29.12.2017 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще се предоставят и на 30.12.2017 г. от 10.00 до 13.00 ч. в в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 313.


22.12.2017г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще се предоставят и на 23.12.2017 г. от 10.00 до 16.00 ч. в в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 313.


СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 22 декември 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г. 
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:

1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.

Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 5 януари 2018 г. (петък). Превозвачи, които до този срок не са представили платежно нареждане за месечни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 03.12.2018 г.
Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2018 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 313  от 22 декември 2017 г. до 17:30 ч. на 5 януари 2018 г. (петък).

След тази дата разрешителни не се предоставят.

20.12.2017г.

Компенсации

На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата) и с оглед предоставената от общините информация съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от същата наредба е извършено преизчисление на заявената потребност от компенсации в категориите ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и деца до седем навършени години на база установените средни цени на абонаментните карти за страната, които за 2017 г. са следните:

 • за категория ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – 53,60 лв.;
 • за категория деца до седем навършени години – 23,50 лв.

Посочените цени са коригирани според категорията на съответната община за всички области в страната, с изключение на област София и Софийска, както следва:

Категория на общината

Пределна цена на карта за ветерани за 2017 г.

Пределна цена на карта за деца до седем навършени години за 2017 г.

1

64,31 лв.

28,20 лв.

2

56,28 лв.

24,67 лв.

3

50,92 лв.

22,32 лв.

4

45,56 лв.

19,97 лв.

5

42,88 лв.

18,80 лв.

Субсидии

В съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата е направена промяна в годишното разпределение на средствата за субсидиране на превозвачите по автомобилния транспорт по общини. Тази промяна е в рамките на определените в централния бюджет средства за субсидии за тази цел, като натрупаните излишъци са балансирани с недостига на средства по общини. Потребността от средства за субсидии във вътрешноградски и междуселищни автобусни линии по постъпилите от общините справки за 2017 г. е в размер на 36 005 140 лв. общо за страната, а недостигът – 21 505 140 лв. В тази връзка формиралата се възможност за покриване на нетния финансов ефект за 2017 г., отчетен от общините в страната съгласно приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от същата наредба по двата вида превози, е 46 на сто.

Допълнение към списъка на междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и други райони, за които се отпуска субсидия, съгласно чл. 52 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за 2017 г.


19.12.2017г.

Планирано внедряване на нова версия на модул ПТРР на 19.12.2017 г.

Във връзка с успешно внедряване на новата версия на модул ПТРР в информационната система на Агенция "Митници" уведомявамe, че обработката на ППС на ГКПП вече протича по нормалния ред.


18.12.2017г.

Планирано внедряване на нова версия на модул ПТРР на 19.12.2017 г.

На 19.12.2017 г. за периода от 08:00 ч. до 11:00 ч. ще бъде внедрена и пусната в реална експлоатация нова версия на модул „Пътни такси и разрешителен режим" (ПТРР). За посочения период и  до приключване на внедряването, обработката на пътни превозни средства от органите на Агенция „Митници“  на ГКПП  ще става по аварийна процедура.


14.12.2017г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява г-н Радослав Инджев, че във връзка с подадено заявление за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията, е необходимо да предостави копие от документ за регистрация по чл. 36, ал. 2, т. 4 от Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн. ДВ, бр. 21 от 2013 г.), което да бъде заверено с подпис и „Вярно с оригинала“, за превозно средство с VIN: ZCFA23000006216428.


08.12.2017г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Унгария

Информираме Ви, че Националната компания за услуги за плащане на тол такси Затворено АД е взела решение за разширяване на езиковия пакет. Информацията и упътването за закупуване на електронна винетка вече е достъпна и на български език и същата може да бъде открита на:

http://nemzetiutdij.hu/files/document/document/170/hd_brosura_BUL.pdf

04.12.2017г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява г-н Ивайло Лолов, че във връзка с подадено заявление за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията, е необходимо да предостави копие от документ за регистрация по чл. 36, ал. 2, т. 4 от Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн. ДВ, бр. 21 от 2013 г.), което да бъде заверено с подпис и „Вярно с оригинала“ за превозно средство с VIN: ZCFC3591005376890.


22.11.2017г.

EKMT 2018

ЗАПОВЕД № РД – 08 - 480 / 22.11.2017 г. относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2018 г.
Приложение 1
Приложение 2
Приложения 3 и 4


Считано от 22 ноември 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:
1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по сметка на ИА “АА”.
2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.

Превозвачите на които са разпределени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 24 ноември  2017 г. Превозвачи, които след този срок не са представили платежно нареждане за разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.

Фирма

Лиц.

Разпределени CEMT

Разпределени валидности

EV г.

EV м.

EVI г.

I    

GR 

H

Rus 

1

„Ани 93- Г.Петков 06“ ЕООД

7376

-

6

-

-

-

 

-

-

2

„Дискордиа“ АД

4927

-

10

-

-

-

-

-

-

3

„Диана Трейд“ ООД

4383

-

1

-

-

-

-

-

-

4

„Гранит – 22“ ЕООД

4044

-

3

-

-

-

-

3

-

5

„Севън 1 Корпорейшън“ ЕООД

17559

-

2

-

-

-

-

-

-

6

„Ипи М Транспорт“ ЕООД

14743

-

1

-

-

-

-

-

-

7

„Синг Транс“ ЕООД

2371

-

2

-

-

-

-

2

-

8

„Анималс експрес - 75“ ЕООД

9709

-

1

-

-

-

-

-

-

9

„Зеро Пойнт Груп“ ООД

5022

-

1

-

-

-

-

1

-

10

„Тис комерс“ ООД

2907

-

1

-

-

-

-

-

-

11

„Виза Транс“ ЕООД

7656

-

2

-

-

-

-

-

2


11.11.2017г.

ДО
ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

            По решение на Генералната асанблея на Организацията на обединените нации, всяка трета неделя от месец ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотраспортни произшествия. Нека на този ден да почетем паметта на хилядите хора загинали по пътищата на нашата страна, да  изкажем съболезнования на техните близки и призовем всички да пазят живота и здравето при движение по пътищата.
Голяма част от станалите катастрофи са били предотвратими. Те са свързани с грешки и нарушения на участниците в движението и с пропуски на лицата, ангажирани да следят за спазването на нормативните изисквания при осъществяване на превози на пътници и товари.
Безопасността на движението е споделена отговорност и нейното подобряване не е по силите само на една организация или институция.
В тази връзка ръководството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ръководството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се обръщат към Вас с призив за отговорно отношение към проблемите на безопасността на движението и стриктно изпълнение на всички задължения свързани подобряването ѝ.
Денят на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия е и ден за размисъл, за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението по пътищата. Нека всички заедно – институции, организации и участници в движението, в името на живота да дадем своя принос за безопасността и намаляване броя на пострадалите в движението по пътищата.


10.11.2017г.

Считано от 13 ноември 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 15 ноември 2017 г.

Фирма

Лиц.

Разпределени CEMT

Разпределени валидности

EV г.

EV м.

EVI г.

I    

GR 

H

Rus 

1

„Монопол 08“ ООД

13374

-

2

-

-

-

2

-

-

2

„Ками“ ООД

3810

1

-

-

-

-

-

-

-

3

„Сием Спед“

12538

-

1

-

-

-

-

-

1

4

„Гран БГ“ ООД

16301

-

2

-

-

-

-

2

-

5

„Експрес М“ ООД

3259

-

8

-

-

-

-

-

-

6

„Хаж Транс“ ООД

11911

-

4

-

-

-

-

-

4

7

„Ив Транс“ ООД

6784

-

3

-

-

-

-

-

-

8

„Логис Транс“ ЕООД

1080

-

24

-

-

-

-

-

-

9

„Европа Транс“ ЕООД

0822

-

15

-

-

-

-

-

-

10

„Паоло Комерс“ ООД

3978

-

4

-

-

-

-

3

-

11

„Юниън Транс“ ЕООД

5998

-

4

-

-

-

-

-

-

12

„БГ- Димитър Димитров“ ЕООД

10110

-

8

-

-

-

-

-

-

13

„Булгариан Глобал Лоджистик“ ЕООД

14752

-

3

-

-

-

-

-

-

14

„Мирков – Ангел Мирков“ ЕТ

8650

-

2

-

-

-

-

-

2

15

„Ендорсс“ ЕООД

12512

-

5

-

-

-

-

-

-

16

„Ани 93 – Г.Петков 06“ ЕООД

7376

4

-

-

-

-

-

-

-

17

„Делфин Глобал Логистик“ ЕООД

14154

-

5

-

-

-

-

-

-

18

„Никтранс Сираков“ ЕООД

5424

-

2

-

-

-

-

2

-

19

„Антоанета- Ц Г. Дончев“ ЕТ

1482

-

17

-

-

17

-

-

-

20

„Кристина 2008“ ООД

9964

-

5

-

-

-

-

-

-

21

„Викизар“ ООД

4193

-

2

-

-

2

-

-

-

22

„Еврогаз“ ЕООД

6250

-

5

-

-

-

-

5

-

23

„Дечета“ ЕООД

3777

-

2

-

-

-

-

-

-

24

„Ди Ейч Ви Груп“ ЕООД

12462

-

1

-

-

-

-

-

-


09.11.2017г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява управителя на Елита Експрес ЕООД, че във връзка с подадено заявление за изменение в конструкцията на превозно средство с идентификационен номер WDB9066351S435817 ще бъде извършена служебна проверка за допустимо изменение в конструкцията на посоченото превозно средство.


24.10.2017г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ ФИРМИ

На 25.10.2017 г. за периода от 07:00 ч. до 09:00 ч. ще бъде извършено техническо обслужване на сървъра на приложението на модул "Пътни такси и разрешителен режим“ (ПТРР). За посочения период и до приключване на дейностите, обработката на пътни превозни средства на ГКПП ще става по аварийна процедураа от 07:00 ч. до 09:00 ч. ще бъде извършено техническо обслужване на сървъра на приложението на модул "Пътни такси и разрешителен режим“ (ПТРР). За посочения период и до приключване на дейностите, обработката на пътни превозни средства на ГКПП ще става по аварийна процедура.


18.10.2017г.

Списък на валидните издадени и заверени сертификати за техническа изправност на пътните превозни средства (бели сертификати)

Вижте цялата информация тук


13.10.2017г.

Получена е информация, че тунела "Gran San Bernardo" ще бъде затворен за всички превозни средства в двете посоки до 30-ти ноември.

Препоръчват се следните маршрути за пътуващите до Швейцария:

 • S.S. 33 в посока Швейцарския град Брига през прохода "Sempione";
 • A9 "Lainate-Como-Chiasso;
 • Тунелът "Mont Blanc".

ППС с максимално допустима маса 18т ще продължат движението си по SS 27 "Colle del Gran San Bernardo", където при достигане на надморска височина над 2400 м, може да бъде обект на спиране на транзитното преминаване от 15 октомври, в случай на обилни снеговалежи.

Вижте цялата информация тук (на италиански език)


11.10.2017г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА), уведомява: г-н Ивайло Тодоров Кънев , че в ИААА е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) № 1207, издадено на „ТРАВЕЛ ЗЛАТНИ“  ЕООД и за заличаване на технически специалист Атанас Янков Петров от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 208 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1207 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, за заличаване на технически специалист Атанас Янков Петров от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа на техническите специалисти, определени за председатели на комисии, до информационната система по чл. 147, ал. 8 от ЗДвП.


03.10.2017г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава на г-н ИВАН ДЕЛЧЕВ ТУХЧИЕВ, ул. Александър Стамболийски № 40, вх. Б, ет. 3, ап. 5, гр. Сопот 4330, че в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е постъпило заявление с Рег. № 43-04-00-1804 за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство марка „MERCEDES“ с VIN: WDB9046131R373472. ИА „Автомобилна администрация“ ще извърши служебна проверка за допустимото изменение в конструкцията на същото пътно превозно средство.
За резултатите от проверката ще бъдете уведомени допълнително.


28.09.2017г.

Приключи въвеждането в реална експлоатация на нова версия на модул "Пътни такси и разрешителен режим“ (ПТРР) и обработката на пътни превозни средства на ГКПП вече е нормализирана.


27.09.2017г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ ФИРМИ

На 28.09.2017 г. за периода от 07:00 ч. до 10:00 ч. ще бъде внедрена и пусната в реална експлоатация нова версия на модул "Пътни такси и разрешителен режим“ (ПТРР). За посочения период и до приключване на внедряването обработката на пътни превозни средства на ГКПП ще става по аварийна процедура.


21.09.2017г.

На 04.09.2017 г. Ивайло Венциславов Данаилов – специалист в областен отдел „Автомобилна администрация“ – София в качеството с на председател на изпитна комисия е установил, че лице, явяващо се на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС е представило фалшива лична карта с което е преустановил опит за манипулиране на изпитните резултати. За случая е уведомено 05 РПУ и се води разследване.
Във връзка с добросъвестното изпълнение на служебните си задължения Ивайло Данаилов е повишен в длъжност и му е увеличено трудовото възнаграждение.


20.09.2017г.

21 септември 2016 г. - Европейски ден без загинали на пътя

Вижте цялата информация тук


14.09.2017г.

Красимир Сребров е новият изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация“. Той е назначен на тази длъжност след подадена молба от досегашния ръководител на агенцията Красимир Калайджиев за освобождаването му, поради навършване на пенсионна възраст.

През последните два месеца Красимир Сребров бе заместник изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация“. Преди това от 2014 г. до сега той заема различни постове в ИА „Автомобилна администрация“. Бил е директор на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Търговище, след което е преназначен като главен инспектор към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“. От 2016 г. до юни 2017 г. е началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Плевен. Той има професионален опит и в системата на МВР.

Красимир Сребров има две магистърски степени по международни икономически отношения и журналистика. 


24.08.2017г.

На вниманието на всички превозвачи, извършващи превози до и от Република Турция!

В периода 26.08-04.09.2017 г. в Република Турция са национални празници. В тази връзка всички превозвачи ползващи краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни ще трябва да предвидят този период и да заявят за активация в турската информационна система разрешителните, които ще са им необходими през този период в срок до 12:00 часа на 25.08.2017 г.


04.08.2017г.

Служебната карта за контрол № CH1384, служеща за легитимация на служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” при изпълнението на контролните му фунции е обявена за невалидна.


 

Считано от4 август 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 11 август 2017 г. 


Фирма

Лиц.

Разпределени CEMT

Разпределени валидности

EV г.

EV м.

EVI г.

I    

GR 

H

Rus 

1

„Кале Транс“ ЕООД

15681

1

-

-

-

-

-

-

-

2

„Аллтрак Транспорт“ ООД

8029

1

-

-

-

-

-

-

-

3

„Ани 93-Г.Петков 06“ ЕООД

7376

4

-

-

-

-

-

-

-

4

„Хаж Транс“ ООД

11911

1

-

-

-

-

-

-

1

5

„Деа Транс“ ООД

9011

1

-

-

-

-

-

-

1

6

„БГ-Димитър Димитров“ ЕООД

10110

-

5

-

-

-

-

-

-

7

„Логис Транс“ ЕООД

1080

-

5

-

-

-

-

-

-

8

„Колимар Костурски и сие“ СД

3733

-

10

-

-

-

-

-

-

9

„ТрабзонУлусларарасъНаклииат“ ООД

6865

-

5

-

-

-

-

-

-

10

„Даф Транс“ ЕООД“ ООД

6219

-

10

-

-

-

-

-

-

11

„Мирков-Ангел Мирков“ ЕТ

8650

1

-

-

-

-

-

-

-

12

„Кушку Транс“ ЕООД

5773

-

5

-

-

-

-

-

-

13

„Доан-69 – Сунай Караасан“ ЕТ

3930

2

-

-

-

-

-

-

-

14

„Лидер Агро БГ“ ЕООД

11819

4

-

-

-

-

-

-

-

15

„Юниън Транс“ ЕООД

5998

2

-

-

-

-

-

-

-


13.07.2017г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-14-1204/20.06.2017 г., издадена от главен инспектор в Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пловдив на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 3,  чл. 106а, ал. 1, т. 6,  буква “в”, предложение първо, чл. 106а, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 и чл. 7, ал. 6 от Закона за автомобилните превози на превозвача “Калдарис травел” ЕООД, притежаващ лиценз № 0870 валиден до 14.04.2018 г. за извършване на международен превоз на пътници, е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на международен превоз на пътници чрез отнемане на 1 бр. заверено копие на лиценз на Общността  № 0870 – до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред главен директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ при ИА „АА“ или в четиринадесет дневен срок от получаване на решението за отхвърляне на жалбата - пред Административен съд – Пловдив.


11.07.2017г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА), уведомява: г-н Стелиян Иванов Версанов , че в ИААА е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) № 1402, издадено на „„Ивана 2013“ ЕООД и за заличаване на техническите специалисти Теодор Георгиев Костадинов и Иван Щерев Варсанов от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 206 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 657 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, за заличаване на Нестор Михайлов Тодоров и Георги Валентинов Илиев от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


15.06.2017г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Република Полша

Информираме Ви, че от 18 април 2017 г. в Република Полша влезе в сила закон за „Система за мониторинг на пътни превози на стоки“ от 9 март 2017 г. Законът обхваща търговията с двигателни горива, добавки към горива, смазочни масла, размразители на база етилов алкохол, разредители и разтворители, етилов алкохол без акцизни знаци и изсушен тютюн. Основно под наблюдение ще бъдат товари с маса над 500 килограма или 500 литра.
Освободени от задължителната регистрация са стоките посочени в закона, които са превозвани в рамките на пощенска пратка, вътрешнообщностното движение на акцизни стоки под режим отложено плащане (EMCS) и акцизен режим.
Законът въвежда нови задължения за субектите участващи в превоза на стоки с повишен риск от измама, т.е. изпращач, превозвач, шофьор и получател („участници“).
Основното задължение на участниците е свързано със задължителната регистрация и актуализация на данните за превоз в полския регистър „SENT“. За тази цел участниците следва да имат регистрирани профили на платформата PUESC, намираща се под адрес https://puesc.gov.pl. Регистрацията на профил се извършва само от физически лица. При фирмен профил, физическото лице следва да може да представлява съответния субект. Регистрацията на превоза и актуализацията се извършва с помощта на услугата “е-Превоз“ (e-Przewóz) предоставена от Държавната Данъчна Администрация.
Законът въвежда нови задължения за участниците свързани предимно с регистрацията и мониторинга на превози извършвани в рамките на вътрешнообщностни придобивания, вътрешнообщностни доставки и транзит през Републик Полша на стоки посочени в закона. За нарушение на изискванията свързани с регистрацията и актуализацията на данните на превоза, законът предвижда различни сурови парични глоби за участниците. Някой от тях са следните:

 1. За липса на регистрация на превоза от страна на изпращача – глоба на изпращача в размер на 46% от стойността нето на стоката, но не по-малко от 20.000 злоти (ок. 4700 евро);
 2. За липса на регистрация на превоза от страна на превозвача – глоба на превозвача в размер на 20.000 злоти (ок. 4700 евро);
 3. За неизвършена от превозвача актуализация на данните на превоза – глоба на превозвача в размер на 5.000 злоти (ок. 1700 евро);
 4. Извършване на превоз без референтен номер на превоза или заместващи го документи – глоба на шофьора от 5000 злоти до 7500 злоти (ок. 1700 евро).

14.06.2017г.

Съвместна декларация на България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, относно социалната и търговска страна на Пакета за мобилност

Миналата седмица Комисията представи Пакетa за мобилност като обяви целта „ да помогне на сектора да остане конкурентоспособен в социално справедлив преход към чиста енергия и цифровизация“. Този пакет беше въведен като набор от „инициативи, които ще направят движението по пътищата по-безопасно, ще намали бюрокрацията за бизнеса, ще се бори с незаконната заетост и ще осигури подходящи условия и време за почивка на работниците ”.

Напълно споделяме амбициите на Комисията за по-опростено законодателство, по-ясните правила и по-доброто прилагане. Това винаги е добре дошло, тъй като води до премахване на незаконните действия и до засилване спазването на законодателството. Предложеният пакет обаче рискува да пропусне тези цели и може да доведе до значителни структурни проблеми за сектора на автомобилния транспорт.

На практика предложеното изрично прилагане на Директивата за командироването в транспортният сектор означава значително негативно влияние в настоящите правила на пазара на автомобилния транспорт.

Всички ние споделяме визията на Бялата книга на ЕС за транспорта от 2011 г., която има за цел по-ефективен европейски пазар на автомобилния транспорт, като подобри европейския единен пазар и направи икономиката на ЕС по-силна и по-конкурентна. Тази визия трябва да ръководи нашите преговори, нашите разисквания относно правилния баланс между гъвкавостта на пазара и подходящата социална защита на работниците и трябва да се поддържа и в бъдеще.

Следователно в следващата дискусия би трябвало да преоценим критично баланса на предложението по отношение на следното:

 • от какъв пазар на автомобилния транспорт се нуждае ЕС, за да подкрепи своята икономика в конкурентна глобализирана среда;
 • какви са предизвикателствата, на които трябва да се обърне внимание;
 • как да се справим с тези предизвикателства в преследването на целите на Бялата книга от 2011 г. по отношение на конкурентоспособност; лоялна конкуренция, работни условия на водачите, ефективност, околна среда и др.;
 • до каква степен законодателството за командироването има отношение към автомобилния транспорт (отразявайки също така новите правила, произтичащи от преразглеждането на Директивата за командироването) и как то е свързано с по-нататъшната либерализация на автомобилния транспорт?

В този контекст ще отделим специално внимание на рисковете от фрагментиране, протекционизъм и прекомерна бюрокрация на пазара на ЕС. Трябва да гарантираме, че бъдещата правна рамка ще позволи да се използват пълноценно конкурентните предимства, като същевременно се гарантира лоялна конкуренция и адекватно ниво на работните условия за водачите.

Ще обърнем и особено внимание на административната тежест и на въздействието върху ежедневните дейности на бранша. Трябва да се уверим, че всички ограничения на пазара са необходими, пропорционални и добре обосновани.


13.06.2017г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА), уведомява: г-н Георги Бориславов Ангелов и г-н Йордан Петков Николов, че в ИААА е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) № 657, издадено на „ТРИКОМ“ ЕООД и за заличаване на техническите специалисти Нестор Михайлов Тодоров и Георги Валентинов Илиев от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 206 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 657 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, за заличаване на Нестор Михайлов Тодоров и Георги Валентинов Илиев от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


02.06.2017г.

Считано от 5 юни 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 15 юни 2017 г. 

Фирма

Лиц.

Разпределени CEMT

Разпределени валидности

EV г.

EV м.

EVI г.

I    

GR 

H

Rus 

1

„Кушку Транс“ ЕООД

5773

1

-

-

-

-

-

-

-

2

„Дискордиа“ АД

4927

1

-

-

-

-

-

-

-

3

„Експрес Логистик“ ООД

5755

1

-

-

-

-

-

-

-

4

„Ани 93 – Г.Петков 06“ ЕООД

7376

1

-

-

-

-

-

-

-


01.06.2017г.

Доклад в изпълнение на чл. 29 от Регламент (ЕС) № 181/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.)(Регламент № 181/2011).

Вижте цялата информация тук


25.05.2017г.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Федерална република Германия

Информираме Ви, че всяка събота в периода от 01.07.2017 г. до 31.08.2017 г., поради летния ваканционен сезон се въвеждат ограничения за движение на товарни превози средства по пътищата на Федерална Република Германия. По определени автомагистрали и федерални пътища се забранява движението от 07.00 до 20.00 ч. на товарни автомобили с допустимо общо тегло над 7,5 тона, както и на товарни автомобили с ремаркета.

Повече информация за засегнатите пътни отсечки и разпоредбите, предвиждащи изключения можете да откриете на:
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ferreisev_1985/gesamt.pdf


18.05.2017г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА), уведомява: г-н Константин Петров Петров, че в ИААА е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) № 1195, издадено на „Такс бек България“ ЕООД и за заличаване на техническите специалисти Кирил Любомиров Нончев и Веселин Колев Карпузов от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 208 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1195 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, за заличаване на Кирил Любомиров Нончев и Веселин Колев Карпузов от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


11.05.2017г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА), уведомява: г-н Стефан Василев Алтънков, че в ИААА е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) № 1260, издадено на „Стела Ноа“ ООД и за заличаване на техническите специалисти Радослав Янков Захариев и Александра Крумова Манолова от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 206 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1260 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, за заличаване на Радослав Янков Захариев и Александра Крумова Манолова от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


28.04.2017г.

Важно!!! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Гърция

В Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” постъпи писмо от Генералното консулство на Република България в Солун, че на 1 май 2017 г. Националният съвет на Общогръцката конфедерация на работниците е оповестила провеждане на 24 часова обща стачка. Очаква се да бъде блокиран целият транспортен сектор в Гърция. Корабите ще останат на пристанищата. Предстои обсъждане на решение за нова 24 часова общогръцка стачка след 1 май 2017 г.


24.04.2017г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА), уведомява: г-жа Светла Дочева Пъчева, че в ИААА е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) № 1260, издадено на „Стела Ноа“ ООД и за заличаване на техническите специалисти Радослав Янков Захариев и Александра Крумова Манолова от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 208 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1260 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, за заличаване на Радослав Янков Захариев и Александра Крумова Манолова от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


21.04.2017г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА), уведомява: г-н Стефан Георгиев Пъчев, че в ИААА е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) № 1260, издадено на „Стела Ноа“ ООД и за заличаване на техническите специалисти Радослав Янков Захариев и Александра Крумова Манолова от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 206 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1260 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, за заличаване на Радослав Янков Захариев и Александра Крумова Манолова от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


18.04.2017г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА), уведомява: г-н Лъчезар Кирилов Симеонов и г-н Никола Ангелов Пеев, че в ИААА е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) № 1143, издадено на “ЕФ ТРАНЗ” ООД и за заличаване на техническите специалисти Огнян Валентинов Котев, Никола Ангелов Пеев и Павел Михайлов Калчев от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 206 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1143 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, за заличаване на Огнян Валентинов Котев, Никола Ангелов Пеев и Павел Михайлов Калчев от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА), уведомява г-н Валентин Василев Пенчев, че в ИААА е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС) № 1503, издадено на “София Бош Кар” ЕООД и за заличаване на техническите специалисти Кръстю Василев Димитров и Теодосий Василев Кръстев от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на ИААА, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 206 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1503 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, за заличаване на Кръстю Василев Димитров и Теодосий Василев Кръстев от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


13.04.2017г.

НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛЯ НА „КОВЕ-2“ ЕООД, ГРАД СОФИЯ
Ж К. "СУХАТА РЕКА" БЛ.14, ВХ.А, ЕТ.7, АП.19

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам за следното:
В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е постъпило заявление за достъп до обществена информация, рег. № 51-00-00-18/21.03.2017 г., с което е направено искане за предоставянето на регистрационните номера на всички автомобили, включени към издадения Ви лиценз на Общността за международен превоз на товари № 8924, валиден до 31.12.2026г.
На основание чл. 31, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, искам Вашето изрично писмено съгласие за предоставяне на посочената обществена информация и съответно за уточняване на условията, при която информацията да бъде предоставена.
Моля да изразите становището си в срок до 3 дни, считано от датата на  публикуването на настоящото съобщение.
            В случай, че не изразите изрично Вашето несъгласие, поисканата в заявлението информация ще бъде предоставена в нейният пълен обем.


30.03.2017г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, уведомява: г-н Георги Наков Георгиев и г-н Михаил Георгиев Георгиев, че в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 343, издадено на “КАТДИС” АД и за заличаване на Георги Георгиев от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Правен“ на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, стая 712 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 343 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, за заличаване на Георги Георгиев от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, уведомява: г-н Георги Наков Георгиев и г-н Михаил Георгиев Георгиев, че в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 343, издадено на “КАТДИС” АД и за заличаване на Георги Георгиев от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Правен“ на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, стая 712 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 343 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, за заличаване на Георги Георгиев от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.


20.03.2017г.

Считано от 20 март 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 24 март 2017 г. 

Фирма

Лиц.

Разпределени CEMT

Разпределени валидности

EV г.

EV м.

EVI г.

I    

GR 

H

Rus 

1

„РЕМА- ОГИСТИК“ ЕООД

13146

-

5

-

-

-

-

5 м

-

2

„БГ – ДИМИТЪР ДИМИТРОВ“ ЕООД

10110

-

5

-

-

-

-

5 м

-

3

„АНТОАНЕТА–Ц Г.ДОНЧЕВ“ ЕТ

1482

1

-

-

-

1

-

1

-

4

„ИВАЙЛО–2001–МАРИЙКА ТОДОРОВА“ ЕТ

6336

-

-

-

-

-

-

-

-


17.03.2017г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи!

Становище на Министерството на труда и социалната политика на Република България относно прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги.

Вижте цялата информация тук


15.03.2017г.

В срок до 3 април 2017 г. всички кметове на общини, възложители на превози по автобусни линии от републиканската транспортна схема, следва на основание чл. 19, ал. 7 от Закона за автомобилните превози да изпратят в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" справки с информация по възлагането на превози по маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската транспортна схема съгласно приложения образец.

Официално писмо до общините
Образец


13.03.2017г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за заличаване от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на Теодосий Кръстев Димитров.
От извършените проверки в информационната система „Прегледи“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация, на видеозаписите от извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност е установено, че в контролно техническия пункт с Разрешение № 1503, находящ се в гр. София, Околовръстен път № 214 са издадени документи, които удостоверяват, че пътно превозно  средство е технически изправно, без то да е представено на периодичен преглед за проверка на техническата изправност.
Съгласно чл. 148, ал. 10, т. 4, предл. второ от ЗДвП и чл. 15, ал. 2, т. 4, предл. второ от Наредба № H-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № H-32), председателят на комисията, извършваща прегледите и техническите специалисти се заличават от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, когато са издали документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 206 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване Ви от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа Ви до информационната система по чл. 147, ал. 8 от ЗДвП.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за заличаване от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на Кръстю Василев Димитров.
От извършените проверки в информационната система „Прегледи“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация, на видеозаписите от извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност е установено, че в контролно техническия пункт с Разрешение № 1503, находящ се в гр. София, Околовръстен път № 214 като председател на комисия е издал документи, които удостоверяват, че пътно превозно  средство е технически изправно, без то да е представено на периодичен преглед за проверка на техническата изправност.
Съгласно чл. 148, ал. 10, т. 4, предл. второ от ЗДвП и чл. 15, ал. 2, т. 4, предл. второ от Наредба № H-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № H-32), председателят на комисията, извършваща прегледите и техническите специалисти се заличават от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, когато са издали документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед. 
            Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 206 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване ви от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа ви до информационната система по чл. 147, ал. 8 от ЗДвП.


27.02.2017г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за заличаване от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на Багрян Юлиянов Кавалов.
От извършените проверки в информационната система „Прегледи“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация, на видеозаписите от извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност и в контролно-техническия пункт е установено, че председателят на комисия Багрян Юлиянов Кавалов е издал документи, които удостоверяват, че пътни превозни  средства са технически изправни, без те да са представени на периодичен преглед за проверка на техническата изправност.
Съгласно чл. 148, ал. 10, т. 4, предл. второ от ЗДвП и чл. 15, ал. 2, т. 4, предл. второ от Наредба № H-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № H-32), председателят на комисията, извършваща прегледите и техническите специалисти се заличават от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, когато са издали документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 209 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване ви от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа ви до информационната система по чл. 147, ал. 8 от ЗДвП.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за заличаване от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на Кемил Каменов Копанов.
От извършените проверки в информационната система „Прегледи“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация, на видеозаписите от извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност и в контролно-техническия пункт е установено, че председателят на комисия Кемил Каменов Копанов е издал документи, които удостоверяват, че пътно превозно  средство е технически изправно, без то да е представено на периодичен преглед за проверка на техническата изправност.
Съгласно чл. 148, ал. 10, т. 4, предл. второ от ЗДвП и чл. 15, ал. 2, т. 4, предл. второ от Наредба № H-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № H-32), председателят на комисията, извършваща прегледите и техническите специалисти се заличават от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП, когато са издали документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед.
            Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства“ на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 2, стая 209 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за заличаване Ви от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа Ви до информационната система по чл. 147, ал. 8 от ЗДвП.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-46/06.02.2017 г. на изпълнителния директор на агенцията, на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити са анулирани резултатите на Темелко Симеонов Йорданов от проведените теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административно процесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.


23.02.2017г.

Считано от 23февруари 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 1 март 2017 г. 

Вижте цялата информация тук


17.02.2017г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува Списък на междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и други райони, за които се отпускат средства за субсидии от централния бюджет за 2017 г., съгласно чл. 52 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Обн. ДВ, бр. 51 от 7 юли 2015 г.)

Вижте цялата информация тук


14.02.2017г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Република Австрия

Информираме Ви, че от 1 януари 2017 г . влиза в сила Закона за борба с дъмпинга при възнаграждения и социалния дъмпинг. Австрийските власти са поели ангажимент да не налагат глоби до края на месец февруари 2017 г.
Повече информация можете да откриете тук.


02.02.2017г.

Считано от 03февруари 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.

Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 10 февруари 2017 г.

Вижте цялата информация тук


24.01.2017г.

На вниманието на българските превозвачи преминаващи през ГКПП на границите на Сърбия с Хърватия и Унгария

Преминаването на товарни автомобили през ГКПП “Батровци-Баяково” в посока излизане от Сърбия на границата между Сърбия и Хърватия е затруднено. Товарните автомобили изчакват средно по около 13 часа, за да преминат на хърватска територия, а за преминаването през ГКПП „Шид“ са необходими около 3 часа.
На границата между Република Сърбия и Унгария, на ГКПП „Келебия“, за преминаване на товарните автомобили са необходими средно около 4 часа.
Забавянето при преминаването на границите е поради засилени гранични и митнически проверки, както и поради натрупвания на снежни маси на територията на Хърватия.
Информация за актуалното състояние на пътищата и ГКПП може да откриете на интернет страницата на Автомобилния съюз на Сърбия: http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=210


19.01.2017г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че от 1 януари 2017 г., на основание чл. 36, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, удостоверенията за наличие или липса на задължения за данъци и осигурителни вноски ще се изискват по служебен път от органите по приходите по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че от 1 януари 2017 г., на основание чл. 36, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, информацията за наличие или липса на задължения за данъци и осигурителни вноски ще се изискват по служебен път от органите по приходите по реда на чл. 87, ал. 10 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“


11.01.2017г.

Считано от 11януари 2017 г.ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.

Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 20 януари 2017 г.


06.01.2017г.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Република Сърбия

Информираме Ви, че автомагистрала Ниш – Белград е затворена и в двете посоки, в района на пътен възел “Трупале”, поради големи снегонавявания. Част от движението е пренасочено към стария път през гр. Алексинац.
Повече информация за актуалното състояние на пътищата можете да откриете на на:http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=210


Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Република Латвия

Информираме Ви, че от 1 януари 2017 г . ще влязат в сила промени в Закона за пътните такси на Република Латвия.
Повече информация можете да откриете на https://lvvignette.eu/


 

05.01.2017г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, уведомява:
Г-жа Миглена Дренска, г-н Павел Юручки, г-н Стефан Митев за това, че на основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, че с настоящото писмо Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” започва производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 567, издадено на “ЕМИГЕЛ КАР” ЕООД.
От извършени проверки в информационната система „Прегледи“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в контролно-техническия пункт, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Александър фон Хумболт“ № 1 и на видеозаписите от извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност е установено извършването на множество нарушения.
Съгласно разпоредбата на чл. 148б, ал. 1, т. 5, предложение първо от ЗДвП и чл. 26, ал. 1, т. 5, предложение първо от Наредба № Н-32,  разрешението и списъкът към него се отнемат, когато в контролно-техническия пункт, е издаден документ, който удостоверява, че пътното превозно средство е технически изправно, без то да е представено  на преглед за проверка на техническата му изправност. С отнемането на разрешението се прекратяват правата, произтичащи от разрешението.
Съгласно разпоредбата на чл. 148б, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗДвП и чл. 26, ал. 1, т. 5, предложение второ от Наредба № Н-32,  разрешението и списъкът към него се отнемат, когато в контролно-техническия пункт, е издаден документ, който удостоверява, че пътното превозно средство е технически изправно, без да е извършен преглед. С отнемането на разрешението се прекратяват правата, произтичащи от разрешението.
На основание чл. 148, ал. 10, т. 4 от ЗДвП, за издаване на документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед, председателят на комисията, извършваща прегледите, се заличава от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Правен“ на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, стая 714 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 567 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, за заличаване на Павел Юручки от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа до информационната система по чл. 147, ал. 8 от Закона за движението по пътищата на Павел Юручки и Стефан Митев.


04.01.2017г.

Предупреждение за усложняване на метеорологичната обстановка в страната

            В края на работната седмица се очакват обилни снеговалежи в цялата страна. В тази връзка за да се осигурят нормални условия за работа на снегопочистващата техника и за да се запази животът и здравето на пътуващите от 5-ти до 7-ми януари при влошени метеорологични условия ще се спира движението на товарни автомобили над 12 т. по участъци от републиканските пътища.
Решението кои участъци и кога ще бъдат затворени ще се взимат от Междуведомствен щаб.
Препоръчва се на ръководителите на транспортни фирми да се съобразят с метеорологичните условия и по възможност да не предприемат пътувания, в дните с прогнози за обилен снеговалеж, силен вятър и ниски температури поради опасност от навявания и заледявания. На водачите на товарни автомобили и автобуси се припомня да тръгват на път само с подходящи гуми, заредени резервоари и батерии на телефона, да се движат със съобразена скорост и повишено внимание, спазвайки пътните знаци и указанията на контролните органи.
Информация за актуалната пътна обстановка може да се получава от безплатното мобилно приложение LIMA, интернет страницата на АПИ – www.api.bg, lima.api.bg и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз