27.12.2018 г.

Считано от 27 декември 2018 г.  ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г. на базата на утвърденото от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ коригирано към 18 часа на 27.12.2018 г. разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:

1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.

Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 10 януари 2019 г. 
Превозвачи, които до този срок не са представили платежно нареждане за краткосрочни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 13.12.2019 г.

Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2019 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 321  от 27 декември 2018 г. до 10 януари 2019 г. в работни дни от 9:00 ч. до 17:30 ч. и на 29 декември 2018 г. (събота) от 9:00 ч. до 15:00 ч.
След тази дата разрешителни не се предоставят.
Напомняме, че използваните през 2018 г. годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници следва да бъдат върнати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 31.01.2019 г.


17.12.2018 г.

Компенсации

На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата) и с оглед предоставената от общините информация съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от същата наредба е извършено преизчисление на заявената потребност от компенсации в категориите ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и деца до седем навършени години на база установените средни цени на абонаментните карти за страната, които за 2018 г. са следните:

  • за категория ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – 52,94 лв.;
  • за категория деца до седем навършени години – 39,93 лв.

Посочените цени са коригирани според категорията на съответната община за всички области в страната, с изключение на област София и Софийска, както следва:

Категория на общината

Пределна цена на карта за ветерани за 2018 г.

Пределна цена на карта за деца до седем навършени години за 2018 г.

1 63,53 лв. 47,92 лв.
2 55,59 лв. 41,93 лв.
3 50,29 лв. 37,94 лв.
4 45,00 лв. 33,94 лв.
5 42,35 лв. 31,95 лв.

Субсидии

В съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата е направена промяна в годишното разпределение на средствата за субсидиране на превозвачите по автомобилния транспорт по общини. Тази промяна е в рамките на определените в централния бюджет средства за субсидии за тази цел, като натрупаните излишъци са балансирани с недостига на средства по общини. Потребността от средства за субсидии във вътрешноградски и междуселищни автобусни линии по постъпилите от общините справки за 2018 г. е в размер на 41 695 791 лв. общо за страната, а недостигът – 24 695 791 лв. В тази връзка формиралата се възможност за покриване на нетния финансов ефект за 2018 г., отчетен от общините в страната съгласно приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от същата наредба по двата вида превози, е 40,29 на сто.


11.12.2018 г.

На вниманието на: управителя на "Пещера Транс" ЕООД:

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за заличаване на технически специалисти Теодор Георгиев Костадинов и Иван Щерев Версанов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС (ет. 3, стая 303 - главен експерт Марина Лютова телефон за контакт 02/9308893) в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч. и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалисти Теодор Георгиев Костадинов и Иван Щерев Версанов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


На вниманието на: г-жа Лидия Йорданова Митева - управител на „Л.Д.Т.В“ ЕООД и на технически специалист Димитър Тодоров Митев

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за заличаване на технически специалист Димитър Тодоров Митев от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

ъгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС (ет. 3, стая 303 - главен експерт Марина Лютова телефон за контакт 02/9308893) в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч. и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалисти Димитър Тодоров Митев от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


На вниманието на: Стефан Борисов Шишков

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за заличаване на технически специалист Стефан Борисов Шишков от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС (ет. 3, стая 303 - главен експерт Марина Лютова телефон за контакт 02/9308893) в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч. и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалист Стефан Борисов Шишков от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


На вниманието на: Стамен Радков Минков

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за заличаване на технически специалист Стамен Радков Минков от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС (ет. 3, стая 303 - главен експерт Марина Лютова телефон за контакт 02/9308893) в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч. и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалист Стамен Радков Минков от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


07.12.2018 г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи

Във връзка с подаването на заявления за участие в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г. Ви информираме, че списъкът на пътните превозни средства, с които се кандидатства - Приложение № 2, следва да бъде записан във формат Word (.doc или .docx) на електронния носител.


На вниманието на българските превозвачи:
Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници,  Ви информираме за работното време на резервационната система както следва:
- неработни дни за резервационната система ще бъдат – 24, 25, 26  декември 2018 г. и 01 януари 2019 г. 
 Направените резервации на 22 декември 2018 г. ще са валидни до 24:00 часа на 27 декември 2018 г.
При необходимост от промяна на работното време на резервационната система ще бъдете уведомени своевременно.


05.12.2018 г.

EKMT 2019


03.12.2018 г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международен превоз на товари

Информираме Ви, че заявления за участие в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г. ще се приемат в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, София, ул. „Гурко“ № 5 или в областните отдели на агенцията след публикуването на интернет страницата на подписана от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Заповед за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2019 г.


29.11.2018 г.

На вниманието на: Борислав Маринов Тенев
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за отнемане на Разрешение № 528 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на издадено на „Темпо-Транспорт“ ООД, както и списъка към него и за заличаване на технически специалисти Ясен Георгиев Григоров и Митко Добрев Иванов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение № 528 за извършване на ПППТИ на ППС и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, и за заличаване на технически специалисти Ясен Георгиев Григоров и Митко Добрев Иванов от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа на техническите специалисти, определени за председатели на комисии, до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП.


На вниманието на: г-жа Виктория Багрянова Кавалова:

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за заличаване на
технически специалисти Кеми Каменов Копанов и Виктория Багрянова Кавалова от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалисти Кеми Каменов Копанов и Виктория Багрянова Кавалова от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


На вниманието на: Андрей Радков Николчин
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за отнемане на Разрешение № 922 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на издадено на „Автомотор“ АД, както и списъка към него и за заличаване на технически специалисти Графин Янков Петков и Андрей Радков Николчин от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение № 922 за извършване на ПППТИ на ППС и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, и за заличаване на технически специалисти Графин Янков Петков и Андрей Радков Николчин от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа на техническите специалисти, определени за председатели на комисии, до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП.


28.11.2018 г.

Считано от 28 ноември 2018 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.  
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. 


26.11.2018 г.

На вниманието на: Митко Добрев Иванов
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за отнемане на Разрешение № 528 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на издадено на „Темпо-Транспорт“ ООД, както и списъка към него и за заличаване на технически специалисти Ясен Георгиев Григоров и Митко Добрев Иванов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение № 528 за извършване на ПППТИ на ППС и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, и за заличаване на технически специалисти Ясен Георгиев Григоров и Митко Добрев Иванов от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа на техническите специалисти, определени за председатели на комисии, до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП.


23.11.2018 г.

На вниманието на: г-н  Пламен Стефанов Петров, Светлана Стефанова Петрова, Крум Якимов Стойчев
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за отнемане на Разрешение № 1165 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на издадено на „ГИГИ 2002“ ЕООД, както и списъка към него и за заличаване на технически специалисти Пламен Стефанов Петров и Светлана Стефанова Петрова от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение № 1165 за извършване на ПППТИ на ППС и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, и за заличаване на технически специалисти Пламен Стефанов Петров и Светлана Стефанова Петрова от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа на техническите специалисти, определени за председатели на комисии, до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП.


На вниманието на господин Массимо Фантоззи – управител на „ФА. МА.“ ООД, с адрес гр. София, ж.к. кв. Драгалевци, ул. „Еловица“ № 55А, ап. 4:
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за прекратяване на права, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на международен автомобилен превоз на товари № 11278, издаден на „ФА. МА.“ ООД на основание чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за автомобилните превози.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5 в работни дни от 09:00 ч. до 17:30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
След изтичане на посочения срок ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на международен автомобилен превоз на товари № 11278.


19.11.2018 г.

На вниманието на: г-н Велислав Тодоров Велиславов:

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за заличаване на технически специалист Велислав Тодоров Велиславов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалисти Велислав Тодоров Велиславов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


12.11.2018 г.

На вниманието на българските превозвачи
Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 13 от Заповед № РД-08-480/22.11.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2018 г. между фирми, участвали на първоначалното разпределение. Желаещите да участват в преразпределението, могат да подават заявления в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Гурко“ №  5 или в областните отдели на агенцията,  считано от 12.11.2018 г. до 17.30 ч. на 16.11.2018 г. Подадените до този момент заявления за участие в преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни също ще бъдат взети предвид.


ВАЖНО!!!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи превози на товари до/от територията на Република Турция.
В отговор на изпратена молба от страна на заместник – министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България до Министерство на транспорта и инфраструктурата на Република Турция е получено потвърждение за предоставяне на допълнителен брой турски разрешителни от видовете празен/пълен и  за/от трета страна към квотата за 2018 г.
Поради изчерпаната до момента квота на турските разрешителните от вида за/от трета страна отново напомняме да не се поемат товари съгласно съобщение от 08.11.2018 г. до получаването на допълнителните количества разрешителни, за което своевременно ще бъдете уведомени на интернет страницата на ИААА и в резервационната система.


09.11.2018 г.

На вниманието на: г-н  Стоян Бориславов Стоянов:
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за заличаване на технически специалист Стоян Бориславов Стоянов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване на технически специалисти Стоян Бориславов Стоянов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


08.11.2018 г.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Република Турция

Уведомяваме Ви , че контингентът от турски разрешителни за/от трета страна за 2018 г. е изчерпан. В тази връзка считано от 09.11.2018 г. да не се поемат товари.


На вниманието на: г-н  Атанас Недялков Ковачев
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за отнемане на Разрешение № 1112 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на издадено на „АУТОНАЙ“ ООД, както и списъка към него и за заличаване на технически специалисти Лазарина Илиева Найденова и Александър Тодоров Благов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение № 1112 за извършване на ПППТИ на ППС и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, и за заличаване на технически специалисти Лазарина Илиева Найденова и Александър Тодоров Благов от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа на техническите специалисти, определени за председатели на комисии, до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП.


31.10.2018 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

Уведомяваме Ви, че на 29.10.2018 г. на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е публикуван за обществено обсъждане Проект на Заповед за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2019 г.


23.10.2018 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ ПОЛУЧИЛИ КРАТКОСРОЧНИ ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2018 Г.

След направена справка в регистрите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, се установи следното:
От разпределените на българските превозвачи краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2018 г. към днешна дата не са активирани 1431 бр. разрешителни.
В тази връзка призовавамe фирмите, които не възнамеряват да използват разпределените им краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, да ги върнат доброволно в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.


19.10.2018 г.

Със Заповед № РД-03-9/16.10.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на основание чл. 171, т. 6 от Закона за движението по пътищата е наложена принудителна административна мярка - временно спиране на дейността на учебен център „КОМПАС 2013“ ЕООД, гр. Враца, притежаващ разрешение № 3658 от 16.12.2013 г. за извършване на теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.


09.10.2018 г.

Списък на валидните издадени и заверени сертификати за техническа изправност на пътните превозни средства (бели сертификати)

Вижте цялата информация тук


08.10.2018 г.

Считано от 09 октомври 2018 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 210 лв.  (пропорционално на оставащите 3 месеца до края на годината).
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. 


28.09.2018 г.

Със Заповед № РД-03-7/04.09.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на основание чл. 171, т. 6 от Закона за движението по пътищата е наложена принудителна административна мярка - временно спиране на дейността на учебен център „СКА АУТО” ЕООД, гр. София, притежаващ разрешение № 3934 от 31.05.2016 г. за извършване на теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.


19.09.2018 г.

На вниманието на: г-жа Галина Василева Лазарова – управител на „ГАЛАКТИКА 03“ ЕООД, с адрес гр. Враца, ул. „Хаджи Димитър“ № 13
На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че в срок от 10 работни дни, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, следва да отстраните констатираните нередности, за които сте уведомени с писмо с изх. № 33-01-13-79/5/17.07.2018 г. във връзка с подадено заявление с рег. № 33-01-13-79/29.05.2018 г. за издаване на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България.
Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице отказва издаването на лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, когато кандидатът не отговаря на някое от изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.


18.09.2018 г.

На вниманието на: г-н  Ивайло Любенов Кръстев и Димитър Иванов Димитров
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за отнемане на Разрешение № 1032 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на „ИВАЙЛО КРЪСТЕВ 1974“ ООД, както и списъка към него,
и за заличаване на технически специалисти Веселин Запрянов Райчев и Димитър Иванов Димитров от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение № 1032 за извършване на ПППТИ на ППС и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, и за заличаване на Веселин Запрянов Райчев и Димитър Иванов Димитров от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа на техническите специалисти, определени за председатели на комисии, до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП.


14.09.2018 г.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари през територията на Република Македония

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация относно подписан меморандум между Министерство на вътрешните работи на Република Македония и Митническа администрация на Република Македония, който цели създаване на условия за улесняване и ускоряване преминаването на товарни автомобили, превозващи живи животни, бързоразвалящи се стоки, опасни товари, както и на празни товарни автомобили при влизане във и излизане от Република Македония. За целта, всеки ден от 00:00 ч. до 24:00 ч. на ГКПП „Табановце“ и ГКПП „Богородица“ се определя свободен коридор за приоритетно преминаване на товарни автомобили, превозващи горепосочените видове стоки и на празни товарни автомобили.


17.08.2018 г.

На вниманието на: г-н  Пламен Иванов Йотов, Цветелин Иванов Йотов и Васил Христов Василев

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за отнемане на Разрешение № 1401 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на
СД „ТЕДДАНИЕЛ - ДАНЧЕВ И С-ИЕ“, както и списъка към него,
и за заличаване на технически специалисти Васил Христов Василев, Тодор Данаилов Данчев и Веселин Тодоров Георгиев от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП. .
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение № 1401 за извършване на ПППТИ на ППС и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението,
и за заличаване на председателя Васил Христов Василев и на технически специалисти Тодор Данаилов Данчев и Веселин Тодоров Георгиев от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа на техническите специалисти, определени за председатели на комисии, до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП.


15.08.2018 г.

ВАЖНО

Уважаеми потребители,

По информация, публикувана на официалната електронна страница на Комисията за финансов надзор, полиците, сключени със Застрахователна компания „ОЛИМПИК“ АД ще осигуряват покритие до 23:59:59 часа на 17.08.2018 г. В тази връзка всички превозвачи и заявители на административни услуги, доказали финансова стабилност чрез застрахователна полица, издадена от цитираното дружество, следва в нормативно установения срок да представят актуални данни за финансова стабилност в съответствие с изискванията на чл. 7, ал. 2 т. 3 и чл. 7, ал. 5 от Закона за автомобилните превози (Закона) чрез представяне на документите, изброени в разпоредбите на чл. 6, ал. 8 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари и чл. 7, ал. 8 и чл. 76, ал. 8 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. За всички лицензирани превозвачи, които не представят тази информация в посочения срок, ще бъде считано, че не отговарят на изискванията за финансова стабилност, при което ще бъде налагана съответната принудителна административна мярка – временно спиране на дейността, съгласно разпоредбата на чл. 106а, ал. 1, т. 6 от Закона във връзка с чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона.


Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Република Турция

Съгласно получена информация от Министерството на транспорта, морските въпроси и съобщенията на Република Турция Ви информираме, че седмицата от 18.08.18 г. до 26.08.18 г. е обявена за празнична и неработна в Република Турция. В тази връзка Ви уведомяваме, че в този период месечните ЕКМТ/CEMT разрешителни ще могат да бъдат предоставяни на превозвачите, както в централата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, така и в областните отдели на агенцията, но няма да бъдат активирани от турска страна в автоматичната им система на ГКПП.


13.08.2018 г.

На вниманието на: г-н  Костадин Атанасов Костадинов
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за отнемане на Разрешение № 1671 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на „СЕМИРАЙ 2016“ ЕООД, както и списъка към него.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1671 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението.


30.07.2018 г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява управителя на фирма „Ив Ми Транс“ ЕООД с адрес с. Белащица, община Родопи, област Пловдив, ул. „Дружба“ № 11, че съгласно т.10 от заповед № РД-08-480/22.11.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г., фирмите притежаващи  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни следва да изготвят за всеки месец от годината справка-отчет за извършените превози. Справка- отчет се представя за всяко тримесечие на годината до 20-то число на месеца, следващ съответното тримесечие.
С оглед на това, че не сте спазили посочения по- горе срок следва да върнете в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставените  Ви  годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни с № 776 и 777 заедно с прилежащите към тях бордови дневници.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява управителя на фирма „Стийл Интер Трейд“ ООД“ ЕООД с адрес гр. София, жк. „Свобода“ бл. 10, вх. А, ет. 3, ап. 8, че съгласно т.10 от заповед № РД-08-480/22.11.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г., фирмите притежаващи  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни следва да изготвят за всеки месец от годината справка-отчет за извършените превози. Справка- отчет се представя за всяко тримесечие на годината до 20-то число на месеца, следващ съответното тримесечие.
С оглед на това, че не сте спазили посочения по- горе срок следва да върнете в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставеното  Ви  годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително с № 1443 заедно с прилежащия към него бордови дневник.


НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 13 от Заповед № РД-08-480/22.11.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще извърши преразпределение на върнати ЕКМТ/СЕМТ разрешителни между фирми участвали на първоначалното разпределение. Желаещите да участват в преразпределението, могат да подават заявления в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Гурко“ №  5 или в областните отдели на агенцията,  считано от 30.07.2018 г. до 17.30 ч. на 03.08.2018 г. Подадените до този момент заявления за участие в преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни също ще бъдат взети предвид.


27.07.2018 г.

На вниманието на: г-н  Васил Христов Василев, Пламен Иванов Йотров и Цветелин Иванов Йотов
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за отнемане на Разрешение № 1401 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на СД „ТЕДДАНИЕЛ - ДАНЧЕВ И С-ИЕ“, както и списъка към него.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 - началник на отдел ТПОППС в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1401 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението.


09.07.2018 г.

Със Заповед № РД-03-2/03.07.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на основание чл. 171, т. 6 от Закона за движението по пътищата е наложена принудителна административна мярка - временно спиране на дейността на учебен център "БГ Драйв Консулт" ЕООД, гр. София, притежаващ разрешение № 4040 от 03.05.2017 г. за извършване на теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.


02.07.2018 г.

ВАЖНО!!!

Уважаеми потребители,
Обръщам внимание, че при подаване на документи, с които се заявява административна услуга, касаеща вписване или промяна на ръководител на транспортна дейност на търговците, е необходимо да бъде предоставени данни за лицето –
три имена и ЕГН, с цел доказване на нормативно издаден документ и същите ще бъдат използвани само и единствено за отразяване в регистъра, съгласно разпоредбата на
чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни).
Данните ще се съхраняват на хартиен носител и във всеки момент лицето, предоставило лични данни, може да упражни правата си за достъп до тях, съгласно разпоредбите на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за защита наличните данни.


29.06.2018 г.

Изтича срокът на удостоверенията на таксиметровите водачи

Законовият срок на старите удостоверения на таксиметровите водачи изтича до края на месеца. Заявленията за преиздаване на удостоверенията ще бъдат приемани до 15.00 часа на 30 юни във всички офиси на ИА „Автомобилна администрация“, които ще работят извънредно. Ще бъдат приемани и заявления, които не са окомплектовани, като при тези случаи удостоверенията ще бъдат издавани след предоставянето на всички необходими документи. Таксиметровите водачи, които не са подменили удостоверенията си до 30 юни 2018 година, ще трябва да се явяват отново на изпит за придобиване на право да упражняват професията.
Припомняме, че през 2016 година, бе променена нормативната уредба, като бе въведена валидност от 5 години на всички безсрочни удостоверения, като до сега два пъти е удължаван срокът за подмяната им.


28.06.2018 г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Руската Федерация

Във връзка с получена информация от Министерството на транспорта на Руската Федерация Ви уведомяваме, че от 29 април 2018 г. е влязла в сила Наредба № 52 от 8 февруари 2018 г. за промени в правилата за попълване на руски разрешителни за извършване на превоз на пътници и товари, утвърдени от Наредбата на Министерството на транспорта на Руската Федерация № 302 от 14 октомври 2015 г. (регистрирана в Министерството на правосъдието на Руската Федерация на 18 април 2018 г. с № 50812).
Повече информация можете да откриете тук .


19.06.2018 г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи, пътуващи през Дания

Във връзка с получена информация от Посолството на Република България в Копенхаген Ви уведомяваме, че датското правителство въвежда ограничение за времето за паркиране на тежкотоварни превозни средства до максимално 25 часа, отнасящо се за всички национални съоръжения за тази цел, разположени край магистралната мрежа на страната. Ограничението влиза в сила от 1 юли 2018 г.
Повече информация можете да откриете тук .


15.06.2018 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на г-жа КАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА, ул. Козлодуй № 84, гр. София 1233, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е постъпило писмо с Вх. № 43-06-00-266/4/ на агенцията от 26.03.2018 г. за издаване на Удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство (ППС), регистрирано извън държавите - членки на ЕС, друга държава – страна по Споразумението за ЕИП или Конфедерация Швейцария за ППС марка MAZDA, категория M1 с VIN: JM3ER2W57A0326493, Ви уведомявам за следното:
На дата 05.04.2018 г. за същото ППС с VIN: JM3ER2W57A0326493, ИА „Автомобилна администрация“, Ви е издала Удостоверение за индивидуално одобряване на ППС, регистрирано извън държавите - членки на ЕС, друга държава – страна по Споразумението за ЕИП или Конфедерация Швейцария.
След извършена справка в деловодната система на агенцията се установи, че издаденото на 05.04.2018 г. удостоверение за индивидуално одобряване на ППС, регистрирано извън държавите - членки на ЕС, друга държава – страна по Споразумението за ЕИП или Конфедерация Швейцария на посоченото по-горе ППС е получено от заявителя на дата 10.04.2018 година.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява г-н Димитър Христов - управител на „Стилиани транс“ ЕООД, че на основание чл. 30, ал. 1. предложение второ от Административнопроцесуалния кодекс е необходимо в тридневен срок от публикуване на настоящото уведомление да изпрати в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ потвърждение, подписано със собственоръчен или електронен подпис, че заявление за увеличаване на броя на заверените копия към лиценз на Общността за международен превоз на товари с per. № 30-06-00- 1599/16.05.2018 г. изхожда от него.
При непотвърждаване в срок производството по заявлението ще бъде прекратено.


14.06.2018 г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА), уведомява г-н Тимчо Георгиев Бакърчев и Николай Светославов Илчев:

 В ИААА е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) № 1075, издадено на „Ексклузив Б2“  ЕООД. както и списъка към него, и за заличаване на технически специалисти Мариан Стефанов Пашев и Кристиян Манолчов Митов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1075 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, и за прекратяване на достъпа на техническите специалисти, определени за председатели на комисии, до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП и за заличаване на технически специалисти Мариан Стефанов Пашев и Кристиян Манолчов Митов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


12.06.2018 г.

Информация по прилагането на чл. 12, ал. 6 и § 1, т. 20 от Наредба Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба Н-32).

Съдебната практика на Върховния административен съд на Република България е категорична по отношение на това, че наличието на трудово правоотношение и заплащането на трудово възнаграждение не води до икономическа зависимост. Основният мотив за това е характерът на трудовото правоотношение, а именно - престиран труд срещу заплащане на трудово възнаграждение. Икономическа зависимост е налице в случаи, различни от посочения, например - когато лицето е получавало финансиране от работодателя си без да е полагало труд или заплатата му е неоснователно по-висока от тази на други служители на дружеството, назначени на подобни длъжности; когато лицето притежава дялове или е управител или член на управителен орган в дружеството, което е негов работодател и др.
Предвид изложеното, при извършването на технически прегледи за проверка на техническата изправност на превозни средства, собственост на лице, с което председателят на комисията по извършване на прегледа и техническият специалист са в трудовоправни отношения (работодател-работник), не е налице нарушение по смисъла на чл. 12, ал. 6 вр. с § 1, т. 20 от Наредба Н-32.


25.05.2018 г.

ВАЖНО

Уважаеми потребители,

Напомням Ви, че при подаване на документи, с които се заявява извършването на административна услуга от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гражданите и организациите се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс (Чл. 32 – Представители на страните по пълномощие могат да бъдат: 1. адвокатите; 2. родителите, децата или съпругът; 3. юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец. Чл. 33 – Пълномощниците се легитимират с пълномощно, подписано от страната или от нейния представител. В пълномощното се посочват трите имена, точният адрес и телефонът на пълномощника.) Пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации – чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Във връзка със зачестилите случаи на злоупотреби при подаване на заявления за административни услуги чрез пощенски и куриерски служби Ви уведомявам, че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще прилага стриктно чл. 30, ал. 1, предложение второ от Административнопроцецуалния кодекс, а именно:
Когато писменото искане не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин или организация, административният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява.“


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА), уведомява: г-н Мариан Стефанов Пашев  В ИААА е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) № 1075, издадено на „Ексклузив Б2“  ЕООД. както и списъка към него, и за заличаване на технически специалисти Мариан Стефанов Пашев и Кристиян Манолчов Митов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1075 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, и за прекратяване на достъпа на техническите специалисти, определени за председатели на комисии, до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП и за заличаване на технически специалисти Мариан Стефанов Пашев и Кристиян Манолчов Митов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


23.05.2018 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на г-н ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ, ул. Найчо Цанов бл. 23, вх. А, ет. 2, ап. 5, гр. Перник 2300, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е постъпило заявление с рег. № 43-04-21-499/07.03.2018 г. за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство за товарен автомобил марка VOLKSWAGEN, тип LT 28, категория N1 с идентификационен номер (VIN) WV2ZZZ21ZNH019081.
Към заявлението е приложен протокол № 5000-0365 от 02.03.2018 г. за резултати от извършени проверки и/или изпитвания за установяване на съответствието с техническите изисквания на ППС с изменение в конструкцията, издаден от нотифицирана техническа служба GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH (GTÜ). Съгласно протокола цитираното ППС е преоборудвано в товарен автомобил за пътна помощ и собствената маса от 1880 кг. се увеличава на 1940 кг.
Към заявлението е приложен документ за регистрация на ППС, съгласно който междуосието (М) е 3550 мм, а в протокол № 5000-0365 от 02.03.2018 г. е посочено 3000 мм. Предвид установеното различие Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извърши служебна проверка чрез официалния вносител на VOLKSWAGEN за България – „ПОРШЕ БГ“ ЕООД.
С рег. № 43-04-21-499/3 от 27.03.2018 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи отговор от „ПОРШЕ БГ“ ЕООД, съгласно който превозното средство е произведено с междуосие (М) 2950 мм.
Във връзка с необходимостта да бъдат уточнени факти и обстоятелства, които имат значение за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство, моля допълнително да бъде предоставена техническа документация относно комплетоването на ППС за пътна помощ, включително документи, удостоверяващи масата на превозното средство в готовност за движение и нейното разпределение между осите, както и наличния снимков материал. Също така моля да уточните при изменението в конструкцията на превозното средство променяно ли е неговото междуосие, включително как е измерено то.
Във връзка с гореизложеното заявлението Ви за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство за товарен автомобил марка VOLKSWAGEN, тип LT 28, категория N1 с идентификационен номер (VIN) WV2ZZZ21ZNH019081 ще бъде разгледано отново след представяне на изисканата техническа документация.


15.05.2018 г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи, пътуващи през Република Молдова

Във връзка с получена информация от Посолството на Република Молдова в София Ви уведомяваме относно последните изменения в Данъчния кодекс № 1163/1997, касаещи:

  1. Таксите за използване на пътищата в Република Молдова от МПС нерегистрирани в Република Молдова;
  2. Таксите за използване на пътищата в Република Молдова от МПС регистрирани и нерегистрирани в Република Молдова с обща маса, натоварване на осите или размери превишаващи допустимите граници.

Повече информация можете да откриете тук .


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА), уведомява: г-н Николай Емилов Игнатов

 В ИААА е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) № 1075, издадено на „Ексклузив Б2“  ЕООД. както и списъка към него, и за заличаване на технически специалисти Мариан Стефанов Пашев и Кристиян Манолчов Митов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1075 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, и за прекратяване на достъпа на техническите специалисти, определени за председатели на комисии, до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП и за заличаване на технически специалисти Мариан Стефанов Пашев и Кристиян Манолчов Митов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


11.05.2018 г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА), уведомява: г-н Борислав Станиславов Димитров и г-н Денис Максимов Доспатлиев
В ИААА е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) № 1075, издадено на „Ексклузив Б2“  ЕООД. както и списъка към него, и за заличаване на технически специалисти Мариан Стефанов Пашев и Кристиян Манолчов Митов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1075 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, и за прекратяване на достъпа на техническите специалисти, определени за председатели на комисии, до информационната система по чл. 147, ал. 9 от ЗДвП и за заличаване на технически специалисти Мариан Стефанов Пашев и Кристиян Манолчов Митов от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.

23.04.2018 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява г-н Виолин Бойчев, че във връзка с подадено заявление за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията съгласно изискванията на Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн. ДВ, бр. 21 от 2013 г.) за превозно средство IVECO с идентификационен номер ZCFC3591005267778, се извършва служебна проверка на подаденото заявление и придружаващите го документи.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява г-н Красимир Рангелов, че във връзка с подадено заявление за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията съгласно изискванията на Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн. ДВ, бр. 21 от 2013 г.) за превозно средство с идентификационен номер ZCFC35А2005573390, се извършва служебна проверка на подаденото заявление и придружаващите го документи.


16.04.2018 г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи, пътуващи през Република Беларус

Във връзка с получена информация от Посолството на Република Беларус в Република България Ви уведомяваме за постановление на Министерството на транспорта и комуникациите на Република Беларус № 5 от 26 февруари 2018 г. „ За въвеждане през 2018 г. на временни ограничения на натоварванията на осите на транспортните средства, движещи се по републиканските автомобилни пътища за общо ползване“.
Повече информация можете да откриете тук .


23.03.2018 г.

ОТ 20:00 Ч. НА 08.04.2018 Г. ДО 08:00 Ч. НА 10.04.2018 Г. ОБРАБОТВАНЕТО НА ПЪТНИ И ВИНЕТНИ ТАКСИ НА ГКПП ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА РЪЧНО

От 20:00 ч. на 08.04.2018 г. до 08:00 ч. на 10.04.2018 г. модул „Пътни такси и разрешителен режим" (ПТРР) няма да работи в автоматичен режим поради извършване на технически процедури. За посочения период, до приключване на техническите процедури, обработката на пътни превозни средства ще продължи, като ще се извършва по аварийна процедура (ръчна обработка). На всички пунктове за горепосочения период пътните и винетни такси ще бъдат заплащани в брой. За периода Агенция „Митници" ще подсигури допълнително служители на всички трасета за ръчна обработка на товарните автомобили при контрол на пътните такси и разрешителния режим.


15.03.2018 г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи, пътуващи през Грузия

Във връзка с получена информация от Посолството на Грузия в София Ви уведомяваме, че от 1 март 2018 г. се въвежда задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за транспортните средства, преминаващи през територията на Грузия.
Повече информация можете да откриете тук .


12.03.2018 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява г-н Петър Петров, че във връзка с подадено заявление за издаване на удостоверение за индивидуално одобряване, е необходимо да предостави копие от документ за регистрация по чл. 50, ал. 2, т. 4 от Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн. ДВ, бр. 21 от 2013 г.), което да бъде заверено с подпис и „Вярно с оригинала“, за превозно средство с VIN: JF2SJAWC9FH483268.


Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи, пътуващи през Република Молдова

Във връзка с получена информация от Посолството на Република Молдова в София Ви уведомяваме, че за бъде извършена транспортна операция в Република Молдова при надвишаване на допустимото тегло/размери, съгласно националното законодателство, е необходимо получаване на специално транспортно разрешително за превоз на товари от молдовските власти.
Повече информация можете да откриете тук .


21.02.2018 г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА), уведомява: г-н Ивайло Тодоров Кънев , че в ИААА е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) № 1207, издадено на „ТРАВЕЛ ЗЛАТНИ“  ЕООД.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 208 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1207 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, и за прекратяване на достъпа на техническите специалисти, определени за председатели на комисии, до информационната система по чл. 147, ал. 8 от ЗДвП.


16.02.2018 г.

Считано от 16 февруари 2018 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г.
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 21 февруари 2018 г. Превозвачи, които до този срок не са представили платежно нареждане за месечни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.


13.02.2018 г.

Списък на междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и други райони, за които се отпуска субсидия, съгласно чл. 52 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за 2018 г.

Вижте цялата информация тук


08.02.2018 г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Република Словения

Министерството на външните работи на Словения и Компания за автомагистрали на Република Словения (ДАРС) информира, че считано от 01.04.2018 година се въвежда електронно таксуване за превозни средства с тегло над 3,5 тона.
От тази дата няма да бъде възможно заплащането на пътната такса на пунктовете за тази цел. Ще бъде преустановена възможността за заплащането на пътната такса с действащите електронни карти ДАРС и устройствата АВС. Всяко едно тежкотоварно МПС, използващо автомагистралите или високоскоростните пътища в Словения, ще трябва да се регистрира с цел използването на системата DarsGo, както и да придобие устройството DarsGo, чрез което се начислява пътната такса. Към този момент регистрирането и получаването на DarsGo е възможно в сервизите DarsGo. Регистрацията ще бъде възможна и на бензиностанциите, намиращи се на отбивките за отдих. Информация за снабдяване с устройството DarsGo може да бъде намерена и на интернет страницата www.darsgo.si. Препоръчва се потребителите на системата DarsGo да сторят това своевременно, за да избегнат очакваните опашки за регистрация при преминаването към новата система. Заплащането на пътните такси по сега действащата система може да се извършва до края на деня на 31 март 2018 г., вкл. ДАРС не предвижда „период за толеранс”.
ДАРС подчертава, че при липса на регистрация и устройство ще бъдат налагани глоби както на водачите на автобусите и тежкотоварните автомобили, така и на собствениците на фирмите, които своевременно не са предприели необходимите действия.
Допълнителна информация може да се намери на интернет страниците www.dars.si и https://darsgo.si/portal/en/home или по електронната им поща: info@dars.go.


31.01.2018 г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Руската Федерация

Във връзка с получена информация от Министерството на транспорта на Руската Федерация Ви уведомяваме за влезли в сила промени в законодателството на Русия, засягащи международния автомобилен превоз на стоки за/от трети страни.
Повече информация можете да откриете тук .


30.01.2018 г.

Планирано внедряване на нова версия на модул ПТРР на 31.01.2017 г.

На 31.01.2018 г. за периода от 08:00 ч. до 11:00 ч. ще бъде внедрена и пусната в реална експлоатация нова версия на модул „Пътни такси и разрешителен режим" (ПТРР). За посочения период и до приключване на внедряването обработката на пътни превозни средства на ГКПП ще става по аварийна процедура.


На вниманието на: г-н  Даниел Стоянов Стоянов и г-н Владимир Василев Димов
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за отнемане на Разрешение № 775 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на ЕТ „Чавдар Петков-Елша Автотранспорт“, както и списъка към него.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 775 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението.


11.01.2018 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

Във връзка с получено в Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация“ решение от Европейския съд, което се  отнася до тълкуването на член 8, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт със становище относно възможността за ползване на дневните почивки и намалените седмични почивки извън базата в превозното средство — Изключване на нормалните седмични почивки“ , Ви предоставя за сведение копие от Решение на съда/десети състав/ от 20.12.2017 г.
Уведомяваме Ви, че към момента на територията на Република България контролните органи на  Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация“ няма да го прилагат в този вид.


10.01.2018 г.

На вниманието на: г-н  Чавдар Иванов Петков и г-н Васил Димитров Димов
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че е започнало производство за отнемане на Разрешение № 775 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издадено на ЕТ „Чавдар Петков-Елша Автотранспорт“, както и списъка към него.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 205 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 775 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението.


03.01.2018 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

Уведомяваме Ви, че във връзка с т. 13 от Заповед № РД-08-480/22.11.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, фирмите, участвали и одобрени в първоначалното  разпределение на  ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2018 г. и желаещи да участват в преразпределение, могат да подават заявления в деловодството на  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Гурко“ №  5 или в областните отдели на агенцията,  считано от  08.01.2018 г. до 17.30 ч. на 12.01.2018 г.


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз