28.12.2016г.

Компенсации

На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (обн., ДВ, бр. 51 от 7 юли 2015 г.)  и с оглед предоставената от общините информация съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от същата наредба е извършено преизчисление на заявената потребност от компенсации в категориите ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и деца до седем навършени години на база установените средни цени на абонаментните карти за страната, които за 2016 г. са следните:

 • за категория ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – 52,39 лв.;
 • за категория деца до седем навършени години – 27,57 лв.

Посочените цени са коригирани според категорията на съответната община за всички области в страната, с изключение на област София и Софийска, както следва:

Категория на общината

Пределна цена на карта за ветерани за 2016 г.

Пределна цена на карта за деца до седем навършени години за 2016 г.

1

62,87 лв.

33,08 лв.

2

55,01 лв.

28,95 лв.

3

49,77 лв.

26,19 лв.

4

44,53 лв.

23,43 лв.

5

41,91 лв.

22,06 лв.

Субсидии

В съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата е направена промяна в годишното разпределение на средствата за субсидиране на превозвачите по автомобилния транспорт по общини. Тази промяна е в рамките на определените в централния бюджет средства за субсидии за тази цел, като натрупаните излишъци са балансирани с недостига на средства по общини. Потребността от средства за субсидии по двата вида превози по постъпилите от общините справки за 2016 г. е в размер на 30 527 958 лв. общо за страната, а недостигът – 15 971 862 лв. В тази връзка формиралата се възможност за покриване на нетния финансов ефект за 2016 г., отчетен от общините в страната съгласно приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от същата наредба, е в размер на 48,89 на сто във вътрешноградските превози и 52 на сто по междуселищни автобусни линии.


14.12.2016г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Руската Федерация

Информираме Ви, че от 1 януари 2017 г . ще влезе в сила наредба № 301 за промени в Особеностите на извършване на международен автомобилен превоз на стоки от трети държави.

Повече информация можете да откриете на http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611180030

12.12.2016г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 567, издадено на “ЕМИГЕЛ КАР” ЕООД.
От извършени проверки в информационната система „Прегледи“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в контролно-техническия пункт, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Александър фон Хумболт“ № 1 и на видеозаписите от извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност е установено извършването на множество нарушения.
                Съгласно разпоредбата на чл. 148б, ал. 1, т. 5, предложение първо от ЗДвП и чл. 26, ал. 1, т. 5, предложение първо от Наредба № Н-32,  разрешението и списъкът към него се отнемат, когато в контролно-техническия пункт, е издаден документ, който удостоверява, че пътното превозно средство е технически изправно, без то да е представено  на преглед за проверка на техническата му изправност. С отнемането на разрешението се прекратяват правата, произтичащи от разрешението.
                Съгласно разпоредбата на чл. 148б, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗДвП и чл. 26, ал. 1, т. 5, предложение второ от Наредба № Н-32,  разрешението и списъкът към него се отнемат, когато в контролно-техническия пункт, е издаден документ, който удостоверява, че пътното превозно средство е технически изправно, без да е извършен преглед. С отнемането на разрешението се прекратяват правата, произтичащи от разрешението.
                На основание чл. 148, ал. 10, т. 4 от ЗДвП, за издаване на документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед, председателят на комисията, извършваща прегледите, се заличава от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП.
                Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Правен“ на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, стая 714 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок при установяване наличието на законовите основания ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 567 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, за заличаване на Павел Юручки от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа до информационната система по чл. 147, ал. 8 от Закона за движението по пътищата на Павел Юручки и Стефан Митев.


12.12.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 13 декември 2016 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. 
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:

1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.

Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 23 декември 2016 г. (петък). Превозвачи, които след този срок не са представили платежно нареждане за месечни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 02.12.2017 г.
Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2017 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 318  от 13 декември 2016 г. до 17:30 ч. на 23 декември 2016 г. (петък).

                        След тази дата разрешителни не се предоставят.

03.11.2016г.

Проект на Методика за изменение и допълнение на методиката за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

Вижте цялата информация тук


21.10.2016г.

Важно съобщение!Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Република Румъния

Във връзка с постъпило писмо от румънска страна Ви уведомяваме, че в периода 21 – 23 октомври 2016 г. ще бъдат проведени технически изпитания на Дунав мост Русе-Гюргево. Предвижда се процедурата да отнеме до 6 часа на ден и през това време движението по моста да бъде преустановявано.


На вниманието на българските превозвачи преминаващи през ГКПП Батровци-Баяково на границата между Сърбия и Хърватия

Преминаването на товарни автомобили през ГКПП “Батровци-Баяково” на границата между Сърбия и Хърватия е затруднено. Причината за това е засиления контрол на хърватските гранични органи, които се опитват да противодействат на нелегалната миграция в страната. Трафикът е затруднен допълнително и поради поставянето на нови кантари за товарните автомобили на хърватската част на ГКПП. Всички останали ГКПП, намиращи се на границата между Сърбия и Хърватия работят нормално.
Информация за актуалното състояние на пътищата и ГКПП може да откриете на интернет страницата на Автомобилния съюз на Сърбия:

http://amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=210


18.10.2016г.

EKMT 2017

ЗАПОВЕД № РД – 08 - 478 / 13.10.2016 г. относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.
Приложение 1
Приложение 2
Приложения 3 и 4


12.10.2016г.

Във връзка с предстоящото разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува списък на всички превозни средства с валидни сертификати за техническа изправност:

Списък на валидните издадени и заверени сертификати за техническа изправност на ППС


28.09.2016г.

МОЛБА ЗА ФИНАСОВА ПОМОЩ


УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ,

Ръководството на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” се обръща към всички контрагенти на изпълнителната агенция с молба за оказване на финансова помощ за подпомагане на лечението на детето на служител на агенцията.
Детенцето се е родило с малформации и се нуждае от операция в чужбина. Стойността на операцията е 30 000 евро, което е непосилна сума за семейството на държавен служител, затова изразяваме молба към всички физически и юридически лица, които имат възможност да помогнат за набиране на необходимите средства за операцията, да направят дарение по сметка:
 
Сметка в лева:
IBAN: BG40 CECB 9790 40G7 4487 00
BIC: CECBBGSF
Банка ЦКБ АД - Клон Варна
Титуляр на сметката: Александра Александрова Кръстянина

Благодарим за проявеното разбиране и оказаната помощ.
Ако са ви необходими документи за оправдаване на направеният разход или за друга информация, моля използвайте посоченият по-долу контакт.

 

Дамян Войновски
главен секретар
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

гр. София, 1000, ул. "Ген. Й. Гурко" 5
тел.: 02 / 9308810
email: dvoynovski@rta.government.bg


19.09.2016г.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Гърция
Общогръцката морска федерация е обявила общи стачни действия на моряците в периода от 06.00 ч. на 22 септември до 06.00 ч. на 24 септември 2016 г. Стачката ще обхване всички видове кораби, включително фериботния транспорт, които ще останат блокирани в пристанищата.

Повече информация можете да откриете на сайта на МВнР: http://www.mfa.bg/index.php?page=120&staticpage=findanembassy&posolstvo=46


14.09.2016г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ,
ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ

Във връзка с получено писмо от Посолството в Любляна относно необходимостта от данъчна регистрация при извършването на пътнически превози в или през Република Словения  публикуваме в приложението получената информация с уточнения.


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-1189/09.08.2016 г. на изпълнителния директор на агенцията, на основание чл. 56, т. 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити е анулиран резултатът на Петър Николаев Головчински от проведения практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.


12.09.2016г.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Република Азербайджан

Информираме Ви, че с цел увеличаване на ефективността на Международен транспортен коридор “север-юг”, намаляването на транспортните разходи и за улесняване на транзитния трафик започва изграждането на 8.3 км. железопътна линия между гара Астара (Република Азербайджан) и азербайджано-иранската граница, в връзка с постигнато споразумение между Република Азербайджан и Ислямска Република Иран за изграждането на железопътна връзка между двете страни.
Тъй като в момента няма железопътна връзка между Република Азербайджан, Ислямска Република Иран и Република Турция част от товарите преминават през Граничните контролно-пропускателни пунктове с товарни автомобили. За да бъде улеснен този процес, считано от 1 юни 2016 г. чуждите товарни автомобили, съчленените превозни средства, ремаркета и полуремаркета са освободени от заплащането на пътни и държавни такси за период от три години, съгласно приета Заповед от Министерски съвет на Република Азербайджан.
Повече информация относно условията за освобождаване от пътни и държавни такси можете да откриете на:
http://lta.gov.ge/doc/satvirto%20gadazidvebi/attachment/dadgenileba%20N275%20Ing..pdf


09.09.2016г.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Република Турция

Съгласно получена информация от Министерството на транспорта, морските въпроси и съобщенията на Република Турция Ви информираме, че седмицата от 10.09.16 г. до 18.09.16 е обявена за празнична и неработна в Република Турция. В тази връзка Ви уведомяваме, че в този период месечните ЕКМТ/CEMT разрешителни ще могат да бъдат предоставяни на превозвачите, както в централата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, така и в областните отдели на агенцията, но няма да бъдат активирани от турска страна в автоматичната им система на ГКПП.


22.08.2016г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява Огнян Пламенов Пеев, живущ в гр. София, ж.к. „Дружба 2“, че издаденият му дубликат на отнетото удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил Серия ВТ № 015763/26.02.2013 г. е нищожен, поради което следва незабавно да го върне в Областен отдел „Автомобилна администрация“ – София, гр. София, ул. „Витиня“ № 1.


12.08.2016г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Гърция

Информираме Ви, че в района на Аспропиргос, област Атина значително се е увеличил броят на нападения над товарни автомобили с българска регистрация. Нападенията се извършват с цел кражба на пари, документи и ценни вещи от кабините на товарните автомобили или кражби на част или целият товар. Освен това, сериозен риск представляват и зоните в близост до товарни пристанища в Гърция, където са концентрирани голям брой нелегални имигранти и бежанци, опитващи се да достигнат до Западна Европа. Затова е необходимо предварително осигуряване на място в охраняем паркинг, за пренощуване на водачът и товарният автомобил. Трябва да се избягва спирането в зоните около и в товарни пристанища и намиращите се в близост градове, а след спиране трябва да се проверяват местата даващи възможност за укриване в автомобила. С цел избягване забавянето при инциденти, е желателно водачите на товарни автомобили, да се снабдяват предварително с контактите на дипломатическото представителство на Република България.


15.07.2016г.

От 18 юли 2016 г. Интегрираната платформа за проверка на платен данък влиза в пълен работен режим на експлоатация по отношение на общините, които са заявили готовност и са се включили с пълната функционалност на системата.

1. Считано от посочената дата, за ППС, регистрирани в общините, които използват пълната функционалност на системата, до извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност ще се допускат само ППС, за които в системата има индикация, че за същото няма данъчно задължение.

Когато системата отчете, че за превозното средство има неплатен данък върху ППС, или липсват данни за това ППС, както и в случаи на липса на връзка с базата данни на конкретната община, системата ще изисква представяне на документ за платен пътен данък. В тези случаи превозното средство да се допуска до извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност, след представяне на документ за платен годишен данък за ППС със залепен стикер с уникален идентификационен код, който се валидира в системата чрез сканиране на документа.

2. За общините, които не са заявили пълна функционалност, системата ще изисква представяне на документ за платен данък, който следва да бъде сканиран. Като доказателство за платен пътен данък трябва да се изисква единствено документ, издаден по реда на чл. 60 от Закона за местните данъци и такси, който следва да се сканира. В случай на проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в контролно-техническия пункт, ако се установи, че е допуснато извършване на технически преглед с документ различен от документа издаден по реда на чл. 60 от ЗМДТ, ще бъде съставен Акт за установяване на административно нарушение за извършеното нарушение.

Списък на общините, в които е активирана пълната функционалност на Интеграционната платформа за автоматична проверка за данъчно задължение върху превозните средства при извършаване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС може да откриете тук.


30.06.2016г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява СТАЙКО ДИМИТРОВ СТАЙКОВ – председател на комисия, извършваща прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства в контролно-техническия пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС с Разрешение № 1231, намиращ се в гр. Айтос, УПИ VII, кв. 564 и ТОДОР ГЕОРГИЕВ КИРЯЗОВ – управител на „Сито груп“ ООД гр. Айтос, че със Заповед № РД-01-1016/31.05.2016 г. Стайко Димитров Стайков е заличен от Регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите  специалисти по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс – пред Административен съд – Бургас или пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.
На основание чл. 148, ал. 12 от Закона за движението по пътищата, оспорването на заповедта не спира изпълнението на същата.


На вниманието на областните управители: Предприемане на мерки за повишаване на сигурността в автогарите на територията на Република България.

Вижте цялата информация тук


На вниманието на притежателите на Удостоверение за регистрация за извършване на първо и второ психологически изследвания

Поради профилактика и актуализация на информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за поддържане на централизирана база данни за проведените психологически изследвания, дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност, достъпа до Регистъра на психологическите изследвания на водачите ще бъде временно спрян за времето от 17.00 часа на 01.07.2016 г. до 07.00 ч. на 04.07.2016 г.

В тази връзка Ви уведомяваме, че няма да бъде възможно извършването на психологически изследвания на 02.07.2016 и 03.07.2016 г.

13.06.2016г.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Република Сърбия
Във връзка с получена информация от посолството на Република Сърбия в София Ви информираме, че въз основа на Споразумение за определяне на ГКПП между Република Сърбия и Черна гора и Република Босна и Херцеговина за международен превоз на пътници и товари ще се използват следните ГКПП за международен сухопътен транспорт:
Република Босна и Херцеговина:

 • ГКПП Сремска Рача, ГКПП Бадовинци, ГКПП Мали Зворник (Нови Мост), ГКПП Котроман, ГКПП Увац, ГКПП Ваган.

За международен пътнически транспорт ще се използват следните ГКПП:

 • ГКПП Търбушница, ГКПП Любовия, ГКПП Байина Башта.

Между Република Сърбия и Черна гора ще се използват следните ГКПП за международен сухопътен транспорт:

 • ГКПП Ябука, ГКПП Гостун и ГКПП Шпиляни.

Посолството на Република Сърбия в София уведомява още, че товарните автомобили с чуждестранна регистрация могат да влизат в Република Сърбия от гр. Плевля (Черна гора) и да излизат през ГКПП Ваган към съседния ГКПП Устибар (Босна и Херцеговина).


10.06.2016г.

Във връзка с последните изменения на НАРЕДБА № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (Загл. доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Обн. - ДВ, бр. 46 от 06.06.2006 г.;посл. изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2016 г., Ви уведомяваме че:
1. Съгласно изискванията, посoчени в приложение №11 на наредбата, на сървъра на системата за психологически изследвания е конфигуриран NTP-сървър, с който да се синхронизира Програмният продукт на компютъризираната психологическа апаратура;
2. Адреса, на който се намира NTP-сървъра е 77.85.238.85. Достъпът може да се осъществи на порт 123.


03.06.2016г.

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е постъпила информация, че автомобилите BMW Серия 3, модел Е46, произведени в периода от месец май 1999 г. до месец август 2006 г., са засегнати от техническа кампания с извикване на собствениците в сервиз.
Причината за провеждане на кампанията е подмяна на предната пътническа въздушна възглавница, с цел да се предотвратят тежки наранявания на пътника в автомобила.
Кампанията е регистрирана в Европейската система за предупреждение за опасни стоки RAPEX, под номер А12/0760/13.
Установено е, че при продължително излагане във влажна среда, не може да бъде изключена вероятността от проникване на влага в газовия генератор на предната пътническа въздушна възглавница на посочените автомобили. В такъв случай, при задействане на въздушната възглавница, е възможно повишение във вътрешното налягане. В най-лошият сценарии, газовият генератор на предната пътническа въздушна възглавница може да се прокъса, което да доведе до нараняване на пътника в автомобила. До този момент не са настъпили такива случаи при автомобилите BMW.
За да се установи, че автомобилите са в добро техническо състояние, е възможно да се наложи подмяна на модула на предната пътническа въздушна възглавница. В тази връзка собствениците на автомобили BMW Серия 3, модел Е46, произведени в периода от месец май 1999 г. до месец август 2006 г. най-учтиво са помолени в близко бъдеще да си уговорят час с някой от следните BMW сервизи за извършване на необходимите проверки на предната пътническа въздушна възглавница:
- Ауто Бавария, София-Младост, 1766, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк София 5, тел.: +359-2-97665-00
- Ауто Бавария, София-Люлин, 1335, бул. Петър Дертлиев ПК47, тел. +359-2-92162-00
- М Кар, Пловдив, 4003, бул. Карловско шосе, тел.: +359-32-9069-96
- Варна Карс, Варна, 9023, бул. Владислав Варненчик 320, тел.: +359-52-7398-60
- Бова Кар, Бургас, 8000, ул. Проф. Я. Якимов 11, тел.: +359-56-8427-10
- ВиА Интеркар, Плевен, 5800, ж.к. Дружба 1, тел.: +359-64-8700-07
- Дару Кар АД, София, 1592, ж.к. Дружба, ул. Илия Бешков 2, тел.: +359-2-96016-23
- Русе Кар, Русе, 7000, бул. Трети март 56, тел.: +359-82-8211-11

Предпочитанията за времето на прием на автомобила, ще бъдат, доколкото е възможно, взети в предвид. Извършването на процедурата ще бъде безплатно.


02.06.2016г.

До кметовете на общини с преустановен трансфер на средства за компенсации за второ тримесечие на 2016 г., писмото е придружено със списък на общините със спрян трансфер на средства за компенсации за второто тримесечие на 2016 г. и образец на справка по Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата .

Писмо 07-00-00-348/02.06.2016 г.


Уважаеми клиенти,

Достъпът до системата за психологически изследвания е възстановен!


Уважаеми клиенти,

Поради възникнали технически проблеми, системата за психологически изследвания е временно недостъпна. В момента се работи по остраняването им. След възстановяване на достъпа до системата ще бъде публикувано ново съобщение на сайта.


27.05.2016г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Руската Федерация

Във връзка с заповед на Федералната пътна агенция на Руска Федерация № 521, която влиза в сила от 28 май 2016 г. Ви уведомяваме, че се налага временно ограничение на движението на превозни средства, извършващи превоз на тежки и извънгабаритни товари, по пътища с асфалтобетонно покритие. Ограничението се прилага от 10.00 до 22.00 ч при температури над 32°C и ще важи до 31 август 2016 г. Движението на засегнатите от забраната товарни автомобили се разрешава от 22.00 до 10.00 ч. Списък на пътищата, за които е в сила ограничението можете да откриете тук.


20.05.2016г.

Във връзка с извършването на строително-ремонтни дейности в сградата на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр. Шумен е възможно забавяне или затруднения в обслужването на граждани и извършваните административни услуги в отдела.


18.05.2016г.

ОБЯВА

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИААА), на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 13, ал. 1 и 5 и чл. 43 от Правилника за прилагане на ЗДС и заповед № РД-01-997/16.05.2016 г. обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижими имоти – публична (ПДС) и частна (ЧДС) държавна собственост, управлявани от ИААА. 

Вижте цялата информация тук

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява, че всички приложения към тръжната документация, необходими за подаване на заявление за участие в открития търг за отдаване под наем по реда на Закона за държавната собственост на части от недвижими имоти – публична  и частна държавна собственост, предоставени за управление на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, могат да бъдат изтеглени от ТУК.

Във връзка с открития със заповед № РД-01-997/16.05.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ търг за отдаване под наем по реда на Закона за държавната собственост на части от недвижими имоти – публична и частна държавна собственост, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява, че към заявлението за участие може да бъде представено заверено копие от лиценз за извършване на дейност като платежна институция – Приложение 2, както и нотариално заверени копия на свидетелствата за съдимост – Приложение 12.

Във връзка с открития търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти, предоставени на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, са зададени следните въпроси:

 1. Определената първоначална наемна цена от 1 900 лева, включва ли ДДС или това е стойност без ДДС.
 2. В случай, че това е наемна цена с включен ДДС, как следва да се формулира ценовото предложение – като месечна сума без ДДС или предложението трябва да се определи с ДДС.
 3. В случай, че бъде спазен приложение образец за ценово предложение и цената се формулира като месечна сума в лева без ДДС, моля да ни уведомите, допустимо ли е в образеца да добавим текст за месечна сума с ДДС.

Отговори:

 1. Посочената първоначална месечна цена е 1 900 (хиляда и деветстотин) лв., към която не се начислява ДДС.
 2. Ценовото предложение да бъде формулирано като месечна сума, към която не се начислява ДДС.
 3. Допустимо е да добавите текст за месечната сума с ДДС.


17.05.2016г.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Гърция
Във връзка с получена информация от дирекция „Консулски отношения”-МВнР Ви информираме, че поради извършване на строително-ремонтни дейности, от 16.05 до 18.05.2016 г. ще бъде затворен за движение прохода Темби, в частта от международния път Солун – Атина, между пътен възел Гиртони и пътен възел Стомио. В рамките на посочения период ще бъде забранено преминаването на МПС от всички категории, като забраната ще важи от 07:00 до 20:00 ч. Осигурени са алтернативни маршрути за пътуващите от Атина към Солун и обратно.
Повече информация можете да откриете на сайта на МВнР: http://www.mfa.bg/bg/events/63/2/4679/index.html


19.04.2016г.

Справка за предоставените чуждестранни разрешителни за международен превоз на пътници по държави, номера и вид за 2016 год. за нуждите на българските превозвачи

Вижте цялата информация тук


15.04.2016г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Република Узбекистан

Във връзка с въвеждането на електронни услуги за митническо обслужване в Република Узбекистан Ви информираме за въвеждането на унифициран портал за интерактивни държавни услуги www.mygov.uz, предоставящ възможност за подаване на документи до митническите власти в електронна форма, което значително облекчава осъществяването на митническите проверки и контрол при влизане в Република Узбекистан. Повече информация можете да откриете на сайта на Държавния митнически комитет на Узбекистан на: www.customs.uz
 

14.04.2016г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Руската Федерация

Във връзка с получена информация от Министерството на транспорта на Русия Ви уведомяваме, че от 15 април 2016 г. на територията на Руска Федерация влизат в сила промените в реда за работа на системата за събиране на такси от транспортните средства с тегло над 12 тона (системата “Платон”).
Новите маршрутни карти ще могат да оформят само регистрираните ползватели на системата “Платон”. От посочената дата ще бъдат отменени еднократните маршрутни карти, на които ще бъде установен 7-дневен срок на действие. Освен това от 15 април 2016 г. ще стане възможно подаването на заявка за получаване на право за работа в системата“Платон” в режим последващо плащане. Преминаването към ”отложено плащане” ще позволи на ползвателите да внасят таксата за изминалия километраж в рамките на месеца, следващ за разчетения.

Повече информация можете да откриете на: www.platon.ru


12.04.2016г.

Уведомяваме Ви, че на 13.04.2016 г. от 08:30 часа до 16:30 часа в ОО "АА" гр. Силистра няма да има ток, поради профилактика на електрическите съоръжения от „ЕНЕРГО-ПРО България“.


06.04.2016г.

Считано от 09.05.2016 г. резервация на еднократни разрешителни за международен превоз на товари ще може да се прави от превозвачите, само на автомобили вписани към списъка с превозни средства на съответния лиценз.


05.04.2016г.

Във връзка с непроведени на 31.03.2016 г. в гр. Видин изпити за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност, Ви уведомяваме, че кандидатите, които са били записани в съответните изпитни протоколи за гр. Видин, могат да се явят в избрана от тях сесия, без да заплащат нова изпитна такса и без да подават нови заявления за явяване на изпит.
Във връзка с гореизложеното, е необходимо да се свържат със служители на отдел ”Професионална компетентност“ на телефон 02/930-88-33.
Информация за предстоящи изпитни дати е публикувана в сектор Изпити/ Професионална компетентност/ Графици за изпити.


22.03.2016г.

ДО
Г-Н КОНСТАНТИНОС ПАЛАГАС

Относно: жалба срещу Заповед РД-14-149/21.01.2016 г.

Във връзка с постъпила в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” Ваша жалба с вх. № РД-14-149/1/21.01.2016 г.срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-149/21.01.2016 г. на началник областен отдел “Автомобилна администрация” гр. Благоевград, на основание чл. 98, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам, че жалбата е отхвърлена като неоснователна.


17.03.2016г.

Уведомяваме ви, че поради планов ремонт, извършван от ИВН България е възможно деловодството на Oбластен отдел "Автомобилна администрация" гр. Пазарджик да не работи в периода от 09 до 12 часа на 18.03.2016 г..


08.03.2016г.

На вниманието на българските превозвачи преминаващи през ГКПП Батровци-Баяково на границата между Сърбия и Хърватия

Преминаването на товарни автомобили през ГКПП “Батровци-Баяково” на границата между Сърбия и Хърватия е затруднено. Всички останали ГКПП намиращи се на границата между Сърбия и Хърватия работят нормално.
Информация за актуалното състояние на пътищата и ГКПП може да откриете на интернет страницата на Автомобилния съюз на Сърбия:
http://amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=210


Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Руската федерация

Във връзка с проведена среща на съветниците в областта на транспорта в Делегацията на ЕС в Москва Ви информираме че Русия е променила критерия си при определянето кога чуждестранните камиони трябва да използват двустранни или разрешителни за превоз за/от трета страна при транспорт на стоки до Русия. Място на товарене на стоките вече не е актуално, когато се касае за двустранни разрешителни. Вместо това е от значение произходът на стоката. Това е в резултат на въведения закон от 2014 г., който влиза в сила в началото на 2015 г. Според настоящите правила логистичните центрове в Източна Европа не могат да събират стоки от страни членки на ЕС и да ги транспортират до Русия с двустранни разрешителни. За тази транспортна операция се изисква вече разрешително за превоз за/от трета страна.


01.03.2016г.

„Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува Списък на междуселищните автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и/или гранични райони, за които се отпуска субсидия за 2016 г., съгласно чл. 52 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Обн. ДВ, бр. 51 от 7 юли 2015 г.).

Вижте цялата информация тук


29.02.2016г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува Заповед № РД-08-74/18.02.2016 г. относно утвърден образец на абонаментна карта на хартиен носител за пътуване по вътрешноградския и междуселищния транспорт на учениците, обучаващи се в дневна форма на обучение, студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение, и на лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса на социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс, съгласно приложението към настоящата заповед.

Вижте цялата информация тук


25.02.2016г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи

Във връзка с предстоящите празници през месеците март, април и май на 2016 г.  Ви информираме за работното време на резервационната система както следва:
Неработни дни за резервационната система ще бъдат:
- 03, 04, 05 март;
- 29 и 30 април;
- 02, 06, 07, 21, 23, 24 май.
Работни дни ще бъдат:
-12 март(събота) с работно време за резервационната система от 9:00 часа до 16:00 часа;
-14 май(събота) с работно време за резервационната система от 9:00 часа до 16:00 часа.
Направените резервации на:
- 02 март ще бъдат валидни до 24:00 часа на 07 март;
- 28 април ще бъдат валидни до 24:00 часа на 03 май;
- 05 май ще бъдат валидни до 24:00 часа на 09 май;
- 20 май ще бъдат валидни до 24:00 часа на 25 май.
При необходимост от промяна на работното време на резервационната система ще бъдете уведомени своевременно.


16.02.2016г.

В срок до 1 март 2016 г. всички общини, възложители на превози по автобусни линии от републиканската транспортна схема, да изпратят в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ справка за сключените договори с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската транспортна схема съгласно приложения образец :


12.02.2016г.

Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г.

Вижте цялата информация тук


Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Гърция


Генералното консулство на Република България в Солун, Ви информира, че към 10.00 ч. на 12.02.2016 г., протестиращите земеделски стопани ще блокират ГКПП и обекти от транспортната инфраструктура в Северна Гърция по график (http://www.mfa.bg/bg/events/6/1/4458/index.html ), със следните изменения:

 • Предвижда се проходът Темпи да бъде блокиран безсрочно от 12.00 ч. за всички МПС;
 • Старият път Солун-Кавала в района Неа Кердилия ще бъде блокиран от 12.00 ч. до 20.00 ч. Тази блокада, заедно с безсрочно блокирания от 20.01.2016 г. пътен възел”Неа Кердилия” на автомагистрала “Егнатия”, допълнително ще затрудни движението в Северна Гърция в направление изток-запад.

Възможно е в хода на насрочените за следобедните часове на 12.02.2016 г. протести в Атина да ескалира напрежението сред земеделските стопани, останали със своите машини на ГКПП и пътни участъци на територията на цялата страна, в резултат на което графикът на блокиране да бъде променен в посока увеличаване на периодите и разширяване на вида МПС, които няма да бъдат пропускани.


11.02.2016г.

Важно! На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Гърция

Във връзка с получена нота от гръцките власти, Ви информираме, че поради стачка на моряците в Гърция може да настъпи промяна или да бъдат отменени рейсовете на фериботите в страната, което ще засегне и търговски превозни средства.


04.02.2016г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи, пътуващи през Руската федерация

 • При използване на многостранни ЕKMT/CEMT разрешителни

При влизане на територията на Руската федерация, транспортните средства, които осъществяват превоз на товари с многостранни ЕKMT/CEMT разрешителни ще се допускат не по-рано от изтичане на един от следните периоди:

 • 24 часа - при извършване на превоз от териториите на държави граничещи с държави-членки на Евразийския икономически съюз (Русия, Беларус, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия);
 • 72 часа - при извършване на превоз от териториите на държави неграничещи с държавите-членки на Евразийския икономически съюз.

Изчисляването на периодите започва на излизане на транспортното средство от територията на Руската федерация със същото разрешително.
Многостранните ЕKMT/CEMT разрешителни трябва да се намират на борда на транспортното средство от момента на товарене до разтоварването и през цялото време, когато се извършва празен курс, който предхожда или следва пътуването с товар.

 • При използване на еднократни разрешителни

Преди влизане на територията на Руската федерация, разрешителното трябва да бъде попълнено в графите 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
На територията на Руската федерация превозвачите трябва да спазват законите, нормативни изисквания и административните разпоредби на Руската федерация, и в частност тези отнасящи се до автомобилния транспорт и движението по пътищата.

В случаите, когато разрешителното не е попълнено или е допусната грешка при попълване в горепосочените графи, то се счита за невалидно.


03.02.2016г.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава образец на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС (холограмен стикер) съгласно чл. 39 от Наредба № H-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. Образците можете да видите тук


26.01.2016г.

На вниманието на българските превозвачи

Във връзка с получена информация от агенция “Митници” Ви информираме, че от 08.00 часа на 27.01.2016 г. заплащането на пътни и винетни такси на ГКПП “Дунав мост”-Русе за товарни автомобили освен с дебитни и кредитни карти- VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика, ще бъде възможно и с небанкови карти- DKV.
Както и досега таксите ще се събират на МПС с чуждестранна регистрация в евро, а за тези с българска регистрация- в лева. Предстои същата организация за заплащане на пътните и винетни такси за товарни автомобили да бъде въведена и на другите ГКПП на територията на Република България.


21.01.2016г.

Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г.

Вижте цялата информация тук


15.01.2016г.

Изисквания към превозите на товари от Украйна за Казахстан през територията на Руската федерация

На 1 януари 2016 г. руският президент е подписал Указ "За мерките за гарантиране на икономическата сигурност и националните интереси на Руската федерация при осъществяване на международни транзитни превози на товари от територията на Украйна за територията на Република Казахстан през територията на Руската федерация", който е публикуван на официалния интернет портал за правна информация.
Съгласно документа международните транзитни автомобилни и железопътни превози на товари от Украйна за Казахстан през Руската федерация вече могат да се извършват само, когато ПС влиза в Русия от Беларус. Такива превози трябва да се осъществяват само с товарни помещения (вагони, контейнери, фургони и др.), които имат средства за идентификация (пломби), включително и такива, свързани с глобалната навигационна спътникова система ГЛОНАСС. Освен това е необходимо водачите на превозните средства да имат контролни талони.
При влизане в Русия на специално определени стационарни или мобилни пунктове на товарните помещения се поставят средствата за идентификация и водачите получават контролни талони. При напускане на руска територия на тези пунктове се снемат средствата за идентификация и се предават контролните талони. Контролните талони се считат за невалидни при нарушение от страна на водачите на ПС на реда за поставяне, снемане и използване на средствата за идентификация. Указът е подписан във връзка с факта, че от 1 януари 2016 г. Русия няма да прилага Договорът за зона за свободна търговия по отношение на Украйна.
Мерките ще се прилагат до 1 юли 2016 г.
Съгласно издаденото във връзка с указа постановление № 1/1.01.2016 г. на Руското правителство прилагането на средствата за идентификация за автомобилните превози се осигурява от Федералната служба по надзор в сферата на транспорта.

Списък на стационарни и мобилни пунктове и пунктове, разположени в железопътни гари, които се използват при осъществяване на автомобилни и железопътни превози на товари от Украйна за Казахстан през Руската федерация:

Руско-беларуска граница:
1. Стационарен контролно-пропускателен пункт "Красное" (km 456 на автомагистрала M-1 "Беларус");
2. Контролен пункт на железопътната гара Смоленск-Сортировоченый;
Руско-казахстанска граница:
3. Мобилен контролен пункт (km 132 на магистрала A-310);
4. Мобилен контролен пункт (km 180 магистрала A-300);
5. Контролен пункт на железопътната гара Озинки.


08.01.2016г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Република Ирак

Във връзка с получена информация от посолството на Република Ирак в София, Ви информираме, че при извършване на превоз на стоки чрез сухопътен транспорт от Република България за Република Ирак се препоръчва използването на северния иракски граничен пункт Фешкабор.


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз