 11-53-1115/11/30.03.2020 г., подписана от изпълнителния директор на ИААА, в която на основание чл. 93, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка със Заповед № РД-01-105/14.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИААА, доклад с рег. № 11-53-1115/06.02.2020 г., доклад с рег. № 11-53-1115/1/17.02.2020 г. и доклад с рег. № 11-13-1306/12.02.2020 г., е посочено, че в срок до 17.30 ч. на 01.04.2020 г. следва да представите писмени обяснения.
С горепосочените доклади може да се запознаете по електронна поща, като за целта следва да съобщите електронен адрес за обратна връзка, за да Ви бъдат изпратени.
В поканата е определена дата за изслушването Ви, което ще се състои на  02.04.2020 г. в 10.00 ч. чрез видеоконферентна връзка на основание Заповед № РД-01-213/20.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИААА, с която се ограничава до минимум присъствената работа в ИААА, с оглед на обявеното в страната извънредно положение с Решение на НС от 13.03.2020 г. обн., ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г.
Писмените си обяснения може да представите в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, в указания по-горе срок, както и на електронен адрес: avto_a@rta.government.bg.
За изслушването Ви ще бъдете потърсен на мобилен номер, който е служебно известнен на органа по назначение. В случай, че разполагате с друг актуален мобилен номер, следва да го съобщите своевременно на горепосочения електронен адрес. 


27.03.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1396/1/18.03.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Ангел Ангелов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
    Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Ангел Ангелов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


16.03.2020 г.

На вниманието на Управителя на „ПЕНЧО ЧОЛАКОВ“ ЕТ. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 8720 на „ПЕНЧО ЧОЛАКОВ“ ЕТ се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на кандидатите за заемана на длъжността главен експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ по реда на чл. 10 от Закона за държавния служител (чрез конкурс). 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-172/09.03.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за обявяване на конкурсна процедура за длъжността главен експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Административно и информационно обслужване“ Ви информираме, че процедурата временно се спира и документи няма да се приемат.
След като процедурата бъде възобновена ще бъде публикувано съобщение на сайта на агенцията и приемането на заявления за участие в конкурса ще продължи в упоменатите в съобщението срокове.


На вниманието на кандидатите за заемана на длъжността директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-163/02.03.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за заемане на длъжността директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (чрез мобилност) Ви информираме, че процедурата временно се спира.
След като процедурата бъде възобновена ще бъде публикувано съобщение на сайта на агенцията и ще бъдете информирани лично на посочените от Вас телефони и електронна поща за контакт.    


10.03.2020 г.

Писмо до управителите на учебни центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари

Брошурата от Министерство на здравеопазването


Важно!!!

Уведомление до управителите на учебни центрове за обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари

Вижте цялата информация тук


09.03.2020 г.

На вниманието на Управителя на  „НАНО ТРАНС“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за увеличаване броя на заверени копия на  лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прекратяване на производството по заявената административна услуга.


06.03.2020 г.

Инспектори на ИА „Автомобилна администрация“ спряха от движение турски камион с манипулиран дигитален тахограф

Инспектори на ИА „Автомобилна администрация“ спряха от движение камион, с турска регистрация заради установено манипулиране на дигиталния тахограф.
При рутинна проверка на товарен автомобил инспекторите на ИА „Автомобилна администрация“ констатират, че данните за изминато разстояние, записани в дигиталния тахограф на превозното средство не съответстват на реално изминатите километри. При допълнителна проверка на дигиталния тахограф в специализиран сервиз са открити доказателства за манипулация на чипа на устройството. За извършеното нарушение на водача е съставен акт, а превозното средство е спряно от движение до подмяната на дигиталния тахограф с одобрен такъв.
Манипулациите на тахографските устройства са изключително сериозни нарушения, които пряко влияят на безопасността на движението по пътищата. В тази връзка по разпореждане на изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски проверките за такъв тип нарушения ще се извършват приоритетно от инспекторите на агенцията.


На вниманието на Управителя на „ТРАНКЛАЙН КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ“ ООД. Уведомявам Ви, че в документите по горепосоченото заявление за издаване на дубликат на фирма „ТРАНКЛАЙН КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ“ ООД се установи следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари;
- в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 6702 на " ТРАНКЛАЙН КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ" ООД, се установи, че дружеството е със задължения, за което сте уведомени с писмо № 30-13-00-768/1/31.01.2020 г.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности. В противен случай производството по заявлението ще бъде прекратено.


На вниманието на Управителя на „СК – ВАРНА 2007“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България № 11046, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


05.03.2020 г.

На вниманието на Управителя на "ДЖЕНЕРЪЛ ЮРЪП" ООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 20488 на "ДЖЕНЕРЪЛ ЮРЪП" ООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-21-260/3/06.02.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Марио Методиев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Марио Методиев като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


26.02.2020 г.

На вниманието на Управителя на " ТРАНКЛАЙН КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ" ООД. Уведомяваме Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 6702 на  „ТРАНКЛАЙН КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ" ООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


24.02.2020 г.

На вниманието на Управителя на „МАКСИТРАНС-БЪЛГАРИЯ“ ООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 2594 на „МАКСИТРАНС-БЪЛГАРИЯ“ ООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на "СЕЛЕКТ 197" ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 20446 на "СЕЛЕКТ 197" ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


21.02.2020 г.

ВАЖНО!!!
Информация за пътните такси в Република Турция

Във връзка с проблемите на  българските превозвачи, свързани със събирането на тол такси и глоби от турска страна на ГКПП между Република България и Република Турция и в резултат на предприетите от дипломатическите мисии на Република България в Република Турция действия и срещи за изясняване и разрешаване на възникналите проблеми, от турска страна беше предоставена следната информация:

„В съответствие с чл. 30, ал. 7 на Закон № 6001 за организацията и отговорностите на Генерална дирекция „Пътища“, МПС с регистрационни номера различни от турските (т.е. всички чуждестранни регистрационни номера, включително и на турски граждани, пребиваващи в страни от ЕС и притежаващи автомобили с регистрационни номера от съответните страни) подлежат задължително на глоби в петорен размер при незаплащане на дължимите такси за преминаване по автомагистрали и мостове, обхванати от системата OGS/HGS, като с направена промяна в посочения член от 25.05.2018 г. отпада възможността за заплащане на дължимите такси в гратисен период от 15 дни за всички превозни средства с чуждестранна регистрация.“

Приложено Ви предоставяме изготвена от Посолството в Анкара Информация и указания за превозвачите относно пътните такси в Турция.


На вниманието на Управителя на „НИК КО ТРАНС 2000“ ООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 13605 на „НИК КО ТРАНС 2000“ ООД се установи следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


19.02.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-16-4965/2/13.01.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Орхан Хасан от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и чл. 154, ал. 7 от Закона за движението по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Орхан Хасан като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На вниманието на Управителя на "НИКИ ФРУКТ 2" ЕООД:
Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 12920 на " НИКИ ФРУКТ 2" ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.

На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


18.02.2020 г.

На вниманието на Управителя на "БОБО ТРАНС 2001" ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 3546 на "БОБО ТРАНС 2001" ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на „ГЕЦ АВТОТРАНС 92“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 19152 на „ГЕЦ АВТОТРАНС 92“ ЕООД се установи следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


17.02.2020 г.

На вниманието на Управителя на „МАЙ ЛОРД“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 13155 на „МАЙ ЛОРД“ ЕООД се установи следното:
-  приложената застрахователна полица не е оригинал.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България № 11186 на "АМЕРОН-ЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ" ЕООД,се установи следното:

- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


14.02.2020 г.

Списък на междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и други райони, за които се отпуска субсидия, съгласно чл. 52 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за 2020 г.

Вижте цялата информация


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-6852/3/21.01.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Стоян Атанасов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 154, ал. 7 от Закона за движението по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Стоян Атанасов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На вниманието на Управителя на „ЕВРОТРАНС 84“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 0979 на „ЕВРОТРАНС 84“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


13.02.2020 г.

На вниманието на Управителя на "ТЕНИР 2010" ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 18672 на "ТЕНИР 2010" ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


12.02.2020 г.

На вниманието на Управителя на на „ЕВРОСТАР ЛОДЖИСТИК“ ЕООД. Уведомяваме Ви, че в горепосоченото заявление заотразяване на промени в обстоятелствата в  лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 13950 на „ЕВРОСТАР ЛОДЖИСТИК“ ЕООД се установи следното:

- приложеният електронен носител не съдържа актуална информация за моторните превозни средства, с които дружеството извършва транспортната си дейност.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


11.02.2020 г.

На вниманието на Управителя на "САЗА - ТРАНСПОРТ" ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 20361 на "САЗА - ТРАНСПОРТ" ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


06.02.2020 г.

На вниманието на Управителя на „МЕГАМИС ТРАНС“ ООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 3631 на „МЕГАМИС ТРАНС“ ООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения;
- в приложената застрахователна полица, сумата не е достатъчна за доказване на финансова стабилност за издадените 5 броя заверени копия.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-15-6988/2/10.01.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Севдалин Нейков от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Севдалин Нейков като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


04.02.2020 г.

ВАЖНО!!!
На Вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от/до и през територията на Република Турция

Във връзка с постъпили оплаквания от асоциациите на  българския автотранспортен бранш относно блокирани от турска страна на ГКПП "Капитан Андреево - Капъкуле" тежкотоварни превозни средства с българска регистрация поради неплатени глоби и по молба на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на 23.01.2020 г. дипломати от Генералното консулство на Република България в Одрин проведоха среща с представители на Регионална дирекция „Митници и търговия“ - Тракия на Република Турция. Съгласно предоставената по време на срещата информация, справка относно мястото на извършеното нарушение и неплатената сума за преминатия пътен участък може да бъде направена на електронните адреси на турските електронни системи за събиране на пътни такси – HGS и OGS (https://hgs.epttavm.com/). Пълната информация, предоставена от  турска страна по време на проведената среща можете да видите тук.


31.01.2020 г.

Важно!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до и през територията на Република Турция

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Министерство на транспорта и инфраструктурата на Република Турция, че във връзка с интегриране на системата за събиране на тол и други видове такси към автоматичната система на турските митници на всички ГКПП на Република Турция ще има забавяне при преминаването на товарни автомобили.


ВАЖНО!!!

Уважаеми потребители,

Обръщам внимание, че при подаване на документи, с които се заявява административна услуга, касаеща издаване на сертификат за извършване на превози с автобус за собствена сметка между държави членки на Европейския съюз на основание Регламент (ЕО) № 1073/2009 и издаване на разрешително за международен превоз на товари за собствена сметка  е необходимо да бъде предоставени данни за водача, с който е сключен трудов договор с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда – три имена и ЕГН.
Горното е с цел извършване на служебна проверка от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите и същите ще бъдат използвани само и единствено за отразяване в регистъра, съгласно разпоредбата на
чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни).
Данните ще се съхраняват на хартиен носител и във всеки момент лицето, предоставило лични данни, може да упражни правата си за достъп до тях, съгласно разпоредбите на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за защита наличните данни.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-51/1/15.01.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Стелиян Юлиянов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Стелиян Юлиянов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


27.01.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-6985/1/30.12.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Мустафа Реджеб от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Мустафа Реджеб като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


23.01.2020 г.

Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г.

В срок от 27.01.2020 г. до 07.02.2020 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на ИААА  преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.
2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт.
Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 07.02.2020 г.
Превозвачи, които до този срок не са представили копие от платежно нареждане за краткосрочните разрешителни, не получават разпределените им такива.


На вниманието на Управителя на „РОСМАРИ - РОСЕН ГЕНОВ“. Уведомявам Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 4853 на „РОСМАРИ - РОСЕН ГЕНОВ“ ЕТ се установи следното:
-  превозвачът разполага с 4 бр. заверени копия, а моторните превозни средства, вписани в регистъра на лиценза, са 3 бр.;
-  моторно превозно средство с рег. номер СВ0210РА не може да бъде вписано в регистъра на лиценза, тъй като същото не е собственост на превозвача;
- за горепосоченото моторно превозно средство не е представен договор за  лизинг и съгласие от лизингодателя за преотдаването му, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Обръщам внимание, че съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за автомобилните превози броя на заверените копия трябва да съответства на броя на моторните превозни средства. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, дружеството следва да представи копие на договор за лизинг и съгласие от лизингодателя за преотдаването му, в който посоченото моторно превозно средство да бъде изрично цитирано. В противен случай ще бъде издадена заповед за отнемане на съответния брой заверени копия, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-962/1/23.12.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Веселин Христов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 154, ал. 7 от Закона за движението по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Веселин Христов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


17.01.2020 г.

На вниманието на Управителя на „ПЕТКО ВЕЛИКОВ - ДИНАМИКА 92“ ЕТ. Уведомяваме Ви, че към горепосоченото заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници № 1123, е констатирано следното:
- след направена справка в базата данни на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, моторно превозно средство с рег. № В5345НТ е без валиден технически преглед, поради което същото не подлежи на вписване в регистъра към лиценза.
Съгласно чл. 147, ал. 10. (Нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) от Закона за движението по пътищата и  чл. 38, ал. 10. (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)  от Наредба № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, издадените удостоверения за техническа изправност част I, буква А и част II (приложение № 7) и знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС запазват валидността си при промяна на собственика на ППС, когато не се подменят табелите с регистрационните номера.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности. В противен случай ще бъде издадена заповед за отнемане на съответния брой заверени копия, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП.


13.01.2020 г.

На вниманието на Управителя на „ТР-БЕЛ ЛОГИСТИК“ ЕООД.  Уведомявам Ви, че при обработка на приложените документи към Заявление № 30-14-00-8027/04.12.2019 г. за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в лиценз на Общността за международен автомобилен  превоз на товари № 2573  на „ТР-БЕЛ ЛОГИСТИК“ ЕООД, се установи, че професионалното компетентно лице Сашка Петрова Димитрова, участва в две фирми.
Съгласно разпоредбите на чл. 5б, ал. 2 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за  международен автомобилен превоз на пътници и товари, едно и също лице може да ръководи транспортната дейност на не повече от две лица, извършващи международен превоз на пътници или товари. 
С оглед на гореизложеното в 10-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, превозвачът следва да подаде заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари, към което да приложи информация за лице, назначено на длъжност „Ръководител на транспортната дейност“, притежаващо удостоверение за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари.
В противен случай производството по заявлението ще бъде прекратено.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. 64-00-00-1/02.01.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Борислав Димитров от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Борислав Димитров като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


09.01.2020 г.

Важно!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до и през територията на Република Сърбия

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява българските превозвачи, че съгласно протокол от заседанието на Смесената българско-сръбска комисия по международен автомобилен транспорт от 3 декември 2019 г., гр. Белград, за период от една (1) година, считано от 1 юли 2020 г. ще бъде реализиран пилотен проект, който предвижда превозите на товари за/от трети страни да се извършват без разрешителни.

До 1 юли 2020 г. превозите за/от трети страни се извършват с еднократни разрешителни или многостранни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5302/6/11.12.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Максим Антонов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Максим Антонов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На вниманието на Управителя на „БОМАР СПЕД ТРАНС“ ООД. Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на „БОМАР СПЕД ТРАНС“ ООД, притежаващ лиценз на Общността № 11479 за международен автомобилен превоз на товари, е констатирано следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари;
- на превозвача са издадени 14 бр. заверени копия към лиценза, а моторните превозни средства, вписани в регистъра към лиценза, са 13 бр.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 1 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Във връзка с изложеното в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да бъде върнато 1 бр. заверено копие или да бъде представена актуална информация за 14 бр. моторни превозни средства. В противен случай ще бъде издадена заповед на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.


07.01.2020 г.

На вниманието на Управителя на "ДС ИНТЕРТРАНС 2017“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 18706 на "ДС ИНТЕРТРАНС 2017“ ЕООД, се установи следното:

- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения;
- превозвачът не отговаря на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, поради което е започнато производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността.


На вниманието на Управителя на „ПРАПАС НИКОЛАОС“ ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган.
Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) изискванията за благонадеждност са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност, както и когато на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави-членки за тежки нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение ІІІ към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Въз основа на гореизложеното е извършена служебна проверка в електронния регистър на Министерство на правосъдието, съгласно която на лицето на СТОЯН ИЛИЕВ ДАНАИЛОВ  не може да бъде издадено електронно свидетелство за съдимост.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности и да представите оригинално свидетелство за съдимост.


На вниманието на Управителя на "ВИКТОРИА В" ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на  товари № 20153 на "ВИКТОРИА В" ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на "МОДИ ТРАНС" ООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници № 0665 на "МОДИ ТРАНС" ООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


02.01.2020 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-15-6625/2/12.12.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Еджевит Салиев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Еджевит Салиев като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-6370/3/02.12.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Юри Стоянов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Юри Стоянов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


 

Архив "Новини и съобщения" 2019 г.

Архив "Новини и съобщения" 2018 г.

Архив "Новини и съобщения" 2017 г.

Архив "Новини и съобщения" 2016 г.

Архив "Новини и съобщения" 2015 г.

Архив "Новини и съобщения" 2014 г.

Архив "Новини и съобщения" 2013 г.

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз