23.12.2019 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. 11-18-1410/68/17.12.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Радко Василев от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Радко Василев като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


18.12.2019 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-15-6625/2/12.12.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Еджевит Салиев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Еджевит Салиев като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-6750/1/12.12.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Иван Йосифов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Иван Йосифов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-3040/4/11.12.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Цанко Атанасов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Цанко Атанасов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На вниманието на Управителя на „АЛКАР ТРАВЕЛ“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници № 0517 на „АЛКАР ТРАВЕЛ“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на поубликуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на "ЕГЕО" ООД.  Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 7950 на "ЕГЕО" ООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


17.12.2019 г.

Компенсации

На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата) и с оглед предоставената от общините информация съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от същата наредба е извършено преизчисление на заявената потребност от компенсации в категориите ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и деца до седем навършени години на база установените средни цени на абонаментните карти за страната, които за 2019 г. са следните:

 • за категория ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – 54,07 лв.;
 • за категория деца до седем навършени години – 39,06 лв.

Посочените цени са коригирани според категорията на съответната община за всички области в страната, с изключение на област София и Софийска, както следва:

Категория на общината Пределна цена на карта за ветерани за 2019 г. Пределна цена на карта за деца до седем навършени години за 2019 г.
1 64,88 лв. 46,87 лв.
2 56,77 лв. 41,01 лв.
3 51,37 лв. 37,10 лв.
4 45,96 лв. 33,20 лв.
5 43,26 лв. 31,24 лв.

Субсидии

В съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата е направена промяна в годишното разпределение на средствата за субсидиране на превозвачите по автомобилния транспорт по общини. Промяната е в рамките на определените за 2019 г. средства в централния бюджет. Потребността от средства за субсидии във вътрешноградски и междуселищни автобусни линии по постъпилите от общините справки за 2019 г. е в размер на 43 306 875 лв. общо за страната, а недостигът – 24 806 875 лв. В тази връзка формиралата се възможност за покриване на нетния финансов ефект за 2019 г., отчетен от общините в страната съгласно приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от същата наредба по двата вида превози е 41,82 на сто.


16.12.2019 г.

На вниманието на Управителя на  "РАЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ " ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на бщността за международен автомобилен превоз на товари № 11428 на "РАЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ" ООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


13.12.2019 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ УЧАСТВАЛИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2020 Г.

Считано от 16 декември 2019 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2020 г.

При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:

1. Документ за платена държавна такса по чл. 93, т.3 и/или т. 4 от Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Дължимата държавна такса се счита за платена, когато дължимата сума е постъпила по посочената по-долу сметката на ИА “АА”, но не по- късно от 31.12.2019 г. В платежния документ следва да се посочи в основанието за плащане и входящия номер на заявлението генериран от информационната система при подаване на заявлението.

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.

Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 31 декември 2019 г. 
Превозвачи, които до този срок не са представили платежно нареждане за краткосрочни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 14.12.2020 г.

Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, ет. 3, стая № 321  от 16 декември 2019 г. до 31.12.2019 г. в работни дни от 10:00 ч. до 17:30 ч.  
След тази дата разрешителни не се предоставят.
Напомняме, че използваните през 2019 г. годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници следва да бъдат върнати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 31.01.2020 г.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-6324/1/21.11.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Алекси Томов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Алекси Томов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На вниманието на Управителя на „СТУДЕНАЦ-СПЕД“ ООД. Уведомяваме Ви, че към заявление № 30-14-17-7309/06.11.2019 Г. за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 10706, е констатирано следното:
- след направена справка в базата данни на МВР се установи, че моторно превозно средство с рег. № СВ8035ХН е дерегистрирано, поради което същото не подлежи на вписване в регистъра към лиценза;
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


11.12.2019 г.

На вниманието на Управителя на „АСВА ТРАНС“ ЕООД.  Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 20089 на „АСВА ТРАНС“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


10.12.2019 г.

Заповед № РД-08-573/28.11.2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за утвърждаване на промени по Републиканската транспортна схема


На вниманието на Управителя на "ПЛАМ КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ“ EООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на
товари № 18124 на "ПЛАМ КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ“ EООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на "КАМУРА ТРАВЕЛ АГЕНЦИЯ" EООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата и доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници № 10335 на "КАМУРА ТРАВЕЛ АГЕНЦИЯ" EООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


05.12.2019 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-15-6052/2/14.11.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Николинка Шугт от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Николинка Шугт като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На вниманието на управителя на „РН ТРАНСПОРТ“ ООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 13251 на „РН ТРАНСПОРТ“ ООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на управителя на „НЮ АЙДИАС ТРАНС“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 17227 на „НЮ АЙДИАС ТРАНС“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
- превозвача „НЮ АЙДИАС ТРАНС“ ЕООД, притежаващ лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 17227 и направена справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, е констатирано, че дружеството е с променен адрес на управление и управител, за което в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не са представени необходимите документи.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 4 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари във връзка с
чл. 10, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, при настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза на Общността, превозвачът подава заявление за отразяването им в 30-дневен срок от тяхното настъпване.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


04.12.2019 г.

На вниманието на Управителя на „РОСМАРИ - РОСЕН ГЕНОВ“ ЕТ. Уведомявам Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 4853 на „РОСМАРИ - РОСЕН ГЕНОВ“ ЕТ се установи следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване  на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


03.12.2019 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-826/1/08.11.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Десислав Крумов от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 151, ал. 1, т. 4а от Закона за движението по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Десислав Крумов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


02.12.2019 г.

Уведомявам Ви, че в горепосоченото заявление за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността № 19199 за международен автомобилен превоз на товари на „ЮЛИ ТРАНС 2018“ ЕООД се установи следното:
- приложената застрахователна полица не е издадена съгласно Наредба № 11  от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на „ИМПЕРИАЛ ГРУП-01“ ЕООД. Уведомявам Ви, че при извършване на служебна проверка на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 16825 на „ИМПЕРИАЛ ГРУП-01“ ЕООД се установи следното:
- дружеството е без ръководител на транспортната дейност.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


28.11.2019 г.

EKMT 2020

На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява всички превозвачи, че ще могат да подават  заявленията за кандидатстване за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. по електронен път, чрез информационната система на агенцията след 12.00 часа от 29.11.2019 г.


На вниманието на управителя на „УНИМЕКС-СЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени  на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 6329 на „УНИМЕКС-С“ ЕООД се установи следното:
-  от 15.04.2017 г. дружеството е  без доказана финансова стабилност по чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
- превозвача „УНИМЕКС-С“ ЕООД, притежаващ лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 6329 и направена справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, е констатирано, че дружеството е с променен адрес на управление, управител и правна форма, за което в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не са представени необходимите документи.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 4 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари във връзка с
чл. 10, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, при настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза на Общността, превозвачът подава заявление за отразяването им в 30-дневен срок от тяхното настъпване.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


27.11.2019 г.

На основание чл. 18а ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-18-1410/54/30.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Алекси Беров от успешно положения  практически изпит за възстановяване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Алекси Беров, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, т. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-777/1/29.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Георги Йосифов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Георги Йосифов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, т. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-6153/1/15.11.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Евгени Асенов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Евгени Асенов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-802/4/21.11.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Кирил Петков от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Кирил Петков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-779/1/30.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Григор Донев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Григор Донев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


26.11.2019 г.

Концепция за електронен контрол на обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Един от основните фактори за настъпване на пътнотранспортни произшествия са грешките, допуснати от водачите на МПС. В тази връзка, намаляването на катастрофите може да се осъществи чрез повишаване знанията и уменията на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Практическият изпит има за цел да провери тези умения, но не винаги по време на изпита, поради ограничение във времето, може да се установи нивото на подготовка по всяка една от 23 групи умения, заложени, в хода на обучението и подготовката на курсиста. Поради тази причина е необходимо обучението да гарантира усвояването на минимално ниво на умения и основни компетентности по безопасно управление на МПС.
Все още се наблюдават школи за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност, които с цел да намалят разходите си не дават в пълен размер часовете или не спазват тяхната продължителност, съгласно нормативната уредба. За този проблем получаваме сигнали и от браншови организации в областта на обучението на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
Регистрирайки този проблем ИА „Автомобилна администрация“ предприе действия за преодоляването му. Бяха извършени множество проверки в учебните школи съвместно с органите на МВР и НАП. По време на проверките са констатирани нарушения и са съставени актове. Ефектът от проверките е краткотраен, тъй като изключително трудно се доказва извършването на такъв вид нарушения и отнема значителен административен капацитет, като в същото време отражението върху обществените отношения е съществено.
В тази връзка, агенцията счита, че въвеждането на електронен контрол на обучението от една страна ще подобри значително подготовката на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, ще прекрати нелоялната конкуренция на недобросъвестните автошколи, а от друга страна ще намали административната тежест върху автошколите, поради отпадане от необходимостта от извършване на проверки на място в автошколите.
За прилагане на електронен контрол агенцията е сключила договор с външен изпълнител, който да разработи концепция за контрол на практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Концепцията трябва да съдържа и подходящо техническо решение за събиране и съхранение на изискуемата информация. Имайки предвид, че е необходимо техническо решение на проблема, агенцията е сключила договор за изпълнение на поръчката със софтуерната компания СОФЙОН ЕООД. Стойността на договора е 28000 лв. с ДДС и включва разработване на концепция, техническо решение, тестване в реални условия и анализ на резултатите.
След приключване на договора, агенцията ще запознае заинтересованите страни с предложенията и ще вземе решение за прилагането на подобен модел или неговото адаптиране към предложенията на бранша. Към настоящия момент не се предвижда допълнително таксуване на автошколите или курсистите с въвеждането на системата за контрол на обучението. ИА „Автомобилна администрация“ няма сключен договор за разработване и внедряване на такава система. Изпълнението на мярката електронен контрол над обучението може да започне след съответните нормативни промени и възлагане разработване на реална система за контрол по реда на Закона за обществените поръчки. Предвид широкия обществен интерес публикуваме договора за изпълнение на проекта.

Договор РД-30-63/18.06.2019 г.


ВАЖНО!

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на пътници и товари от/до и през територията на Чешката република

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Посолството на Чешката република в София относно въвеждането на нова електронна система за заплащане на пътни такси за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона в Чешката република от 1 декември 2019 г. С цел гладко преминаване към новата система e необходимо превозвачите да се регистрират в нея и да заявят ново бордово устройство, което да монтират преди 1 декември 2019 г. Регистрацията може да бъде направена чрез издател на карта за гориво, онлайн на адрес www.mytocz.eu/bg чрез Порталa за самообслужване на клиенти или лично на пунктовете за продажба на територията на Чешката република.

Новото устройство ще започне да функционира считано от 1 декември т.г. Устройството е собственост на чешкото правителството и депозитът за неговото придобиване е 2 468 чешки крони. До тази дата превозвачите следва да използват електронното устройство на настоящия системен оператор, като от Посолството ни уверяват, че не съществува риск от двойно таксуване. За повече информация, моля посетете www.mytocz.eu/bg.


На вниманието на Управителя на „ДИАНД“ ЕООД. Уведомяваме Ви, че в горепосоченото заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 15843 на „ДИАНД“ ЕООД се установи следното:

- не е приложен електронен носител с информация за моторните превозни средства, с които дружеството извършва транспортната си дейност.

На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай заявената административна услуга  ще бъде прекратена.


На вниманието на Управителя на „ЛОРИ ТРАНС-2009“ ЕООД.  Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на „ЛОРИ ТРАНС-2009“ ЕООД, притежаващ лиценз на Общността № 3272 за международен автомобилен превоз на товари, е констатирано следното:
- на превозвача са издадени 8 бр. заверени копия към лиценза, а са вписани 7 бр. моторни превозни средства в регистъра към лиценза.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 1 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Във връзка с изложеното в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да бъде върнато 1 бр. заверено копие или да бъде представена актуална информация за 8 бр. моторни превозни средства. В противен случай ще бъде издадена заповед на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.


25.11.2019 г.

До всички управители на фирми, извършващи превоз на пътници и товари на територията на Област Шумен. Във връзка с предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението при усложнена зимна обстановка през сезон 2019-2020 год., предприятията извършващи превоз на пътници и товари, да направят проверка на техническото състояние и оборудването на транспортните средства за работа при зимни условия. Да се наблегне на проверката съгласно чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП а именно: движещите се по пътя превозни средства трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4mm през периода от 15 ноември до 1 март, спирачна уредба, зимно оборудване. Да се засили контрола по техническото състояние при провеждане на ежедневните предпътни технически прегледи и готовността за движение при зимни условия.
В изпълнение на тези мерки е задължително ръководствата  на транспортните предприятия, експлоатационния състав и водачите да взаимодействат и изпълняват разпорежданията на служителите по контрола на автомобилния транспорт и гражданска защита при усложнена зимна обстановка.


22.11.2019 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5744/1/30.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Живко Грудлев от проведените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Живко Грудлев като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5737/1/30.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Михаил Кехайов от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 151, ал. 1, т. 4а от Закона за движението по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Михайл Кехайов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-653/4/29.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Кирил Динев от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Кирил Динев като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


21.11.2019 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5877/1/30.11.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Николай Манчев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Николай Манчев като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


20.11.2019 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5673/1/29.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Мюрджихан Мехмедов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Мюрджихан Мехмедов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На вниманието на управителя на „ДЕЛТА-В ТРАНС “ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени  на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 18949 на „ДЕЛТА-В ТРАНС“ ЕООД се установи следното:
-  от 28.02.2019 г. дружеството е  без доказана финансова стабилност по чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
- превозвача „ДЕЛТА-В ТРАНС“ ЕООД, притежаващ лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 18949 и направена справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, е констатирано, че дружеството е с променен адрес на управление и управител, за което в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не са представени необходимите документи.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 4 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари във връзка с
чл. 10, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, при настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза на Общността, превозвачът подава заявление за отразяването им в 30-дневен срок от тяхното настъпване.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на управителя на „СНЕИК 2013“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници № 10194 на „СНЕИК 2013“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
- превозвача „СНЕИК 2013“ ЕООД, притежаващ лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници № 10194 и направена справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, е констатирано, че дружеството е с променен адрес на управление, за което в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не са представени необходимите документи.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 4 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари във връзка с
чл. 10, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, при настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза на Общността, превозвачът подава заявление за отразяването им в 30-дневен срок от тяхното настъпване.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


19.11.2019 г.

На вниманието на управителя на „СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НИТЕРА “ ООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени  на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 5049 на „СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НИТЕРА“ ООД се установи следното:
-  от 30.06.2016 г. дружеството е  без доказана финансова стабилност по чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на управителя на „МИКРА-КМ “ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени  на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 17780 на „МИКРА-КМ“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на управителя на „СТЕФИМАР ИНТЕРТРАНС“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 13023 на „СТЕФИМАР ИНТЕРТРАНС“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5981/1/08.11.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Стефан Иванов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Стефан Иванов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5723/1/29.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Тюркян Хасанова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Тюркян Хасанова като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


15.11.2019 г.

Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г.

В срок до 22.11.2019 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на ИААА  преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г. При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв. за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.
2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт.
Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 22.11.2019 г. Краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще бъдат предоставяни от  централно управление на ИА „Автомобилна администрация”, адрес: гр. София, ул. „Гурко“ № 5.
Превозвачи, които до този срок не са представили копие от платежно нареждане за краткосрочните разрешителни, не получават разпределените им такива.


На вниманието на Управителя на „ММ ТРАНС ЛОГИСИТКС“ ЕООД. Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на „ММ ТРАНС ЛОГИСИТКС“ ЕООД, притежаващ лиценз на Общността № 18629 за международен автомобилен превоз на товари, е констатирано следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
- на превозвача са издадени 2 бр. заверени копия към лиценза, а моторното превозно средство, вписано в регистъра към лиценза, са 1 бр.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 1 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Във връзка с изложеното в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да бъде върнато 1 бр. заверено копие или да бъде представена актуална информация за 2 бр. моторни превозни средства. В противен случай ще бъде издадена заповед на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на „ИНИГМА“ АД. Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на „ИНИГМА“ АД, притежаващо лиценз лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България № 10552, е констатирано следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари;
- дружеството разполага с 6 бр. удостоверения към лиценза, а в регистъра на лиценза  моторните превозни средства с българска регистрация са 5 бр.
- удостоверение № 048183 следва да бъде върнато  в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 1 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности.


14.11.2019 г.

Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници № 0928  на "КЛАВДИО МОТОРС СТАР“ ЕООД, се установи следното:
- дружеството разполага с 4 бр. заверени копия към лиценза, моторните превозни средства, с които дружеството извършва транспортната си дейност са 4 бр.;
- в приложената застрахователна полица, сумата не е достатъчна за доказване на финансова стабилност за издадените 4 броя заверени копия.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на „ДЖОН МЪРИ ТРАНСПОРТ“ ЕООД. Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на " ДЖОН МЪРИ ТРАНСПОРТ" ЕООД, притежаваща лиценз на Общността № 15336 за международен автомобилен превоз на товари, е констатирано следното:
- дружеството разполага с 11 бр. заверени копия към лиценза, а моторните превозни средства, вписани в регистъра към лиценза, са 9 бр.
- приложените към заявлението 2 бр. заверени копия са невалидни.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 2 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности.


13.11.2019 г.

Уважаеми колеги, във връзка с изпратени уведомителни писма за започване на производство по издаване на заповед за анулиране на резултати от изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС и неуспешното им връчване на кандидатите, моля да бъде публикувано следното съобщение на страницата на ИА "АА":
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-0--751/1/18.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Мартин Ташков от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Мартин Ташков като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


12.11.2019 г.

На вниманието на Управителя на „МОНТЕСИНО“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 19864 на „МОНТЕСИНО“ ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


11.11.2019 г.

ВАЖНО!!!
На вниманието на българските превозвачи, желаещи да участват в разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява всички превозвачи, че подаването на заявленията за кандидатстване за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. ще се извършва единствено по електронен път, чрез информационната система на агенцията. Превозвачи, които използват ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2019 г. вече имат предоставен достъп, чрез който ще могат да подават заявленията си. Превозвачи, които желаят да участват в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. и които не са използвали ЕКМТ/СЕМТ разрешителни през 2019 г., трябва писмено да уведомят Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за адрес на електронната си поща, в срок не по-късно от 20.11.2019 г. Същото важи и за превозвачи с достъп до информационната система, които са сменили адреса на електронната си поща.
Уведомления се подава в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или на териториалните ѝ структури от управителя на фирмата или упълномощено от него лице. Достъпът до информационната система ще бъде предоставен от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 22.11.2019 г.


08.11.2019 г.

На вниманието на Управителя на „НАТАЛИ ТРАНС 98“ ЕООД. Уведомяваме Ви, че към горепосоченото заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници № 10167, е констатирано следното:
- след направена справка в базата данни на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, моторно превозно средство с рег. № С6555НК е без валиден технически преглед, поради което същото не подлежи на вписване в регистъра към лиценза.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности. В противен случай ще бъде издадена заповед за отнемане на съответния брой заверени копия, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП.


На вниманието на Управителя на „КОЛЕВ ТРАНСПОРТ 2018“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 20034 на „КОЛЕВ ТРАНСПОРТ 2018“ ЕООД се установи следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на "МАШИН ТРЕЙДИНГ " ЕООД . Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 18322 на "МАШИН ТРЕЙДИНГ " ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5473/1/18.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Ерджан Мюстеджебов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ“ на основание чл. 56, т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение, Ерджан Мюстеджебов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-787/1/30.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Валентин Тодоров от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „ВЕ“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение, Валентин Тодоров като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5797/1/30.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Даниел Бакърджиев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Даниел Бакърджиев като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5465/1/08.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Иван Иванов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Иван Иванов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-750/1/15.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Свилен Флоров от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Свилен Флоров като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


07.11.2019 г.

На вниманието на управителя на „ВАМАМ “ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за увеличаване броя на заверените копия на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 15640 на „ВАМАМ“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


06.11.2019 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-596/5/07.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Миглена Петрова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Миглена Петрова, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-726/1/08.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Владимир Карчев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Владимир Карчев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-322/3/09.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Славейко Диков от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Славейко Диков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


05.11.2019 г.

На вниманието на управителя на „НЕЛИ ТРАНС СБ“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 16620 на „НЕЛИ ТРАНС СБ“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


01.11.2019 г.

ВАЖНО!!!
На Вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от/до територията на Кралство Швеция

Във връзка с постъпила информация от Посолството на Република България в Стокхолм относно нови разпоредби в областта на автомобилния транспорт  на Кралство Швеция, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, съобщава, че съгласно изменения на разпоредби в областта на автомобилния транспорт  на Кралство Швеция в периода от 01 декември до 31 март на съответната година, тежкотоварни автомобили с тегло над 3500 кг. следва да се движат на територията на Кралство Швеция със зимни гуми, в това число и ремаркета и полуремаркета.
Новите изисквания важат за всички тежкотоварни автомобили, движещи се по пътищата на Кралство Швеция, независимо от страната на тяхната регистрация.


Важно!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до и през територията на Руската федерация

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Посолството на Руската федерация в София, че от 1 октомври 2019 г. българските граждани имат възможност да подават документи и да получават еднократни делови, хуманитарни и туристически визи във вид на електронен документ (електрони визи) за посещението на гр. Санкт Петербург на специализирания сайт на Министерството на външните работи на Руската федерация на адрес: https://electronic-visa.kdmid.ru.

Електронната виза се издава безплатно въз основа на попълнено в електронен вид заявление на посочения сайт не по-късно от четири календарни дни преди планираната дата на заминаване, придружено от прикачена цветна снимка във вид на електронен файл, има валидност тридесет дни от датата на издаването и позволява пребиваване на територията на Руската федерация до осем денонощия от момента на влизането.

Електронната виза за посещение на гр. Санкт Петербург важи за влизане и напускане на територията на РФ само през следните наземни ГКПП, намиращи се на територията на гр. Санкт Петербург и Ленинградска област: „Ивангород“, „Брусничное“, „Торфяновка“ и „Светогорск“.

Чужденците могат да се придвижват и да пребивават само на територията на гр. Санкт Петербург, влизането с електронни визи на останалата територия на Руската федерация с цел транзит към или от Санкт Петербург, в т. ч. и през летища без прекачване, не е възможно.

Превозвачите имат възможност да направят проверка за наличието у български граждани на валидна електронна виза на специализирания сайт на МВнР на Руската федерация на адрес: https://evisacheck.kdmid.ru.


31.10.2019 г.

Списък на валидните издадени и заверени сертификати за техническа изправност на пътните превозни средства (бели сертификати)

Вижте цялата информация тук


На вниманието на българските превозвачи

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  уведомява всички превозвачи, че са получени допълнително 250 броя сръбски разрешителни за/от трета страна както и 300 броя руски разрешителни за/от трета страна към квотата за 2019 година.


30.10.2019 г.

ВАЖНО!!!
На Вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от територията на Република Турция до Република България

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  уведомява всички превозвачи, че турските разрешителни за автомобилен превоз на товари от вида празен/пълен от квотата за 2019 г. са пред изчерпване и в тази връзка призовава да се следят наличностите в резервационната система и  да не се поемат товари.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България е изпратило писмо до Министерство на транспорта и инфраструктурата на Република Турция  за предоставяне на допълнителен брой турски разрешителни за автомобилен превоз на товари от вида празен/пълен. При  получаване на същите ще бъдете своевременно уведомени на интернет страницата на агенцията и в резервационната система.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

На вниманието на управителя на „СИЕН 99“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 18515 на „СИЕН 99“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

На вниманието на управителя на „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 05063 на „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На основание чл. 18а, т. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5303/2/03.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Йоско Йовчев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Йоско Йовчев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На вниманието на управителя на „ХИМТРАНС 2003“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 9341 на „ХИМТРАНС 2003“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


29.10.2019 г.

На вниманието на българските превозвачи

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 14 от Заповед № РД-08-531/05.12.2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията(Заповедта), Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2019 г. До участие ще бъдат допуснати  превозвачи, участвали на първоначалното разпределение, които са подали заявление съгласно т. 3  и отговарящи на т. 1 и т. 2 от Заповедта.  Заявления могат да се подават в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Гурко“ №  5 или в областните отдели на агенцията, в срок до 08.11.2019 г.


28.10.2019 г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 10-00-24-840/2/03.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Веселин Костадинов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Веселин Костадинов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, т. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-757/1/15.10.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Кастадин Благоев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Костадин Благоев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 18а, т. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5218/1/25.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Бейти Бейти от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Бейти Бейти, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


22.10.2019 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ ПОЛУЧИЛИ КРАТКОСРОЧНИ ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2019 Г.

След направена справка в информационната система  на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, се установи следното:
От разпределените на българските превозвачи краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2019 г. към днешна дата не са активирани 1641 бр. разрешителни.
В тази връзка призоваваме фирмите, които не възнамеряват да използват разпределените им краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, да ги върнат доброволно в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.


На вниманието на Управителя на „ВИКИТРАНС-2022“ ЕООД. Уведомявам Ви, че при извършване на служебна проверка на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 15915 на „ВИКИТРАНС-2022“ ЕООД се установи следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари;
- дружеството е без ръководител на транспортната дейност.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


21.10.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-675/1/20.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Асен Асенов от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „ВЕ“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Асен Асенов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-673/1/24.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Владимир Баздарски от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Владимир Баздарски като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-4292/6/19.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Вероника Иванова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Вероника Иванова като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-671/1/19.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Петя Николова от проведените теоретичен и практически изпити за възстановяване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Петя Николова като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-669/1/19.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Ивайло Христов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „D“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Ивайло Христов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


18.10.2019 г.

На вниманието на Управителя  на „ЕМДИ-7“ ООД. Уведомявам Ви, че при извършване на служебна проверка на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 15735 на „ЕМДИ-7“ ООД се установи следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари от 25.02.2018 г.;
- дружеството е без ръководител на транспортната дейност.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


17.10.2019 г.

На вниманието на Управителя на „ФЪРСТКАР“ ЕООД . Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на „ФЪРСТКАР“ ЕООД, притежаващ лиценз на Общността № 19503 за международен автомобилен превоз на товари, е констатирано следното:
- дружеството разполага с 2 бр. заверени копия към лиценза, а моторното превозно средство, вписано в регистъра към лиценза, е 1 бр.
- моторно превозно средство с рег. № Х5582КВ, не може да бъде вписано в регистъра на лиценза, тъй като договорът за наем, който представяте, е изтекъл на 15.09.02019 г.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 1 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Във връзка с изложеното в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да бъде върнато 1 бр. заверено копие или да бъде представена актуална информация за 5 бр. моторни превозни средства. В противен случай ще бъде издадена заповед на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.


16.10.2019 г.

Уведомявам Ви, че при извършване на служебна проверка на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 17829 на „ВАМИТ ПРОМ ТРАНС“ ЕООД се установи следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари от 25.02.2018 г.;
- дружеството е без ръководител на транспортната дейност.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


10.10.2019 г.

Важно!
На вниманието на българските превозвачи – нови правила, които ще бъдат валидни в случай на Брекзит без споразумение – информация от Посолството на Франция в София

На 8 октомври 2019 г. в Посолството на Франция в София се проведе информационна среща за представяне на митническите аспекти на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС  без споразумение. На срещата беше представена иновативна система, разработена от френските митници - Информационна система „Брекзит“ (SI Brexit), която ще позволи по-гладко преминаване на границата, при условие че икономическите оператори, митническите декларатори, спедиторите и превозвачите бъдат напълно готови с митническите формалности преди натоварването на превозното средство и неговото пристигане на границата. В противен случай френската страна планира да откаже достъп до граничната инфраструктура.
Основните принципи на новата система са:
1.         предварителна подготовка – всички митнически формалности да бъдат извършени преди натоварването на транспортното средство;
2.         идентифициране – свързване на попълнените формуляри/изпратени баркодове с регистрационния номер на превозното средство;
3.         автоматизация – управление на потока на движението и отделяне в две направления: зелен и оранжев коридор в зависимост от това дали има нужда от по-нататъшни проверки, например за санитарни и фитосанитарни стандарти или неизрядно попълнени документи или други проверки (оранжев коридор), или дали движението може да продължи безпрепятствено (зелен коридор).
В процеса на подготовка деклараторът следва да извърши всички формалности според системите за транзит NSTI / NCTS или внос Delta G. Превозвачът има право да групира различни декларации в единен баркод. При пристигане на инфраструктурата за отпътуване митническите документи ще бъдат поискани от водача, който трябва да отговоря на въпроси, след което да изпълни последващите стъпки, описани в презентацията, която ще намерите приложена тук.
На срещата бяха представени и презентации с информация, касаеща износа от и вноса в Обединеното кралство на живи животни, суровини и храни от животински произход, растения и растителни продукти и други стоки, за които е необходим санитарен, фитосанитарен и ветеринарно медицински контрол.


Важно!
На вниманието на българските превозвачи – справочно ръководство за превозвачи и джобно ръководство за водачи в случай на Брекзит без споразумение

Превозвачите и водачите на товарни камиони за търговски цели, които транспортират стоки между Великобритания и ЕС, ще се нуждаят от нови документи, ако Великобритания напусне ЕС без споразумение.
За пълен списък на документите посетете https://gov.uk/brexit-hauliers и изтеглете

 • справочно ръководство за превозвачи

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/833444/transporting-goods-between-the-uk-and-eu-in-a-no-deal-brexit-guidance-for-hauliers-bulgarian.pdf  
и

 • джобно ръководство за водачи

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/835487/what-haulier-drivers-should-do-moving-go ods-through-rollon-rolloff-roro-locations-eu-to-uk-bulgarian.pdf


09.10.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-650/1/12.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Славчо Славков от проведения практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „ВЕ“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Славчо Славков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-648/1/12.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Борис Георгиев от проведения практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „ВЕ“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Борис Георгиев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-651/1/12.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Ангел Дренски от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Ангел Дренски, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-15-5011/2/19.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Галина Тодорова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Галина Тодорова, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-508/1/02.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Стефан Захариев от проведения практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „ВЕ“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Стефан Захариев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-522/1/03.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Васил Пенков от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Васил Пенков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-595/1/28.08.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Господин Динев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Господин Динев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-679/2/20.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Костадин Илев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Костадин Илев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-525/1/03.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Николина Петрова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Николина Петрова, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-18-1410/43/10.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Митко Петров от проведения теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Митко Петров, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-625/1/09.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Атанас Раднев от проведените теоретичен и практически изпити за възстановяване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ , както и от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“, на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Сава Пенчева, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-580/1/27.08.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Петър Николов от проведените теоретичен и практически изпити за възстановяване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Петър Николов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-608/1/03.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Георги Оронов от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Георги Оронов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-597/1/28.08.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Георги Хинков от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Георги Хинков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-18-1410/45/12.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Боби Стойков от проведения теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Боби Стойков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


08.10.2019 г.

Важно!
На вниманието на българските превозвачи – нови правила, които ще бъдат валидни в случай на Брекзит без споразумение

 

На 5 септември 2019 г., в резиденцията на британския посланик в Република България се проведе форум на тема „Ден на индустрията: България“ с цел подготовка на превозвачите и бизнеса за първия ден след Брекзит в случай на излизане на Великобритания от ЕС без споразумение. В тази връзка представяме на Вашето внимание ръководство за превозвачите от и за Великобритания на български език, както и друга полезна информация за условията при липса на споразумение. 

 • Haulier Handbook

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/833444/transporting-goods-between-the-uk-and-eu-in-a-no-deal-brexit-guidance-for-hauliers-bulgarian.pdf

 • EORI Mythbuster

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/830050/EORI_mythbuster.pdf

 • Operation Brock Guidance

https://highwaysengland.co.uk/OperationBrock/

 • Exporting goods into the EU through roll on roll off (RoRo) Guidance

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/832141/How_to_export_goods_into_the_EU_through_roll_on_roll_off__RoRo__locations_after_Brexit.pdf

 • Importing goods from the EU into the UK through roll on roll off (RoRo) Guidance

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/832139/How_to_import_goods_from_the_EU_into_the_UK_through_roll_on_roll_off__RoRo__locations_after_Brexit.pdf

От друга страна, от Посолството на Р. България в Хага постъпи информация относно оперативната подготовка на Нидерландия във връзка с Брекзит, включително при сценарий оттегляне на Великобритания без споразумение. Нидерландия предвижда въвеждане на изцяло електронна система за задължително предварително регистриране срещу еднократна такса на цялата необходима документация за осъществяване на транспортни курсове (като например свидетелство за правоуправление на шофьорите, митническа и санитарна документация и т.н.) с оглед на Брекзит. Още повече, ще бъдат въведени и допълнителни физически проверки преди пристанищата, поради което камиони на фирми, които не са предварително регистрирани в електронната система, няма да бъдат допускани за подстъп към пристанищната инфраструктура на Нидерландия.
Кратка презентация с акцент върху планираните от нидерландска страна промени и допълнителни мерки в сферата на транспорта при евентуално оттегляне на Великобритания от ЕС без споразумение можете да видите тук


07.10.2019 г.

На вниманието на Управителя на "СТИЛ ПЛЮС" ООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 1285 на "СТИЛ ПЛЮС" ООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


02.10.2019 г.

На вниманието на Управителя на „ДЕ ЕФ КА“ ЕООД. Уведомяваме Ви, че към горепосоченото заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари е констатирано следното:
-  превозвачът разполага с 6 бр. заверени копия, а моторните превозни средства, вписани в регистъра на лиценза, са 4 бр.;
-  моторни превозни средства с рег. номер СВ7752НТ и СВ7763НТ не могат да бъдат вписани в регистъра на лиценза, тъй като същите не са собственост на превозвача;
- за горепосочените моторни превозни средства не е представен договор за  лизинг и съгласие от лизингодателя за преотдаването им, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Обръщам внимание, че съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за автомобилните превози броя на заверените копия трябва да съответства на броя на моторните превозни средства. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, дружеството следва да представи копие на договор за лизинг и съгласие от лизингодателя за преотдаването му, в който посочените моторни превозни средства да бъдат изрично цитирани. В противен случай ще бъде издадена заповед за отнемане на съответния брой заверени копия, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП.


На вниманието на Управителя на  „РУМИ ТРАНС СЪРВИЗ“ ЕООД. Уведомяваме Ви,
че към горепосоченото заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата
на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници № 1360, е констатирано следното:
- след направена справка в базата данни на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, моторно превозно средство с рег. № СО0555СК е без валиден технически преглед, поради което същото не подлежи на вписване в регистъра към лиценза.
- дружеството разполага с 3 бр. заверени копия към лиценза, в представения електронен носител моторните превозни средства, с които дружеството извършва транспортната си дейност са 4 бр., в регистъра на лиценза са вписани 2 бр. моторни превозни средства, с които дружеството извършва дейността си.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности. В противен случай ще бъде издадена заповед за отнемане на съответния брой заверени копия, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП.


01.10.2019 г.

На вниманието на Управителя на „А. И А. ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата и доказване на финансова стабилност на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България № 10360, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на „ДАС-КАР ГРУП“ ООД. Уведомяваме Ви, че в заявлението за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в  лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 17355 на „ДАС-КАР ГРУП“ ООД се установи следното:

- на представения електронен носител е налична информация за 3 бр. моторни превозни средства, които не са вписани в регистъра на лиценза и за да бъдат вписани, е необходимо да бъдат представени договори за наем и/или лизинг, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за автомобилните превози за отнемане на съответния брой заверени копия.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 1 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния
брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер
на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция
в размер на 1000 лева.


На вниманието на Управителя на "ЕР ТРАНС 13“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 16367 на "ЕР ТРАНС 13“ ЕООД, се установи следното:
- в приложената застрахователна полица, сумата не е достатъчна за доказване на финансова стабилност за издадените 4 броя заверени копия.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на "МАВРУДИС" ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 19662 на "МАВРУДИС" ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на "МЕМО ЛОГ" ЕООД.  След извършена проверка в система „Лицензи“ на "МЕМО ЛОГ" ЕООД, притежаваща лиценз на Общността № 6437 за международен автомобилен превоз на товари, е констатирано следното:
- дружеството разполага с 47 бр. заверени копия към лиценза, представя списък с 46 бр. моторни превозни средства на електронен носител, а вписаните в регистъра към лиценза моторни превозни средства, са 41 бр.;
- моторно превозно средство с рег. номер СВ4619ВА е с категория N1 и информацията за него е необходимо да бъде отразена върху 1 бр. заверено копие, което следва да представите;
- цитираното моторно превозно средство не може да бъде вписано в регистъра на лиценза, тъй като фигурира в регистъра на друг лиценз;
- след направена служебна проверка в базата данни на Министерството на вътрешните работи се установи, че за моторно превозно средство с рег. № СА6771МН не е налична информация, поради което не може да бъде вписано в регистъра на лиценза;
- съгласно представената информация, моторно превозно средство с рег. № РВ8621МВ следва да бъде отписано от регистъра на лиценза, но тъй като същото е категория N1, за да бъде отписано, е необходимо да бъде върнато завереното копие, върху което е отразена информацията за него – заверено копие
№ 164370005, перфориран номер на бланка 222805.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности. В противен случай ще бъде издадена заповед за отнемане на съответния брой заверени копия, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 1 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.


На вниманието на Управителя на „ЮРОСЕРВИЗ БРОКЕРС“ ООД. Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на „ЮРОСЕРВИЗ БРОКЕРС“ ООД,  притежаваща лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 12536, е констатирано следното:
- дружеството разполага с 4 бр. заверени копия към лиценза, а в регистъра на лиценза са вписани 3 бр. моторни превозни средства, с които дружеството извършва транспортната си дейност.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 2 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности.


27.09.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издаденото на „ЧЗЗ МЕДИКА – МЦ“ ЕООД удостоверение за регистрация № 0121 от 06.10.2015 г. за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата, на основание чл. 153в, ал. 7, т. 7 от Закона за движението по пътищата. Писмо с рег. № 36-02-21-30/28.08.2019 г. изпратено до управителя на дружеството по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК, се е върнало в агенцията като непотърсено от получателя.
Видно от събраните служебно по преписката доказателства е налице основание за прилагане на разпоредбата на чл. 153в, ал. 7, т. 7 от Закона за движението по пътищата, съгласно която, правото да се организират и извършват психологически изследвания се прекратява от органа, извършил регистрацията, при прекратяване на дейността на регистрираното лице.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, управителят на „ЧЗЗ МЕДИКА – МЦ“ ЕООД, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, отдел “Психологически подбор” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изрази становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
При непредставяне в определения по-горе срок на документи, удостоверяващи че Медицински център „ЧЗЗ Медика – МЦ“ ЕООД не е със заличена регистрация по Закона за лечебните заведения, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация № 0121 от 06.10.2015 г. за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата.


25.09.2019 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

На вниманието на управителя на „ТРАНСПОРТ А.Д.“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на
товари № 13672 на „ТРАНСПОРТ А.Д.“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

На вниманието на управителя на „АФЕСА ТРАНС“ ООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 13179 на „АФЕСА ТРАНС“ ООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


24.09.2019 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

На вниманието на управителя на „ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 14266 на „ИНТЕР ТРАНС СЕРВИЗ“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

На вниманието на управителя на „СТЕФДИ 04“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 16250 на „СТЕФДИ О4“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


20.09.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-18-1410/46/12.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Атанас Бегачев от успешно положения  практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Атанас Бегачев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-15-4384/2/28.08.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Ахмед Ахмед от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Ахмед Ахмед, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-4196/1/26.08.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Красимир Емилов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Красимир Емилов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


19.09.2019 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на
товари № 1066 на „СИ ТРАНС ЛОГИСТИКС“ ООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


18.09.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-514/1/02.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Даниел Димитров от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Даниел Димитров като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-5024/1/12.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Стефан Славов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Стефан Славов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


16.09.2019 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

На вниманието на управителя на „ПЕПЕЛИНА“ ООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 10346 на „ПЕПЕЛИНА“ ООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

На вниманието на управителя на „ТРАНС МОТОРС“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 7673 на „ТРАНС МОТОРС“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


11.09.2019 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че правата, произтичащи от лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България № 00876, издаден на ЕТ „ТОЧО – ТОДОР КУЗМАНОВ“, с ЕИК 111036447, са прекратени на основание чл. 11, ал. 1, т. 4 от Закона за автомобилните превози – с прекратяване на дейността на едноличния търговец.


09.09.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-422/1/18.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Димитър Статков от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Димитър Статков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-27-189/11/16.08.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Данчо Василев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Данчо Василев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-606/1/03.09.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Жельо Пенчев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Жельо Пенчев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


05.09.2019 г.

ВАЖНО!!!
На Вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от територията на Република Турция до Република България

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  уведомява всички превозвачи, че турските разрешителни за автомобилен превоз на товари от вида празен/пълен от квотата за 2019 г. са пред изчерпване и в тази връзка призовава да се следят наличностите в резервационната система и  да не се поемат товари.
В отговор на изпратена молба от страна на  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България до Министерство на транспорта и инфраструктурата на Република Турция е получено потвърждение за предоставяне на допълнителен брой турски разрешителни за автомобилен превоз на товари от вида празен/пълен Разрешителните ще бъдат предоставени в най- кратък срок. След получаване на същите ще бъдете своевременно уведомени на интернет страницата на агенцията и в резервационната система.


30.08.2019 г.

Заседания на комисията за разглеждане на предложения за промени в републиканската транспортна схема

На 2 и 3 октомври 2019 г. ще се проведат заседания на комисията по републиканската транспортна схема.
Комисията ще разглежда предложения, които са входирани в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с писмо от съответния областен управител най-късно до 20 септември 2019 г. при спазване на изискванията по чл. 12, ал. 8 и ал. 9 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.


Важно!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до и през територията на Руската федерация

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Посолството на Руската федерация в София, че от 1 юли 2019 г. българските граждани вече имат възможност да подават документи и да получават еднократни делови, хуманитарни и туристически визи във вид на електронен документ (електрони визи) за посещението на Калининградска област на специализирания сайт на Министерството на външните работи на Руската федерация на адрес: https://electronic-visa.kdmid.ru.

Електронната виза се издава безплатно въз основа на попълнено в електронен вид заявление на посочения сайт не по-късно от четири календарни дни преди планираната дата на заминаване, придружено от прикачена цветна снимка във вид на електронен файл, има валидност тридесет дни и позволява пребиваване на територията на Руската федерация до осем денонощия от момента на влизането.

Електронната виза за посещение на Калининградска област важи за влизане и напускане на територията на РФ само през следните ГКПП: „Багратиновск“, „Гусев“, „Мамоново“ (Гжехотки), „Мамоново“ (Гроново), „Морское“, „Пограничний“, „Советск“ и „Чернишевское“.

Чужденците могат да се придвижват и да пребивават само на територията на Калининградска област, влизането с електронни визи на останалата територия на Руската федерация с цел транзит към или от Калининградска област, в т. ч. и през летища без прекачване, не е възможно.


Важно!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до и през територията на Австрия

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Посолството на Република България във Виена относно едностранното въвеждане от провинция Тирол на нови ограничения на транзитното движение по основния трансалпийски търговски път между Южна Германия и Северна Италия – транспортния коридор Бренер.

Първите секторни забрани за транзитно преминаване на тежкотоварни автомобили с обща маса над 7,5 т., превозващи определени материали като отпадъци, каменна и земна изкопна маса, стомана, мрамор и плочки датират от повече от 10 години. Неотдавна тиролският парламент разшири списъка със забранените за транспортиране материали – хартия и картон, течни продукти със съдържание на минерално масло, цимент, гипс, тръби и кухи профили, както и зърно, като забраната влиза в сила от 1 януари 2020 г. Досегашното генерално разрешение за транзитно преминаване на тежкотоварни автомобили Евро VI се отменя и ще важи само за товарни автомобили Евро VI d, с електрическо задвижване, или произведени след 1 септември 2018 г.

Продължава налагания от провинция Тирол от 2017 г. насам специален пропускателен режим на тежкотоварни автомобили на австрийската граница с Бавария при гр. Куфщайн – т. нар. блоково пропускане в особено натоварени дни. Въведена е временна забрана за напускане на основни магистрални отсечки (части от А12 и А13) от транзитно преминаващи леки автомобили и автомобили над 3,5 т., които желаят да ползват алтернативната пътна мрежа с цел избягване на магистрални такси и задръствания. За сега забраната е до 14 септември 2019 г. и важи всяка събота от 07.00 ч. до 19.00 ч. в неделя в двете посоки в региона на градовете Инсбрук и Виптал. При нарушение, австрийската полиция налага глоба от 25 евро и отпраща автомобилите обратно на магистралата.


29.08.2019 г.

На вниманието на управителя на „А И Г ФЛОРА“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 11296 на „А И Г ФЛОРА“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и
чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на „ЕМ ТРАНС“ ЕООД. Уведомяваме Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България на № 07822, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


27.08.2019 г.

На вниманието на управителя на „ХИМТРАНС“ ЕООД. Уведомяваме Ви, че в представените документи със заявление за доказване на финансова стабилност  на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 9341 на  „ХИМТРАНС 2003“ ЕООД се установи следното:

 • според направената справка в базата данни на Национална агенция за приходите във връзка с разпоредбите  на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.

На основание разпоредбата на чл. 7 ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция  „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прекратяване на производството по заявената административна услуга и заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилни превози.


26.08.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-08-3712/4/29.07.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Димитър Асенов от проведените теоретичен и практически изпити за възстановяване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Димитър Асенов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-275/3/07.08.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Евгения Младенова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Евгения Младенова, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-4076/1/13.08.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Айнур Керванова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Айнур Керванова, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


23.08.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-3821/1/16.07.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Албена Чобанова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ“ на основание чл. 56, т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 154, ал. 7 от Закона за движението по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Албена Чобанова като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


21.08.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-18-1410/32/04.07.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитния резултат на Радко Василев от проведения теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 6 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Радко Василев като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-3515/1/10.07.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитния резултат на Ахмед Мехмед от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Ахмед Мехмед като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-3508/1/10.07.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Андрей Русев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Андрей Русев като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


19.08.2019 г.

Важно!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари през територията на Ислямска република Иран

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Посолството на Ислямска република Иран в София относно решение на Министерството на пътищата и градоустройството на Ислямска република Иран, съгласно което, считано от 1 август 2019 г. до второ известие, таксата за разликата в цената на горивото на транзитно преминаващите товарни автомобили с българска регистрация ще се изчислява и получава на база 30 цента на литър гориво.


16.08.2019 г.

На вниманието на Управителя на „БУЛГАРТРАНС“ ООД. Уведомяваме Ви, че към горепосоченото заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 19862, е констатирано следното:
- след направена справка в базата данни на МВР се установи, че моторно превозно средство с рег. № СА9593СМ е дерегистрирано, поради което същото не подлежи на вписване в регистъра към лиценза.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности. В противен случай ще бъде издадена заповед за отнемане на съответния брой заверени копия, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП.


15.08.2019 г.

Във връзка с подадени заявления № 43-06-00-2229/15.07.2019 г. и 43-06-00-2228/15.07.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява управителя на „ЛЕЛТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, че съгласно изискванията на чл. 50, ал. 1 от Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.) за издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство, регистрирано извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, собственикът на ППС или упълномощен негов представител подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". От подадените документи не става ясно, че „ЛЕЛТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД е собственик на горепосочените превозни средства или че е упълномощен представител на собственика, поради което Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ счита, че е налице несъответствие с чл. 50, ал. 1 от Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. и не може да издаде удостоверения за индивидуално одобряване за ПС със следните идентификационни номера: WBAKV210400N22244 и X4XFH61100LL78544.


На вниманието на Управителя на „НАПРЕДЪК“ ООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 3199 на "НАПРЕДЪК“ ООД, се установи следното:
- в приложената застрахователна полица, сумата не е достатъчна за доказване на финансова стабилност за издадените 12 броя заверени копия.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


14.08.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-453/1/03.07.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитния резултат на Даниел Фалин от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Даниел Фалин като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-3161/1/26.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Илия Карагьозов от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Илия Карагьозов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-436/1/26.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Атанас Атанасов от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Атанас Атанасов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На вниманието на Управителя на  „СТОЙЧЕВ И СИН-ДС“ ЕООД. Уведомяваме Ви, че към горепосоченото заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници № 1253, е констатирано следното:
- след направена справка в базата данни на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, моторно превозно средство с рег. № РВ4400КТ е без валиден технически преглед, поради което същото не подлежи на вписване в регистъра към лиценза.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности. В противен случай ще бъде издадена заповед за отнемане на съответния брой заверени копия, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП.


13.08.2019 г.

На вниманието на Управителя на „АВТО ЛУКС“ ЕООД. Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на „АВТО ЛУКС“ ЕООД,  притежаваща лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 7944, е констатирано следното:
- дружеството разполага с 15 бр. заверени копия към лиценза, а моторните превозни средства, с които дружеството извършва транспортната си дейност са 14 бр.;
- моторно превозно средство с рег. № РА6008ВН, не може да бъде вписано в регистъра на лиценза, тъй като участва в регистъра на друг лиценз.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 2 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности.


12.08.2019 г.

На вниманието на Управителя на  „РИН ФОРЕСТ“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 17481, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


09.08.2019 г.

На вниманието на  Управителя на „ГАДЕВ ТРАНС“ ЕООД. Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на „ГАДЕВ ТРАНС“ ЕООД, притежаваща лиценз на Общността № 12505 за международен автомобилен превоз на товари, е констатирано следното:
- дружеството разполага с 1 бр. заверено копие към лиценза, а в регистъра към лиценза няма вписано моторно превозно средство.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 2 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности.


На вниманието на Управителя на „ЮПИ ТРАНС 2015“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на  лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 15530 на „ЮПИ ТРАНС 2015“ ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


07.08.2019 г.

На вниманието на Управителя на „ЕМО КОНСУЛТ“ ЕООД. Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на „ЕМО КОНСУЛТ“ ЕООД, притежаващ лиценз на Общността № 19279 за международен автомобилен превоз на товари, е констатирано следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари от 25.02.2018 г.;
-  дружеството е без ръководител на транспортната дейност;
- на превозвача са издадени 8 бр. заверени копия към лиценза, а моторните превозни средства, вписани в регистъра към лиценза, са 7 бр.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 1 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Във връзка с изложеното в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да бъде върнато 1 бр. заверено копие или да бъде представена актуална информация за 5 бр. моторни превозни средства. В противен случай ще бъде издадена заповед на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.


01.08.2019 г.

На вниманието на Управителя на „СТАФ ТРАНС“ ЕООД . Уведомяваме Ви, че към горепосоченото заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници № 13688 на „СТАФ ТРАНС“ ЕООД е констатирано следното:
- не е представени договор за  наем и/или лизинг, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари за МПС с рег. № СВ2224КК.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване  на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности. В противен случай производството по административната услуга ще бъде прекратено.


31.07.2019 г.

На вниманието на Управителя на „РИНО РЕЙС 80“ ЕООД. Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на „РИНО РЕЙС 80“ ЕООД, притежаваща лиценз на Общността № 19271 за международен автомобилен превоз на товари, е констатирано следното:
- дружеството разполага с 1 бр. заверено копие към лиценза, а няма вписани моторни превозни средства в регистъра към лиценза.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 1 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Във връзка с изложеното в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да бъде върнато 1 бр. заверено копие или да бъде представена актуална информация за 1 бр. моторно превозно средство. В противен случай ще бъде издадена заповед на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на МЕМО ЛОГ" ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 6437 на "МЕМО ЛОГ" ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


29.07.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява г-жа Петя Георгиева, че във връзка с подадено заявление за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията с рег. № 43-04-00-1330/17.06.2019 г., е необходимо да предостави копие от документ за регистрация по чл. 36, ал. 2, т. 4 от Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн. ДВ, бр. 21 от 2013 г.), което да бъде заверено с подпис и „Вярно с оригинала“, за превозно средство с VIN: WVWZZZ1JZXB095130.


26.07.2019 г.

Във връзка с разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и след проведено обществено обсъждане със Заповед № РД-08-357/26.07.2019 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщения утвърди Методика за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване.


На вниманието на Управителя на „ДИГС СПИИД“ ООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 13964 на „ДИГС СПИИД“ ООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


23.07.2019 г.

На вниманието на Управителя на "МАВЕРИК ГРУП" АД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 13696 на "МАВЕРИК ГРУП" АД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
- не е приложен годишен финансов отчет, заверен от независим одитор, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


22.07.2019 г.

На вниманието на българските превозвачи

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 14 от Заповед № РД-08-531/05.12.2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията(Заповедта), Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2019 г. До участие ще бъдат допуснати  превозвачи, участвали на първоначалното разпределение, които са подали заявление съгласно т. 3  и отговарящи на т. 1 и т. 2 от Заповедта.  Заявления могат да се подават в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Гурко“ №  5 или в областните отдели на агенцията, в срок от 14 дни  считани от датата на настоящето уведомление. Подадените до този момент заявления за участие в преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни  няма да бъдат разглеждани.


На вниманието на Управителя на "ЕУРОФЕР“ ЕООД. Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на "ЕУРОФЕР“ ЕООД, притежаваща лиценз на Общността № 4070 за международен автомобилен превоз на товари, е констатирано следното:
- дружеството разполага с 5 бр. заверени копия към лиценза, а моторните превозни средства, вписани в регистъра към лиценза, са 4 бр.
- моторно превозно средство с рег. № СВ9368МТ, ме може да бъде вписано в регистъра на лиценза, тъй като е дерегистрирано в МВР .
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 2 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности.


19.07.2019 г.

ВАЖНО!!!
На Вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от/до територията на Република Полша за/от трети страни

Във връзка с постъпила информация от Посолството на Република България във Варшава за зачестили случаи на проверки от полските контролни органи и съответно налагане на санкции при констатиране на непопълване или непълно/неправилно попълване на разрешителните за международен превоз на товари за/от трети страни, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ призовава превозвачите, използващи този вид разрешителни за пълно и правилно попълване на част „В“ от бланките най-късно преди влизане на полска територия, съгласно инструкциите, посочени на гърба на всяка бланка. В случай на непопълване или непълно/неправилно попълване на част „В“ от бланките, полските контролни органи считат, че превоза се извършва без разрешително, поради което налагат парична санкция и пренасочват автомобила до най-близкия платен паркинг до предоставянето на ново разрешително.

С оглед ограничения брой полски разрешителните от този вид, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ призовава превозвачите, притежаващи годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да използват същите при извършване на превози от/до Република Полша за/от трети страни.


18.07.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 10-00-00-272/31/08.07.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Валентин Стоянов от успешно положения  практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Валентин Стоянов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-2182/1/18.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Тодор Стоянов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Тодор Стоянов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-3039/1/18.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Петър Петров от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Петър Петров, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-3094/1/18.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Тодорка Динева от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Тодорка Динева, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-422/1/18.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Сава Пенчев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Сава Пенчев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


16.07.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-397/1/13.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Владимир Подгорски от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 154, ал. 7 от Закона за движение по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Владимир Подгорски, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-3015/1/13.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Христо Иванов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Христо Иванов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-380/1/13.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Венцислав Манов от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ и от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение Венцислав Манов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


15.07.2019 г.

Във връзка с подадено заявление от „Солюшанс Ауто“ ЕООД с вх. № 43-04-09-1056/15.05.2019 за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство марка „ХОНДА“, VIN: 3HGGK5H8XFM709428 и приложените към него документи: копие на свидетелство за регистрация № 009890218, Протокол № 19232003-10/13.05.2019 г., копия от табела на производителя и табела с информация за емисиите на превозното средство, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява управителя на „Солюшанс Ауто“ ЕООД за следното:
Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.) изменение в конструкцията на ППС е всяка процедура по промяна в техническите данни на ППС, посочени в свидетелството му за регистрация или в конструктивни или технически характеристики на ППС, които са заложени от производителя по време на неговото производство или които са били одобрени по реда на наредбата. В Протокол № 19232003-10/13.05.2019 г. е записано, че изменението в конструкцията се състои в промяна на датата на регистрация на превозното средство от 06.02.2012 г. на 01.01.2015 г. Това изменение не може да се счита за изменение в конструкцията съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-3 от 2013 г., поради което Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не може да издаде удостоверение за изменение в конструкцията на посоченото превозно средство. 
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не извършва визуална проверка за съответствие между данните от табелите на превозното средство и документите, които го придружават. Същата проверка може да бъде извършена от органите по регистрация на превозни средства в България, които съхраняват оригиналните документи от първоначалната му регистрация в България и могат да потвърдят дали е налице грешка в датата на първа регистрация на превозно средство с VIN: 3HGGK5H8XFM709428.


12.07.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-18-1410/23/05.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Христо Бориславов от успешно положения  теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 6 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Христо Бориславов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-18-1410/19/05.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Гато Иванов от успешно положения  теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 6 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Гато Иванов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-18-1410/14/05.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Даниел Янков от успешно положения  теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 6 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Даниел Янков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-18-1410/20/05.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Борис Филипов от успешно положения  теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 6 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Борис Филипов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-18-1410/21/06.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Алекси Беров от успешно положения  теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 6 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Алекси Беров, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 10-00-00-272/22/10.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Йордан Щерионов от успешно положения  практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Йордан Щерионов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 66-00-00-2848/1/12.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Стоил Михайлов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение Стоил Михайлов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 66-00-00-2846/1/12.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Денка Тодорова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение Денка Тодорова, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


10.07.2019 г.

ВАЖНО!!!
На Вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари от/до територията на Република Турция

В отговор на изпратена молба от страна на  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България до Министерство на транспорта и инфраструктурата на Република Турция е получено потвърждение за предоставяне на допълнителен брой турски разрешителни за автомобилен превоз на товари от вида за/от трета страна към квотата за 2019 г. След получаването на същите ще бъдете своевременно уведомени на интернет страницата на ИА АА и в резервационната система.  

С оглед ограничения брой на разрешителните от този вид Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ призовава превозвачите, притежаващи годишни и/или краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни да използват същите при извършване на превози от/до Република Турция за/от трети страни.


На вниманието на Управителя на „ЦВЕТИТУР ТМ“ ЕООД. Уведомяваме Ви, че в горепосоченото заявление за прекратяване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници № 10597, се установи следното:
- не е върнат лиценз № 10597 и заверено копие № 2 с перфономер 037841.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадено разпореждане за извършване на комплексна проверка на дружеството.


09.07.2019 г.

На вниманието на Управителя на „ДАСИ ТРАНС“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 10417 на „ДАСИ ТРАНС“ ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване  на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на "ПСК ВЕКТОР БГ " ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 15245 на "ПСК ВЕКТОР БГ " ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


08.07.2019 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със Заповед № РД-01-442/06.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 4829, издаден на 22.12.2010 г. на „РОСКОТРАНС“ ЕООД, с ЕИК 201273541, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил 2500, ул. „Козлодуй“ № 19.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред административен съд, в чийто район се намира седалището на „РОСКОТРАНС“ ЕООД.


28.06.2019 г.

Важно!

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари до/от територията на Република Турция.
Уведомяваме Ви, че квотата от турски разрешителни от вида за/от трета страна за 2019 г. е почти  изчерпана. В тази връзка считано от 01.07.2019 г. до получаване на допълнителен брои разрешителни да не се поемат товари изискващи този вид разрешителни. Наличните в ИААА разрешителни ще бъдат предоставяни единствено за превоз на живи животни.


 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява управителя на „ПБ ИНВЕСТ 2015 ЕООД“,, ул. „ДОБРИН ПЕТКОВ“ № 5, район Северен, гр. Пловдив 4003, че във връзка с подадено заявление № 43-06-00-1283/07.05.2019 г. за издаване на удостоверение за индивидуално одобряване съгласно изискванията на Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн. ДВ, бр. 21 от 2013 г.) за превозно средство с идентификационен номер № JM1GJ1U50G1417176, е представен документ с №  UT004575144, който не позволява превозното средство да бъде пререгистрирано и върнато обратно в движение. В тази връзка е необходимо да представите в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ документ, изискващ се съгласно чл.50, ал.2, т.3 от Наредба Н-3 от 2013 г. - копие на документ за регистрация на ППС с VIN: JM1GJ1U50G1417176, което да позволява цитираното превозно средство да бъде пререгистрирано и върнато обратно в движение. Посоченото копие на документ трябва да бъде заверено с подпис и „Вярно с оригинала“.


27.06.2019 г.

На вниманието на Управителя на „НАПРЕДЪК“ ООД. Уведомяваме Ви, че към горепосоченото заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 3199, е констатирано следното:
-  превозвачът разполага с 12 бр. заверени копия, а моторните превозни средства, вписани в регистъра на лиценза, са 11 бр.;
-  моторно превозно средство с рег. номер СВ9797НА не може да бъде вписано в регистъра на лиценза, тъй като същото не е собственост на превозвача;
- за горепосоченото моторно превозно средство не е представен договор за  лизинг с приложение № 1 към него, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари;
Обръщам внимание, че съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за автомобилните превози броя на заверените копия трябва да съответства на броя на моторните превозни средства. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, дружеството следва да представи копие на договор за лизинг, в който посоченото моторно превозно средство да бъде изрично цитирано. В противен случай ще бъде издадена заповед за отнемане на съответния брой заверени копия, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП.


На вниманието на Управителя на "СЕВЪН 1 КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 17559 на "СЕВЪН 1 КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


Важно!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до и през територията на Република Латвия

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Автомобилна администрация на Република Латвия относно въвеждането на нови технически средства за автоматизиран контрол на заплащането на тол или винетни такси в Латвия. Новото оборудване автоматично ще регистрира незаплатилите винетни такси без да се налага спиране на превозното средство.

Съгласно латвийското законодателство винетната такса е задължителна пътна такса за ползване на определени участъци от главните и регионални държавни пътища на Република Латвия (с изключение на пресичането им, включително на кръстовища с кръгово движение) от товарни превозни средства с обща маса над 3 тона и от товарни превозни средства и състав от такива с обща маса над 3,5 тона, които са предназначени или се използват за автомобилен превоз на товари.

Карта на пътищата, за чието ползване се изисква заплащане на винетна такса, както и на някои пунктове за продажба можете да намерите на  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1I4wGXkRRo465HHNibVbPQiwsEO8&ll=56.98522576913979%2C24.617764956250085&z=8

Повече информация можете да откриете на www.lvvignette.eu


Дигитална карта на водач № 0000000003NXR000 с валидност до 21.11.2023 г. и карта за квалификация на водач № Р227105 с валидност до 16.07.2022 г. на името на Астерис Анастасиос са обявени за невалидни.


26.06.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-434/1/20.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Анелия Ангелова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Анелия Ангелова, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-379/1/13.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Хакъ Хакъ от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Хакъ Хакъ, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 66-00-33-149/4/22.05.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Сенан Исмаил от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение,  Сенан Исмаил, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-3011/1/18.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Айфер Мехмедова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Айфер Мехмедова, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-2841/1/13.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Юсеин Тюлеолу от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Юсеин Тюлеолу, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-288/1/22.05.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Бисер Младенов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Бисер Младенов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-352/1/28.05.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Тинка Ангелова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Тинка Ангелова, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-2698/1/31.05.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Минко Мечков от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 151, ал.1, т. 4а от Закона за движението по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Минко Мечков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-308/2/23.05.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Теодор Христов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 154, ал. 7 от Закона за движение по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, Теодор Христов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


24.06.2019 г.

На вниманието на Управителя на "ТЕМПО ЛОГ" EООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 7350 на "ТЕМПО ЛОГ" EООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


20.06.2019 г.

На вниманието на Управителя на „ГЯННИС ТРАНС“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 15797 на „ГЯННИС ТРАНС“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения;
- не е представен договор за наем за моторно превозно средство с рег. №  Е1250КХ, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 2 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на "МИА СЕПЕД" ЕООД.  При извършена проверка в системата „Лицензи“ е констатирано, че фирма "МИА СЕПЕД" ЕООД, притежава лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 10721, а не разполага със заверени копия към него.

Обръщам внимание, че съгласно чл. 5, т. „б“ от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета след получаване на разрешението, превозвачът трябва да разполага с едно или повече превозни средства, които са регистрирани или по друг начин са пуснати в движение в съответствие със законодателството на съответната държава-членка, независимо дали тези превозни средства са изцяло негова собственост или се ползват например съгласно договор за покупко-продажба на изплащане, наем или лизинг.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, незабавно да предприемете съответните действия по връщане на притежавания от Вас лиценз на Общността. В противен случай ще бъде открита процедура за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари.


На вниманието на Управителя на "ТРАК ТРАНСПОРТ - 93" EООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 19551 на "ТРАК РАНСПОРТ - 93" EООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


18.06.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1278/3/22.05.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Янко Руменов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Янко Руменов като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


17.06.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 10-00-00-1008/2/28.05.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Арсени Милев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“, от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „ВЕ“, от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“   на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Арсени Милев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


14.06.2019 г.

На вниманието на Управителя на „ИС-КОМЕРЦ“ ООД. Уведомявам Ви, че при извършване на служебна проверка  в регистъра  на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 17746 на „ИС-КОМЕРЦ“ ООД се установи следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари от 25.02.2018 г.;
-  дружеството е без ръководител на транспортната дейност.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


13.06.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-18-1410/24/05.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултата на Боби Стойков от проведения теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 6 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Боби Стойков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


12.06.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-15-2456/2/03.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Юсеин Сали от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Юсеин Сали, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 11-18-1410/17/05.06.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултата на Радко Василев от проведения теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 6 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Радко Василев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


11.06.2019 г.

На вниманието на Управителя на "СЛАЙД ТРАНС" ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 13467 на "СЛАЙД ТРАНС" ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


10.06.2019 г.

Важно!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на пътници от/до и през територията на Република Италия

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация чрез Министерство на инфраструктурата и транспорта на Република Италия относно временно затваряне на спирка „Piazzale Montelungo“ във Флоренция във връзка с изложението „Pitti Immagine”. Спирката няма да може да се използва в посочения часови диапазон на следните дати:
10 юни 2019 г. от 00:00 ч. до 24:00 ч.

13 юни 2019 г. от 20:00 ч. до 24:00 ч.

14 юни 2019 г. от 00:00 ч. до 24:00 ч.

22 юни 2019 г. от 00:00 ч. до 24:00 ч.

28 юни 2019 г. от 00:00 ч. до 24:00 ч.

Алтернативно може да се използва спирка „Via Edoardo Detti“ в участъка от Via Codignola към Viuzzo delle Case Nuove, в непосредствена близост до трамвайна спирка „Nenni-Torregalli“.


06.06.2019 г.

На вниманието на Управителя на „МЕГАСПЕД-2“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 13376 на "МЕГАСПЕД - 2" ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


04.06.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-15-1563/4/30.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Божидар Найденов Божидаров от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Божидар Найденов Божидаров, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 66-00-33-190/2/28.05.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Ахмед Мехмед Юсеин от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Ахмед Мехмед Юсеин, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-2503/1/28.05.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Гюрсес Хикрет Мехмед от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т.3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Гюрсес Фикрет Мехмед, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


Служебна карта за контрол № 1844 е невалидна.


31.05.2019 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в качеството си на национален орган за Република България по прилагането на Регламент № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и във връзка със задължението си по чл. 29 от същия регламент, информира за дейността си през 2017 и 2018 година.

Вижте цялата информация тук


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-303/1/22.05.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Любомир Димитров Николов от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Любомир Димитров Николов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-353/1/28.05.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Здравко Георгиев Манолов от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Здравко Георгиев Манолов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


29.05.2019 г.

На вниманието та Управителя на „АТОС ТРАНС“ ООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 16672 на „АТОС ТРАНС“ ООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


27.05.2019 г.

На вниманието на Управителя на „АЛЕКСИУ ТРАНС“ ЕООД. Уведомяваме Ви, че след извършена служебна проверка на превозвача „АЛЕКСИУ ТРАНС“ ЕООД, на който е издаден лиценз на общността за международен превоз на товари № 18220, е констатирано следното:
-  дружеството е без ръководител на транспортната дейност;
- след извършена проверка в базата данни на Националната агенция за приходите, превозвача няма сключен трудов договор с лице, назначено на длъжност „Ръководител на транспортната дейност“.
Обръщам внимание, че съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗАП  при настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или в лиценз на Общността, превозвачът подава заявление за отразяването им в 30-дневен срок от тяхното настъпване.
С оглед на гореизложеното в 10-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, превозвачът следва да подаде заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари, към което да приложи информация за лице, назначено на длъжност „Ръководител на транспортната дейност“ .
В случай че несъответствията с чл. 7, ал. 2 от ЗАП не бъдат отстранени в посочения срок, следва да бъдат предприети съответните действия по компетентност, за което да бъда уведомена.


На вниманието Управителя на „МАКС ТРАНС Д“ ЕООД . Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 17314 на „МАКС ТРАНС Д“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
- в заявление № 30-14-00-2909/25.04.2019 г. сте приложили договор за наем на помещение за офис, с изтекъл срок.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на "СМОЛЕС" ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 16877 на "СМОЛЕС" ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1593/1/27.03.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Христо Георгиев Христов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Христо Георгиев Христов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1717/4/22.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Александра Стойчева Ангелова от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Александра Стойчева Ангелова, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


23.05.2019 г.

На вниманието на Управителя на „МИРСА-93 - ЦВЕТАН АСЕНОВ“ ЕООД. Уведомяваме Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България на № 06124, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


20.05.2019 г.

На вниманието на Управителя на „ВАСИЛЕВ ТРАНС 84“ ЕООД.  Уведомявам Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 14491 на „ВАСИЛЕВ ТРАНС 84“ ЕООД се установи следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


17.05.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1260/2/17.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Стефан Кирилов Кирков от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Стефан Кирилов Кирков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1271/4/17.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Петьо Викторов Няголов от проведения практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Петьо Викторов Няголов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1493/2/17.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Ангел Стоянов Диков от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Ангел Стоянов Диков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1281/2/17.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Лиляна Иванова Стоицева от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Лиляна Иванова Стоицева, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1261/2/17.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Николай Иванов Стоименов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Николай Иванов Стоименов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1275/2/17.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Любомир Христов Крумов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Любомир Христов Крумов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1276/2/17.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Николай Димитров Стоилов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Николай Димитров Стоилов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1264/2/23.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Валентина Цветанова Димитрова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Валентина Цветанова Димитрова, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1718/4/22.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Калоян Радославов Якимов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Калоян Радославов Якимов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На вниманието на Управителя на „ВАСКОС“ ЕООД. Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на "ВАСКОС" ЕООД, притежаваща лиценз на Общността № 6367 за международен автомобилен превоз на товари, е констатирано следното:
- превозвачът доказва финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари за 7 бр. копия, а в момента разполага с 9 бр. копия към лиценза;
- дружеството разполага с 9 бр. заверени копия към лиценза, а моторните превозни средства, вписани в регистъра към лиценза, са 7 бр.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 2 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности.


16.05.2019 г.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до и през територията на Федерална република Германия

В допълнение към целогодишната забрана за движение на тежкотоварни автомобили в неделни и празнични дни, от 1 юли до 31 август във Федерална република Германия се ограничава движението на тежкотоварни автомобили в съботните дни.
Забраната за движение важи от 07:00 ч. до 20:00 ч. на всеки съботен ден в периода между 1 юли и 31 август за тежкотоварни автомобили с технически допустима максимална маса над 7,5 тона, както и за тежкотоварни автомобили с ремаркета, превозващи товари за търговски цели или срещу заплащане.
Разрешения за изключения могат да се предоставят при подаване на заявление до органа за движение по пътищата на съответния граничен контролно-пропускателен пункт. 
Забраната за движение на тежкотоварни автомобили от 00:00 ч. до 22:00 ч. в неделни и празнични дни за цялата пътна мрежа остава без промяна. 
Допълнителни подробности, както и пътните участъци, за които важи забраната можете да видите тук.


15.05.2019 г.

На вниманието на Управителя на "ДЖЕТАВТО" ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 15294 на „ДЖЕТАВТО" ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


13.05.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че със заповед № РД-01-344/24.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, на основание чл. 56, т. 6 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, са анулирани изпитните резултати на Николай Томов Томов от проведения теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че със заповед № РД-01-345/24.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, на основание чл. 56, т. 6 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, са анулирани изпитните резултати на Валентин Митков Стоянов от проведения теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че със заповед № РД-01-362/03.05.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, са анулирани изпитните резултати на Ивайло Димитров Дишев от проведените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че със заповед № РД-01-314/12.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, са анулирани изпитните резултати на Бою Мишев Ангелов от проведените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


На вниманието на Управителя на „ОММИКРОН - ТРАНС ЛГ“ ЕООД . Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 15413 на „ОММИКРОН - ТРАНС ЛГ“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-15-1566/2/12.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Силвия Никифорова Йорданова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Силвия Никифорова Йорданова, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 64-00-00-116/09.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Дочо Красимиров Атанасов от проведения практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Дочо Красимиров Атанасов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-15-1558/2/02.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Румен Стоянов Юриев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Румен Стоянов Юриев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-15-1559/2/02.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Румен Демиров Стефанов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Румен Демиров Стефанов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 64-00-00-115/09.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Здравко Василев Илиев от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Здравко Василев Илиев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-843/7/08.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Траян Живков Цветков от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Траян Живков Цветков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 15-00-00-876/8/04.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Анатоли Тодоринков Марков от проведения практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Анатоли Тодоринков Марков, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1593/1/27.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Христо Георгиев Христов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Христо Георгиев Христов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1273/2/18.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Геган Мамикони Мелконян от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Геган Мамикони Мелконян, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На вниманието на Управителя на „К И Л ЛОГИСТИК“ ООД . Уведомявам Ви, че при направена служебна проверка в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 15014 на „К И Л ЛОГИСТИК“ ООД се установи следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари;
-  дружеството е без ръководител на транспортната дейност;
- след извършена проверка в базата данни на Националната агенция за приходите, превозвача няма сключен трудов договор с лице, назначено на длъжност „Ръководител на транспортната дейност“.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на „СКОПТРАНС“ ЕООД . Уведомяваме Ви, че след извършена служебна проверка на превозвача „СКОПТРАНС“ ЕООД, на който е издаден лиценз на общността за международен превоз на товари № 14968, е констатирано следното:
-  от 10.09.2018 г. дружеството е без ръководител на транспортната дейност;
- след извършена проверка в базата данни на Националната агенция за приходите, превозвача няма сключен трудов договор с лице, назначено на длъжност „Ръководител на транспортната дейност“;
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на  "ТЕМПО ТРЪК ОЛИМПИЯ" ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 19090 на "ТЕМПО ТРЪК ОЛИМПИЯ" ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1272/2/17.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Данислав Иванов Алексов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Данислав Иванов Алексов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1270/4/12.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Славчо Ангелов Димитров от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Славчо Ангелов Димитров, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-29-1266/2/17.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Иван Иванов Димитров от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Иван Иванов Димитров, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


08.05.2019 г.

На вниманието на всички превозвачи използващи годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни!

Във връзка с технически затруднения, които е възможно да срещат превозвачите, използващи за първи път въведената система за електронно отчитане на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2019 г., Ви уведомяваме че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ организира работна среща на 13.05.2019 г. от 10 ч. в зала 321, адрес: гр. София ул. „Гурко“ № 5 на която кани по един представител от всички желаещи фирми, притежаващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за обсъждане на възникналите пред тях технически проблеми с цел улесняване на работата им с информационната система. 


30.04.2019 г.

Важно съобщение във връзка с отчитането на използваните годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни

Във връзка с получена информация от превозвачи за известни затруднения с новото електронно отчитане на използваните годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и в предвид, че такова отчитане се извършва за първи път, Ви уведомяваме, че срока за електронно отчитане на използваните през първото тримесечие годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни се удължава до 31.05.2019 г.


25.04.2019 г.

Важно!

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на пътници и товари от/до и през територията на Република Грузия

Чрез Постоянния международен секретариат на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Генералното консулство на Грузия в Истанбул относно параметрите на превозните средства, които могат да влизат на територията на Грузия и да използват националната пътна мрежа в страната. Ограниченията ще влязат в сила от  01 юни 2019 г. Подробности можете да видите тук.


Важно съобщение

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че считано от днес - 25.04.2019 г., Областен отдела "Автомобилна администрация" - Плевен е на нов адрес: гр. Плевен, ул. Иван Миндиликов №6А, ет. 4. Всички изпити в отдела - за придобиване на правоспособност за управление на МПС, изпити за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил и ръководител таксиметрова дейност, както и изпитите за придобиване на свидетелство на водач за превоз на опасни товари (ADR водачи), ще се провеждат на горепосочения адрес!


24.04.2019 г.

На вниманието на Управителя на „ФАЛКОН ШПЕД“ ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган.
Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) изискванията за благонадеждност са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност, както и когато на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави-членки за тежки нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение ІІІ към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Въз основа на гореизложеното е извършена служебна проверка в електронния регистър на Министерство на правосъдието, съгласно която на лицето, което сте посочили за ръководител на транспортната дейност не може да бъде издадено електронно свидетелство за съдимост.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности и да представите оригинално свидетелство за съдимост.


23.04.2019 г.

До Управителя на "АНДИ 2012" ООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници № 10505 на "АНДИ 2012" ООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


22.04.2019 г.

На вниманието на Управителя на "ДИДИ ТРАНС 66" ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган.
Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за автомобилните превози изискванията за благонадеждност са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност, както и когато на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави-членки за тежки нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение ІІІ към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Въз основа на гореизложеното е извършена служебна проверка в електронния регистър на Министерство на правосъдието, съгласно която на лицето на Мирослав Георгиев Банков не може да бъде издадено електронно свидетелство за съдимост, поради факта, че на същото лице е издаван бюлетин за съдимост. За да бъде предоставена заявената административна услуга е необходимо да представите свидетелство за съдимост в оригинал.
Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на
товари № 14977 на "ДИДИ ТРАНС 66" ЕООД, се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на „М и М ТРАВЪЛ“ ООД. Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на „М и М ТРАВЪЛ“ ООД, притежаваща лиценз на Общността № 1364 за международен автомобилен превоз на пътници, е констатирано следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари;
- дружеството разполага с 10 бр. заверени копия към лиценза, а моторните превозни средства, вписани в регистъра към лиценза са 9 бр.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 2 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности.


19.04.2019 г.

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ",

Ръководството на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” се обръща към всички контрагенти на агенцията и потребители на услуги, предоставяни от агенцията, с молба за оказване на финансова помощ за подпомагане на лечението на член от семейството на служител на агенцията.
Наложително е спешно извършване на операция в лечебно заведение в чужбина. Стойността на лечението е 42 000 евро, което е непосилна сума за семейството на служителя на агенцията, затова отправяме молба към всички физически и юридически лица, които имат възможност и желание да подкрепят семейството, да помогнат за набиране на необходимите средства за лечението и операцията, като направят дарение по посочената по-долу сметка:

Сметка в лева:
IBAN: BG49 FINV91501017298287
BIC: FINVBGSF
Банка - Първа инвестиционна банка АД
Титуляр на сметката: Виолета Иванова Ангелова

Благодарим Ви за проявеното разбиране и оказаната помощ!
При необходимост от документи за оправдаване на направения разход от Ваша страна или за получаване на повече информация по случая, моля, обръщайте се към посоченото по-долу лице за контакт.

 

Мариана Китова
Главен секретар
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
София 1000, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 5
тел.:02/93088 18
e-mail: mkitova@rta.government.bg


На вниманието на Управителя на „ДМ-ХРИСТОВИ“ ООД. Уведомявам Ви, че при направена служебна проверка в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 12185 на „ДМ-ХРИСТОВИ“ ООД се установи следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари;
-  дружеството е без ръководител на транспортната дейност.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1467/1/25.03.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Стойка Христова Пекова от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Стойка Христова Пекова, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-2014/2/12.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Севим Велиев Терзиев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ“ на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити във връзка с чл. 154, ал. 7 от Закона за движението по пътищата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Севим Велиев Терзиев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


17.04.2019 г.

На вниманието на Управителя на „ЯНКОВ БРАДЪРС“ ООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 17495 на „ЯНКОВ БРАДЪРС“ ООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 66-00-00-166/1/25.03.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Ивайло Димитров Дишев от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Ивайло Димитров Дишев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че със заповед № РД-01-282/02.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, са анулирани изпитните резултати на Ицо Зарков Гърдев от проведените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


16.04.2019 г.

На вниманието на Управителя на „МЕН-МЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД. Уведомявам Ви, че при извършване на служебна проверка  в регистъра  на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 17486 на „МЕН-МЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД се установи следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари от 25.02.2018 г.;
-  дружеството е без ръководител на транспортната дейност.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


12.04.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 10-00-00-272//04.04.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Валентин Митков Стоянов от проведения теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 6 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Валентин Митков Стоянов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


На вниманието на Управителя на "САБО ЛОГИСТИК" ЕООД. Във връзка с издаден сертификат за водач на моторно превозно средство за Драган Тасевски с № 546 Ви информирам следното:

Съгласно чл. 57а, ал. 7 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари, при настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по ал. 2, лицето по чл. 2, ал. 1 е длъжно в 14-дневен срок писмено да уведоми Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, за което сте уведомени с писмо с рег. № 39-01-17-139/1/25.03.2019 г.
Моля да ни уведомите за настъпили промени в условията на издаване на сертификата. В случай на такива е необходимо да спазите разпоредбите на чл. 57а, ал. 7 от Наредба № 11.


10.04.2019 г.

На вниманието на Управителя на  „ТРАНС ГРУП XX“ ЕООД. Уведомяваме Ви, че след направена справка в междурегистровия обмен на информация „REGIX“ се установи следното:
- професионално компетентното лице Петя Димитрова Кръстева към момента няма сключен трудов договор с дружеството.
- фирмата не отговаря  на изискването на  чл. 5б, т. 1 от Наредба №11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, поради което трябва да  бъдат представени документи за назначаване на професионално-компетентното лице.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


09.04.2019 г.

Служебна карта за контрол № 2680 е невалидна.


08.04.2019 г.

На вниманието на Управителя на "АНДРЕА ТРАНСПОРТИ" ЕООД. При извършена проверка в системата „Лицензи“ е констатирано, че фирма "АНДРЕА ТРАНСПОРТИ" ЕООД, притежава лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 7989, а не разполага със заверени копия към него.

Обръщам внимание, че съгласно чл. 5, т. „б“ от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета след получаване на разрешението, превозвачът трябва да разполага с едно или повече превозни средства, които са регистрирани или по друг начин са пуснати в движение в съответствие със законодателството на съответната държава-членка, независимо дали тези превозни средства са изцяло негова собственост или се ползват например съгласно договор за покупко-продажба на изплащане, наем или лизинг.
- след извършена проверка в базата данни на Националната агенция за приходите, превозвача няма сключен трудов договор с лице, назначено на длъжност „Ръководител на транспортната дейност“.
Обръщам внимание, че съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗАП  при настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или в лиценз на Общността, превозвачът подава заявление за отразяването им в 30-дневен срок от тяхното настъпване.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, незабавно да предприемете съответните действия по връщане на притежавания от Вас лиценз на Общността. В противен случай ще бъде открита процедура за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари.


На вниманието на Управителя на „ТАНИТРАНС“ ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 10586 на „ТАНИТРАНС“ ЕООД се установи следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


04.04.2019 г.

На вниманието на Управителя на „СЛ ЛОДЖИСТИКС“ ЕООД . Уведомяваме Ви, че в заявление № 30-14-12-1509/28.02.2019 г. за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 13839 на „СЛ ЛОДЖИСТИКС“ ЕООД, се установи следното:

- превозно средство с регистрационен номер ВН5079АА не може да бъде включено в лиценза, тъй като е от категория N 1 и за да бъде вписано, е необходимо да представите 1 бр. заверено копие № 1138390013, бланка с перфо № 189869.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на "М-В ТРАНСПОРТ" ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документизадоказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 6442 на „М-В ТРАНСПОРТ“ ЕООД се установи следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари от 25.02.2018 г.;
-  от 11.11.2018 г. дружеството е без ръководител на транспортната дейност;
- дружеството е с променено седалище, адрес на управление и управител поради, което е необходимо да бъде представено заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата по приложение № 11б, към чл. 9, ал. 4 от Наредба № 11/31.10.2002 за международен автомобилен превоз на пътници и товари;
- съгласно данни от направена проверка за установяване на територията на Република България, фирмата не отговаря на изискванията на чл. 5 от Регламент 1071/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


03.04.2019 г.

На вниманието на Управителя на  „АЛТ АНТОНИЙ ТАБАКОВ“ ЕООД. Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на „АЛТ АНТОНИЙ ТАБАКОВ“ ЕООД, притежаваща лиценз на Общността № 14474 за международен автомобилен превоз на товари, е констатирано следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари;
- дружеството разполага с 3 бр. заверени копия към лиценза, а моторните превозни средства, вписани в регистъра към лиценза са 2 бр.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 2 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности.


02.04.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-1521/1/25.03.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Миглена Сашева Бояджиева от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Миглена Сашева Бояджиева, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


29.03.2019 г.

На вниманието на Управителя на "ДЕВА ШПЕД" ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 10417 на „ДЕВА ШПЕД“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


На вниманието на Управителя на „АНТЕК“ ООД. Напомням Ви, че във връзка с разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г. в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. (ЗАП), е необходимо броят на заверените копия към лиценза да съответства на броя на моторните превозни средства, с които превозвачът извършва транспортна дейност.
Налице е предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗАП, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценз на Общността.
След извършена проверка в система „Лицензи“ на "АНТЕК" ООД, притежаваща лиценз на Общността № 8234 за международен автомобилен превоз на пътници, е констатирано следното:
- дружеството разполага с 3 бр. заверени копия към лиценза, а моторните превозни средства, вписани в регистъра към лиценза, са 2 бр. Необходимо е да върнете копие № 182340003 с перфономер 228716;
- в приложената застрахователна полица към заявление 30-13-00-8710/29.11.2018 г., сумата не е достатъчна за доказване на финансова стабилност за издадените 3 броя заверени копия.
Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 104з, ал. 2 и ал. 3 от ЗАП, превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съответния брой заверени копия към лиценз на Общността, подлежи на имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко заверено копие, а за повторно нарушение – се налага имуществена санкция в размер на 1000 лева.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности.


На вниманието на Управителя на „ТЕДАН ТРАНС“  ЕООД. Уведомяваме Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен  превоз на товари на № 14097  се установи следното:
- според направена справка в системата на НАП и издадено удостоверение по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередовности, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


25.03.2019 г.

На вниманието на Управителя на "ГАЛАКСИ ТРАНСПОРТ" ЕООД. Уведомявам Ви, че в представените документи за доказване на финансова стабилност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари № 18993 на „ГАЛАКСИ ТРАНСПОРТ“ ЕООД се установи следното:
- според направена справка в базата данни на Националната агенция за приходите във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дружеството е със задължения.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


22.03.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-576/1/14.03.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Сашо Северинов Савов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Сашо Северинов Савов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във вразка с производството.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-889/1/14.03.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Михаил Христов Михайлов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Михаил Христов Михайлов, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във вразка с производството.


На вниманието на Управителя на „ЖОКЕР ТРАНС 2015“ ЕООД. След извършена проверка в система „Лицензи“ на „ЖОКЕР ТРАНС 2015“ ЕООД, притежаващ лиценз на Общността № 15782 за международен автомобилен превоз на товари е констатирано следното:
- превозвачът е без доказана финансова стабилност по реда на чл. 6, ал. 6, т. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11);
- вследствие представено заявление с вх. № 60-00-08-6/18.02.2019 г. на
Валентин Иванов Чивиев и извършена служебна проверка в базата данни на Националната агенция за приходите е констатирано, че лицензираният превозвач няма сключен трудов договор с лице, назначено на длъжност „Ръководител на транспортната дейност“.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви съобщавам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираната нередовност, за което писмено да уведомите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В противен случай ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка във връзка с разпоредбите на чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози.


21.03.2019 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ С ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Във връзка с електронното отчитане на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява превозвачите:
До края на работния ден на 22.03.2019 г. всички превозвачи ще получат на посочения от тях в заявлението за първоначално разпределение електронен адрес 3 (три) броя линкове с цел потвърждаване на верността на същия. Необходимо е да се избере един от линковете. Системата автоматично ще създаде акаунта на фирмата и ще го изпрати на потвърдения електронен адрес заедно с указания за влизане в системата.


20.03.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-575/1/14.03.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Боян Стефанов Илиев от проведениия практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“, от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“, от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ“,от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „D“  на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Боян Стефанов Илиев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във вразка с производството.


19.03.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява управителя на „Роко Трейд ООД“,, ул. „Плана планина“ № 15, ж.к. Лозенец, гр. София 1421, че във връзка с подадено заявление № 43-06-00-312/19.02.2019 г. за издаване на удостоверение за индивидуално одобряване съгласно изискванията на Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн. ДВ, бр. 21 от 2013 г.) за превозно средство с идентификационен номер № 1C4PJMLB3JD619251, е представен документ с № 18250695424, който не позволява превозното средство да бъде пререгистрирано и върнато обратно в движение. В тази връзка е необходимо да представите в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ документ, изискващ се съгласно чл.50, ал.2, т.3 от Наредба Н-3 от 2013 г. - копие на документ за регистрация на ППС с VIN: 1C4PJMLB3JD619251, което да позволява цитираното превозно средство да бъде пререгистрирано и върнато обратно в движение. Посоченото копие на документ трябва да бъде заверено с подпис и „Вярно с оригинала“.


13.03.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-13-6863/3/21.02.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Ицо Зарков Гърдев от проведените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Ицо Зарков Гърдев, като страна в административното производство, има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във вразка с производството.


11.03.2019 г.

На вниманието на  г-н НЕДЯЛКОВ, представител на  „СОК КАМЧИЯ“ ЕАД. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган.
Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) изискванията за благонадеждност са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност, както и когато на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави-членки за тежки нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение ІІІ към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Въз основа на гореизложеното е извършена служебна проверка в електронния регистър на Министерство на правосъдието, съгласно която на лицето на Митко Чанков Янев  не може да бъде издадено електронно свидетелство за съдимост.
На основание разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Ви уведомявам, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности и да представите оригинално свидетелство за съдимост.


01.03.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на Г-Н ЕЛИСАВЕТ МИСТРИДИ, бул. Христо Смилненски № 60, ж.к. Лозенец, гр. София 1164, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е постъпило заявление с Рег. № 43-04-00-100/18.01.2019 г. за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на пътно превозно средство, марка JEEP, търговско наименование CHEROKEE, категория N1G с идентификационен номер (VIN) 1J4FJB8S9TL279213 е необходимо да представите четливо копие на документа с № IBN7454, както и легализиран превод на същия документ, приложен към подаденото заявление.
Заявлението Ви за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство за товарен автомобил марка JEEP с VIN: 1J4FJB8S9TL279213 ще бъде разгледано, отново след представяне на посочените по-горе документи.


28.02.2019 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на УПРАВИТЕЛЯ на ТОП АУТО - Д ООД, община Стара Загора, с. МАЛКА ВЕРЕЯ 6045, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е постъпило заявление с Рег. № 43-06-00-456/15.02.2019 г. за издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство, регистрирано извън държавите - членки на ЕС, друга държава – страна по Споразумението за ЕИП или Конфедерация Швейцария за ППС марка „BMW“, търговско наименование „X5“, категория M1G с идентификационен номер (VIN) 5UXZW0C56BL660945. Към заявлението Ви за издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство, регистрирано извън държавите - членки на ЕС, друга държава – страна по Споразумението за ЕИП или Конфедерация Швейцария за ППС марка „BMW“ с VIN: 5UXZW0C56BL660945 са приложени следните документи – в оригинал Протокол с № 6000-0275 от 14.02.2019 г. за идентификация на ППС издаден от техническа служба, копие на документ за регистрация на ППС, копие на снимка на табелата за контрола на емисиите, декларация от заявителя, че не са подадени документи за индивидуално одобряване по чл. 40, ал. 1 на същото ППС до орган по одобряването на друга държава - членка на ЕС, друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, или Конфедерация Швейцария, копие на пълномощно с нотариална заверка и документ за платена такса.
След разглеждане на приложените към заявлението документи се установи, че приложеното от Вас копие на документа за регистрация с № 18086696966 е труден за разчитане, замъглен и не се вижда ясно съдържанието му.
В тази връзка и съгласно изискванията на чл. 50, ал. 4 от Наредба № Н-3, следва в 14–дневен срок от получаване на настоящото писмо да предоставите в ИА „Автомобилна администрация“, четливо копие на документа изискващ се съгласно чл. 50, ал. 2, т. 3 от наредбата – копие на документ за регистрация на ППС марка „BMW“ с VIN: 5UXZW0C56BL660945.


27.02.2019 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ С ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява всички превозвачи, че в периода от 01.03.2019 г. до 07.03.2019 г. включително ще се извърши тестване на новата система за електронно отчитане на годишните  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за първото тримесечие на 2019 г.. След тази дата на посочените от фирмите в заявлението за първоначално разпределение електронни адреси ще бъдат изпратени пароли за достъп до системата.


21.02.2019 г.

В срок до 5 март 2019 г. всички кметове на общини, възложители на превози по автобусни линии от републиканската транспортна схема, следва на основание чл. 19, ал. 7 от Закона за автомобилните превози да изпратят в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" справки с информация по възлагането на превози по маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската транспортна схема съгласно приложения образец.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че с писмо с рег. № 16-00-00-75/1/25.01.2019 г. на изпълнителния директор на агенцията, e започнало производство по издаване на заповед за анулиране на изпитните резултати на Тунджай Юсеинов Алиев от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „ВЕ“ и проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "С" и категория „СЕ“ на основание чл. 56, т. 1 и т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в седемдневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съощение,  Тунджай Юсеинов Алиев като страна в административното производство има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във вразка с производството.


07.02.2019 г.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до и през територията на Унгария
В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Посолството на Република България в Будапеща относно ново задължение за въвеждане на данни за ППС в системата HU-GO от 3 февруари 2019 г.
С цел подобряване на контрола и модернизиране на събирането на такси, компанията National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) (“Национален оператор за събиране на пътни такси” АД) стартира програма за развитие, насочена към неправилно зададените екологични категории в системата HU-GO, чрез която се събират пътни такси за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона.
В тази връзка, от 3 февруари 2019 г. на електронната страница HU-GO.hu всички клиенти, които регистрират превозно средство с чуждестранен регистрационен номер или променят данните за вече регистрирано превозно средство задължително въвеждат нов вид регистрационни данни - марка, година на производство, номер на шаси и свидетелство на регистрация на превозното средство.
Исканата информация е с цел потвърждаване точността на посочената от клиента екологична категория на ППС. При проверка на правилността на екологичните категории в Унгария, като допълнение към налагането на глоба, системата HU-GO, заедно с информирането на клиента, автоматично ще коригира екологичната категория. В случай на клиенти, които не спазват задължението си за въвеждане на данни в съответствие с Директивата за евровинетката, системата ще тарифира превозното средство с пътна такса според най-ниската екологична категория до изпълняване на задължението за въвеждане на правилни данни за съответното превозно средство.


04.02.2019 г.

Списък на междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и други райони, за които се отпуска субсидия, съгласно чл. 52 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за 2019 г.

Вижте цялата информация тук


28.01.2019 г.

Считано от 01.02.2019 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ има нови изисквания към платежните документи за заплащане на такси за административни услуги по Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
Платежните документи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да съдържат следните реквизити:

 1. Три имена и ЕГН на заявителя/Наименование и БУЛСТАТ на фирма.
 2. Основание за плащане: съответния код от  Номенклатурата на кодове за заплащане на таксите по Тарифа 5 в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 3. Вид документ – 09.
 4. Номер на документа, по който се плаща - регистрационен номер на заявлението за административна услуга и дата.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на пътници и товари от/до и през територията на Република Гърция

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Генералното консулство на Република България в Солун относно заявена готовност на земеделци от област Серес за блокиране на ГКПП „Кулата – Промахон“ на 28 януари 2019 г.
От гръцка страна са получени уверения, че блокиране на граничния пункт няма да бъде допуснато, както и че ще бъде предоставена допълнителна информация за предприетите действия.


23.01.2019 г.

Считано от 01.02.2019 г. до 08.02.2019 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 770 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт.

Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 08.02.2019 г.
Превозвачи, които до този срок не са представили платежно нареждане за краткосрочни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.


10.01.2019 г.

На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Украйна

Във връзка с получена информация от Министерството на инфраструктурата на Украйна Ви уведомяваме, че от 9 януари 2019 г. украинските компетентни органи въвеждат баркод на разрешителните за автомобилни превози. Приложението на баркод е неразделна част от електронната система, която се въвежда в Украйна за контрол на използваните разрешителни.


09.01.2019 г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи за и транзит през Руската Федерация

Във връзка с получена информация от Министерството на транспорта на Руската Федерация Ви уведомяваме, че от 1 януари 2019 г. влиза в сила Наредбата на Министерството на транспорта на Руската Федерация № 252 от 29 юни 2018 г. за промени в правилата за попълване на руски разрешителни за извършване на превоз на пътници и товари, утвърдени от Наредбата на Министерството на транспорта на Руската Федерация № 302 от 14 октомври 2015 г.

Повече информация можете да откриете тук .

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз