18.12.2015г.

ВАЖНО!

Контингента от турски двустранни разрешителни за 2015 г. е пред изчерпване. В тази връзка да се следят наличностите на разрешителни в резервационната система, преди поемане на товари.


ВАЖНО!

Обръщаме внимание, че в съответствие с правилата за използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните краткосрочните разрешителни се предоставят САМО след попълване на датите им на валидност от ИА “Автомобилна администрация”.


16.12.2015г.

Считано от 16 декември 2015 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:

1. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута IBAN BIC(SWIFT) код
BGN BG03 UNCR 9660 3120607317 UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.

2. Печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.

Превозвачи на които са разпределени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 30 декември 2015 г. (сряда). Превозвачи, които след този срок не са представили платежно нареждане за месечни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.
Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 30.11.2016 г.

Предоставянето на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2016 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 321 от 16 декември 2015 г. до 17:30 ч. на 30 декември 2015 г. (сряда). След тази дата разрешителни не се предоставят.


14.12.2015г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи

Във връзка с предстоящите новогодишни празници, Ви информираме за работното време на резервационната система както следва:

- Неработни дни за резервационната система ще бъдат - 24, 25 и 26 декември 2015 г., както и 31.12.2015, 01.01 и 02.01.2016 г.
Направените резервации на 23.12.2015 г. ще са валидни до 24:00 часа на 27.12.2015 г., а направените резервации на 30.12.2015 г. ще са валидни до 24:00 часа на 03.01.2016 г.


На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Украйна

Движението на превозни средства и техните състави с натоварване на единична ос над 11 т., на двойна ос- над 16 т., на тройна ос - над 22 т. или с реална маса над 40 т. (за контейнеровози - натоварването на единична ос е над 11 т., на двойна ос - над 18 т., на тройна ос - над 24 т. или с реална маса над 44 т., а по поставените от Укравтодром и Державтоинспекция за маршрути - над 46 т.), се забранява в случай, че те превозват неделими товари по автомобилните пътища.

Забранява се движението на превозни средства с натоварване на осите над 7 т. или реална маса над 24 т. по автомобилните пътища от местно значение за общо ползване”.


09.12.2015г.

На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (обн., ДВ, бр. 51 от 7 юли 2015 г.)  и с оглед предоставената от общините информация съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от същата наредба е извършено преизчисление на заявената потребност от компенсации в категориите ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и деца до седем навършени години на база установените средни цени на абонаментните карти за страната, които за 2015 г. са следните:

 • за категория ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали - 51,51 лв.;
 • за категория деца до седем навършени години – 15,16 лв.

Посочените цени са коригирани според категорията на съответната община за всички области в страната, с изключение на област София и Софийска, както следва:

Категория на общината Пределна цена на карта за ветерани за 2015 г. Пределна цена на карта за деца до седем навършени години за 2015 г.
1 61,81 лв. 18,19 лв.
2 54,08 лв. 15,91 лв.
3 48,93 лв. 14,40 лв.
4 43,78 лв. 12,88 лв.
5 41,21 лв. 12,13 лв.

04.12.2015г.

Стартира провеждането на функционален анализ на администрацията на ИА "Автомобилна администрация

В изпълнение на проект с наименование "Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на 26.11.2015 г. бе сключен договор между Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД. 
Предметът на договора включва изпълнението на две основни дейности:

 • Дейност 1. Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
 • Дейност 2. Разработване на информационна стратегия  за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация.

Дейността по функционален анализ се изпълнява от експертен екип, съставен от служители на ИА „Автомобилна администрация“ и експерти на външния изпълнител. 
Провеждането на функционалния анализ ще премине през три основни под-дейности:

 • Планиране и подготовка на функционалния анализ;
 • Провеждане на функционалния анализ;
 • Приключване на функционалния анализ.
Крайният срок за изпълнение на дейностите в обхвата на договора е 27.12.2015 г.


03.12.2015г.

Във връзка с предложения на началниците на областни отдели на ИА „Автомобилна администрация“ и на основание т. 1.2, Раздел III, подточка 1 от Методиката за условията и реда за провеждане на изпити за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удостоверения за консултант по безопасността при превоза на опасни товари, е определена допълнителна дата за провеждане на изпит за водачи на МПС за превоз на опасни товари – 22.12.2015 г.

Краен срок за подаване на списъци и заявления за явяване на изпита в областните отдели на ИААА - 15.12.2015 г. вкл. до 14.00 часа.


30.11.2015г.

Словакия въвежда електронни винетки за леките автомобили

В ИА “Автомобилна администрация” постъпи информация от Посолството на Република България в Братислава, че съгласно съобщение на Националното магистрално дружество на Словашката Република, считано от 1 януари 2016 г. Словакия, подобно на Унгария, въвежда електронни винетки за леките автомобили.

Винетките важат за магистралите и първокласните пътища като цените се запазват:

10-дневна – 10 евро;

30-дневна – 14 евро;

Годишна – 50 евро.

Електронните винетки могат да се закупят от автомати на границата или в бензиностанциите или в интернет на адрес: www.eZnamka.sk.

19.11.2015г.

„Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомява Десислава Дечева Дечева и Красимир Трендафилов Димитров – технически специалисти, включени в списъка към Разрешение № 1098 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС в контролно-технически пункт, находящ се в гр. Бургас, кв. „Победа“, Промишлена зона, ПИ-47, издадено на „Ауто микс 2010“ ООД, че със Заповед № РД-01-566/27.10.2015 г. на изпълнителния директор на агенцията образуваното производство за отнемане на разрешението е спряно на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс до приключване на съдебното производство по гражданско дело № 5686 по описа на Бургаски районен съд за 2015 г., XV състав с влязъл в сила съдебен акт.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд – Бургас.“


18.11.2015г.

Важно съобщение!
ЕКМТ/СЕМТ 2016 г.

Приложение № 2 на електронен носител да бъде във в формат Word (.doc или .docx).

12.11.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Гърция през ГКПП Кулата-Промахон

Във връзка с появила се информация на 5 ноември 2015 г. за опашки на ГКПП ”Кулата-Промахон” е получена информация за изграждане от гръцка страна на кантар за товарни автомобили. Очаква се изграждането да продължи около месец и половина.


11.11.2015г.

EKMT 2016

ЗАПОВЕД № РД – 08 - 577 / 11.11.2015 г. относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложения 3 и 4


09.11.2015г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Република Словения

Правителството на Република Словения уведоми Европейската Комисия за въвеждане на временно изключение от прилагането на правилата за управление на водачите (съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета) поради кризата с бежанците. Изключението е само за водачи на автобуси превозващи бежанци и ще важи 30 дни (17 октомври-17 ноември 2015 г.).
Словенската полиция организира транспортирането на бежанците. Полицията предоставя на водачите специално разрешително за превоз при извънредни обстоятелства. Водачът трябва да го представя в случай на проверка и в други страни членки за период от 28 дни.
Максималния период за управление (чл.6 от Регламент (ЕО) № 561/2006) може да бъде увеличен на 12 часа. Във същото време водачите трябва да се съобразяват с разпоредбите за почивки (чл.7 от Регламент (ЕО) № 561/2006).
Дневната почивка (чл.8 от Регламент (ЕО) № 561/2006) може да бъде намалена до 7 часа.
Компенсацията, отнасяща се до намалената дневна почивка трябва да бъде използвана преди края на четвъртата седмица (чл.8 от Регламент (ЕО) № 561/2006).


06.11.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през ГКПП Дунав мост-Русе

По получена информация от Агенция ”Митници”, във връзка прецизирането на работата и ускоряването на обработката на автомобилния трафик от 01.11.2015 г., заплащането на пътни и винетни такси на ГКПП Дунав мост-Русе ще бъде възможно да се извършва по безкасов път-с терминали ПОС.
От 01.12.2015 г. задължително ще се извършва безкасово, като водачите на товарните ППС трябва задължително да притежават кредитни или дебитни карти издадени от банкови институции регистрирани в Република България или в чужбина.
Подобна организация за заплащане на пътни и винетни такси е предвидено да бъде въведена и на ГКПП Лесово, ГКПП Калотина и ГКПП Кулата.


02.11.2015г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Република Словения

По получена информация от Посолството на Република България в гр. Любляна, във връзка с настъпването на зимните месеци и на основание чл. 29 от Закона за движение по пътищата на Република Словения, от 15 ноември до 15 март на следващата година всички моторни превозни средства и ремаркета, трябва да бъдат оборудвани с необходимата зимна екипировка.
Превозните средства и ремаркета, които не са били приведени в предписания вид и състояние, пречат на движението по пътищата и ще бъдат отстранявани незабавно. На водачите ще бъде налагана и парична глоба, която следва да бъде заплатена преди пътуването да продължи.


На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Гърция, използващи фериботен транспорт

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” Ви информира за нарушаване на фериботния транспорт в Гърция поради стачка предвидена за 2 ноември от 6.00ч. (за 48 часа, като е възможно удължаване на стачката) и на 12 ноември от 00.01ч. (за 24 часа). Стачката обхваща всички търговски кораби.


23.10.2015г.

Във връзка с предстоящото разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува списък на всички превозни средства с валидни сертификати за техническа изправност:

Списък на валидните издадени и заверени сертификати за техническа изправност на ППС


20.10.2015г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ДЖИОЛАЙНЪР ТРЪКИНГ” ЕООД, с адрес гр. Хасково 6300, ул. „Лестър“ № 3 В, ет. 4, ап. 50:
След направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвачът „ДЖИОЛАЙНЪР ТРЪКИНГ” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 във връзка с ал. 4 и 5 от Закона за автомобилните превози, както и  на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Зaкона за автомобилните превози.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по-горе срок на документи, удостоверяващи, че „ДЖИОЛАЙНЪР ТРЪКИНГ” ЕООД отговаря на изискванията за професионална компетентност и добра репутация, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 11664.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ВЛАСТАРАС” ЕООД, с адрес гр. Благоевград 2700, ул. “Илинден” № 5, ет. Партер, офис 3 за следното:
С доклад, изх. № 11-08-6473/ от 12.08.2015 г., началникът на Областен отдел “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „ВЛАСТАРАС“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 3019 да бъдат прекратени и респективно заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността да бъдат отнети. След направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е устaновено, че превозвачът „ВЛАСТАРАС” ЕООД не отговаря на изискването за финансова стабилност, уредено в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози и чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11).
С оглед констатираното несъответствие на превозвача с изискванията чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози, на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози е издадена заповед № РД-14-924/24.04.2015 г., връчена на представител на превозвача на 24.04.2015 г., с която на “ВЛАСТАРАС“ ЕООД е приложена принудителна административна мярка - временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца. В рамките на определения тримесечен срок, превозвачът не е предприел действия по отстраняване на несъответствията с изискванията на закона.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11  е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари, следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по-горе срок на документи, удостоверяващи, че “ВЛАСТАРАС“ ЕООД отговаря на изискването на на чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози и на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3019.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “СУКАС ТРАНС” ЕООД, с адрес гр. Сандански 2800, ул. “Панайот Волов” № 8 за следното:
С доклад, изх. № 11-08-5582/1 от 03.08.2015 г., началникът на областен отдел “Автомобилна администрация” – гр. Благоевград е посочил, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвачът не е трайно и действително установен на територията на Република България. Превозвачът не е представил необходимата декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България, с която да удостовери, че разполага с експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства, пуснати в движение в съответствие със законодателството на Република България. По този начин превозвачът не отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (Регламент 1071/2009 г.) и на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
С оглед констатираното несъответствие на превозвача с изисквнето на чл. 5, от Регламент № 1071/2009 г., на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106, ал. 1, т. 6, буква „в“ и ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, е издадена заповед № РД - 14-30/12.01.2015 г., с която на „СУКАС ТРАНС“ ЕООД е приложена принудителна административна мярка - временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца. Тъй като на адреса за кореспонденция не е открит представител на превозвача, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, на 09.02.2015 г. на интернет страницата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е публикувано съобщение за издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка. В рамките на определения тримесечен срок, превозвачът не е предприел действия по отстраняване на несъответствията с изискванията на закона.
В рамките на определения тримесечен срок, превозвачът не е предприел действия по отстраняване на несъответствията с изискванията на закона.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
            Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по-горе срок на документи, удостоверяващи, че “СУКАС ТРАНС“ ЕООД отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г.  за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4186.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ДЖИ. СИ. ТРАНС” ЕООД, с адрес гр. Петрич 2850, ул. “цар Борис III” № 32 A за следното:
С доклад, рег. № 11-08-6462/12.08.2015 г., началникът на Областен отдел “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „ДЖИ. СИ. ТРАНС“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 11909 да бъдат прекратени и респективно заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността да бъдат отнети. След направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е устaновено, че превозвачът „ДЖИ. СИ. ТРАНС” ЕООД не отговаря на изискването за финансова стабилност, уредено в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози и чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11).
С оглед констатираното несъответствие на превозвача с изискванията чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози, на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози е издадена заповед № РД-14-978/05.05.2015 г., връчена на представител на превозвача на 05.05.2015 г., с която на „ДЖИ. СИ. ТРАНС“ ЕООД е приложена принудителна административна мярка - временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца. В рамките на определения тримесечен срок, превозвачът не е предприел действия по отстраняване на несъответствията с изискванията на закона.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11  е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари, следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по-горе срок на документи, удостоверяващи, че “ДЖИ. СИ. ТРАНС“ ЕООД отговаря на изискването на на чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози и на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 11909.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “КОРФУ ТРАНС” ЕООД, с адрес гр. Благоевград 2700, ул. “Тодор Александров” № 47, ет. 3 за следното:
С доклад, рег. № 11-08-6469/12.08.2015 г., началникът на Областен отдел “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „КОРФУ ТРАНС“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 9314 да бъдат прекратени и респективно заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността да бъдат отнети. След направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е устaновено, че превозвачът „КОРФУ ТРАНС” ЕООД не отговаря на изискването за финансова стабилност, уредено в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози и чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11).
С оглед констатираното несъответствие на превозвача с изискванията чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози, на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози е издадена заповед № РД-14-764/07.04.2015 г., връчена на представител на превозвача на 09.04.2015 г., с която на „КОРФУ ТРАНС“ ЕООД е приложена принудителна административна мярка - временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца. В рамките на определения тримесечен срок, превозвачът не е предприел действия по отстраняване на несъответствията с изискванията на закона.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11  е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари, следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по-горе срок на документи, удостоверяващи, че “КОРФУ ТРАНС“ ЕООД отговаря на изискването на на чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози и на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 9314.

16.10.2015г.

Ръководството на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” се обръща с молба за оказване на финансова помощ за лечение на Иван Палейков - инспектор при областен отдел "Автомобилна администрация" - гр.  Пазарджик.
Служителят претърпя тежък здравословен проблем. Извършената медицинска интервенция и последвалите рехабилитация и медикаментозно лечение изискват средства непосилни за държавният служител.
Необходими са 3200 лв. за обезпечаване на извършените процедури и продължаване на лечението, затова изразяваме молба към колеги, физически и юридически лица, които имат възможност, да помогнат за набиране на необходимите средства за лечение, като направят дарение по сметка:
разп. сметка  №0000000000268469
IBAN: BG55STSA93000000268469
BIC код STSABGSF
Банка ДСК
Титуляр на сметката: Иван Любенов Палейков

Благодарим за проявения интерес и оказаната помощ!


08.10.2015г.

Важно съобщение! Указания за фирми, непредставили документи за финансова стабилност или представили такива с констатирани пропуски и нередности

Във връзка с изпратени писма за започване на производство за прекратяване на правата, произтичащи от издаден лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, Ви информираме, че съгласно Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България е необходимо всяка фирма ежегодно да представя справка за финансова стабилност с приложени към нея :

 • удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 от ДОПК, издадено от НАП;
 • годишен финансов отчет заверен от регистриран одитор и/или банкова гаранция, и/или застрахователна полица.

  Фирмите, непредставили справки за финансова стабилност, следва в тримесечен срок да подадат горепосочените документи в областните отдели на ИААА.
  Фирмите, подали справки за финансова стабилност, но с констатирани нарушения и несъответствия е необходимо да отстранят пропуските в тримесечен срок.

  Адрес за контакти с отдел "Лицензи": licenses@rta.government.bg

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “КАРТОЖАБЕНЕ ТРАНС” ЕООД, с адрес гр. 5800, гр. Плевен,  ул. “Христо Ботев” № 120, вх. Б, ет. 1, ап. 1 за следното:
Уведомявам Ви, че документите по горепосоченото заявление за  доказване на финансова стабилност на  лиценз на Общността за международен превоз на товари на „КАРТОЖАБЕНЕ ТРАНС“ ЕООД   са приети и обработени.
При извършена проверка е констатирано, че превозвачът разполага с 2 броя заверени копия на притежавания от него лиценз на Общността № 2773, а автомобилите с българска регистрация, с които извършва своята дейност, е 1 брой.
От гореизложеното следва, че е налице предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл.11, ал.2 от Закона за автомобилните превози, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на автомобилите с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценза на Общността.
При непредставяне в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящето съобщение, на документи, удостоверяващи съответствието между броя превозни средства, с които „КАРТОЖАБЕНЕ ТРАНС“ ЕООД  разполага за осъществяване на своята транспортна дейност и броя на копията на издадения на превозвача лиценз, ще бъде издадена заповед за отнемане на съответния брой заверени копия на лиценз на Общността № 2773, съгласно чл.11, ал.2 от Закона за автомобилните превози.


06.10.2015г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ПЕТЪР ВАЧКОВ 2” ЕООД, с адрес 7000, гр. Русе,  бул. “Липник” № 110, вх. Е, ет. 5 за следното:
Уведомявам Ви, че документите по горепосоченото заявление за  доказване на финансова стабилност на  лиценз на Общността за международен превоз на товари на „ПЕТЪР ВАЧКОВ 2“ ЕООД   са приети и обработени.
При извършена проверка е констатирано, че превозвачът разполага с 9 броя заверени копия на притежавания от него лиценз на Общността № 6520, а автомобилите с българска регистрация, с които извършва своята дейност, е 8 броя.
От гореизложеното следва, че е налице предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл.11, ал.2 от Закона за автомобилните превози, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на автомобилите с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценза на Общността.
При непредставяне в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящето съобщение, на документи, удостоверяващи съответствието между броя превозни средства, с които „ПЕТЪР ВАЧКОВ 2“ ЕООД  разполага за осъществяване на своята транспортна дейност и броя на копията на издадения на превозвача лиценз, ще бъде издадена заповед за отнемане на съответния брой заверени копия на лиценз на Общността № 6520, съгласно чл.11, ал.2 от Закона за автомобилните превози.


05.10.2015г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “AНОДОС ТРЕЙД” ЕООД, с адрес гр. Сандански 2800, ул. „Македония“ № 63:
С доклад, рег. № 11-08-5583/1 от 03.08.2015 г., началникът на областен отдел “Автомобилна администрация” – гр. Благоевград е посочил, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвачът не е трайно и действително установен на територията на Република България, тъй като на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства, пуснати в движение в съответствие със законодателството на Република България. По този начин превозвачът не отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 и на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
С оглед констатираното несъответствие на превозвача с изисквнето на чл. 5, от Регламент № 1071/2009 г., на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106, ал. 1, т. 6, буква „в“ и ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, е издадена заповед № РД - 14-394/23.02.2015 г., с която на “АНОДОС ТРЕЙД“ ЕООД е приложена принудителна административна мярка - временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца. Тъй като на адреса за кореспонденция не е открит представител на превозвача, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, на 06.04.2015 г. на интернет страницата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е публикувано съобщение за издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка. В рамките на определения тримесечен срок, превозвачът не е предприел действия по отстраняване на несъответствията с изискванията на закона.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
            Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по-горе срок на документи, удостоверяващи, че “АНОДОС ТРЕЙД“ ЕООД отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 6910.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “НИКЕА ТРАНС” ООД, с адрес гр. Петрич 2850, ул. „Оборище“ № 6, ет. 1:
С доклад, рег. № 11-08-5574/1 от 03.08.2015 г., началникът на областен отдел “Автомобилна администрация” – гр. Благоевград е посочил, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвачът не е трайно и действително установен на територията на Република България, тъй като на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства, пуснати в движение в съответствие със законодателството на Република България. По този начин превозвачът не отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 и на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
С оглед констатираното несъответствие на превозвача с изисквнето на чл. 5, от Регламент № 1071/2009 г., на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106, ал. 1, т. 6, буква „в“ и ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, е издадена заповед № РД - 14-384/20.02.2015 г., с която на “НИКЕА ТРАНС“ ООД е приложена принудителна административна мярка - временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца. Тъй като на адреса за кореспонденция не е открит представител на превозвача, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, на 05.03.2015 г. на интернет страницата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е публикувано съобщение за издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка. В рамките на определения тримесечен срок, превозвачът не е предприел действия по отстраняване на несъответствията с изискванията на закона.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
            Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по-горе срок на документи, удостоверяващи, че “НИКЕА ТРАНС“ ЕООД отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 2410.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЛУИС ТРАНС I” EООД, с адрес гр. Сандански 2800, ул. „Скопие“ № 1:
С доклад, рег. № 11-08-5438/1 от 03.08.2015 г., началникът на областен отдел “Автомобилна администрация” – гр. Благоевград е посочил, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвачът не е трайно и действително установен на територията на Република България, тъй като на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства, пуснати в движение в съответствие със законодателството на Република България. По този начин превозвачът не отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 и на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
С оглед констатираното несъответствие на превозвача с изисквнето на чл. 5, от Регламент № 1071/2009 г., на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106, ал. 1, т. 6, буква „в“ и ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, е издадена заповед № РД - 14-27/12.01.2015 г., с която на “ЛУИС ТРАНС I“ EООД е приложена принудителна административна мярка - временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца. Тъй като на адреса за кореспонденция не е открит представител на превозвача, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, на 09.02.2015 г. на интернет страницата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е публикувано съобщение за издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка. В рамките на определения тримесечен срок, превозвачът не е предприел действия по отстраняване на несъответствията с изискванията на закона.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
            Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по-горе срок на документи, удостоверяващи, че “ЛУИС ТРАНС I“ ЕООД отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3972.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “СИМЕОН ТРАНС” EООД, с адрес гр. Благоевград 2700, ул. „Сергей Румянцев“ № 11:
С доклад, рег. № 11-08-5575/1 от 03.08.2015 г., началникът на областен отдел “Автомобилна администрация” – гр. Благоевград е посочил, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвачът не е трайно и действително установен на територията на Република България, тъй като на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства, пуснати в движение в съответствие със законодателството на Република България. По този начин превозвачът не отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 и на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
С оглед констатираното несъответствие на превозвача с изисквнето на чл. 5, от Регламент № 1071/2009 г., на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106, ал. 1, т. 6, буква „в“ и ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, е издадена заповед № РД - 14-193/27.01.2015 г., с която на “СИМЕОН ТРАНС“ ЕООД е приложена принудителна административна мярка - временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца. Тъй като на адреса за кореспонденция не е открит представител на превозвача, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, на 09.02.2015 г. на интернет страницата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е публикувано съобщение за издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка. В рамките на определения тримесечен срок, превозвачът не е предприел действия по отстраняване на несъответствията с изискванията на закона.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
            Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по-горе срок на документи, удостоверяващи, че “СИМЕОН ТРАНС“ ЕООД отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 5017.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЦС - ДИРЕКТ” ООД, с адрес гр. София 1408, ул. „Дедеагач,“ бл. 60, вх. А, ап. 99:
С доклад, рег. № 11-29-1701/1 от 26.08.2015 г., началникът на областен отдел “Автомобилна администрация” – гр. София е посочил, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвачът не е трайно и действително установен на територията на Република България, тъй като на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства, пуснати в движение в съответствие със законодателството на Република България. По този начин превозвачът не отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 и на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
С оглед констатираното несъответствие на превозвача с изисквнето на чл. 5, от Регламент № 1071/2009 г., на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106, ал. 1, т. 6, буква „в“ и ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, е издадена заповед № РД - 14-455/26.02.2015 г., с която на “ЦС - ДИРЕКТ“ ООД е приложена принудителна административна мярка - временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца. Тъй като на адреса за кореспонденция не е открит представител на превозвача, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, на 14.04.2015 г. на интернет страницата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е публикувано съобщение за издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка. В рамките на определения тримесечен срок, превозвачът не е предприел действия по отстраняване на несъответствията с изискванията на закона.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
            Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по-горе срок на документи, удостоверяващи, че “ЦС - ДИРЕКТ“ ООД отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 10621.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ТЕДИ - 85” ЕООД, с адрес гр. Варна 9000, ул. „Ген. Сколебев“ № 8, офис 1:
С доклад, рег. № 11-19-6360/4/19.08.2015 г., началникът на Областен отдел “Автомобилна администрация” – Варна е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „ТЕДИ - 85“ ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 7226 да бъдат прекратени. След направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е устaновено, че превозвачът „ТЕДИ - 85” ЕООД не отговаря на изискването за финансова стабилност, уредено в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози и чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11).
С оглед констатираното несъответствие на превозвача с изискванията чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози и чл. 6 от Наредба № 11, на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ и ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози е издадена заповед № РД-14-586/19.03.2015 г., с която е приложена принудителна административна мярка - временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца. Тъй като на адреса за кореспонденция не е открит представител на превозвача, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, на 27.04.2015 г. на интернет страницата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е публикувано съобщение за издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка.  В рамките на определения тримесечен срок, превозвачът не е предприел действия по отстраняване на несъответствията с изискванията на закона.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11  е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари, следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по-горе срок на документи, удостоверяващи, че “ТЕДИ - 85“ ЕООД отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози и на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 7226.

30.09.2015г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ВЕНРАД” ЕООД, с адрес гр. 6000, гр. Стара Загора,  бул. “Никола Петков” № 54, за следното:
Уведомявам Ви, че документите по горепосоченото заявление за  доказване на финансова стабилност на  лиценз на Общността за международен превоз на товари на „ВЕНРАД“ ЕООД   са приети и обработени.
При извършена проверка е констатирано, че превозвачът разполага с 2 броя заверени копия на притежавания от него лиценз на Общността № 2065, а автомобилите с българска регистрация, с които извършва своята дейност, е 1 брой.
От гореизложеното следва, че е налице предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл.11, ал.2 от Закона за автомобилните превози, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на автомобилите с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценза на Общността.
При непредставяне в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящето съобщение, на документи, удостоверяващи съответствието между броя превозни средства, с които „ВЕНРАД“ ЕООД  разполага за осъществяване на своята транспортна дейност и броя на копията на издадения на превозвача лиценз, ще бъде издадена заповед за отнемане на съответния брой заверени копия на лиценз на Общността № 2065, съгласно чл.11, ал.2 от Закона за автомобилните превози.


25.09.2015г.

На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Словения

Във връзка с получена нотификация от словенските власти съгласно Регламент 2679/98 относно облекчаване и отмяна на ограниченията за движение по границата с Хърватска Ви информираме, че ограничението за пресичане на границата между Словения и Хърватия на път R2-420, Брезице (Brezice) - Ригонце (Rigonce) е отменена от 22 септември 2015 г. Подробна информация за трафика в Словения можете да намерите на http://www.promet.si/


24.09.2015г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи пътуващи през Сърбия

По данни от Посолството на Република България в Белград, тази сутрин на ГКПП “Батровци – Баяково” е преустановено преминаването на пътнически и товарни автомобили. В сила е и забрана за внос и транзитното преминаване на каквито и да било стоки с произход Хърватия, независимо от собственика, дистрибутора или превозвача. Ограниченията важат за всички сръбски ГКПП, включително границата с България. Подробна информация можете да намерите на: http://www.mfa.bg/bg/events/63/2/4136/index.html


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “РНТ ТРАНС” ЕООД, с адрес гр. Разград, ж.к. „Орел“, Кооперативен пазар № 21, за следното:
Уведомявам Ви, че документите на посоченото заявление за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата към лиценза на Общността за международен превоз на товари №  10742 са обработени и лицето Шенай Кадир Ебазер е освободено от длъжността ръководител транспорт на управляваното от Вас дружество на основание на приложената към документите заповед за прекратяване на трудовото правоотношение.
От проверка в системата за професионално компетентни лица при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се установи, че назначеното от  Вас лице на длъжност ръководител на транспортната дейност Сергей Росенов Станчев  ЕГН 7403075187,  участва на същата длъжност  в други две фирми и участието му в трета фирма е в нарушение на изискването на чл.5 б ал. 2 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
От гореизложеното следва, че е налице предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл. 14, ал.2 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари, като в 30-дневен срок от получаване на настоящото писмо следва да представите документи, удостоверяващи, че фирмата отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2  Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в 30-дневния срок на посочените документи, считано от датата на получаване на настоящето писмо ще бъде открита процедура за прекратяване на правата произтичащи от издадения Ви лиценз на основание на чл. 11, т. 1, „б“ от Закона за автомобилните превози.


17.09.2015г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ДЖИ ЕНД БИ ТРАНС” ЕООД, с адрес 1606, гр. София, ул. “Феликс Каниц” № 1, за следното:
            При проверка на документите по заявление за издаване на лиценз на Общността за международен превоз на товари се установи, че превозвачът не отговаря на изискването за финансова стабилност, тъй като от представеното удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК е видно че дружеството има задължения.
            В 30 - дневен срок от получаване на настоящото уведомление следва да представите необходимите документи с отстранени пропуски в съответния Областен отдел на „Автомобилна администрация“, след което същите ще бъдат обработени.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ ” СД, с адрес 6000, гр. Стара Загора, ул. “Поп Минчо Кънчев” № 187, за следното:
Документите по заявление № 30-13-30-1549 / 27.03.2015г. за доказване на финансова стабилност на "АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ" СД, с лиценз на Общността  № 8114 за международен превоз на товари са приети  и обработени.
При въвеждане на данните за автомобилите в регистъра на превозните средства
е установено несъответствие между броя на автомобилите, които превозвача представя за осъществяване на  превозната си дейност  (11)  и броя на издадените заверени копия   (15).
От гореизложеното следва, че е налице предпоставка за прилагане на чл.11, ал.2 от Закона за автомобилните превози, съгласно която ако броят на заверените копия към притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на автомобилите с българска регистрация с които превозвачът извършва дейността си министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценза на Общността.
При непредставяне в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящето съобщение на документи, удостоверяващи съответствието между броя на превозните средства, с които "АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ" СД разполага за осъществяване на своята транспортна дейност, и броя на притежаваните заверени копия  към издадения лиценз, ще бъде издадена заповед за отнемане на съответния брой заверени копия към лиценз на Общността № 8114, съгласно чл.11, ал.2 от Закона за автомобилните превози.


16.09.2015г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ПОПОВ” ООД, с адрес гр. Бургас, ул.“Цар Иван Шишман“ № 41, ЕТ.5, за следното:
Документите по заявление № 30-13-09-1095 / 05.03.2015г. за доказване на финансова стабилност на "ПОПОВ" ООД, с лиценз на Общността № 11783 за международен превоз на товари са приети  и обработени.
При въвеждане на данните за автомобилите в регистъра на превозните средства
е установено, че по регистрация автомобили с  ДК №№ А1848КН и А8805КА са с категория N1 и съгласно законовите изисквания не подлежат на лицензиране, освен ако с тях се извършват  превози, за които по силата на международни договори по които Република България е страна, се изисква разрешително. За включване на тези автомобили  в регистъра на ИААА  (респ. в лиценза) е необходимо да се предоставят две от оставащите заверените копия, на които да се нанесат съответните данни.
Понастоящем съществува несъответствие между броя на автомобилите - 5 и броя на заверените копия – 8.
От гореизложеното следва, че е налице предпоставка за прилагане на чл.11, ал.2 от Закона за автомобилните превози, съгласно която ако броят на заверените копия към притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на автомобилите с българска регистрация с които превозвачът извършва дейността си министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценза на Общността.
При непредставяне в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящето съобщение на документи, удостоверяващи съответствието между броя на превозните средства, с които „ПОПОВ“ ООД разполага за осъществяване на своята транспортна дейност, и броя на притежаваните заверени копия  към издадения лиценз, ще бъде издадена заповед за отнемане на съответния брой заверени копия към лиценз на Общността № 11783, съгласно чл.11, ал.2 от Закона за автомобилните превози.


15.09.2015г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЕКСПОРТ ИМПОРТ 2011” ЕООД, с адрес гр. София, ж.к “Малинова долина”, ул. „Св. Климент Охридски“ № 132, за следното:
Във връзка с извършена проверка е констатирано, че превозвачът  разполага с 5 броя заверени копия на притежавания от него лиценз на Общността №  8379, а автомобилите с българска регистрация, с които извършва своята дейност, са 2 броя.
От гореизложеното следва, че е налице предпоставка за прилагане на разпоредбата на чл.11, ал.2 от Закона за автомобилните превози, съгласно която, ако броят на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността е по-голям от броя на автомобилите с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността си, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценза на Общността.
При непредставяне в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящето съобщение, на документи, удостоверяващи съответствието между броя превозни средства, с които „ЕКСПОРТ ИМПОРТ 2011“ ЕООД  разполага за осъществяване на своята транспортна дейност и броя на копията на издадения на превозвача лиценз, ще бъде издадена заповед за отнемане на съответния брой заверени копия на лиценз на Общността № 8379, съгласно чл.11, ал.2 от Закона за автомобилните превози.


26.08.2015г.

На 28.08.2015 г. от 11:00 ч. в залата за пресконференции на Българска телеграфна агенция, бул. „Цариградско шосе“ № 49.ще се проведат заключителни пресконференции по три от проектите изпълнявани от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", осъществяващи се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .
Проект 14-22-28/01.10.2014 г. „Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността“, приоритетна ос II Управление на Човешките ресурси, подприоритет 2.2 Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16. Целта на проекта е повишаване на конкретни умения на служителите осъществяващи контрол на автомобилният транспорт, съобразно функциите, които изпълняват. В рамките на проекта е извършено обучение на 150 инспектора от ИА "Автомобила администрация", в обучението участваха експерти от европейската организация ECR (Euro Controle Route) и български специалисти.
Проект 14-22-27/24.09.2014 г. „Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС“, приоритетна ос II Управление на Човешките ресурси, подприоритет 2.2 Компетентна и ефективна държавна администрация, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16 г. Целта на проекта е постигане обективизиране на процеса за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС  - знания и умения за оценка и избягване на рисковете в движението, за неагресивно, икономично и екологично управление. В рамките на проекта са обучени 104 служители на ИА "Автомобилна администрация".

Проект 14-32-20/24.09.2014 г. „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации - външни контрагенти на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““, приоритетна ос III Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, подприоритет 3.2 Стандартна информационно-комуникативна среда и оперативна съвместимост, бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06 г. Целта на проекта е подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и повишаване на тяхното доверие към ИА „Автомобилна администрация“ чрез надграждане на Виртуалната система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“ и предоставяне на нови електронни услуги. В рамките на проекта са изградени нови 9 електронни услуги, създавани са на изцяло нови функционални информационно-комуникационни решения за развитие и усъвършенстване на предлаганите електронни услугите, като е направена интеграция на електронните услуги с действащата информационна система на агенцията.


18.08.2015г.

Информираме ви за глобите, които Транспортна полиция на Словакия налага на водачите на МПС при превишаване на разрешената скорост, както следва:

В населено място:

 1. С до 6 км/ч – забележка
 2. От 6 до 10 км/ч - 20 евро
 3. От 10 до 15 км/ч - 40 евро
 4. От 15 до 19 км/ч - 50 евро
 5. От 19 до 25 км/ч - 80 евро
 6. От 25 до 30 км/ч - 140 евро
 7. От 30 до 35 км/ч - 200 евро
 8. От 35 до 40 км/ч - 280 евро
 9. От 40 до 45 км/ч - 360 евро
 10. От 45 до 50 км/ч - 440 евро
 11. От 50 до 55 км/ч - 540 евро
 12. От 55 до 60 км/ч - 650 евро
 13. С над 60 км/ч – случаят се разглежда в съответното териториално  управление на Транспортна полиция.

Извън населено място:

 1. С до 6 км/ч – забележка
 2. От 6 до 15 км/ч - 20 евро
 3. От 15 до 25 км/ч - 40 евро
 4. От 25 до 29 км/ч - 50 евро
 5. От 29 до 35 км/ч - 100 евро
 6. От 35 до 40 км/ч - 200 евро
 7. От 40 до 45 км/ч - 300 евро
 8. От 45 до 50 км/ч - 400 евро
 9. От 50 до 55 км/ч - 500 евро
 10. От 55 до 60 км/ч - 650 евро
 11. С над 60 км/ч – случаят се разглежда в съответното териториално  управление на Транспортна полиция.

29.07.2015г.

В Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е получено писмо от Посолството на Република Беларус в Република България с информация за ограничения, установени на територията на Евразийския икономически съюз /Беларус, Русия, Казахстан/, относно използване на временно внесени транспортни средства за международен превоз.

Вижте цялата информация тук


27.07.2015г.

В Изпълнителн агенция "Автомобилна администрация" е получено писмо с Рег. № 50-00-750/08.07.2015 г. от Посолство на Република България в Белград, касаещо проблеми, възникнали с водачи на автобуси с българска регистрация на територията на Република Сърбия.

Вижте цялата информация тук


24.07.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до, от и през територията на Украйна

По информация на на българското ни посолство в Киев от 21.07.2015г., се въвеждат ограничителни мерки от украинските власти за превози на товари. Подробна информация можете да намерите на: http://www.mfa.bg/120/findanembassy/0/156/


22.07.2015г.

На вниманието на българските превозвачи!

Във връзка с проведенa  съвместна среща между България и Латвия, уведомяваме всички български превозвачи, извършващи транспортни операции, за които е необходимо Латвийско разрешително от вида за/от трета страна за международен  превоз на товари, в колоната на разрешителното - „дата и печат на граничната или митническата служба“, сами да нанасят мястото и датата на пресичане на вътрешните граници. Без тези записи разрешителното ще се счита за невалидно.


14.07.2015г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ДО, ОТ И ТРАНЗИТ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Съгласно получена информация от Посолството на Република България в Белград на територията на Република Сърбия е започнала масова кампания за проверка от страна на Пътна полиция на моторни превозни средства /автобуси и товарни автомобили/, извършващи международни превози на пътници и товари. Проверките се извършват почти непрекъснато на гранично контролно-пропускателните пунктове и най-често на местата, на които се влиза и излиза от автомагистралата Ниш – Суботица. Проверките включват освен обичайния контрол на документите на водачите и автомобилите, така също и часовете за почивка през последните 24 часа, както и времето за управление и почивка на водачите за 28 дни назад.
При констатиране на извършено нарушение в този период от време, на водача се повдига обвинение и дежурен съдия налага административна глоба, която следва да се плати. Заплащането на глобите се извършва в сръбски динари и само в банкови и пощенски клонове.

Процедурата от извършване на проверката и при констатиране на нарушение до заплащането на дължимата глоба отнема няколко часа. Едва след заплащането на наложената глоба, полицейските служители разрешават на моторното превозно средство да продължи пътуването си.

 


09.07.2015г.

Във връзка с получено писмо от 06.07.2015 г. на Министерството на транспорта, морските дела и съобщенията на Република Турция, Ви информираме, че считано от 13.07.2015 г. в случаите, когато контролните органи обявят еднократно или многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за невалидно, няма да бъде позволено на превозвача да представи ново разрешително, каквато е практиката до момента. Автомобилът ще може да продължи своя превоз след налагане на глоба.
Обръщаме Ви внимание върху най-често срещаните случаи, при които турските контролни органи задържат български товарни автомобили, като обявяват разрешителното за невалидно:
- При използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешително, когато има несъответствие между датaта на товарене, записана в международната товарителница CMR и тази в бордовия дневник към разрешителното, както и когато четвъртият превоз не е за страната на регистрация;
- При използване на еднократно разрешително за извършване на двустранен превоз, когато адресите на товарене и разтоварване на стоката по международната товарителница СМR и съответните митнически документи не са същите като тези посочени във фактурата.  


16.06.2015г.

„Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информира притежателите на превозни средства с уредба, която позволява работата на двигателя с втечнен нефтен газ за ненедежден мултиклапан за втечнен нефтен газ на фирма МТМ srl Италия с търговка марка BRC gas equipment - страна на произход: Италия, марка: BRC, тип: Europa 1 multivalve, номер на одобрение E13 67R-010004 Class 3.
Мултиклапаните Europa 1 не могат да източват резервоара за газ в случай на пожар в превозното средство, съответно резервоарът за газ може да експлодира.
Мултиклапана е производство на фирма МТМ srl Италия с търговка марка BRC gas equipment. Този продукт е произвеждан до 2007 г., след което е заменен с новия продукт Europa 2. Мултиклапана Europa 1 почти не е монтиран в България, но се среща при автомобили втора употреба, които са внесени от всички страни в Европейския съюз, главно от Италия и Германия.
Необходима е задължителна подмяна на мултиклапана Europa 1. Адресите на сервизите, оторизирани за извършване на ремонт и подмяна на системи BRC са обявени на сайта: www.brc.bg.
Мултиклапан Europa 1 се разпознава по :

1. Производител – МТМ srl Италия
2. Номер на одобрение - E13 67R-010004
3. Дата на производство преди 2008 година
4. Външно опознаване – бобината на мултиклапана е синя на цвят

Снимка на стария мултиклапан Europa 1 съпоставима с новия мултиклапан Europa 2


01.06.2015г.

ДОКЛАД

(в изпълнение на член 29 от Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парла мент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.) (Регламент № 181/2011))

Вижте цялата информация тук


26.05.2015г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

В периода 19-20 март 2015 г. в гр. София се проведе заседание на Смесената българско-сръбска комисия по международен автомобилен транспорт.

На срещата двете страни се договориха за либерализация (отпадане на разрешителния режим) на двустранните и транзитните превози на товари, която влиза в сила от 01 юни 2015 г.

За превозите на товари за/от трети страни се запазва разрешителният режим.

Двете делегации потвърдиха, че от 01 юни 2015 г. на реципрочна основа няма да се събират други пътни такси на териториите на двете страни, освен тол такси, винетни такси, такси за използване на конкретни пътни съоръжения.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информира всички български превозвачи, извършващи международни автомобилни превози от/до и през територията на Руската федерация, че влизането, пребиваването, транзитното преминаване и напускането на нейната територия се осъществява с валидна руска виза в рамките на определения визов срок.  Чужденците, получили многократни едногодишни руски визи могат да пребивават на територията на Руската федерация сумарно не повече от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.
Чужденецът е длъжен да напусне територията на Руската федерация до изтичане на разрешения с визата срок на пребиваване. Напускането на територията на Руската федерация с виза с изтекъл срок на валидност е правно невъзможно.

22.05.2015г.

Считано от 08:00 часа на 01.06.2015 г.  Агенция "Митници" въвежда заплащането на пътни и винетни такси на ГКПП „Капитан Андреево” за товарни автомобили единствено с дебитни и кредитни карти.

За повече инфомация може да посетите интернет страницата на ция"Митници: http://www.customs.bg/


14.05.2015г.

ПОМОГНЕТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ИВАНОВ


УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ,
Ръководството на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” се обръща към всички контрагенти на изпълнителната агенция с молба за оказване на финансова помощ за след оперативно лечение и възстановяване на служител на агенцията - Петър Захариев Иванов.
Стойността на лекарствата надхвърля 600 лв. на месец, които са непосилни за семейството на един държавен служител, затова изразяваме молба към всички физически и юридически лица, които имат възможност да помогнат за набиране на необходимите средства за лечение, да направят дарение по сметка:
 
Сметка в лева:
IBAN: BG98STSH93000019690781
BIC: STSABGSF
Банка ДСК
Титуляр на сметката: Петър Захариев Иванов

Благодарим за проявения интерес и оказаната помощ.
Ако са ви необходими документи за оправдаване на направеният разход или за друга информация, моля използвайте посоченият по-долу контакт.
 
С уважение,
Дамян Войновски
главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София – 1000, ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5
тел.: 9308810
факс: 9818115
mail: dvoynovski@rta.government.bg


11.05.2015г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ ДО, ОТ И ТРАНЗИТ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Във връзка със зачестили случаи на несъответствие на планираните маршрути и дейности през/на територията на Руската федерация с валидността на руските визи на водачите, осъществяващи международни превози на товари до, от и транзит през територията на Руската федерация, Посолството на Република България в гр. Москва уведомява за режима на влизане, пребиваване, транзитно преминаване и напускане на територията на Руската федерация и за правните последици, свързани с нарушаване на този режим.

Вижте цялата информация тук


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-130/06.04.2015 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 62, aл.2 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска поправка на очевидни фактически грешки в Заповед № РД-01-85/ 05.03.2015 г., с която е анулиран резултатът от проведения теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ на Джелил Михайлов Ангелов .

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


23.04.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози от и за Република Турция

С официално писмо от 08 април 2015 г., Българската агенция по безопасност на храните информира, че във връзка с чл. 190 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, министърът на земеделието и храните отменя Заповед № РД 09-230/11.04.2014 г., която въвеждаше задължителна профилактична дезинфекция на влизащите в страната превозни средства на граничните контролно-пропускателни пунктове между Република България и Република Турция.


17.03.2015г.

Уважаеми потребители, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия на 21.03.2015 г. от 8:00 до 17:00 часа в района на РДАА-Търговище, административното обслужване на граждани в дирекцията ще бъде временно прекратено.


16.03.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до и през територията на Федерална Република Германия

Съгласно получена информация по реда на Регламент 2679/98 считано от 10.03.2015 г. мостът на река Рейн на федерална автомагистрала А 40 при град Дуисбург е затворен за превозни средства с допустимо общо тегло над 3,5 тона. Временното ограничение е до 13.04.2015 г.  или до приключване на ремонтните дейности. Допълнителна информация може да бъде намерена на следния интернет адрес:
http://www.strassen.nrw.de/service/presse/meldungen/2015/150305-07.html


27.02.2015г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация публикува за обществено обсъждане проект на Методика за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на свидетелство за водач на мпс за превоз на опасни товари и удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Вижте цялата информация тук


Информация относно прилагането на чл. 34 от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и по – специално използването на формуляра (удостоверение за дейности).

Вижте цялата информация тук


26.02.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи автомобилни превози до, от и през териториите на Украйна и Руската Федерация

С решение № 106-р/18.02.2015 г. на Кабинета на министрите на Украйна се закриват за неопределен срок 23 контролно-пропускателни пункта на границата с Руската Федерация. В решението на украинското правителство не е посочена дата за закриване на пунктовете, но обстановката и условията в Украйна показват, че това може да се осъществи всеки момент.
Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на външните работи: http://www.mfa.bg/bg/events/63/2/3629/index.html


23.02.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международен автомобилен превоз до, от и през територията на Украйна
Посолството на Украйна в Република България информира, че съгласно Наредба № 50 на Кабинета на министрите на Украйна от 21 януари 2015 г. е прието решение за временно затваряне на пунктове за проверка през държавната граница на Украйна и контролно-пропускателни пунктове, които са разположени в Луганска и Донецка области.

Решението за възобновяване на дейностите в тези пунктове(виж таблицата) ще бъде взето след отстраняване на обстоятелствата, които са довели до временното им затваряне.

16.02.2015г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до, от и през територията на Република Беларус

По информация на Министерство на транспорта и комуникациите на Република Беларус, считано от 01.01.2015 г., се въвеждат нови пътни такси за чуждестранните транспортни средства при използване на автомобилните пътища на Република Беларус. В зависимост от типа на превозното средство и неговата маса таксите са, както следва:

1. За товарни автомобили (влекачи) с ремаркета/полуремаркета или без тях:
- до 12 (дванадесет) тона включително – 30 (тридесет) евро;
- над 12 тона (дванадесет) – 55 (петдесет и пет) евро

2. За автобуси:
- до 5 (пет) тона включително – 30 (тридесет) евро;

- над 5 (пет) тона – 45 (четиридесет и пет) евро.

12.02.2015г.

Уважаеми потребители, на интернет страницата на ИААА е съсдаден нов раздел "Издадени административни актове" в който се публикуват съобщения съгласно чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 61, ал. 1 от АПК.


03.02.2015г.

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 2015 г.

Вижте цялата информация тук


02.02.2015г.

Допълнителна информация относно въведените нови изисквания във Федерална Република Германия за минимална работна заплата

Съгласно информация, обявена от германския министър на труда и социалната политика, временно се преустановява прилагането на закона за минималното заплащане по отношение единствено на транзитните превози през територията на Федерална Република Германия, докато не се изясни дали прилагането на закона за минималното заплащане в транспортния сектор е в съответствие с европейското законодателство.


Дати на заседания на комисията за разглеждане на предложения за промени в републиканската транспортна схема за 2015 година

На 26 февруари, 3 юни, 29 септември и 16 декември 2015 г. ще се проведат заседания на комисията по републиканската транспортна схема, на които ще се разглеждат предложения от области Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик и Перник.

На 27 февруари, 4 юни, 30 септември и 17 декември 2015 г. ще се проведат заседания на комисията по републиканската транспортна схема, на които ще се разглеждат предложения от области Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Софийска, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Комисията ще разглежда предложения, които са внесени в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с писмо от областната администрация най-късно двадесет дни преди датата на заседанието при спазване на изискванията по чл. 12, ал. 8 и ал. 9 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.


20.01.2015г.

Изменения в нормативната уредба за контрол на винетните стикери в Словакия

Вижте цялата информация тук


14.01.2015г.

Покана за участие в пресконференция за стартиране на проект по ОПАК


12.01.2015 г.

Заповед за изменение на ЗАПОВЕД № РД-01-638/12.12.2014 г. относно определяне на комисия за предоставяне на сръбски многократни разрешителни, валидни за извършване на двустранни и/или транзитни превози за 2015 г.

Заповед за изменение на Заповед № РД-01-638/12.12.2014 г.


Считано от 13 януари 2015 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя сръбските многократни разрешителни за 2015 г. на базата на утвърдено от изпълнителния директор разпределение на сръбските многократни разрешителни за 2015 г. 
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. сръбско многократно разрешително е 200 лв.

2. печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на разрешителното.

Предоставянето на сръбските многократни разрешителни за 2015 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 211 от 13 януари 2015 г. до 17:30 ч. на 23 януари 2015 г. (петък). След тази дата разрешителни не се редоставят.


08.01.2015 г.

Въведени нови изисквания във Федерална Република Германия за минимална работна заплата

Във връзка с постъпващи в ИА “Автомобилна администрация” запитвания от български превозвачи и браншови организации относно въведената от 01.01.2015 г. със закон (Mindestlohngesetz) минимална работна заплата в Германия предоставяме следната информация:

Вижте цялата информация тук


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз