30.12.2014г.

На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс с настоящото уведомявам Стефан Боянов Стефанов с адрес: гр. Г.Оря:ховица ул."Славянска" №8, вх.А, ет.5, ап.18 за започване на административно производство за отнемане на издаденото на лицето удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил", поради това, че към момента не отговаря на нормативно установеното изискване на чл. 18, т.2 от Наредба №34 ОТ 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7- дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото уведомление, като страна в административното производство, Стефан Боянов Стефанов има право да се запознае с документите по преписката (в сградата на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - град Велико Търново) и да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.


22.12.2014г.

Считано от 23 декември 2014 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2015 г. на базата на утвърденото от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2015 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:
1. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута IBAN BIC(SWIFT) код
BGN BG03 UNCR 9660 3120607317 UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 1560 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 130 лв.
От 1 януари 2015 г. таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 840 лв. и таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 70 лв.
2. печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
3. оригинали на част I на свидетелството за регистрация на собствените превозни средства, с които са кандидатствали в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2015 г.
4. попълнена заявка за разпределение на одобрените валидности по образец.

Предоставянето на годишните и краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2015 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 321 от 23 декември 2014 г. до 17:30 ч. на 16 януари 2015 г. (петък). След тази дата разрешителни не се предоставят.


Разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2015 г.


18.12.2014г.

Посолството на Република България в Словашката република информира, че през 2015 г. цените на винетките за ползване на определени участъци от пътищата за леки автомобили остават без промяна, както следва:

 • Годишна винетка – 50 евро;
 • Месечна винетка – 14 евро;
 • 10-дневна винетка – 10 евро.

В Словакия водачите на автомобили с общо тегло до 3,5 тона заплащат такса за ползването на платени участъци от магистрали и скоростни пътища чрез закупуването на винетки.


16.12.2014г.

В срок до 15 януари 2015 г. всички общини, възложители на превози по автобусни линии от републиканската транспортна схема, да изпратят в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ справка за сключените договори с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската транспортна схема съгласно приложения образец.

Официално писмо до общините
Образец


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-614/01.12.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” и буква „г“ от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 6948 за извършване на превоз на товари, издаден на 01.02.2012 г. на „МИГ - 2001” ЕOOД, ЕИК 103782283, с адрес: общ. Провадия, с. „Житница“ 9278.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й  пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред административния съд, в чийто район се намира седалището на „МИГ - 2001“ ЕООД.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-561/18.11.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 7643 за извършване на превоз на товари, издаден на 28.09.2011 г. на „ФАКТОР 13” ЕOOД, ЕИК 201389186, с адрес: гр. Пловдив, ж. к. „Тракия“, бл. 153, вх. А, ет. 6, ап. 24.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й  пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред административния съд, в чийто район се намира седалището на „ФАКТОР 13“ ЕООД.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-616/01.12.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 1727 за извършване на превоз на товари, издаден на 28.02.2012 г. на „ПИНАР ТРАНС” ЕOOД, ЕИК 115122908, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Богомил“ № 70.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й  пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред административния съд, в чийто район се намира седалището на „ПИНАР ТРАНС“ ЕООД.


15.12.2014г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува ЗАПОВЕД № РД-01-638/12.12.2014 г. относно определяне на комисия за предоставяне на сръбски многократни разрешителни, валидни за извършване на двустранни и/или транзитни превози за 2015 г.

Заповед № РД-01-638/12.12.2014 г.
Приложение 1

Заповед за изменение на ЗАПОВЕД № РД-01-638/12.12.2014 г. относно определяне на комисия за предоставяне на сръбски многократни разрешителни, валидни за извършване на двустранни и/или транзитни превози за 2015 г.(Публикувана на 12.01.2015 г.)

Заповед за изменение на Заповед № РД-01-638/12.12.2014 г.На вниманието на българските превозвачи и водачи, извършващи превози на територията на Норвегия

Съгласно решение на норвежкия парламент от 10.10.2014 г., от 01.01.2015 г. ще бъде задължително за всички товарни автомобили над 3,5 тона, движещи се по пътната мрежа на Норвегия, да имат инсталиран маркер за отчитане преминаването през автоматизираните тол станции по пътищата на страната и при влизане в големите градове.

Полицията, митническите органи и норвежката пътна администрация ще следят за спазването на разпоредбата. Ако превозното средство не разполага с валиден договор и маркер, ще му бъде налагана глоба в размер на 8 000 норвежки крони /близо 1 000 евро/. Сумата ще нарасне до 12 000 норвежки крони, ако глобата не бъде платена в срок от три седмици. Ако нарушението се повтори в рамките на две години, глобата ще се увеличи до 16 000 норвежки крони.

Договори за получаване на електронните маркери ще могат да се сключват на Интернет адреси: www.autopass.no или www.easygo.com

От 01.01.2015 г. ще бъде възможно да се подпише договор и да се получи маркер за пътни такси и на граничните пунктове при влизане в Норвегия.


На основание чл. 21, ал. 8 от Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (Наредба № 2) и с оглед предоставената от общините информация съгласно приложение № 2 към § 2, ал. 1, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на същата наредба е извършено преизчисление на заявената потребност от компенсации в категорията ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали на база установената средна цена на абонаментна карта за страната, която за 2014 г. е в размер на 52,59 лв. и същата е коригирана според категорията на съответната община, както следва:

Категория на Общината

Пределна цена на карта за ветерани за 2014 г.

1

63,11 лв.

2

55,22 лв.

3

49,96 лв.

4

44,70 лв.

5

42,07 лв.


02.12.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “МОНО - 2“ ЕООД, с адрес гр. Пловдив, ул. “Пере Тошев” № 56, вх. „Б“, ет. 6, ап. 16 за следното:
С доклад изх. № 81-00-23-577/2 от 26.09.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Пловдив е предложил правата, произтичащи от притежавания от „МОНО - 2” ЕООД лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 08775 да бъдат прекратени.. В писмото е посочено, че след направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвача „МОНО - 2” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 7 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33). Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
С разпоредбата на чл. 7, ал. 7, т. 3 от Наредба № 33 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33 Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „МОНО - 2” ЕООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз № 08775 за извършване на превоз на товари на територията на Република България в 7-дневен срок от изтичането на срока по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33.


28.11.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-568/18.11.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 4899 за извършване на превоз на товари, издаден на 19.07.2012 г. на „БAMAХ ТРЕЙДИНГ” ЕOOД, ЕИК 202150538, с адрес: гр. Петрич 2850, ул. „Цар Борис III“ № 11 A.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й  пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред административния съд, в чийто район се намира седалището на „БAMAХ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-566/18.11.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 8919 за извършване на превоз на товари, издаден на 13.03.2012 г. на „ГЕОРГЕ ШПЕД” ЕOOД, ЕИК 201929401, с адрес: гр. Петрич 2850, ул. „Цар Борис III“ № 32 A.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й  пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред административния съд, в чийто район се намира седалището на „ГЕОРГЕ ШПЕД“ ЕООД.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-567/18.11.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 8922 за извършване на превоз на товари, издаден на 13.03.2012 г. на „ДАМА ШПЕД” ЕOOД, ЕИК 201897188, с адрес: гр. Петрич 2850, ул. „Цар Борис III“ № 11 A.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й  пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред административния съд, в чийто район се намира седалището на „ДАМА ШПЕД“ ЕООД.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-571/18.11.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 8421 за извършване на превоз на товари, издаден на 28.12.2011 г. на „ЧАРЛИ ТРАНС” ЕOOД, ЕИК 201724243, с адрес: гр. Петрич 2850, ул. „Цар Борис III“ № 11 A.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й  пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред административния съд, в чийто район се намира седалището на „ЧАРЛИ ТРАНС“ ЕООД.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-569/18.11.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 7130 за извършване на превоз на товари, издаден на 27.07.2011 г. на „КАЗАНОВА КО ЛОГИСТИК” ЕOOД, ЕИК 201548813, с адрес: гр. Петрич 2850, ул. „Черно море“ № 7.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й  пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред административния съд, в чийто район се намира седалището на „КАЗАНОВА КО ЛОГИСТИК“ ЕООД.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-570/18.11.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 10098 за извършване на превоз на товари, издаден на 21.02.2013 г. на „НИКОЛАИДИС ТРАНС” ЕOOД, ЕИК 202428076, с адрес: гр. Петрич 2850, ул. „Цар Борис III“ № 11А.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й  пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред административния съд, в чийто район се намира седалището на „НИКОЛАИДИС ТРАНС“ ЕООД.


27.11.2014г.

Съгласно Регламент 2679/98 на Съвета, френските компетентни органи информират, че от 26 ноември 2014 г., от 4:00, Федерацията на земеделските съюзи (FDSEA) и Асоциацията на младите фермери (JA 13) е призовала всички земеделски производители да блокират преминаването на товарни автомобили през индустриалната и пристанищна зона на Fos-sur-Mer от RN568 и RD268. Блокиран е трафикът през кръговото кръстовище на RN568, град Fos-sur-Mer (13- ZPN), както и в общината Port-Saint-Louis-du-Rhone (13-ZGN), на кръстовището на RD35 и RD268.

Към момента, ситуацията остава спокойна, като са взети мерки за пренасочване на трафика. Протестиращите могат да удължат блокадата и през целия ден на 27 ноември 2014 г. Френските компетентни органи допълнително ще изпратят информация за развитието на ситуацията.


25.11.2014г.

EKMT 2015

ЗАПОВЕД № РД – 08 – 646 / 25.11.2014 г. относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2015 г.

Приложение 1

Приложения 2 и 3


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-509/28.10.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 3985 за извършване на превоз на товари, издаден на 15.05.2010 г. на „ЕР ТЕ ТРАНС” ЕOOД, ЕИК 200955237, с адрес: гр. Варна, ул. “Тинтява” № 7А, ет. 3, ап. 8.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й  пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред административния съд, в чийто район се намира седалището на „ЕР ТЕ ТРАНС“ ЕООД.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ИН ТРЕЙД БГ” ЕООД, с адрес гр. София, ж. к. “Бъкстон, ул. “Белмекен” № 14А, ап. 5 за следното:
С писмо рег. № 60-00-00-44/7/26.09.2014 г. Димитър Стоянов Несторов е заявил, че от 27.02.2014 г. не изпълнява длъжността ръководител на транспортната дейност на превозвача „ИН ТРЕЙД БГ“ ЕООД. Направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” показва, че длъжността ръководител на транспортната дейност на „ИН ТРЕЙД БГ“ ЕООД  се заема именно от Димитър Стоянов Несторов.  От изложеното следва, че към момента превозвача „ИН ТРЕЙД БГ” ЕООД няма лице, което да ръководи постоянно и ефективно транспортната му дейност, с което е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
            Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
            С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ИН ТРЕЙД БГ” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 10063 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-563/18.11.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз № 09000 за извършване на превоз на товари на територията на Република България, издаден на 21.04.2012 г. на „ЕВРОПЕТРОЛ - X” EOOД, ЕИК 160001823, с адрес: гр. Пловдив, район. “Северен”, ул. „Васил Левски“ № 172.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й  пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред административния съд, в чийто район се намира седалището на „ЕВРОПЕТРОЛ – X” ЕООД.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-505/22.10.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 5700 за извършване на превоз на товари, издаден на 14.06.2012 г. на „Б.А.Д - ЛОГИСТИК” ЕOOД, ЕИК 175281758, с адрес: гр. Благоевград, ж. к. „Запад“, бл. 3, ап. 8.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й  пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред административния съд, в чийто район се намира седалището на „Б.А.Д - ЛОГИСТИК“ ЕООД.


24.11.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-562/18.11.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 6100 за извършване на превоз на товари, издаден на 01.08.2012 г. на „ЛАРИСА ТРАНС” ЕOOД, ЕИК 201819969, с адрес: гр. Петрич, ул. “Рокфелер” № 27.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-501/22.10.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “а” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 11706 за извършване на превоз на товари, издаден на „СКС ТРАНСПОРТ” ЕOOД, ЕИК 202915415, с адрес: гр. Благоевград, ул. “Менча Кърничева” № 20.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ХРИСИ МАР 99” ЕООД, с адрес гр. Сливен, ул. “Байкал” № 7а,  за следното:
С доклад рег. № 24-00-27-1100/2/01.08.2014 г. директорът на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – гр. Сливен е направил предложение за прекратяване на правата, произтичащи от притежавания от „ХРИСИ МАР 99“ ЕООД лиценз на Общността за извършване на международен автомобилен превоз на товари. В доклада е посочено, че във връзка с продължаване на срока на валидност на притежавания от превозвача лиценз на Общността № 9677, управителят на дружеството е представил необходимите документи в Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – гр. Сливен. В комплекта от документи е представено и удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с изх. № 200201300045843, издадено от Териториална дирекция на Национална агенция за приходите Бургас – офис Сливен на 28.03.2013 г. В отговор на направено запитване от Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – гр. Сливен до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите Бургас – офис Сливен е получено писмо с  № 24-00-27-1100#1/30.07.2014 г., от което е видно, че на „ХРИСИ МАР 99“ ЕООД, ЕИК 119675589 не е издавано удостоверение с изх. № 200201300045843.    
Посочената фактическа обстановка обосновава извод, че превозвачът е използвал неистински документ, поради което е налице основание за прилагане на разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 1, буква “г” от Закона за автомобилните превози, съгласно която правата, произтичащи от лиценза на Общността се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът е използвал неистински документи или документи с невярно съдържание.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
След изтичането на срока по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 9677 за извършване на международен автомобилен превоз на товари.


Считано от 24 ноември 2014 г. в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5 се приемат заявления за кандидатстване за разпределение на разрешителните ЕКМТ/СЕМТ за 2015 г.
Кандидатите за участие в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни подават заявление по образец – Приложение № 1, със съответните приложени документи.
Заявленията се приемат до 5 декември 2014 г. – 17:30 часа.

Приложение № 1


14.11.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-498/22.10.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 5250 за извършване на превоз на товари, издаден на 25.07.2014 г. на „КТЕ” ЕOOД, ЕИК 202021205, с адрес: гр. Пловдив, ул. “Вълко Чалъков” № 1, ет. 6, ап. 10.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-532/06.11.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 2238 за извършване на превоз на товари, издаден на 03.04.2012 г. на „ПЕЛЕКИС ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ” ЕOOД, ЕИК 175219137, с адрес: гр. Петрич, ул. “Свобода” № 3.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява господата, представляващи “ЙОВЕТА ГЛАС” ЕАД, с адрес гр. Лозница 7290, ул. “Н. Й. Вапцаров” № 11 за следното:
            На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ЙОВЕТА ГЛАС” ЕАД лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 07283, на основание чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 11-24-6635/1 от 29.07.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Разград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ЙОВЕТА ГЛАС” ЕАД лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 07283 да бъдат прекратени.. В писмото е посочено, че след направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвача „ЙОВЕТА ГЛАС” ЕАД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 7 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33). Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
С разпоредбата на чл. 7, ал. 7, т. 3 от Наредба № 33 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33 Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ЙОВЕТА ГЛАС” ЕАД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз № 07283 за извършване на превоз на товари на територията на Република България в 7-дневен срок от изтичането на срока по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33.


12.11.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-543/06.11.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността № 9008 за извършване на превоз на товари, издаден на 12.09.2012 г. на „МАКСТРА ТРАНС” ЕOOД, ЕИК 202173796, с адрес: гр. Петрич, ул. “Свобода” № 3.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


11.11.2014г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ С РАЗРЕШИТЕЛНИ ЕКМТ/СЕМТ


            Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” информира всички ползватели на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, че три държави членки на квотата от разрешителни ЕКМТ/СЕМТ - Германия, Руската федерация и Турция няма да считат транзита през страната на регистрация за връщане до нея.
Допълнителна информация може да бъде намерена на следния линк:
http://www.internationaltransportforum.org/IntOrg/quota/pdf/Flyer2bil.pdf
След направено запитване от ИА „Автомобилна администрация“ турската страна потвърди с официално писмо, че с цел избягване на нелоялната конкуренция по отношение на различното прилагане на точка 3.16 от ЕКМТ/СЕМТ Ръководството (2014 г.), след извършването на 3 (три) превоза с товар с разрешително ЕКМТ/СЕМТ, всички чуждестранни превозвачи следва да се върнат до страната на регистрация и че  транзитното преминаване през страната на регистрация няма да се счита за връщане до нея.

С оглед избягване на проблеми, българските превозвачи следва да имат предвид горепосоченото при извършването на превози на товари с разрешителни ЕКМТ/СЕМТ до/от и през териториите на Република Турция, Руската федерация и Германия.


04.11.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “СТИ БГ” ООД, с адрес гр. Кюстендил, ул. “Гороцветна” № 35, ет. 1 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство на основание чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ от Закона за автомобилните превоз за временно спиране на дейността нa „СТИ БГ” ООД за извършване на обществен превоз на товари.
С доклад рег. № 11-17-6020/2 от 18.07.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Кюстендил е предложил правата, произтичащи от притежавания от „СТИ БГ” ООД лиценз на Общността за превоз на товари № 4656 от 17.01.2013 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено,  че от направена справка в отдел “Лицензи” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвачът „СТИ БГ” ООД не e представил изискуемите документи, с които да гарантира, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. С това превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за финансова стабилност, уредени в параграф 1 и параграф 2 на чл. 7 от Регламент № 1071/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (Регламент № 1071/2009 г.) и на  чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. (Наредба  №11).
Съгласно чл. 7, параграф 1 от Регламент № 1071/2009 г., за да отговаря на изискването за финансова стабилност, превозвачът следва да може по всяко време на счетоводната година да посреща своите финансови задължения. За целта предприятието доказва чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага със собствен капитал, възлизащ най-малко на 9 000 евро, когато се използва само едно превозно средство, и на 5 000 евро — за всяко следващо използвано превозно средство.
В параграф 2 на същия член е регламентирано, че компетентният орган може да се съгласи или да изиска предприятието да докаже финансовата си стабилност чрез удостоверение като например банкова гаранция или застраховка, включително застраховка за професионална отговорност от една или повече банки или други финансови институции.
В чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози е залегнало изискването, че за да му бъде издаден лиценз на Общността, превозвачът следва да отговаря на изискванията за финансова стабилност, които са изпълнени ако превозвачът, съгласно чл. 7, ал. 6 от Закона за автомобилните превози, разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира за нормалното стартиране и функционирането на транспортното предприятие и няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Съгласно чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква “в” от Закона за автомобилните превози, когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за финансова стабилност, на същия се налага принудителна аминистративна мярка – временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници и товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.
Съгласно чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, налагането на принудителните администртивни мерки в случаите по ал. 1, т. 6 от същия се осъществява от органите по контрол чрез отнемане на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
При непредставяне в определения по-горе срок на документите, удостоверяващи, че “СТИ БГ“ ООД отговаря на изискванията за финансова стабилност, на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за автомобилните превози ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна администрaтивна мярка.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-511/28.10.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз № 05836 за извършване на превоз на товари на територията на Република България, издаден на 11.01.2011 г. на „УЛТРА 2010” OOД, ЕИК 201320927, с адрес: гр. Варна, ж. к. “Трошево” , бл. 16, вх „А“, ет. 3, ап. 9.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


31.10.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “НОВА УУД” AД, с адрес: общ. Монтана, с. Бързия, ул. “Клисура” № 35 за следното:
С доклад рег. № 81-00-19-805/2 от 21.07.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Монтана е предложил правата, произтичащи от притежавания от „НОВА УУД” АД лиценз на Общността за превоз на товари № 4275 от 18.08.2010 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установено, че на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства. Превозвачът не е представил и изискуемата по чл. 6а, ал. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.
Изложеното обосновава извода, че превозвачът е престанал да отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (Регламент № 1071/2009 г.) и на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози.
Съгласно чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г., за да отговаря на изискването за установяване на територията на България, превозвачът следва да разполага с място на дейност, разположено на територията на Република България, с помещения, в които да държи основните си търговски документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление  и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при извършване на съответните проверки.
В буква „б“ на същия член е регламентирано и изискването, че всеки превозвач трябва да разполага с едно или повече превозни средства, които са пуснати в движение в съответствие с Българското законодателство независимо дали са негова собственост или се ползват съгласно договор за покупко – продажба на изплащане, наем или лизинг.
В буква „в“ е залегнало изискването, че превозвачът следва да извършва действително и постоянно с необходимото административно оборудване своята дейност, свързана с посочените в буква „б“ превозни средства и с подходящото техническо оборудване и съоръжения в експлоатационен център, разположен на територията на Република България.
Съгласно чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква “в” от Закона за автомобилните превози, когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България или финансова стабилност, на същия се налага принудителна аминистративна мярка – временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници и товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.
Съгласно чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, налагането на принудителните администртивни мерки в случаите по ал. 1, т. 6 от същия се осъществява от органите по контрол чрез отнемане на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
При непредставяне в определения по – горе срок на документи, удостоверяващи, че „НОВА УУД“ АД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за автомобилните превози  ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна администрaтивна мярка.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-497/21.10.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3219, издаден на 16.09.2009 г. на „ГРИЗЛИ МАШИН” ЕOOД, ЕИК 175401175, с адрес: гр. София, ул. “Боянско езеро” № 2.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


27.10.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ВДВ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с адрес гр. Пловдив, ул. “Леонардо да Винчи” № 60, ет. 6, ап. 10 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за временно спиране на дейността нa „ВДВ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за извършване на обществен превоз на товари на основание чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 50-00-417/1 от 27.06.2014 г., началникът на отдел „Анализ и превенция на риска“ (понастоящем началник на отдел „Лицензи“) в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ВДВ БЪЛГАРИЯ” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 2978 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установено, че на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства. Превозвачът не е представил и изискуемата по чл. 6а, ал. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари актуална декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.
Изложеното обосновава извода, че превозвачът е престанал да отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (Регламент № 1071/2009 г.) и на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози.
Съгласно чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г., за да отговаря на изискването за установяване на територията на България, превозвачът следва да разполага с място на дейност, разположено на територията на Република България, с помещения, в които да държи основните си търговски документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление  и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при извършване на съответните проверки.
В буква „б“ на същия член е регламентирано и изискването, че всеки превозвач трябва да разполага с едно или повече превозни средства, които са пуснати в движение в съответствие с Българското законодателство независимо дали са негова собственост или се ползват съгласно договор за покупко – продажба на изплащане, наем или лизинг.
В буква „в“ е залегнало изискването, че превозвачът следва да извършва действително и постоянно с необходимото административно оборудване своята дейност, свързана с посочените в буква „б“ превозни средства и с подходящото техническо оборудване и съоръжения в експлоатационен център, разположен на територията на Република България.
Съгласно чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква “в” от Закона за автомобилните превози, когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България или финансова стабилност, на същия се налага принудителна административна мярка – временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници и товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.
Съгласно чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, налагането на принудителните администртивни мерки в случаите по ал. 1, т. 6 от същия се осъществява от органите по контрол чрез отнемане на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по – горе срок на документи, удостоверяващи, че „ВДВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за автомобилните превози  ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-496/21.10.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 7935 издаден на 25.11.2011 г. на „ДАРКО И ДАРКО” ЕООД, ЕИК 201706747, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-494/21.10.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 1303 издаден на 16.02.2012 г. на „МАРАТОН ТРАНС” ООД, ЕИК 128618854, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа“ № 79, ет. 1, ап. 1.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-495/21.10.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 8913 издаден на 09.03.2012 г. на „МАНТЗОРОС ТРАНС” ЕООД, ЕИК 201736911, с адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Круша“ № 3.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-442/16.09.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9224 издаден на 21.04.2012 г. на „ЕРМИС КАРГО” ЕООД, ЕИК 201951690, с адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Гоце Делчев“ № 15.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


23.10.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ДЖИММИВИЗЗ ИНТЕРЛОГИК” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Свобода” № 3 за следното:

             На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за временно спиране на дейността нa „ДЖИММИВИЗЗ ИНТЕРЛОГИК” ЕООД за извършване на обществен превоз на товари на основание чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-5755/1 от 03.07.2014 г., директорът на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – гр. Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ДЖИММИВИЗЗ ИНТЕРЛОГИК” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 4576 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установено, че на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства. Превозвачът не е представил и изискуемата по чл. 6а, ал. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари актуална декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.
Изложеното обосновава извода, че превозвачът е престанал да отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (Регламент № 1071/2009 г.) и на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози.
Съгласно чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г., за да отговаря на изискването за установяване на територията на България, превозвачът следва да разполага с място на дейност, разположено на територията на Република България, с помещения, в които да държи основните си търговски документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление  и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при извършване на съответните проверки.
В буква „б“ на същия член е регламентирано и изискването, че всеки превозвач трябва да разполага с едно или повече превозни средства, които са пуснати в движение в съответствие с Българското законодателство независимо дали са негова собственост или се ползват съгласно договор за покупко – продажба на изплащане, наем или лизинг.
В буква „в“ е залегнало изискването, че превозвачът следва да извършва действително и постоянно с необходимото административно оборудване своята дейност, свързана с посочените в буква „б“ превозни средства и с подходящото техническо оборудване и съоръжения в експлоатационен център, разположен на територията на Република България.
Съгласно чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква “в” от Закона за автомобилните превози, когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България или финансова стабилност, на същия се налага принудителна административна мярка – временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници и товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.
Съгласно чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, налагането на принудителните администртивни мерки в случаите по ал. 1, т. 6 от същия се осъществява от органите по контрол чрез отнемане на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по – горе срок на документи, удостоверяващи, че „ДЖИММИВИЗЗ ИНТЕРЛОГИК“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за автомобилните превози  ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна администрaтивна мярка.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЛУИС ТРАНС I” ЕООД, с адрес гр. Сандански, ул. “Скопие” № 1 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за временно спиране на дейността нa „ЛУИС ТРАНС 1” ЕООД за извършване на обществен превоз на товари на основание чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-6341/1 от 21.07.2014 г., директорът на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – гр. Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ЛУИС ТРАНС I” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 3972 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установено, че на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства. Превозвачът не е представил и изискуемата по чл. 6а, ал. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари актуална декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.
Изложеното обосновава извода, че превозвачът е престанал да отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (Регламент № 1071/2009 г.) и на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози.
Съгласно чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г., за да отговаря на изискването за установяване на територията на България, превозвачът следва да разполага с място на дейност, разположено на територията на Република България, с помещения, в които да държи основните си търговски документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление  и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при извършване на съответните проверки.
В буква „б“ на същия член е регламентирано и изискването, че всеки превозвач трябва да разполага с едно или повече превозни средства, които са пуснати в движение в съответствие с Българското законодателство независимо дали са негова собственост или се ползват съгласно договор за покупко – продажба на изплащане, наем или лизинг.
В буква „в“ е залегнало изискването, че превозвачът следва да извършва действително и постоянно с необходимото административно оборудване своята дейност, свързана с посочените в буква „б“ превозни средства и с подходящото техническо оборудване и съоръжения в експлоатационен център, разположен на територията на Република България.
Съгласно чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква “в” от Закона за автомобилните превози, когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България или финансова стабилност, на същия се налага принудителна административна мярка – временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници и товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.
Съгласно чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, налагането на принудителните администртивни мерки в случаите по ал. 1, т. 6 от същия се осъществява от органите по контрол чрез отнемане на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
При непредставяне в определения по – горе срок на документи, удостоверяващи, че „ЛУИС ТРАНС I“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за автомобилните превози  ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “БУРГАС - ХАЛАСТРА” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Пере Тошев” № 10 за следното:
             На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за временно спиране на дейността нa „БУРГАС - ХАЛАСТРА” ЕООД за извършване на обществен превоз на товари на основание чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-5707/1 от 16.06.2014 г., директорът на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – гр. Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „БУРГАС - ХАЛАСТРА” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 7990 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установено, че на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства. Превозвачът не е представил и изискуемата по чл. 6а, ал. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари актуална декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.
Изложеното обосновава извода, че превозвачът е престанал да отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (Регламент № 1071/2009 г.) и на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози.
            Съгласно чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г., за да отговаря на изискването за установяване на територията на България, превозвачът следва да разполага с място на дейност, разположено на територията на Република България, с помещения, в които да държи основните си търговски документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление  и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при извършване на съответните проверки.
            В буква „б“ на същия член е регламентирано и изискването, че всеки превозвач трябва да разполага с едно или повече превозни средства, които са пуснати в движение в съответствие с Българското законодателство независимо дали са негова собственост или се ползват съгласно договор за покупко – продажба на изплащане, наем или лизинг.
В буква „в“ е залегнало изискването, че превозвачът следва да извършва действително и постоянно с необходимото административно оборудване своята дейност, свързана с посочените в буква „б“ превозни средства и с подходящото техническо оборудване и съоръжения в експлоатационен център, разположен на територията на Република България.
Съгласно чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква “в” от Закона за автомобилните превози, когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България или финансова стабилност, на същия се налага принудителна административна мярка – временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници и товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.
Съгласно чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, налагането на принудителните администртивни мерки в случаите по ал. 1, т. 6 от същия се осъществява от органите по контрол чрез отнемане на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността.
            Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по – горе срок на документи, удостоверяващи, че „БУРГАС - ХАЛАСТРА“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за автомобилните превози  ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна администрaтивна мярка.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ДБ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Свобода” № 3 за следното:

На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за временно спиране на дейността нa „ДБ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ” ЕООД за извършване на обществен превоз на товари на основание чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-5755/1 от 03.07.2014 г., директорът на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – гр. Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ДБ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 2831 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установено, че на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства. Превозвачът не е представил и изискуемата по чл. 6а, ал. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари актуална декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.
Изложеното обосновава извода, че превозвачът е престанал да отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (Регламент № 1071/2009 г.) и на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози.
Съгласно чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г., за да отговаря на изискването за установяване на територията на България, превозвачът следва да разполага с място на дейност, разположено на територията на Република България, с помещения, в които да държи основните си търговски документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление  и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при извършване на съответните проверки.
В буква „б“ на същия член е регламентирано и изискването, че всеки превозвач трябва да разполага с едно или повече превозни средства, които са пуснати в движение в съответствие с Българското законодателство независимо дали са негова собственост или се ползват съгласно договор за покупко – продажба на изплащане, наем или лизинг.
В буква „в“ е залегнало изискването, че превозвачът следва да извършва действително и постоянно с необходимото административно оборудване своята дейност, свързана с посочените в буква „б“ превозни средства и с подходящото техническо оборудване и съоръжения в експлоатационен център, разположен на територията на Република България.
Съгласно чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква “в” от Закона за автомобилните превози, когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България или финансова стабилност, на същия се налага принудителна административна мярка – временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници и товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.
Съгласно чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, налагането на принудителните администртивни мерки в случаите по ал. 1, т. 6 от същия се осъществява от органите по контрол чрез отнемане на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
При непредставяне в определения по – горе срок на документи, удостоверяващи, че „ДБ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за автомобилните превози  ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна администрaтивна мярка.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ДУСЕЛ ТРАНС” ЕООД, с адрес гр. Сандански, ул. “Скопие” № 1 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за временно спиране на дейността нa „ДУСЕЛ ТРАНС” ЕООД за извършване на обществен превоз на товари на основание чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-6339/1 от 18.07.2014 г., директорът на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – гр. Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ДУСЕЛ ТРАНС” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 6630 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установено, че на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства. Превозвачът не е представил и изискуемата по чл. 6а, ал. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари актуална декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.
Изложеното обосновава извода, че превозвачът е престанал да отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (Регламент № 1071/2009 г.) и на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози.
Съгласно чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г., за да отговаря на изискването за установяване на територията на България, превозвачът следва да разполага с място на дейност, разположено на територията на Република България, с помещения, в които да държи основните си търговски документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление  и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при извършване на съответните проверки.
В буква „б“ на същия член е регламентирано и изискването, че всеки превозвач трябва да разполага с едно или повече превозни средства, които са пуснати в движение в съответствие с Българското законодателство независимо дали са негова собственост или се ползват съгласно договор за покупко – продажба на изплащане, наем или лизинг.
В буква „в“ е залегнало изискването, че превозвачът следва да извършва действително и постоянно с необходимото административно оборудване своята дейност, свързана с посочените в буква „б“ превозни средства и с подходящото техническо оборудване и съоръжения в експлоатационен център, разположен на територията на Република България.
Съгласно чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква “в” от Закона за автомобилните превози, когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България или финансова стабилност, на същия се налага принудителна административна мярка – временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници и товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.
Съгласно чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, налагането на принудителните администртивни мерки в случаите по ал. 1, т. 6 от същия се осъществява от органите по контрол чрез отнемане на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
При непредставяне в определения по – горе срок на документи, удостоверяващи, че „ДУСЕЛ ТРАНС“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за автомобилните превози  ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна администрaтивна мярка.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ДФ ТРАНСПОРТ” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Пере Тошев” № 10 за следното:
             На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за временно спиране на дейността нa „ДФ ТРАНСПОРТ” ЕООД за извършване на обществен превоз на товари на основание чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-5707/1 от 16.06.2014 г., директорът на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – гр. Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ДФ ТРАНСПОРТ” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 3141 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установено, че на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства. Превозвачът не е представил и изискуемата по чл. 6а, ал. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари актуална декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.
Изложеното обосновава извода, че превозвачът е престанал да отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (Регламент № 1071/2009 г.) и на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози.
            Съгласно чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г., за да отговаря на изискването за установяване на територията на България, превозвачът следва да разполага с място на дейност, разположено на територията на Република България, с помещения, в които да държи основните си търговски документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление  и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при извършване на съответните проверки.
            В буква „б“ на същия член е регламентирано и изискването, че всеки превозвач трябва да разполага с едно или повече превозни средства, които са пуснати в движение в съответствие с Българското законодателство независимо дали са негова собственост или се ползват съгласно договор за покупко – продажба на изплащане, наем или лизинг.
В буква „в“ е залегнало изискването, че превозвачът следва да извършва действително и постоянно с необходимото административно оборудване своята дейност, свързана с посочените в буква „б“ превозни средства и с подходящото техническо оборудване и съоръжения в експлоатационен център, разположен на територията на Република България.
Съгласно чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква “в” от Закона за автомобилните превози, когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България или финансова стабилност, на същия се налага принудителна административна мярка – временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници и товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.
Съгласно чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, налагането на принудителните администртивни мерки в случаите по ал. 1, т. 6 от същия се осъществява от органите по контрол чрез отнемане на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността.
            Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по – горе срок на документи, удостоверяващи, че „ДФ ТРАНСПОРТ“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за автомобилните превози  ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна администрaтивна мярка.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “СИКСКАРГО” ЕООД, с адрес гр. Сандански, ул. “Александър Буйнов” № 5 за следното:
             На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за временно спиране на дейността нa „СИКСКАРГО” ЕООД за извършване на обществен превоз на товари на основание чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-6211/1 от 18.07.2014 г., директорът на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – гр. Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „СИКСКАРГО” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 3596 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установено, че на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства. Превозвачът не е представил и изискуемата по чл. 6а, ал. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари актуална декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.
Изложеното обосновава извода, че превозвачът е престанал да отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (Регламент № 1071/2009 г.) и на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози.
            Съгласно чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г., за да отговаря на изискването за установяване на територията на България, превозвачът следва да разполага с място на дейност, разположено на територията на Република България, с помещения, в които да държи основните си търговски документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление  и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при извършване на съответните проверки.
            В буква „б“ на същия член е регламентирано и изискването, че всеки превозвач трябва да разполага с едно или повече превозни средства, които са пуснати в движение в съответствие с Българското законодателство независимо дали са негова собственост или се ползват съгласно договор за покупко – продажба на изплащане, наем или лизинг.
В буква „в“ е залегнало изискването, че превозвачът следва да извършва действително и постоянно с необходимото административно оборудване своята дейност, свързана с посочените в буква „б“ превозни средства и с подходящото техническо оборудване и съоръжения в експлоатационен център, разположен на територията на Република България.
Съгласно чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква “в” от Закона за автомобилните превози, когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България или финансова стабилност, на същия се налага принудителна административна мярка – временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници и товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.
Съгласно чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, налагането на принудителните администртивни мерки в случаите по ал. 1, т. 6 от същия се осъществява от органите по контрол чрез отнемане на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността.
            Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При непредставяне в определения по – горе срок на документи, удостоверяващи, че „СИКСКАРГО“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за автомобилните превози  ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна администрaтивна мярка.


20.10.2014г.

Във връзка с предстоящото разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2015 г. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува списък на всички превозни средства с валидни сертификати за техническа изправност:

Списък на валидните издадени и заверени сертификати за техническа изправност на ППС


16.10.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ТЕМПО ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕООД, с адрес гр. Разград, ул. “Иван Вазов” № 21 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за временно спиране на дейността нa „ТЕМПО ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕООД за извършване на обществен превоз на товари на основание чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № РД-12-1099/2 от 21.07.2014 г., директорът на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Разград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ТЕМПО ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 6275 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установено, че на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства.
Изложеното обосновава извода, че превозвачът е престанал да отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (Регламент № 1071/2009 г.) и на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози.
Съгласно чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г., за да отговаря на изискването за установяване на територията на България, превозвачът следва да разполага с място на дейност, разположено на територията на Република България, с помещения, в които да държи основните си търговски документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление  и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при извършване на съответните проверки.
В буква „б“ на същия член е регламентирано и изискването, че всеки превозвач трябва да разполага с едно или повече превозни средства, които са пуснати в движение в съответствие с Българското законодателство независимо дали са негова собственост или се ползват съгласно договор за покупко – продажба на изплащане, наем или лизинг.
В буква „в“ е залегнало изискването, че превозвачът следва да извършва действително и постоянно с необходимото административно оборудване своята дейност, свързана с посочените в буква „б“ превозни средства и с подходящото техническо оборудване и съоръжения в експлоатационен център, разположен на територията на Република България.
Съгласно чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква “в” от Закона за автомобилните превози, когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България или финансова стабилност, на същия се налага принудителна аминистративна мярка – временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници и товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.
Съгласно чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, налагането на принудителните администртивни мерки в случаите по ал. 1, т. 6 от същия се осъществява от органите по контрол чрез отнемане на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
При непредставяне в определения по – горе срок на документи, удостоверяващи, че „ТЕМПО ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за автомобилните превози  ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна администрaтивна мярка.


14.10.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-441/16.09.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 5853 издаден на 24.01.2013 г. на „САКО ТРАНС” ЕООД, ЕИК 202298120, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Гоце Делчев” №15.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-443/16.09.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 5370 издаден на 18.03.2011 г. на „ЛИИОНС СПИИДС” ЕООД, ЕИК 201391226, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Грънчарска” №3, ет. 2, ап. 7.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-452/16.09.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3,  т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 7438 издаден на 25.08.2011 г. на „АЛЕСАНДРА - 82” ЕООД, ЕИК 201615009, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 14.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-446/16.09.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4420 издаден на 01.10.2010 г. на „КААН ТРАНС” ООД, ЕИК 201167456, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ж.к.„Орел”, бл. 24, вх. А, ет. 2, ап. 6.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ФРИГО – ЛАЙН ДЖИ” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Гладстон” № 4а за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за временно спиране на дейността нa  „ФРИГО ЛАЙН - ДЖИ” ООД за извършване на обществен превоз на товари на основание чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-4929/2 от 13.06.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ФРИГО ЛАЙН - ДЖИ” ООД лиценз на Общността за превоз на товари № 3960 от 15.05.2010 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установено, че на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства. Превозвачът не е представил и изискуемата по чл. 6а, ал. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.
Изложеното обосновава извода, че превозвачът е престанал да отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (Регламент № 1071/2009 г.) и на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози.
Съгласно чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г., за да отговаря на изискването за установяване на територията на България, превозвачът следва да разполага с място на дейност, разположено на територията на Република България, с помещения, в които да държи основните си търговски документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление  и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при извършване на съответните проверки.
В буква „б“ на същия член е регламентирано и изискването, че всеки превозвач трябва да разполага с едно или повече превозни средства, които са пуснати в движение в съответствие с Българското законодателство независимо дали са негова собственост или се ползват съгласно договор за покупко – продажба на изплащане, наем или лизинг.
В буква „в“ е залегнало изискването, че превозвачът следва да извършва действително и постоянно с необходимото административно оборудване своята дейност, свързана с посочените в буква „б“ превозни средства и с подходящото техническо оборудване и съоръжения в експлоатационен център, разположен на територията на Република България.
Съгласно чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква “в” от Закона за автомобилните превози, когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България или финансова стабилност, на същия се налага принудителна аминистративна мярка – временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници и товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.
Съгласно чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, налагането на принудителните администртивни мерки в случаите по ал. 1, т. 6 от същия се осъществява от органите по контрол чрез отнемане на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
При непредставяне в определения по – горе срок на документи, удостоверяващи, че „ФРИГО ЛАЙН - ДЖИ“ ООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за автомобилните превози  ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна администрaтивна мярка.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ХМ ТРАНСПОРТ” ЕООД, с адрес гр. Пловдив, ул. “Константин Величков” № 2, Тяло Г, вх. Б, ет. 4, офис 1 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за временно спиране на дейността нa „ХМ ТРАНСПОРТ” ЕООД за извършване на обществен превоз на товари на основание чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква „в“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 50-00-417/1 от 27.06.2014 г., началникът на отдел „Анализ и превенция на риска“ (понастоящем началник на отдел „Лицензи“) в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ХМ ТРАНСПОРТ” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 6458 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установено, че на седалището и адресa на управление на превозвача няма негов представител, няма експлоатационен център с необходимото техническо оборудване, както и гаражна площ, на която да местодомуват моторните превозни средства. Превозвачът не е представил и изискуемата по чл. 6а, ал. 3 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари актуална декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.
Изложеното обосновава извода, че превозвачът е престанал да отговаря на изискването на чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач (Регламент № 1071/2009 г.) и на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози.
Съгласно чл. 5 от Регламент № 1071/2009 г., за да отговаря на изискването за установяване на територията на България, превозвачът следва да разполага с място на дейност, разположено на територията на Република България, с помещения, в които да държи основните си търговски документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление  и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при извършване на съответните проверки.
В буква „б“ на същия член е регламентирано и изискването, че всеки превозвач трябва да разполага с едно или повече превозни средства, които са пуснати в движение в съответствие с Българското законодателство независимо дали са негова собственост или се ползват съгласно договор за покупко – продажба на изплащане, наем или лизинг.
В буква „в“ е залегнало изискването, че превозвачът следва да извършва действително и постоянно с необходимото административно оборудване своята дейност, свързана с посочените в буква „б“ превозни средства и с подходящото техническо оборудване и съоръжения в експлоатационен център, разположен на територията на Република България.
Съгласно чл. 106а, ал. 1, т. 6, буква “в” от Закона за автомобилните превози, когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България или финансова стабилност, на същия се налага принудителна аминистративна мярка – временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на пътници и товари до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.
Съгласно чл. 106а, ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, налагането на принудителните администртивни мерки в случаите по ал. 1, т. 6 от същия се осъществява от органите по контрол чрез отнемане на заверените копия на притежавания от превозвача лиценз на Общността.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
При непредставяне в определения по – горе срок на документи, удостоверяващи, че „ХМ ТРАНСПОРТ“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за автомобилните превози  ще бъде издадена заповед за прилагане на принудителна администрaтивна мярка.


06.10.2014г.

Във връзка с предоставяне на средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания и субсидиране на вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози в планински и други райони, общините следва да предоставят в срок до 15 октомври 2014 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“(ИААА) справки и декларации съгласно изискванията на Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници и Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони. Образци на приложенията може да бъдат изтеглени от сайта на ИААА, раздел „Образци“.


03.10.2014г.

На вниманието на българските превозвачи и водачи, извършващи превози до, от и през територията на Унгария

Във връзка с отправено запитване от страна на Посолството на Република България в Будапеща до унгарските компетентни органи относно документи за извършване на превози до, от и през територията на Унгария, Министерството на външните работи предоставя подробна информация на следния интернет адрес:  http://www.mfa.bg/bg/events/119/4/3257/index.html.


25.09.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-445/16.09.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози и чл. 6б, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България се прекратяват правата, произтичащи от лиценз № 07040 за извършване на превоз на пътници на територията на Република България, издаден на 20.06.2014 г. на „ФИЛ СУИЙТС” ООД, ЕИК 200637013, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ. „Марица”, с. Рогош, ул „Изток” № 6.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-439/16.09.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3,  т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4770 издаден на 25.10.2012 г. на „ЮРОП ЕКСПОРТ” ЕООД, ЕИК 202162825, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 2, ет. 2.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-444/16.09.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 5б,  ал. 1 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 8418, издаден на 12.03.2012 г. на „Ф. ДЖОННИ-ТРАНС” ЕООД, ЕИК 201611644, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Полковник Дрангов” № 2.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-451/16.09.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 5б,  ал. 1 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 7693, издаден на 07.10.2011 г. на „AЛФА-3” ООД, ЕИК 101048337, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Пере Тошев” № 11.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-454/17.09.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3,  т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 8877 издаден на 28.02.2012 г. на „ДНЛ - ЕВРОПА” ЕООД, ЕИК 201895017, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Константин Величков” № 2, вх. Б, ет. 3, ап. 1.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


04.09.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава на Минчо Цанев Цветански – управител на „ВЕМО“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 2500, ул. „Райна Княгиня” № 4, ет. 8, ап. 15, че със заповед № РД-01-379/31.07.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е допуснато предварително изпълнение на заповедта.        

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване по реда на чл. 60, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс пред съда в тридневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява Томислав Красимиров Томов – управител на „ТРАНСГЛОБАЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Район Централен, ул. „Загоре“, № 15, ет. 10, ап. 39, че е започнало производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на дружеството лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 8612, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
От направена справка в регистър „Лицензи“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установено, че превозвачът „ТРАНСГЛОБАЛ” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  № 11).
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото уведомление, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.           
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11, Ви определям тримесечен срок от публикуване на настоящото съобщение, да представите документите, посочени в чл. 6, ал. 8 от Наредба № 11.
При не представяне в определения срок на документите, удостоверяващи, че „ТРАНСГЛОБАЛ” ЕООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 8612 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


01.09.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява БОРИСЛАВ ИВАНОВ БАЛДЖИЕВ – управител на „Корифей Норд“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Юндола“ № 16, вх. 5, ет. 1 и ЛЮДМИЛ РУМЕНОВ МУШАНОВ – технически специалист в контролно-технически пункт, че в агенцията е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1134, издадено на “Корифей Норд” ЕООД, както и списъка към него, за заличаване на председателя на комисия Румен Дунчев Ирманов от регистъра по чл. 148, ал. 9 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и прекратяване на достъпа му до информационната система по чл. 147, ал. 8 от ЗДвП, отнемане на предоставените на „Корифей Норд“ ЕООД документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, и отнемане на индивидуалните печати за заверка на документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страни в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Правен“ на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок, при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1134 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, за заличаване на Румен Денчев Ирманов от регистъра по чл. 148, ал. 9 от ЗДвП и за прекратяване на достъпа му до информационната система по чл. 147, ал. 8 от ЗДвП.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ МАРКОВ, с адрес: гр. София, ул. „Йордан Бакалов - Стубел“ № 4 – технически специалист, включен в списъка към Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1256, издадено на „ЕЛЕЙ КОНСУЛТ“ ЕООД, че в агенцията е започнало производство за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1256, както и списъка към него, отнемане на предоставените на „ЕЛЕЙ КОНСУЛТ“ ЕООД документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, и отнемане на индивидуалните печати за заверка на документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 5-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Правен“ на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5 в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

В срок до 7 дни след изтичането на посочения по-горе срок, при установяване наличието на законовите основания, ще бъде издадена заповед за отнемане на Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1256 и списъка към него, на документите, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед и на индивидуалните печати, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-379/31.07.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, б. “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози и чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 0270, издаден на 23.01.2012 г. на „ВЕМО” ООД, ЕИК 160044504, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 2500, ул. „Райна Княгиня” № 4, ет. 8, ап. 15.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд - Пловдив в четиринадесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


29.08.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЛАРИСА ТРАНС” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Рокфелер” № 27, за следното:
С доклад изх. № 11-08-5732/1/30.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „ЛАРИСА ТРАНС“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 6100 да бъдат прекратени. От направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „ЛАРИСА ТРАНС” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ЛАРИСА ТРАНС” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 6100 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


21.08.2014г.

Нови правила за превоз на товари с автомобилен транспорт в Република Узбекистан

В ИА “Автомобилна администрация” постъпи информация от Посолството на Република България в Ташкент, съгласно която с Постановление на Министерския съвет на Узбекистан от 01.08.2014 г. са утвърдени правила за превоз на товари с автомобилен транспорт в Република Узбекистан. Новите правила влизат в сила от 01.01.2015 г.

Приложение: Постановление на Министерски съвет на Узбекистан от 01.08.2014 г. за утвърждаване на правила за превозване на товари с автомобилен транспорт в Република Узбекистан


ДО
Г-Н ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че:

Със заповед № РД-01-386/11.08.2014 г. на изпълнителния директор е прекратено служебното правоотношение между Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Димитър Христов Димитров, с ранг Vм, на длъжност инспектор в Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Велико Търново, на основание чл. 107, ал. 1, т.7 и чл.108, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 7, т. 13 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, приет с Постановление № 272 на Министерски съвет от 2013 г., считано от датата на публикуването на настоящото съобщение.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от връчването й.

Копие от заповедта може да се предостави при поискване от Димитър Христов Димитров в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 5, ет. 7, ст. 717.


19.08.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ПИНАР ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Богомил № 70 за следното:
С доклад рег. № 14-00-23-1182/6 от 09.07.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Пловдив е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ПИНАР ТРАНС” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 1727 издаден на 28.02.2012 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвачът не е трайно и действително установен на територията на Република България, като не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
След направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено още, че превозвачът нe oтговаря и на изискванията за финансова стабилност, уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози .
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за автомобилните превози  и за представяне на актуална декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.

При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “ПИНАР ТРАНС“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България и за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 1727 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ФАКТОР 13” ЕООД, с адрес гр. Пловдив, район “Тракия”, бл. 150, вх. А, ет. 6, ап. 24 за следното:
С доклад изх. № 81-00-23-143/5/08.07.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Пловдив е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „ФАКТОР 13“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 7643 да бъдат прекратени. От направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „ФАКТОР 13” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
           Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
           С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ФАКТОР 13” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 7643 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


18.08.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-305/25.06.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “a” от Закона за автомобилните превози и чл. 15, ал. 2 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България се прекратяват правата, произтичащи от лиценз № 03769 за извършване на превоз на пътници на територията на Република България, издаден на 26.02.2014 г. на „ЕНЕРДЖИ 2020” ЕООД, ЕИК 113558497, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Люлин”, бул “Петър Дертлиев”, бл. 42, ет. 2, ап. офис 69. Отчитайки високата степен на обществена значимост на дейността по извършване на обществен превоз на пътници, на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е допуснато предварително изпълнение на заповедта.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


15.08.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “КАР ПАРК” ЕООД, с адрес гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 42 за следното:
С доклад рег. № 81-00-23-157/3 от 08.07.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Пловдив е предложил правата, произтичащи от притежавания от „КАР ПАРК” ЕООД лиценз за превоз на товари № 07696 издаден на 01.08.2011 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвачът не е трайно и действително установен на територията на Република България, като не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 7а от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. (Наредба№ 33).
След направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено още, че превозвачът нe oтговаря и на изискванията за финансова стабилност, уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози и на чл. 7а от Наредба № 33 .
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози .
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за автомобилните превози  и за представяне на актуална декларация по образец (приложение № 3а) от Наредба № 33.

При непредставяне в определения по чл 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33 срок на документи, удостоверяващи, че “КАР ПАРК“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България и за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз  № 07696 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-344/16.07.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3494 издаден на 29.12.2009 г. на „KЛИНЧАРСКИ ТРАНС” ЕООД, ЕИК 200662970, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 21,.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-336/15.07.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4107 издаден на 23.06.2010 г. на „РЕНТ ТРАК” ЕООД, ЕИК 200949383, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Деспот Слав” № 12, вх. А, ет. 3, ап. 11.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


14.08.2014г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА УНГАРИЯ

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Посолството на Република България в Будапеща за зачестили случаи на български граждани, връщани от унгарската граница поради невалидни документи за самоличност.  

Виж приложението.


13.08.2014г.

Ръководството на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” се обръща с молба за оказване на финансова помощ за лечение на Румяна Борисова Иванова - главен специалист в отдел “Лицензи”.
За малко повече от година служителката беше подложена на три тежки хирургически интервенции, включващи имплантиране на тазобедрена става и антибактериална протеза - спейсър, като задължително се налага и четвърта операция в рамките на следващата година.
Разходите по лечението са непосилни за семейството на държавен служител, затова изразяваме молба към колеги, физически и юридически лица, които имат възможност, да помогнат за набиране на необходимите средства за лечение, като направят дарение по сметка:
Сметка в лева
IBAN: BG91STSA93000002353030
BIC код STSABGSF
Банка ДСК
Титуляр на сметката: Румяна Борисова Иванова  

Благодарим за проявения интерес и оказаната помощ!


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “АРГО ТРАНС 1” ЕООД, с адрес гр. Благоевград, ж.к. “”Еленово”, ул. “Атон” № 8, за следното:
С доклад изх. № 11-08-5560/1 от 23.06.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „АРГО ТРАНС 1” ЕООД лиценз на Общността за извършване на международен автомобилен превоз на товари № 6782 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 05.06.2014 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП и за представяне на  актуална декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.
При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че „АРГО ТРАНС 1” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 6782 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЕРИКУСА ТРАНС” ЕООД, с адрес гр. Благоевград, ж.к. “”Еленово”, ул. “Атон” № 8, за следното:
С доклад изх. № 11-08-5558/2 от 23.06.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е дпредложил правата, произтичащи от притежавания от „ЕРИКУСА ТРАНС” ООД лиценз на Общността за извършване на международен автомобилен превоз на товари № 5790 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 05.06.2014 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП и за представяне на  актуална декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.

При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че „ЕРИКУСА ТРАНС” ООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 5790 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-337/15.07.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, aл.1, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9911 издаден на 06.06.2012 г. на „ДЖИОЛАЙНЪР ТРАНСПОРТ ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ЕООД, ЕИК 201738766, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Христо Смирненски” № 237, ап. 8.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


12.08.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ДИГА 1” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Нарцис” № 3, ет. 3, ап. 42 за следното:
С писмо рег. № 11-10-5502/1 от 13.06.2014 г.  директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Варна е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ДИГА 1” ООД лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 04778 да бъдат прекратени. В писмото е посочено, че след направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвача „ДИГА 1” ООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 7 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България(Наредба № 33). Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 7, ал. 7, т. 3 от Наредба № 33 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33 Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ДИГА 1” ООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз № 04778 за извършване на превоз на товари на територията на Република България в 7-дневен срок от изтичането на срока по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “РУПАС 21” ЕООД, с адрес гр. Варна, Район “Младост”, ул. “Вяра”, бл. 138, вх. 1, ет. 5, ап. 15 за следното:
С доклад рег. № 11-10-5502/1 от 13.06.2014 г. и.д. директор на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Кюстендил е предложил правата, произтичащи от притежавания от „РУПАС 21” ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 6186 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че след направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвача „РУПАС 21” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „РУПАС 21” EООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 6186 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “МАКСТРА ТРАНС” ЕООД, с адрес за кореспонденция гр. Петрич, ул. “Свобода” № 3, за следното:
 С доклад изх. № 11-08-5270/1/09.07.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „МАКСТРА ТРАНС“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 9008 да бъдат прекратени. От направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „МАКСТРА ТРАНС” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
             Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
            С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „МАКСТРА ТРАНС” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 9008 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-343/16.07.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз за извършване на товарни превози на територията на Общността № 9294, издаден на 11.01.2013 г. на „ЛЮБО ТЕЛ” ЕOOД, ЕИК 114687662, с адрес: гр. Плевен, ул. “Димитър Константинов” № 37, ет. 2, офис № 5.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-320/07.07.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз за извършване на товарни превози на територията на Общността № 7843, издаден на 21.10.2011 г. на „ЕУРО ТРАНС - СД” ЕOOД, ЕИК 201725893, с адрес: гр. Кюстендил, ул. “Ген. Крум Лекарски” № 2.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


07.08.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЕР ТЕ ТРАНС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Приморски, ул. “Тинтява” № 7А, ет. 3, ап. 8 за следното:
С доклад рег. № 11-10-4927#1 от 26.05.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Варна е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „ЕР ТЕ ТРАНС“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 3985 да бъдат прекратени. От направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „ЕР ТЕ ТРАНС” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ЕР ТЕ ТРАНС” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3985 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “КЕНТ - ИМПЕКС” ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Ангел Кънчев” № 19, ет. 1, ап. 1 за следното:
С доклад рег. № 11-10-5568/1/ от 17.06.2014 г. и.д. директор на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Варна е предложил правата, произтичащи от притежавания от „КЕНТ – ИМПЕКС” ООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 0832 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че след направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвача „КЕНТ – ИМПЕКС” ООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „КЕНТ – ИМПЕКС” ООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 0832 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на ЕТ “АНИДИ – 60 – АНГЕЛ ДИМИТРОВ” със седалище и адрес на управление гр. Ботевград, бул. “Трети март” № 72, вх. Б, ет. 3, ап. 6 за следното:
На 21.12.2013 г. в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпило подадено от Вас заявление с вх. № 30-01-29-10906 удостоверяващо, че ЕТ „АНИДИ – 60 – АНГЕЛ ДИМИТРОВ” с ЕИК 130314310 отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11). Към справката за финансова стабилност сте представили удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с номер 230201300357462, издадено на 19.12.2013 г. В отговор на направено от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” запитване с рег. № 24-00-00-67 от 05.02.2014 г. до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите София е получено писмо, от което е видно, че на ЕТ „АНИДИ – 60 – АНГЕЛ ДИМИТРОВ” не е издавано удостоверение с № 230201300357462.    
С оглед гореизложеното към момента ЕТ „АНИДИ – 60 – АНГЕЛ ДИМИТРОВ” не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че ЕТ „АНИДИ – 60 – АНГЕЛ ДИМИТРОВ” отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 0250 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


06.08.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “МИГ – 2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Банат” № 10, за следното:
На 19.12.2013 г. в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпило подадено от Вас заявление с вх. № 30-01-10-10719 удостоверяващо, че “МИГ - 2001” ЕООД с ЕИК 103782283 отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11). Към справката за финансова стабилност сте представили удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с номер 030161201097777, издадено на 09.12.2013 г. В отговор на направено от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” запитване с рег. № 24-00-00-51 от 04.02.2014 г. до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите Варна е получено писмо, от което е видно, че на “МИГ - 2001” ЕООД не е издавано удостоверение с № 030161201097777.    
С оглед гореизложеното към момента “МИГ - 2001” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „МИГ - 2001” ЕООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 6948 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “КААН ТРАНС” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Разград, жк. “Орел”, бл. 24, вх. А, ет. 2, ап. 6, за следното:
С доклад изх. № 11-24-5464/1/13.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Разград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „КААН ТРАНС“ ООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 4420 да бъдат прекратени. От направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „КААН ТРАНС” ООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „КААН ТРАНС” ООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4420 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “БОРМАГС” ЕООД, с адрес гр. София, ж. к. “Люлин” № 2, ул. “Архитект Георги Ненов” № 1 за следното:
На 23.01.2014 г. в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпило подадено от Вас заявление с вх. № 33-01-29-25 удостоверяващо, че „БОРМАГС” ЕООД с ЕИК 201702086 отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 7 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен  превоз на пътници и товари на територията на Република България. Към справката за финансова стабилност сте представили удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с № 230201400000086, издадено на 14.01.2014 г. В отговор на направено от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” запитване с рег. № 24-00-00-281 от 27.02.2014 г. до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите София е получено писмо, от което е видно, че на „БОРМАГС” ЕООД не е издавано удостоверение с № 230201400000086.    
С оглед гореизложеното към момента „БОРМАГС” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 7 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен  превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33). Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 7, ал. 7, т. 3 от Наредба № 33 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33 Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33 срок на документи, удостоверяващи, че „БОРМАГС” ЕООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България № 09882 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ВЛАСТАРАС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Илинден” № 5, ет. партер, офис 3 за следното:
С доклад рег. № 11-08-5556/1 от 30.06.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ВЛАСТАРАС” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 3019 от 14.09.2011 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
            Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
            Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози  и за представяне на актуална декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.

При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “ВЛАСТАРАС“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3019 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “Ф.ДЖОННИ-ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. “Полковник Дрангов” № 2, за следното:
С доклад изх. № 11-08-5751/1/30.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача “Ф.ДЖОННИ-ТРАНС” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 8418 да бъдат прекратени. От направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача “Ф.ДЖОННИ-ТРАНС” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “Ф.ДЖОННИ-ТРАНС” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 8418 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на ET “КАТРИН – КРАСИМИР ПЕТРОВ”, със седалище и адрес на управление гр. Харманли, ул. “Г. Димитров” № 82, бл. 50, вх. Б, ап. 10 за следното:
На 06.12.2013 г. в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпило подадено от Вас заявление с вх. № 30-01-32-9924 удостоверяващо, че ЕТ “КАТРИН – КРАСИМИР ПЕТРОВ” с ЕИК 126171435 отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11). Към справката за финансова стабилност сте представили удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с номер 260201300322487, издадено на 03.12.2013 г. В отговор на направено от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” запитване с рег. № 24-28-00-2 от 21.01.2014 г. до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, офис Хасково е получено писмо, от което е видно, че на ЕТ “КАТРИН – КРАСИМИР ПЕТРОВ” не е издавано удостоверение с № 260201300322487.    
С оглед гореизложеното към момента ЕТ “КАТРИН – КРАСИМИР ПЕТРОВ” не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че ЕТ “КАТРИН – КРАСИМИР ПЕТРОВ” отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 6014 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “АПО ФРИГО” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Илинден” № 5, за следното:
С доклад изх. № 11-08-5616/1/30.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „АПО ФРИГО“ ООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 3623 да бъдат прекратени. От направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „АПО ФРИГО” ООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
             Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
            С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „АПО ФРИГО” ООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3623 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на ЕТ “ФОРИ-РАНГЕЛОВ-НИКИФОР РАНГЕЛОВ”, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Летоструй” № 27, за следното:
На 19.12.2013 г. в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпило подадено от Вас заявление с вх. № 30-01-29-10632 удостоверяващо, че ЕТ „ФОРИ-РАНГЕЛОВ-НИКИФОР РАНГЕЛОВ” с ЕИК 020682448 отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11). Към справката за финансова стабилност сте представили удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с номер 220201300342585, издадено на 05.12.2013 г. В отговор на направено от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” запитване с рег. № 24-00-00-67 от 05.02.2014 г. до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – София е получено писмо, от което е видно, че на ЕТ „ФОРИ-РАНГЕЛОВ-НИКИФОР РАНГЕЛОВ” не е издавано удостоверение с № 220201300342585. 
С оглед гореизложеното към момента ЕТ „ФОРИ-РАНГЕЛОВ-НИКИФОР РАНГЕЛОВ” не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че ЕТ „ФОРИ-РАНГЕЛОВ-НИКИФОР РАНГЕЛОВ” отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 1508 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЛИИОНС СПИИДС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул. “Грънчарска” № 3, ет. 2, ап. 7, за следното:
С доклад изх. № 11-24-5462/1/13.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Разград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „ЛИИОНС СПИИДС“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 5370 да бъдат прекратени. От направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „ЛИИОНС СПИИДС” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ЛИИОНС СПИИДС” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 5370 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


05.08.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “АЛФА - 3” ООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Пере Тошев” № 11, за следното:
С доклад изх. № 11-08-5729/1/30.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „АЛФА-3” ООД лиценз на Общността за превоз на товари № 7693 да бъдат прекратени. От направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „АЛФА-3” ООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „АЛФА-3” ООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 7693 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “МИТКОС ТРАНС” ООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Черно море” № 5, за следното:
С доклад изх. № 11-08-5731/1/30.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „МИТКОС ТРАНС” ООД лиценз на Общността за превоз на товари № 4531 да бъдат прекратени. От направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „МИТКОС ТРАНС” ООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „МИТКОС ТРАНС” ООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4531 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ФИЛ СУИЙТС” ООД, с адрес обл. Пловдив, с. Рогош, ул. “Изток” № 6, за следното:
С доклад рег. № 14-00-23-1152/4 от 08.02.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Пловдив е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „ФИЛ СУИЙТС“ ООД  лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 07040 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че от направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „ФИЛ СУИЙТС” ООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6б, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6б, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България е указано, че транспортната дейност на превозвача, извършващ обществен превоз на товари на територията на Република България трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Наредба № 33  от  31 от 03.11.1999 г за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ФИЛ СУИЙТС” ООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България  № 07040 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЛКВ ДЕНИ ТРАНСПОРТ” ЕООД, с адрес общ. Гоце Делчев, с. Брезница, ул. “Неврокоп” № 8, за следното:
С доклад рег. № 11-08-5873/1 от 08.07.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от “ЛКВ ДЕНИ ТРАНСПОРТ” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 3198 от 15.09.2012 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози  и за представяне на актуална декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.
При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “ЛКВ ДЕНИ ТРАНСПОРТ” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3198 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ИЕСП ТРАНС”ЕООД, с адрес гр. Харманли, ул. “Г. М. Димитров” № 3 за следното:
На 06.12.2013 г. в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпило подадено от Вас заявление с вх. № 30-01-29-9897 удостоверяващо, че “ИЕСП ТРАНС” ЕООД с ЕИК 126525650 отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11). Към справката за финансова стабилност сте представили удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с номер 2301913000908124, издадено на 28.10.2013 г. В отговор на направено от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” запитване с рег. № 24-24-00-9 от 21.01.2014 г. до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите София е получено писмо, от което е видно, че на “ИЕСП - ТРАНС” ЕООД не е издавано удостоверение с № 2301913000908124.    
С оглед гореизложеното към момента “ИЕСП ТРАНС” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ИЕСП ТРАНС” ЕООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 1298 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “АРС КОМ 2011” ЕООД, с адрес гр. Варна, ул. “Княз Н. Николаевич” № 6, вх. Б, ет. 5, ап. 28 за следното:
На 19.12.2013 г. в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпило подадено от Вас заявление с вх. № 30-01-10-10728 удостоверяващо, че “АРС КОМ” ЕООД с ЕИК: 201762144 отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11). Към справката за финансова стабилност сте представили удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с номер 03020130000351897, издадено на 13.12.2013 г. В отговор на направено от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” запитване с рег. № 24-00-00-51 от 04.02.2014 г. до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите Варна е получено писмо, от което е видно, че на “АРС КОМ” ЕООД не е издавано удостоверение с № 03020130000351897.    
С оглед гореизложеното към момента “АРС КОМ” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „АРС КОМ” ЕООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 8233 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-321/07.07.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 1, буква “а” и “б” от Закона за автомобилните превози и чл. 13, т. 1, буква “а” и “б” от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 10750, издадено на 15.05.2013 г.; заличава се “МОД – АУТО ТРАНС” ЕООД, ЕИК 202320606, с адрес: гр. Пловдив, ул. “Петрова Нива” № 2, ет. 3, ап. 46 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 10750 издадено на 15.05.2013 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “СКС ТРАНСПОРТ” ЕООД, с адрес гр. Благоевград, ул. “Менча Кърничева” № 20 за следното:
На 18.02.2014 г. в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпило подадено от вас заявление с вх. № 30-01-08-240 за издаване на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари на фирма “СКС ТРАНСПОРТ” ЕООД с ЕИК: 202915415. Към справката за финансова стабилност сте представили удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с номер 010201400041355, издадено на 17.02.2014 г. В отговор на направено от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” запитване с изх. № 24-00-00-277/27.02.2014 г. до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите София – офис Благоевград е получено писмо, от което е видно, че на “СКС ТРАНСПОРТ” ЕООД не е издавано удостоверение с № 010201400041355.    
Посочената фактическа обстановка обосновава извод, че лиценз № 11706 за извършване на международен автомобилен превоз на товари е издаден въз основа на неистински документ поради което е налице основание за прилагане на разпоредбата на чл. 11, т. 1, буква “а” от Закона за автомобилните превози, съгласно която правата, произтичащи от лиценза на Общността се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато лицензът е издаден въз основа на неистински документи или документи с невярно съдържание.
С разпоредбата на чл. 14, ал. 2, т. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него лице с писмена заповед отнема лиценза на Общността когато се установи, че е издаден въз основа на неистински документи или документи с невярно съдържание.  
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
След изтичането на срока по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността  № 11706 за извършване на международен автомобилен превоз товари.  


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява изпълнителния директор на “ПРОДЖЕКО БЪЛГАРИЯ” АД, с адрес гр. Варна, район “Младост”, Западна промишлена зона, сграда на Домостроене инженеринг АД, ет. 4 за следното:
С писмо рег. № 11-10-4927#1 от 26.05.2014 г.  директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Варна е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ПРОДЖЕКО БЪЛГАРИЯ” АД  лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 07891 да бъдат прекратени.. В писмото е посочено, че след направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвача „ПРОДЖЕКО БЪЛГАРИЯ” АД  не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 7 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България(Наредба № 33). Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 7, ал. 7, т. 3 от Наредба № 33 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33 Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ПРОДЖЕКО БЪЛГАРИЯ” АД    отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз № 07891 за извършване на превоз на товари на територията на Република България в 7-дневен срок от изтичането на срока по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33.


01.08.2014г.

Изменения в законодателството относно събирането на такса за преминаване на транспортни средства по платени автомобилни пътища в Република Беларус

Посолството на Република Беларус информира, че с Постановление на Министерски съвет на Република Беларус № 710 от 23.07.2014 г. са приети изменения в Положение относно реда на взимане на такса за преминаване на транспортни средства по платени автомобилни пътища в Република Беларус. Постановлението е в сила от 1 август 2014 г.

За повече информация моля вижте приложението.


30.07.2014г.

С приетите в Закона за автомобилните превози изменения (Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., последно изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 22.07.2014 г.), Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се задължава да води регистър на моторните превозни средства към лицензите на Общността.
В тази връзка, при изпълнение на дейностите по лицензионния режим (издаване, продължаване, промени и доказване на финансова стабилност на лиценз), освен досега изискуемите документи, всеки превозвач задължително предоставя на електронен носител и следната информация:

 1. Данни за моторните превозни средства с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейност в табличен вид, във формат Microsoft Excel (.xls) (само за международен превоз на пътници и товари);

Забележка: Едно превозно средство може да бъде включено само към един лиценз, т.е. към лиценз на Общността или лиценз за извършване на превоз на територията на Република България.

 1. Файлове със сканирани:
 • свидетелство за регистрация част І;
 • договор за наем; или
 • заверено извлечение от договор за лизинг с данни за лизингополучателя и превозното средство, когато не са собственост на превозвача, за всяко моторно превозно средство.
 1. Данни относно спазване на изискването за установяване на територията на Република България (офис, експлоатационен център и гаражна площ) в табличен вид, във формат Microsoft Excel (.xls);
 2. Файлове със сканирани копия на документи, удостоверяващи собственост, наем и договори за възлагане за офиса, експлоатационния център и гаражната площ.
Образците за попълване на данни по точки 1 и 3 са публикувани в информационния портал на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в рубриката „Образци“ и се подават на електронен носител в Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ по седалище на превозвача.
Сканираните копия трябва да бъдат във формат JPG или PDF, с резолюция не по голяма от 200 DPI, като големината на отделните файлове във формат JPG не трябва да надвишава 1 МВ, а във формат PDF – не трябва да надвишава 5 МВ.
Файловете във формат Microsoft Excel (.xls) не трябва да се съдържат Макроси. 
Файлове, които не отговарят на горепосочените условия или не са изготвени съгласно публикуваните образци няма да се взимат предвид, като ще се считат за неподадени.


28.07.2014г.

Заповед РД-11-810/22.07.2014 г. на Агенция пътна инфраструктура относно въвеждане на временна организация на движението по участъци от Републиканската пътна мрежа на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника , трактори и специализирана строителна техника.

Вижте цялата информация тук


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЕВРОПЕТРОЛ-Х”  ЕООД, с адрес гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 172 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ЕВРОПЕТРОЛ-Х”  ЕООД  лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 04086, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С писмо рег. № 81-00-23-751/5 от 07.07.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Пловдив е предложил правата, произтичащи от притежавания от “ЕВРОПЕТРОЛ-Х”  ЕООД  лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 09000 да бъдат прекратени.
При проверка  в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че  превозвача “ЕВРОПЕТРОЛ-Х”  ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност, уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 7 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България  (Наредба  № 33).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 7, ал. 7, т. 3 от Наредба № 33 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България, следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България,  Ви определям тримесечен срок от публикуването на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ЕВРОПЕТРОЛ-Х”  ЕООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 09000 в 7-дневен срок от изтичането на срока по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “КАМПИЛЬО БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с адрес гр. София, ж. к. „Гео Милев“, ул. “Александър Фон Хумболт” № 131, вх. 1, ет. 1, ап. 1 за следното:
С доклад рег. № 11-29-5831/1 от 30.06.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – София  е предложил правата, произтичащи от притежавания от “КАМПИЛЬО БЪЛГАРИЯ” лиценз на Общността за превоз на товари № 11335 от 10.12.2013 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози .
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от публикуването на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за автомобилните превози  и за представяне на актуална декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.

При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “КАМПИЛЬО БЪЛГАРИЯ” отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 11335 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява  управителя на “ГЕОРГЕ ШПЕД” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ” № 32А, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ГЕОРГЕ ШПЕД” ЕООД лиценз на Общността за  извършване на превоз на товари № 8919, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-5366/1/ от 23.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача “ГЕОРГЕ ШПЕД” ЕООД лиценз за Общността  за извършване на превоз на товари № 8919 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че от направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача “ГЕОРГЕ ШПЕД” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ГЕОРГЕ ШПЕД” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 8919 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


24.07.2014г.

Информация относно визовия режим в Република Турция за водачи на товарни автомобили

Във връзка със зачестилите в последно време случаи, в които български водачи на товарни автомобили превишават установения 90-дневен престой в рамките на 180 дни в Република Турция и не са допускани от турските гранични органи да влязат отново на нейна територия, Министерството на външните работи предоставя подробна информация на следния Интернет адрес: http://www.mfa.bg/bg/events/63/2/3038/index.html.


23.07.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “СУПЕР ОИЛ КОМЕРС”  ЕООД, с адрес гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ж. к. „Владиславово“, бл. 32, вх. 2, ет. 2, ап. 53 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “СУПЕР ОИЛ КОМЕРС”  ЕООД  лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 04086, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С писмо рег. № 11-10-5502 от 13.06.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Варна е предложил правата, произтичащи от притежавания от “СУПЕР ОИЛ КОМЕРС”  ЕООД  лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 04086 да бъдат прекратени.
При проверка  в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че  превозвача “СУПЕР ОИЛ КОМЕРС”  ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност, уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 7 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България  (Наредба  № 33).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 7, ал. 7, т. 3 от Наредба № 33 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България, следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България,  Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “СУПЕР ОИЛ КОМЕРС”  ЕООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 04086 в 7-дневен срок от изтичането на срока по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 33.


22.07.2014г.

Глоби, налагани от унгарския национален Инспекторат по околната среда и водите при извършване на превоз на отпадъци към други държави-членки на ЕС

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи допълнителна информация от Посолството на Република България в Будапеща относно глоби, налагани от унгарските компетентни органи при неспазване на изискванията за превоз на отпадъци към други държави-членки на ЕС. Посолството напомня, че глобите са свързани предимно с нередности в документацията, придружаваща отпадъчните материали при техния превоз и са в размер от 2 000 до 10 000 евро. При констатиране на нарушенията унгарските компетентни органи налагат запор върху превозните средства, извършващи съответния превоз на отпадъци и ги задържат до заплащането на глобата от страна на фирмата-изпращач на отпадъчните материали.  
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ отново напомня да се следи дали стриктно и внимателно се попълва цялата информация по Регламент (EО) № 1013/2006 на ЕП и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци, като се полагат подписи и печати на фирмата, която организира превоза. Съгласно регламента при транспортиране на отпадъци задължително към документите за превоза трябва да се представя и попълнен Анекс VII от посочения регламент, като се попълни цялата информация, включена в него. Съгласно чл. 18 от Регламента отпадъците трябва да бъдат придружавани от този анекс, който има силата на договор. Той има за цел да се помогне проследяването на превозите на тези отпадъци, като лицето под юрисдикцията на страната изпращач, което урежда превоза, обезпечава отпадъците посредством придружаващия документ, съдържащ се в Анекс VII. Този анекс се подписва от лицето, което урежда превоза преди започването му и се подписва от съоръжението за оползотворяване или лабораторията и получателя, когато се получат въпросните отпадъци. За целите на инспекцията, правоприлагането, планирането и статистиката, държавите-членки могат в съответствие с националното законодателство да изискват информацията, посочена в анекса.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява  управителя на “НИКОЛАИДИС ТРАНС” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ” № 11А, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “НИКОЛАИДИС ТРАНС” ЕООД  лиценз на Общността за  извършване на превоз на товари № 10098, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-5366/1 от 23.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача “НИКОЛАИДИС ТРАНС” ЕООД лиценз за Общността  за извършване на превоз на товари № 10098 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че от направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача “НИКОЛАИДИС ТРАНС” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ “НИКОЛАИДИС ТРАНС” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 10098 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява  управителя на “ЧАРЛИ ТРАНС” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ” № 11А, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ЧАРЛИ ТРАНС” ЕООД  лиценз на Общността за  извършване на превоз на товари № 8421, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-5366/1 от 23.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача “ЧАРЛИ ТРАНС” ЕООД лиценз за Общността  за извършване на превоз на товари № 8421 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че от направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача “ЧАРЛИ ТРАНС” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ЧАРЛИ ТРАНС” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 8421 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява  управителя на “КАЗАНОВА КО ЛОГИСТИК” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Черно море” № 7, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “КАЗАНОВА КО ЛОГИСТИК” ЕООД  лиценз на Общността за  извършване на превоз на товари № 7130, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-5366/1 от 23.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача “КАЗАНОВА КО ЛОГИСТИК” ЕООД лиценз за Общността  за извършване на превоз на товари № 7130 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че от направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача “КАЗАНОВА КО ЛОГИСТИК” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “КАЗАНОВА КО ЛОГИСТИК” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 7130 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява  управителя на “БАМАХ ТРЕЙДИНГ” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ” № 11А, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “БАМАХ ТРЕЙДИНГ” ЕООД  лиценз на Общността за  извършване на превоз на товари № 4899, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-5366/1 от 23.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача “БАМАХ ТРЕЙДИНГ” ЕООД лиценз за Общността  за извършване на превоз на товари № 4899 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че от направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача “БАМАХ ТРЕЙДИНГ” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “БАМАХ ТРЕЙДИНГ” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4899 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява  управителя на “ДАМА ШПЕД” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ” № 11А, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ДАМА ШПЕД” ЕООД  лиценз на Общността за  извършване на превоз на товари № 8922, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-5366/1 от 23.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача “ДАМА ШПЕД” ЕООД лиценз за Общността  за извършване на превоз на товари № 8922 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че от направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача “ДАМА ШПЕД”  ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ДАМА ШПЕД” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 8922 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-305/25.06.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква „а“ от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на  за извършване на товарни превози на територията на Република България № 03769, издаден на 26.02.2014 г. на „ЕНЕРДЖИ 2020” ЕOOД, ЕИК 113558497, със седалище и адрес  на управление: гр. София, бул. “Петър Дертлиев”, бл. 42, ет. 2, офис 69.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

21.07.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява  управителя на “ЕРМИС КАРГО” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Гоце Делчев” № 15, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ЕРМИС КАРГО” ЕООД  лиценз на Общността за  извършване на превоз на товари № 9224, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-5364/1 от 16.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача “ЕРМИС КАРГО” ЕООД лиценз за Общността  за извършване на превоз на товари № 9224 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че от направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача “ЕРМИС КАРГО” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ЕРМИС КАРГО” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 9224 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява  управителя на “ФРИГО ЛАЙН-ДЖИ” ООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Гладстоун” № 4А, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ФРИГО ЛАЙН-ДЖИ” ООД лиценз на Общността за  извършване на превоз на товари № 3960, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-4929/2/ от 13.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача “ФРИГО ЛАЙН-ДЖИ” ООД лиценз за Общността  за извършване на превоз на товари № 3960 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че от направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача “ФРИГО ЛАЙН-ДЖИ” ООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ФРИГО ЛАЙН-ДЖИ” ООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3960 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява  управителя на “САКО ТРАНС” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Гоце Делчев” № 15, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “САКО ТРАНС” ЕООД лиценз на Общността за  извършване на превоз на товари № 5853, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-5364/1 от 16.06.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача “САКО ТРАНС” ЕООД лиценз за Общността  за извършване на превоз на товари № 5853 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че от направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача “САКО ТРАНС” ЕООД  няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “САКО ТРАНС” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 5853 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява  управителя на “УЛТРА 2010” ООД, с адрес гр. Варна, ж. к. “Трошево”, бл. 16, вх. А, ет. 3, ап. 9, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “УЛТРА 2010” ООД лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 05836, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-00-4927/1 от 26.05.2014 г.  и. д . директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Варна е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача “УЛТРА 2010” ООД  лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 05836 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че от направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача “УЛТРА 2010” ООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6б, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6б, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България е указано, че транспортната дейност на превозвача, извършващ обществен превоз на товари на територията на Република България трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Наредба № 33  от  31 от 03.11.1999 г за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “УЛТРА 2010” ООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България  № 05836 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


18.07.2014г.

Белгия и Франция санкционират използването на нормалната седмична почивка на борда на автомобила

На 30.06.2014 г. в гр. Брюксел, Белгия по време на срещата на Комитета по автомобилен транспорт, от страна на България бе повдигнат въпроса за националните мерки, въведени в Белгия и Франция относно налагане на санкции при използване от водача на нормалната седмична почивка от 45 часа в кабината на превозното средство. Изразено бе несъгласие с предприетия подход от тези държави членки чрез националните си законодателства да променят духа на Регламент 561/2005 и по този начин да разширяват неговия обхват.
От страна на Белгия бе отбелязано, че няма нови национални разпоредби, а същите са били установени още от влизането в сила на регламента. Разяснено бе, че това нарушение ще бъде установявано, когато водачът се намира в кабината на автомобила по време на използване на нормалната седмична почивка, както и че няма задължение за представяне на доказателства за това къде е ползвана почивката. Потвърдено бе, че санкцията за такова нарушение е 1800 евро и същата е в сила от 21 юни 2014 г..
                На срещата не присъства представител на Република Франция. В тази връзка, ИА “Автомобилна администрация” е изпратила запитване до френските компетентни органи за получаване на официална информация относно датата на прилагане на санкциите, към кого са насочени, и как ще се извършва контрола, т.е как ще се установява извършеното нарушение.
От страна на Европейската комисия бе подчертано, че крайното тълкуване на законовите разпоредби е от компетентността на Съда на Европейските общности.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще продължава да следи за развитието на събитията и своевременно ще публикува информация за настъпили изменения.


17.07.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “БУЗА ТРАНС” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Атанас Лютвиев”” № 28,  за следното:
На 07.01.2014 г. в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпило подадено от Вас заявление с вх. № 30-13-08-74 удостоверяващо, че „БУЗА ТРАНС” ЕООД с ЕИК 201348549 отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11). Към справката за финансова стабилност сте представили удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с номер 010201300213837, издадено на 30.12.2013 г. В отговор на направено от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” запитване с рег. № 24-00-00-47 от 04.02.2014 г. до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите София – офис гр. Благоевград е получено писмо, от което е видно, че на „БУЗА - ТРАНС” ЕООД не е издавано удостоверение с № 010201300213837.    
С оглед гореизложеното към момента „БУЗА - ТРАНС” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „БУЗА - ТРАНС” ЕООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4992 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.  


15.07.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-338/15.07.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 3 от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на  за извършване на товарни превози на територията на Общността № 9077, издаден на 02.04.2012 г. на „АЛИ –ДАВ- ТРАНС” ЕOOД, ЕИК 201651172, с адрес: гр. Силистра, ул. “Симеон Велики” № 10, вх. “А”, ет. 1, ап. 2.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “Т. А. - ТРАНС” ЕООД, с адрес общ. Своге, с. Искрец, ул. “Васил Левски” № 92-94 за следното:
На 11.12.2013 г. в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпило подадено от Вас заявление с вх. № 30-01-29-10122 удостоверяващо, че „Т.А. ТРАНС” ЕООД с ЕИК 201168639 отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11). Към справката за финансова стабилност сте представили удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с номер 230201200366559, издадено на 11.12.2013 г. В отговор на направено от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” запитване с рег. № 24-00-00-67 от 05.02.2014 г. до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите София е получено писмо, от което е видно, че на „Т.А. ТРАНС” ЕООД не е издавано удостоверение с № 230201200366559.    
С оглед гореизложеното към момента „Т.А. ТРАНС” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „Т.А. ТРАНС” ЕООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4887 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


10.07.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-322/08.07.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4477, издаден на 11.10.2010 г. на „ЕФЕ СПЕДИШЪН ИНТЕРТРАНСПОРТ” EOOД, ЕИК 201251744, с адрес: гр. София, ул. “Триадица” № 5 , вх. Б, ет. 4, ап. 406.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


09.07.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-280/09.06.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 1297, издаден на 29.09.2012 г. на „РАМТРАНСПОРТ - БГ” EOOД, ЕИК 201697141, с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “Преспа” № 3.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


08.07.2014г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗИСКВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Във връзка с постъпила информация от Посолството на Република България в Братислава, изискваните документи от водачите на МПС на територията на Словашка Република (СР) са следните:

 1. Свидетелство за управление на МПС;
 2. Свидетелство за регистрация на МПС;

Забележка: В отговора изрично се подчертава, че е достатъчно в наличност да бъде само една от двете негови части.
Следва да се има предвид, че в СР Т.нар. "малък талон" представлява част 1, а не част II
от свидетелството, и е снабден с електронен чип, който позволява на всяка полицейска
единица, имаща преносим компютър с четец, да получи от него необходимата
информация за автомобила и неговия собственик.

 1. Документ, потвърждаващ наличието на застраховка "Гражданска отговорност";
 2. Документ за извършен емисионен контрол, ако МПС подлежи на такъв;
 3. Документ за извършен технически преглед, ако МПС подлежи на такъв;
 1. Документ за здравна и психическа годност - важи само за определени категории
  водачи, притежаващи словашко СУМПС;

7. Винетен стикер, когато такъв се изисква.

По отношение МПС, управлявани от лица, които не са техни собственици, не се изисква
наличието на пълномощно или писмено съгласие за ползването му от собственика -
физическо или юридическо лице.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ ОТ ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ, НАЛОЖЕНИ С ОГЛЕД НА СИТУАЦИЯТА В ЛИБИЯ


В контекста на ограничителните мерки от ЕС по отношение на Либия, информираме Ви, че на 23 юни 2014г. Съвета на ЕС прие Регламент (ЕС) NQ 690/2014 за изменение на Регламент (ЕС) NQ 204/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) NQ 689/2014 за изпълнение на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) NQ 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (Официален вестник на ЕС, бр. L 183 от 24.06.2014).
Съгласно промените Приложение 111 към Регламент (ЕС) NQ 204/2011 се изменя, като вписването за образуванието "Capitana Seas Limited" се изменя и вписванията за Libyan Holding Сотрапу for Development and Investment и за Dalia Advisory Limited (LIA sub) се заличават.
Също така в Регламент (ЕС) NQ 204/2011 се добавя нов член, с който се забранява товаренето, превозването или разтоварването на суров петрол от Либия от определените плавателни съдове под знамето на държава членка и се забранява приемането в пристанища на територията на Съюза или на предоставянето на достъп до тези пристанища на определените плавателни съдове. Забраняват се също така финансовите транзакции във връзка със суров петрол на борда на определените плавателни съдове, в това число продажбата на суровия петрол или използването му като кредит, както и сключването на застраховка във връзка с превоза на суровия петрол.
Детайлна информация относно санкциите от ЕС по отношение на трети държави, образувания и лица, включително относно компетентните национални ведомства по тяхното прилагане, може да бъде намерена на официалната страница на МВнР на url: https://www.mfa.bg/bg/pages/179/index.html както и на страницата на Европейската служба за външни действия (актуална към 26 май 2014 г.): httр://ееаs.еuгора.еu/сfsр/sапсtiопs/dосs/mеаsuгеs еп.рdf.

Консолидиран списък с данни за всички лица, групи и образувания, по отношение на които действат финансови ограничения от ЕС е достъпен на адрес: httр://ееаs.еuгора.еu/сfsр/sапсtiопs/сопsоl-list/iпd ех еп. htm.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-279/09.06.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3548, издаден на 28.01.2010 г. на „ТЪРНОВО СПЕДИЦИОН ЛОГИСТИК” OOД, ЕИК 200951074, с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Ален мак” № 6Б.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


01.07.2014г.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ВИНЕТНИ ТАКСИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ В ЛАТВИЯ

Министерството на транспорта на Република Латвия информира, че от 1 юли 2014 г се въвежда пътна винетна такса на част от главните пътища на територията на страната им.
Таксата се плаща за използване на части от главни пътища (с изключение на участъците където те се пресичат, включително и на кръгови кръстовища) от търговски товарни автомобили и ремаркета с максималнa обща маса в натоварено състояние, които надхвърля 3,5 тона и които са предназначени или са използвани за превоз на стоки.
Винетната такса се прилага за времеви период за използване на пътя и зависи от броя на осите и нивото на вредни емисии на двигателя на превозното средство.
Дневната винетна такса е между 8 и 11 Евро, а годишната е от 484 до 925 Евро.
Превозвачите могат да заплатят таксата онлайн, чрез разплащателна карта на уеб-страницата http://lvvignette.eu, на която можете да намерите детайлна информация за различните такси, платените пътни участъци, правила и начини за плащане.
Винетки могат да се закупуват и от бензиностанции с търговски марки: VIRŠI-A”, „LUKoil Baltija R” и  Statoil Fuel & Retail Latvia, както и от гранични пунктове Terehova и Grebņeva.
Информация в Държавния регистър на превозните средства и водачите на Латвия е доказателство за плащането на таксата. Плащането на таксата се контролира от Държавната полиция.
В случай, че превозвачът не заплати винетната такса, размера на глобата, която се прилага от контролните органи е 120 Евро. Ако е заплатена такса, само за част от маршрута, глобата е 40 Евро.

Приложение (Английски език)
Приложение (Руски език)


26.06.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “МОД – АУТО ТРАНС” ЕООД, с адрес гр. Пловдив, ул. “Петрова Нива” № 2, ап. 46 за следното:
С доклад изх. № 11-23-3855 от 04.04.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” - Пловдив е предложил правата, произтичащи от притежаваното от „МОД АУТО ТРАНС“ ЕООД, ЕИК 202320606 удостоверение за извършване на таксиметров превоз на пътници № 10750 да бъдат прекратени. От приложеното към доклада писмо вх. № 24-00-23-421/1/27.03.2014 от Национална агенция за приходите, териториална дирекция – Пловдив е видно, че лицето, назначено на длъжност ръководител на транпортната дейност на превозвача - г-н Атанас Илиев Хорозов, ЕГН 4409304541, няма подадено уведомление за сключен трудов договор с „МОД АУТО ТРАНС“ ЕООД по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.            
Съгласно чл. 12, ал. 8, т. 1, буква „б“ във връзка с чл. 7, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява по решение на органа, извършил регистрацията, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 5, а именно изискванията за професионална компетентност.
Съгласно чл. 13, т. 1, буква “б” от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява по решение на органа, извършил регистрацията, когато превозвачът престане да отговаря на изискването на чл. 6 от същата.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 3-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген Й. В.  Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 26, ал. 1, от Административнопроцесуалния кодекс Ви определям 7 - дневен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 12, ал. 8, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.            

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “МОД АУТО ТРАНС“  ЕООД отговаря на изискванията за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издаденото на 15.05.2013 г. удостоверение  за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Република България №10750 в 7- дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


25.06.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-266/02.06.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4934, издаден на 17.01.2011 г. на „КОЗМОС ТРАНС 77” ЕOOД, ЕИК 201368415, с адрес: гр. Благоевград, ул. “Свобода” № 1, ет. 1.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-268/02.06.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9037, издаден на 12.09.2012 г. на „НАКОС ТРАНС” ЕOOД, ЕИК 202183958, с адрес: гр. Петрич, ул. “Свобода” № 3.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-255/21.05.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “в” от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 7207, издаден на 28.07.2011 г. на „ФЕНИКС-2010” ЕOOД, ЕИК 201092459, с адрес: гр. София, ул. “Оборище” № 78.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ДАРКО И ДАРКО” ЕООД, с адрес гр. София, ж.к. “Дружба”, бул. “Кръстю Пастухов” № 18 за следното:
С доклад рег. № 11-08-3901/1 от 09.04.2014 г. директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” - Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „ДАРКО И ДАРКО“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 7935 да бъдат прекратени. От направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „ДАРКО И ДАРКО” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ДАРКО И ДАРКО” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 7935 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “МАНТЗОРОС ТРАНС” ООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Круша” № 3 за следното:
С доклад рег. № 11-08-4129/2 от 07.05.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „МАНТЗОРОС ТРАНС” ООД лиценз на Общността за превоз на товари № 8913 от 09.03.2012 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 15.04.2014 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
             Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
             Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози  и за представяне на актуална декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.

При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “МАНТЗОРОС ТРАНС“ ООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 8913 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “КОКИШПЕД” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Васил Левски” № 56, гр. Благоевград за следното:
С доклад рег. № 11-08-4444/1 от 08.05.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „КОКИШПЕД” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 5568 от 23.01.2013 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 28.04.2014 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози  и за представяне на актуална декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.

При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “КОКИШПЕД“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 5568 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


23.06.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “КТЕ” ЕООД, с адрес гр. Пловдив, ул. “Вълко Чалъков” № 1, ет. 6, ап. 10 за следното:
С доклад рег. № 12-00-00-135/6 от 16.04.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Пловдив е предложил правата, произтичащи от притежавания от „КТЕ” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 5250 от 25.07.2012 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози  и за представяне на актуална декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.

При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “КТЕ“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 5250 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “МАРАТОН - ТРАНС” ООД, с адрес гр. Ямбол, ул. “Стефан Караджа” № 79, ет. 1, ап. 1 за следното:
С доклад рег. № 12-00-00-132/8 от 28.04.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Ямбол  е предложил правата, произтичащи от притежавания от „МАРАТОН - ТРАНС” ООД лиценз на Общността за превоз на товари № 1303 от 16.02.2012 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача нe oтговаря на изискванията за финансова стабилност, уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. При проверката е установено още, че превозвачът не е трайно и действително установен на територията на Република България, като не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
             Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози .
             Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за автомобилните превози  и за представяне на актуална декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.

При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “МАРАТОН - ТРАНС“ ООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 1303 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ГРИЗЛИ МАШИН” ЕООД, с адрес гр. София, ул. “Боянско езеро” № 2, за следното:
С доклад изх. № 50-00-354/1 от 26.05.2014 г. директорът на дирекция “Автомобилна инспекция” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „ГРИЗЛИ МАШИН“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 3219 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че от направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „ГРИЗЛИ МАШИН“  ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
             Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
            С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ГРИЗЛИ МАШИН” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3219 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “Б.А.Д - ЛОГИСТИК” ЕООД, с адрес гр. Благоевград, ж.к. “Запад”, бл. 3, ап. 8 за следното:
С доклад рег. № 12-00-00-160/87 от 23.05.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Благоевград  е предложил правата, произтичащи от притежавания от „Б.А.Д-ЛОГИСТИК” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 5700 от 27.07.2012 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 28.04.2014 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
             Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
             Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП и за представяне на декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.

При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “Б.А.Д-ЛОГИСТИК“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 5700 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


19.06.2014г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ДО, ОТ И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

Съгласно член 7 от подписания на 31.07.2013 г. "Протокол за промяна на данните" между Министерството на митниците и търговията на Турция и Министерството на транспорта, морското дело и съобщенията на Турция, касаещ транспортните дейности и операции, считано от 23.06.2014 г. контрола и процедурите по регистрация ще се извършват на вътрешни митнически учреждения.

В тази връзка дейностите по контрола и регистрацията на натоварени превозни средства напускащи Турция ще се извършват на вътрешни митници.

В рамките на тези разпоредби чуждестранни превозвачи, използващи CEMT разрешителни също трябва да се обработват на вътрешните митници считано от 23.06.2014 г.

Всички дейности ще продължат да се извършват на съответните ГКПП по отношение на превозите по Ro Ro линии; превозни средства, идващи от чужбина; излизащи от Турция празни превозни средства; транзитно преминаващи през Турция превозни средства; пътнически превози.


13.06.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЕНЕРДЖИ 2020”  ЕООД, с адрес гр. София, ж.к. “Люлин”, бул. „Петър Дертлиев“, бл. 42, ет. 2, ап. 69 за следното:
На 21.02.2014 г. в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпило подадено от “ЕНЕРДЖИ 2020” ЕООД с ЕИК: 113558497 заявление с вх. № 33-01-29-59 за издаване на лиценз, за обществен превоз на пътници на територията на Република България. Към справката за финансова стабилност е представено удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с номер 220201300199732, издадено на 19.02.2014 г. от Териториална дирекция на Национална агенция за приходите София. 
В отговор на направено от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” запитване до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите София – офис Люлин е получен отговор с изх. №  34-00-155/11.04.2014 г., от който е видно, че на “ЕНЕРДЖИ 2020” ЕООД не е издавано удостоверение с посочения по-горе номер.   
Посочената фактическа обстановка обосновава извод, че лиценз № 03769 за извършване на превоз на пътници на територията на Република България е издаден въз основа на неистински документ, поради което е налице основание за прилагане на разпоредбата на чл. 11, т. 1, буква “а” от Закона за автомобилните превози, съгласно която правата, произтичащи от лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато лицензът е издаден въз основа на неистински документи или документи с невярно съдържание.
С разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България е указано, че министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него лице с писмена заповед отнема лиценза за извършване на превоз на пътници когато се установи, че е издаден въз основа на неистински документи или документи с невярно съдържание.  
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

След изтичането на срока по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз № 03769 за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България.


12.06.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Саит Бююккьокен – управител на „БЮЮККЬОКЕН ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. “Добри Войников“ № 15 за следното:
На основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари е издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 0671, издаден на 19.11.2012 г., на „БЮЮККЬОКЕН” ООД, ЕИК 127631208, със седалище и адрес на управление: ул. “Добри Войников“ № 15, гр. Шумен 9700, община Шумен, област Шумен.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква “б” от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от закона.
Копие на заповедта може да се предостави при поискване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 5, ет. 7, ст. 713.“

Заповедта подлежи на оспорване пред административния съд съгласно чл. 133, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


30.05.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ДНЛ - ЕВРОПА” ЕООД, с адрес гр. Пловдив, ул. “Константин Величков” № 2, вх. “Б”, ет. 3, ап. 1 за следното:
С доклад рег. № 14-2408-23-1/5 от 14.04.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Пловдив е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ДНЛ - ЕВРОПА” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 8877от 28.02.2012 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози  и за представяне на актуална декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.
При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “ДНЛ - ЕВРОПА“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 8877 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЮРОП - ЕКСПОРТ” ЕООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Полковник Дрангов” № 2, ет. 2 за следното:
С доклад рег. № 11-08-4166/1 от 28.04.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ЮРОП ЕКСПОРТ” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 4770 от 25.10.2012 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 07.04.2014 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози .
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози  и за представяне на актуална декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.

При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “ЮРОП ЕКСПОРТ“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4770 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


ДО
Г-Н ЯНКО МИЛКОВ ЗАЙНУЛЛИН

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че:

Със заповед № РД-01-206/15.04.2014 г. на изпълнителния директор, на основание чл. 56, т. 1 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити са анулирани резултатите Янко Милков Зайнуллин от проведените на 26.11.2013 г. – теоретичен изпит и на 17.12.2013 г. – практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории „В“ и „М“ съгласно протоколи с номера № 3110/26.11.2013 г. и № 3337/17.12.2013 г. на областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” – Варна (понастоящем Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Варна съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, обн., ДВ, бр. 105/2013 г.).

Заповедта подлежи на оспорване пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й.


28.05.2014г.

Информация за предоставените чуждестранни разрешителни за превоз на пътници за 2014 г.

Вижте цялата информация тук


22.05.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “АПОЛОН ТРАНС” ЕООД, с адрес гр. Благоевград, ул. “Синчец” № 6, ет. 4 за следното:
На 15.01.2014 г. в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпило подадено от Вас заявление с вх. № 30-02-08-32 за продължаване на срока на валидност на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари на фирма “АПОЛОН ТРАНС” ООД с ЕИК: 200551411. Към справката за финансова стабилност сте представили удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с номер 01020140000004459, издадено на 13.01.2014 г. В отговор на направено от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” запитване до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите София – офис Благоевград е получено писмо с рег. № 24-00-00-47/1/25.02.2014 г., от което е видно, че на “АПОЛОН ТРАНС” ООД не е издавано удостоверение с № 01020140000004459.    
С оглед гореизложеноте към момента “АПОЛОН ТРАНС” ООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „АПОЛОН ТРАНС” ООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 2474 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “БИАЗИС ТРАНС” ЕООД, с адрес гр. Благоевград, ул. “Синчец” № 6, ет. 4 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „БИАЗИС ТРАНС” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 8476, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
На 15.01.2014 г. в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпило подадено от Вас заявление с вх. № 30-13-08-238 удостоверяващо, че “БИАЗИС ТРАНС” ЕООД с ЕИК: 201774755 отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11). Към справката за финансова стабилност сте представили удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с номер 01020140000004463, издадено на 13.01.2014 г. В отговор на направено от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” запитване до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите София – офис Благоевград е получено писмо с рег. № 24-00-00-162/1/05.03.2014 г., от което е видно, че на “БИАЗИС ТРАНС” ЕООД не е издавано удостоверение с № 01020140000004463.    
С оглед гореизложеноте към момента “БИАЗИС ТРАНС” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „БИАЗИС ТРАНС” ЕООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 8476 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-232/29.04.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 3 от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на пътници № 0577, издаден на 08.12.2011 г. на „ЛАГУНА ТРАНС” ЕООД, ЕИК 131202563, с адрес: гр. София, ж. к. “Люлин”,.бл. 732, вх.В, ет. 9, ап. 69 А.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-233/30.04.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 3 от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на пътници № 8347, издаден на 12.12.2011 г. на „ТРАКИЯ ГЛАС ЛОДЖИСТИКС” ЕАД, ЕИК 125573642, с адрес: гр. Търговище, кв. “Въбел”, Индустриална зона.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-254/21.05.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 3 от Закона за автомобилните превози се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на  за извършване на товарни превози на територията на Република България № 07785, издаден на 10.08.2011 г. на „ГРАЦИЯНА” OOД, ЕИК 125011525, с адрес: гр. Търговище, кв. “Запад 2”, бл. 36, вх. “В”, ет. 6, ап. 56.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


20.05.2014г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ДО, ОТ И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

В допълнение към забраната за движение през неделните почивни дни и официалните празници, която е валидна през цялата година се въвежда ограничение на движението на тежкотоварни автомобили във Федерална република Германия през съботните дни за периода от 1 юли до 31 август.

В тази връзка, следната информация следва да се вземе предвид:

1. Забраната се отнася за тежкотоварни автомобили с максимално допустима обща маса над 7,5 тона, както и за тежкотоварни автомобили с ремаркета.

2. Ограничението е валидно за всяка събота в периода от 1 юли до 31 август между 07:00 и 20:00 часа.

3. Ограничението е валидно за следните пътища:

Автомагистрала

Описание на отсечката

A 1

von Autobahnkreuz Köln-West über Autobahnkreuz Leverkusen-West, Wuppertal, Kamener Kreuz, Münster bis Anschlussstelle Cloppenburg

A 2

von Autobahnkreuz Oberhausen bis Autobahnkreuz Bad Oeynhausen

A 3

von Autobahnkreuz Oberhausen bis Autobahnkreuz Köln-Ost, von Mönchhof Dreieck über Frankfurter Kreuz bis Autobahnkreuz Nürnberg

A 4/E 40

von der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach bis zur Anschlussstelle Hermsdorf-Ost

A 5

von Darmstädter Kreuz über Karlsruhe bis Autobahndreieck Neuenburg

A 6

von Anschlussstelle Schwetzingen-Hockenheim bis Autobahnkreuz Nürnberg-Süd

A 7

von Anschlussstelle Schleswig/Jagel bis Anschlussstelle Hamburg-Schnelsen-Nord, von Anschlussstelle Soltau-Ost bis Anschlussstelle Göttingen-Nord, von Autobahndreieck Schweinfurt/Werneck über Autobahnkreuz Biebelried, Autobahnkreuz Ulm/Elchingen und Autobahndreieck Allgäu bis zum Autobahnende Bundesgrenze Füssen

A 8

von Autobahndreieck Karlsruhe bis Anschlussstelle München-Obermenzing und
von Anschlussstelle München-Ramersdorf bis Anschlussstelle Bad Reichenhall

A 9/E 51

Berliner Ring (Abzweig Leipzig/Autobahndreieck Potsdam) bis Anschlussstelle München-Schwabing

A 10

Berliner Ring, ausgenommen der Bereich zwischen der Anschlussstelle Berlin-Spandau über Autobahndreieck Havelland bis Autobahndreieck Oranienburg und
der Bereich zwischen dem Autobahndreieck Spreeau bis Autobahndreieck Werder

A 45

von Anschlussstelle Dortmund-Süd über Westhofener Kreuz und Gambacher Kreuz bis Seligenstädter Dreieck

A 61

von Autobahnkreuz Meckenheim über Autobahnkreuz Koblenz bis Autobahndreieck Hockenheim

A 81

von Autobahnkreuz Weinsberg bis Anschlussstelle Gärtringen

A 92

von Autobahndreieck München-Feldmoching bis Anschlussstelle Oberschleißheim und
von Autobahnkreuz Neufahrn bis Anschlussstelle Erding

A 93

von Autobahndreieck Inntal bis Anschlussstelle Reischenhart

A 99

von Autobahndreieck München Süd-West über Autobahnkreuz München-West,
Autobahndreieck München-Allach, Autobahndreieck München-Feldmoching, Autobahnkreuz München-Nord, Autobahnkreuz München-Ost, Autobahnkreuz München-Süd sowie Autobahndreieck München/Eschenried

A 215

von Autobahndreieck Bordesholm bis Anschlussstelle Blumenthal

A 831

von Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen bis Autobahnkreuz Stuttgart

A 980

von Autobahnkreuz Allgäu bis Anschlussstelle Waltenhofen

A 995

von Anschlussstelle Sauerlach bis Autobahnkreuz München-Süd


Федерален път

Описание на отсечката

B 31

von Anschlussstelle Stockach-Ost der A 98 bis Anschlussstelle Sigmarszell der A 96

B 96/E 251

Neubrandenburger Ring bis Berlin

4. Ограничението на движението, валидно за цялата пътна мрежа през неделните почивни дни и официалните празници в периода между полунощ и 22:00 часа (раздел 30, под-раздел 3 от германския Кодекс за магистралите) не се засяга от гореспоменатите мерки.

5. За преминаване по време на периода на ограничение на движението се издава специално разрешително, за което трябва да се кандидатства пред компетентния орган, отговорен за контрола на движението по пътищата на съответния граничен пункт.

6. Забраната не се отнася за:
6.1. Комбиниран превоз на товари (автомобилен-железопътен) от изпращача до най-близкия пункт на натоварване или от най-близкия пункт на разтоварване до получателя.
6.2. Комбиниран превоз на товари (автомобилен-морски) между пункта на натоварване или разтоварване и пристанище, което се намира в радиус до 150 км. (първоначален или краен етап от маршрута);
6.3. Превоз на:
А) Прясно мляко и пресни млечни продукти;
Б) Прясно месо и пресни месни продукти;
В) Прясна риба, жива риба и пресни рибни продукти;
Г) Лесноразваляеми плодове и зеленчуци.
6.4. Празни курсове, във връзка с превозите по подточка 6.3. по-горе.

За повече информация:
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/lkw-fahrverbot-in-der-ferienreisezeit.html


19.05.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-234/30.04.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9158 издаден на 18.04.2012 г. на „ПАЛЛАДА ТРАНС” ЕООД, ЕИК 201863218, с адрес: гр. Петрич, ул. “Параскева Филипова” № 7.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


16.05.2014г.

Информация за пътуващите в Босна и Херцеговина български граждани

Вижте цялата информация тук


14.05.2014г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ДО, ОТ И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ

Държавен вестник на Република Австрия от 23 април 2014г. е публикувано изменение на Наредбата за пътно движение от 1960г. (Straßenverkehrsordnung 1960), с което се въвежда забрана за движение на товарни автомобили с максимално допустимо общо тегло над 7,5 тона  в най-лявата лента на пътни участъци с най-малко три еднопосочни пътни платна; забраната не важи, доколкото движението по тази лента е необходимо за престрояване с оглед продължаване на движението.
Забраната е в сила от 1 юни 2014г. и по информация на Федералното министерство на транспорта, иновациите и технологиите на Република Австрия важи за всички федерални провинции.

Държавен вестник на Република Австрия от 23 април 2014г. с посоченото изменение
Пътен знак


13.05.2014г.

Уважаеми потребители,

уведомяваме Ви, че на 16.05.2014 г. поради профилактика на автоматизираната информационна система звената за административно обслужване на ИААА ще приемат документи до 15.00 ч.

Моля да ни извините за причиненото неудобство!

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ДО/ОТ И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

В периода 8-9 май 2014 г. в гр. София се проведе заседание на Смесената българско-турска комисия по международен автомобилен транспорт.

За повече информация относно преговорите по време на срещата, виж протокол от заседанието.


НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ДО, ОТ И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА КОСОВО

На 8 май 2014 г. в гр. София се състоя техническа експертна среща по въпросите на международния автомобилен транспорт между представители на отговорните за транспорта министерства на Република Косово и Република България. Косовската страна информира, че от 1 юни 2014 г. превозвачи от държави, с които Косово няма влезли в сила двустранни спогодби по международен автомобилен транспорт, няма да бъдат допускани до територията на страната без валидно разрешително.

В тази връзка, за 2014 г. двете страни се съгласиха да си разменят разрешителни за извършване на совалков превоз на пътници и разрешителни за двустранен и транзитен превоз на товари и за превоз на товари за/от трети страни.


12.05.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-116/12.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 6886 издаден на 23.06.2011 г. на „ГУГУДИС С.П.ТРАНС” ЕООД, ЕИК 201556710, с адрес: гр. Благоевград, ул. “Джеймс Баучер” № 2, ет. 1, офис 1.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


09.05.2014г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ ДО, ОТ И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ

В съответствие с Регламент № 2679/98 на Съвета, австрийските органи уведомяват за преустановяването на целия трафик по B179 Fernpassbundesstraße в Тирол на 21.05.2014 г. (сряда) от 6:00 до 23:00 часа, поради ремонтни дейности.

На товарните автомобили с максимално брутно тегло по-малко от 7,5 тона, леките автомобили и автобусите се препоръчва да използват B177 Seefelder Bundesstrasse като алтернативен маршрут. На превозните средства с максимално брутно тегло до 14 тона и с ремаркета до лимита на тегло от 2 тона, се препоръчва да използвате L 72 Hahntennjochstraße.

Всички останали товарни автомобили следва да използват други алтернативни маршрути (напр. през Vorarlberg / Кемптен / Füssen ).

В зависимост от метеорологичните условия е възможно отлагане на възстановителните работи. В този случай, ще бъде предоставена допълнителна информация.


08.05.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-119/12.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3029 издаден на 06.07.2009 г. на „ЗУКО ТРАНСПОРТ” ЕООД, ЕИК 200715191, с адрес: гр. Петрич, ул. “Атанас Лютвиев” № 28.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


07.05.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-178/03.04.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 2916 издаден на 12.06.2009 г. на „КОНСТАНТИН ТРАНС” ООД, ЕИК 200458474, с адрес: гр. Благоевград, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 23.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “АЛЕСАНДРА - 82” EООД, с адрес гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” № 14 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „АЛЕСАНДРА - 82” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 7438, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП).
С доклад рег. № 11-08-1913/1 от 07.02.2014 г., директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Благоевград  е предложил правата, произтичащи от притежавания от „АЛЕСАНДРА - 82” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 7438 от 25.08.2011 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 31.01.2014 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
             Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
             Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП и за представяне на декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.

При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “АЛЕСАНДРА - 82“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 7438 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЕММА - 12” ООД, с адрес гр. Благоевград, ул. “Атанас Лютвиев” № 28 за следното:
На 31.01.2014 г. в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпило подадено от Вас заявление с вх. № 30-13-08-507 удостоверяващо, че “ЕММА-12” ООД с ЕИК: 201951515 отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11). Към справката за финансова стабилност сте представили удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с номер 010201400213841, издадено на 27.01.2014 г. В отговор на направено от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” запитване до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите София – офис Благоевград е получено писмо с рег. № 24-00-00-162/1/05.03.2014 г., от което е видно, че на “ЕММА-12” ООД не е издавано удостоверение с № 010201400213841.    
С оглед гореизложеноте към момента “ЕММА-12” ООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ЕММА-12” ООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 9179 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ФИСЛИМ 12” ЕООД, с адрес гр. Благоевград, ул. “Атанас Лютвиев” № 28 за следното:
             На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ФИСЛИМ 12” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4487 на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
На 07.02.2014 г. в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е постъпило подадено от Вас заявление с вх. № 30-13-08-595 удостоверяващо, че “ФИСЛИМ 12” ЕООД с ЕИК 202215612 отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11). Към справката за финансова стабилност сте представили удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с номер 010201400213857, издадено на 03.02.2014 г. В отговор на направено от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” запитване до Териториална дирекция на Национална агенция за приходите София – офис Благоевград е получено писмо с рег. № 24-00-00-162/1/05.03.2014 г., от което е видно, че на “ФИСЛИМ 12” ЕООД не е издавано удостоверение с № 010201400213857.    
С оглед гореизложеноте към момента “ФИСЛИМ 12” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ФИСЛИМ 12” ЕООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4487 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


29.04.2014г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ ДО, ОТ И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

След запитване от страна на ИА „Автомобилна администрация“ гръцката страна информира, че при извършване на крайпътни проверки на територията на Република Гърция всеки водач на превозно средство трябва да носи оригинал на част I на свидетелството за регистрация или оригинал на част I и част II на свидетелството за регистрация. Копие на свидетелството за регистрация не се смята за валидно. В случай на непредставяне на гореспоменатите документи, компетентният гръцки орган налага глоба и сваля регистрационните номера, като отнема свидетелството за регистрация на превозното средство.
Гръцката страна изтъква като основен мотив за това изискване разпоредбите на чл. 5 от Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства. Съгласно чл. 5 от директивата „за целите на идентифицирането на превозно средство в пътния трафик държавите-членки могат да изискват водачът да носи при себе си част I от свидетелството за регистрация.“ Мнението на ЕК е, че „това е от компетентността на държавата-членка, където е извършена крайпътната проверка да определи дали само оригинал на свидетелството за регистрация се счита за валиден документ или и копие от него също може да се приеме.“
Бихме искали да обърнем внимание на факта, че съгласно чл. 3, т. 1 от Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства „държавите-членки издават свидетелства за регистрация на превозни средства, които са предмет на регистрация съгласно техните национални законодателства. Свидетелството се състои или от една част, съгласно приложение I, или от две части, съгласно приложения I и II“. В Република България свидетелството за регистрация на превозното средство се издава по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, който се състои от две части, съдържащи данни за превозното средство и собственика. Формата, вида и съдържанието на издаваните в Република България свидетелства за регистрация на МПС са регламентирани в Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.
Съгласно чл. 33, ал. 2 от Наредба № I-45, „част първа на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на превозното средство. Тя удостоверява правото на разпореждане на собственика с превозното средство. Тази част се съхранява от собственика и се носи при използване на превозното средство при необходимост.“

Тъй като в гръцкото законодателство е въведено подобно изискване, гореизложеното следва да се взима предвид при извършването на превози до, от и през територията на Република Гърция.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява  управителя на “ГЕШ ТРЕТИ” ООД, с адрес гр. Варна, р-н Аспарухово, ул. “Орел” № 14, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ГЕШ ТРЕТИ” ООД  лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 08746, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-10-17/3 от 29.03.2013 г. началникът на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – Варна (понастоящем Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Варна, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105 от 2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „ГЕШ ТРЕТИ“ ООД  лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България № 08746 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че от направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „ГЕШ ТРЕТИ” ООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6б, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6б, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България е указано, че транспортната дейност на превозвача, извършващ обществен превоз на товари на територията на Република България трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Наредба № 33  от  31 от 03.11.1999 г за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ГЕШ ТРЕТИ” ООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България  № 08746 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


28.04.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-156/25.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4101 издаден на 09.12.2011 г. на „СТОНИГ-ДОНКОВИ И СИЕ” ЕООД, ЕИК 101027859, с адрес : с. Мусомища, ул. “Гоце Делчев” № 5.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


24.04.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-157/25.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3712 издаден на 29.03.2010 г. на „EФПАЛИО ТРАНСПОРТ” ЕООД, ЕИК 201051028, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. “Цар Борис III”, Сити център, офис № 8, № 11, вх. А.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-153/25.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3321 издаден на 16.10.2012 г. на „КАМБЕРО” ЕООД, ЕИК 201905941, с адрес посочен в последната подадена от превозвача  декларацията за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 г. : гр. София, ул. “Тодор Влайков” № 16.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-152/25.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 2845 издаден на 26.06.2009 г. на „ГРАМАТИКОВА-ДЕВ 2” ЕООД, ЕИК 200155465, с адрес : гр. Варна, ул. “Радост”, бл. 3, вх. Б, ет. 8, ап. 40.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


16.04.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ стартира нов проект с предоставяне на електронни услуги за контрагенти на агенцията. За реализацията на проекта е необходимо в реално време, по електронен път, да бъде предоставяна информация за извършените плащания на държавните такси за предоставяните услуги. В тази връзка Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ отправя покана към организации, които имат възможност, за извършване на електронни плащания в реално време на държавните такси с банкови карти и други платежни инструменти през интернет, както и в брой на каси на организацията. Организациите, които проявят интерес трябва да предложат WEB service, чрез който след като бъде извършено плащането, да бъде предоставена информация в реално време за транзакцията, като следва да се посочи сумата, която е платена, уникален номер на направената поръчка и основанието за извършеното плащане с дължина не повече от 100 символа, разделени със стандартен разделител. Натрупаната сума от извършените плащания през интернет или на каса трябва ежедневно да бъде превеждана по определена банкова сметка на агенцията. Организацията трябва да съхранява данните за извършените транзакции с цел предоставяне на справки в реално време и за отминал период от врем

За допълнителни въпроси:
Дамян Войновски тел. 9308810
Email: avto_a@rta.government.bg


14.04.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Йорданчо Клинчарски -  управител на “КЛИНЧАРСКИ ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” № 21, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото съобщение започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „КЛИНЧАРСКИ ТРАНС” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3494, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 13-00-1281/4/ от 30.08.2012 г., началника на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – Благоевград (понастоящем Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105 от 2013 г.)  е предложил правата, произтичащи от притежавания от „КЛИНЧАРСКИ ТРАНС“ ЕООД лиценз на Общността за извършване на международен автомобилен превоз на товари № 3494 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 30.07.2012 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП и за представяне на декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.

При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “КЛИНЧАРСКИ ТРАНС“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3494 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Илияна Великова -  управител на “НЕРЕА ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. “Климент Охридски” № 7, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „НЕРЕА ГРУП“  ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4896, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 11-22-1536/1 от 11.02.2014 г., и. д. директорът на дирекция “Автомобилна инспекция” е предложил правата, произтичащи от притежавания от „НЕРЕА ГРУП“ ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 4896 от 10.01.2011 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 12.12.2013 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на посочения в декларацията за съответствие с изискванията за установяване на територията на Република България по чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 г. адрес на експлоатационен център и гаражна площ на превозвача не е имало в наличност подходящо техническо оборудване и съоражения, с които той да извършва действително и постоянно дейността си, свързана с поддръжката на техническата изправност на превозните средства.
Следователно превозвачът не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България, както и на чл. 6а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква. „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7 -дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При непредставяне в определения по чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба 11 срок на документи, удостоверяващи, че „НЕРЕА ГРУП“  ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4896 в 7 - дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


11.04.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Димитър Георгиев -  управител на “ЛЮБО ТЕЛ” EООД, с адрес гр. Плевен, ул. “Димитър Константинов” № 37, ет. 2, офис № 5 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ЛЮБО ТЕЛ” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9294, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-22-1536/1 от 11.02.2014 г., и. д. директорът на дирекция “Автомобилна инспекция” е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ЛЮБО ТЕЛ“ ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 9294 от 11.01.2013 г. да бъдат прекратени.
При проверка  в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че „ЛЮБО ТЕЛ” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност, уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ЛЮБО ТЕЛ” EООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 9294 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Ерджюмент Кътай - управител на “ДЖИОЛАЙНЪР ТРАНСПОРТ ЕНД ЛОДЖИСТИКС” EООД, с адрес гр. Варна, ул. “Христо Смирненски” № 237, ап. 8 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ДЖИОЛАЙНЪР ТРАНСПОРТ ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9911, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 04-01-598/19 от 14.12.2013 г., директорът на дирекция “Автомобилна инспекция” е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ДЖИОЛАЙНЪР ТРАНСПОРТ ЕНД ЛОДЖИСТИК“ ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 9911 от 06.06.2012 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 18.11.2013 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на посочения в декларацията за съответствие с изискванията за установяване на територията на Република България по чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 г. адрес на експлоатационен център и гаражна площ на превозвача не е имало в наличност подходящо техническо оборудване и съоражения, с които той да извършва действително и постоянно дейността си, свързана с поддръжката на техническата изправност на превозните средства.
Следователно превозвачът не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България, както и на чл. 6а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква. „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7 -дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При непредставяне в определения по чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба 11 срок на документи, удостоверяващи, че „ДЖИОЛАЙНЪР ТРАНСПОРТ ЕНД ЛОДЖИСТИКС“  ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 9911 в 7 - дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


10.04.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Георгиос Ненекидис -  управител на “МАХОС ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление община Петрич, село “Марикостиново” 2870, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото съобщение започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „МАХОС ТРАНС” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3200, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-08-338/1 от 29.07.2013 г., началникът на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – Благоевград (понастоящем Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105 от 2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от „МАХОС-ТРАНС” ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 3200 от 14.09.2009 г. да бъдат прекратени.
При проверка  в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че „МАХОС-ТРАНС” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност, уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от ЗАвП.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „МАХОС-ТРАНС” EООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3200 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Николай Низол -  управител на “МАKЕЛА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. “Свобода” № 3, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото съобщение започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „МАКЕЛА” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3240, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 11-08-08-40/1 от 29.08.2012 г., началника на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – Благоевград (понастоящем Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105 от 2013 г.)  е предложил правата, произтичащи от притежавания от „МАКЕЛА“ ЕООД лиценз на Общността за извършване на международен автомобилен превоз на товари № 3240 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 03.08.2012 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11), Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП и за представяне на декларация по образец (приложение № 9а) от Наредба № 11.

При непредставяне в определения по чл 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че “МАКЕЛА“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3240 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Ангелос Перпинас -  управител на “НАКОС ТРАНС” EООД, с адрес гр. Петрич, ул. “Свобода” № 3, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „НАКОС ТРАНС” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9037, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 30-01-08-3085/1 от 22.04.2013 г. началникът на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – Благоевград (понастоящем Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105 от 2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „НАКОС ТРАНС“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 9037 да бъдат прекратени. От направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „НАКОС ТРАНС” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „НАКОС ТРАНС” ЕООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 9037 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Константинос Зоутсос -  управител на “КОЗМОС ТРАНС 77” EООД, с адрес гр. Благоевград, ул. “Свобода” № 1, ет. 1, ап. 1 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „КОЗМОС ТРАНС 77” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4934, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 11-08-08-323/1 от 29.07.2013 г., началникът на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – Благоевград (понастоящем Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Благоевград, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105/2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от „КОЗМОС ТРАНС 77“ ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 4934 от 17.01.2011 г. да бъдат прекратени.
При проверка  в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че „КОЗМОС ТРАНС 77” ЕООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „КОЗМОС ТРАНС 77” EООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4934 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Серафин Санс -  управител на “РЕНТ ТРАК” EООД, с адрес гр. София, ул. “Деспот Слав” № 12, вх. А, ет. 3, ап. 11 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „РЕНТ ТРАК” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4107, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С писмо изх. № 12-00-65#7 от 03.12.2013 г. началникът на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ“ – гр. София (понастоящем директор на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – София, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105/2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от „РЕНТ ТРАК“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 4107 да бъдат прекратени. В писмото е посочено, че след направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвача „РЕНТ ТРАК” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „РЕНТ ТРАК” EООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4107 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-120/12.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 2874 издаден на 27.05.2009 г. на „МИСАЙЛИДИС ЕРМИС” ООД, ЕИК 200636790, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. “Братя Миладинови”, № 1, ет. 1.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-120/12.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 6197 издаден на 28.04.2011 г. на „EЛИ ТРАНС 1” ЕООД, ЕИК 201425426, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “357-МА” № 27.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


На 3 aприл 2014 г. в Унгария е прието изменение на Правителствено постановление № 261/2011 (XII.7.) относно дейности, свързани с автомобилните превози на пътници и товари срещу заплащане и за собствена сметка. Изменението ще влезе в сила на 4 май 2014 г., като то позволява на контролните органи да налагат глоби за конкретни нарушения.
Изпращачът на стоката и превозвачът следва да вземат под внимание следните разпоредби:

 • При влизане на територията на Унгария, водачът трябва да попълни съответното отделение на разрешителното или в бордовия дневник към разрешителното ЕКМТ/СЕМТ, като посочи следната информация: мястото, където е влязъл на унгарска територия, точната дата и време на влизане (ден, час, минути) и данните на километража. Ако водачът не спази тези разпоредби и изисквания, му се налага санкция за непредоставяне на изискваната информация и за липсата на разрешително или за използването на невалидно такова.
 • На пункта на натоварване или разтоварване в Унгария превозвачът трябва да представи съответното разрешително на изпращача на стоката, което трябва да бъде проверено. Датата и времето на натоварване, заедно с копието на разрешителното и данните от километража следва да бъдат записани и пазени в продължение на 1 година, за да бъдат представени при искане от съответните органи. Ако изпращачът не спази тези разпоредби, също му се налага санкция.

Тези разпоредби касаят превозвачите, от които се изисква да притежават необходимото разрешително за извършване на автомобилни превози до/от Унгария.
Също така, настоящото уведомление ще бъде достъпно и на информационния портал на Международния транспортен форум:
http://www.internationaltransportforum.org/IntOrg/quota/notification.html
Лица за контакти за повече информация и въпроси:


ДО
Г-Н МАРТИН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че:
Със заповед № РД-01-422/01.10.2013 г. на изпълнителния директор, на основание чл. 56 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, са анулирани резултатите на Мартин Василев Иванов от проведените на 04.06.2013 г. – теоретичен изпит и на 29.06.2013 г.  – практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория „С“, съгласно протоколи с номера № 1387/04.06.2013 г. и № 1630/29.06.2013 г. на областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ – Варна.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от съобщаването й.

Екземпляр от заповедта може да се предостави при поискване от Мартин Василев Иванов в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 5, ет. 7, ст. 712.


08.04.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информира всички  превозвачи, че от 15.03.2014 година Министерството на транспорта, строителството и регионалното развитие на Словашката Република е извършило промяна в обхвата на пътищата, за които МПС и композициите от МПС с тегло над 3,5 тона дължат заплащане на пътна такса под формата на „електронно мито“.Взето е решение за 4 участъка, които са включени в чертите на гр. Братислава, да бъде събирана нулева ставка на митото, с което на практика те са изключени от мрежата на пътни участъци, за които се дължи такса.
В същото време размерът на глобата, налагана за най- честите нарушения – като шофиране без техническо устройство за отчитане на изминатите километри, или без заплащане на „електронно мито“ – се увеличава, като от предишния размер от 700 евро се променя на 1500 евро, а в случаите на оспорване на нарушението – 2250 евро.
Актуална информация за пътните участъци, включени в системата за събиране на „електронно мито“, начините за плащането му, наемането на бордово устройство, видовете нарушения и наказания, се съдържа на интернет страницата: emyto.sk


07.04.2014г.

Министерството на външните работи ни информира относно практиката на контролните органи в Република Хърватия при извършване на крайпътни проверки на товарни автомобили, за които има съмнение, че са технически неизправни.
След спиране на товарния автомобил от полицейските служители и при наличие на съмнение за техническа неизправност, същият се изпраща в пункт за технически преглед. След извършване на прегледа и в случай на установяване на неизправности, регистрационните номера на превозното средство се свалят от полицейските служители (за което водачът следва да получи документ), като товарният автомобил се придружава до най-близкия сервиз. Там откритите проблеми следва да бъдат отстранени, като обслужването, използвани резервни части и други дейности, извършени в сервиза във връзка с отстраняване на неизправностите се заплащат от собственика на превозното средство.

В случай, че превозвачът има изисквания за сервиза, който да обслужи превозното средство, то той следва да заяви това пред полицията или да осигури начин за придвижването на товарния автомобил със свалени регистрационни номера до съответния сервиз.


04.04.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-128/12.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3165 издаден на 12.03.2012 г. на „ВЕНАС” ЕООД, ЕИК 148123191, със седалище и адрес на управление: гр. Варана, ж.к. “Възраждане”, бл. 2, вх. 4, ап. 20.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


01.04.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-158/25.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 8935 издаден на 12.03.2012 г. на „ЧИЛЕ-ТРАНС” ООД, ЕИК 201894313, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 11A.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


31.03.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-154/25.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4269 издаден на 16.08.2010 г. на „ЛИАННА” ООД, ЕИК 121220253, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Зона Б-19”, БЛ. 15-16, ап. 14

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


28.03.2014г.

От 1 април 2014 г. в Обединеното кралство се въвеждат винетни такси за товарни автомобили с тегло от или над 12 тона

От 1 април 2014 г. товарните автомобили, които са или над 12 тона трябва да заплатят винетка за изминато време преди използването на пътната инфраструктура на Обединеното кралство.
Превозвачите, които редовно извършват превози до Обединеното кралство ще имат възможност да регистрират превозните си средства и да уреждат заплащането на винетките с цел намаляване на административната тежест. Стойността на дневната винетка е между 1,70 паунда и 10 паунда в зависимост от вида на ПС, броя на осите и теглото на ПС. Превозвачите могат да спестят пари като предварително заплатят за седмица, месец или година. Стойността на годишната винетка е между 85 паунда и 1 000 паунда.
За превозвачите, които рядко извършват превози до Обединеното кралство винетката може да бъде заявена онлайн на база „плати и пътувай” като се използва кредитна или дебитна карта. Водачите също могат да платят на ограничен брой пунктове за продажба, например на фериботни терминали и бензиностанции, които приемат плащане в брой и чрез разплащателни карти. В допълнение, ще бъде достъпен и телефонен номер, на който да се заяви плащането и да се разрешават проблеми и въпроси по отношение на закупуването на винетки.
Водачите и превозвачите ще имат възможност да проверяват онлайн дали техните ПС имат валидна винетка. Превозните средства, за които няма закупена винетка ще бъдат засичани на пътя при влизане на територията на Великобритания чрез автоматични камери за разпознаване на регистрационните номера. Контролните органи ще изискват на място заплащането на глоба от 300 паунда. При неплащане на глобата, превозното средство ще бъде временно спирано от движение.

Повече актуална информация може да се намери на следните Интернет адреси: https://www.gov.uk/government/collections/hgv-road-user-levy и http://www.hgvlevy-info.org.uk.

За въпроси можете да пишете на HGVCharging@dft.gsi.gov.uk

27.03.2014г.

Становище на ЕК относно тълкуване на разпоредбите за извършване на каботажни превози от български превозвачи на територията на Испания

В ИА АА постъпи информация от Постоянното представителство на Република България към ЕС – Брюксел относно становище на ГД „Мобилност и транспорт“ на ЕК във връзка с тълкуването на разпоредбите за извършване на каботажни превози от български превозвачи на територията на Испания.

Приложения:
Становище на ГД „Мобилност и транспорт“ на ЕК (на Английски език)
Hеофициален превод на становище на ГД „Мобилност и транспорт“ на ЕК (на Български език)


25.03.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-118/12.03.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3322 издаден на 04.11.2009 г. на „РЕНА ТРАНС” ЕООД, ЕИК 200790475, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” № 48, ет. 1.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


24.03.2014г.

Моля, всички български транспортни фирми да имат впредвид, че при проблеми с резрешителните за транспорт на територията на Узбекистан могат да се обръщат направо към ръководителя на службата по търговско-икономически въпроси при посолството на Република България в Узбекистан г-н Иван Кирев. (GSM+998909483581, e-mail: ikirev@mee.government.bg)


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-127/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 2866, издаден на 25.05.2009 г. на „ВИ. ЕС. ТРАНС” ЕООД, ЕИК 200687297, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Васил Мечкуевски” № 32.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-115/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3477 издаден на 29.12.2009 г. на „ЕФЗОИ” ЕООД, ЕИК 200928702, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Рокфелер” № 27.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-126/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3374 издаден на 23.11.2009 г. на „AВРА ТРАНС” ЕООД, ЕИК 200884736, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Васил Мечкуевски” № 32.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-125/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 6507 издаден на 19.05.2011 г. на „ЗИМ ШПЕД” ЕООД, ЕИК 201537717, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Черно море” № 7.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-117/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 5332 издаден на 16.03.2011 г. на „ЛЕБЕД ТРАНС” ЕООД, ЕИК 201421698, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Хан Крум” № 8 А.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


21.03.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Росен Иванов -  управител на “ВИДАН ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, местност “Кладенче” № 109, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ВИДАН ТРАНС” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9064, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С писмо рег. № 12-11-13/51/ от 13.11.2013 г. директорът на дирекция “Инспекционна дейност и мониторинг” към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (понастоящем директор на дирекция “Автомобилна инспекция” към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105/2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ВИДАН ТРАНС“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 9064 да бъдат прекратени. В писмото е посочено, че след направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвача „ВИДАН ТРАНС” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ВИДАН ТРАНС” EООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността №  9064 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Хосе Валензуела -  управител на “ТЪРНОВО СПЕДИЦИОН ЛОГИСТИК” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. “Ален Мак” № б б, за следното:
            На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ТЪРНОВО СПЕДИЦИОН ЛОГИСТИК” ООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3548, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 12-10-106/8 от 05.11.2013 г. директорът на дирекция “Инспекционна дейност и мониторинг” към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (понастоящем директор на дирекция “Автомобилна инспекция” към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105/2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от превозвача „ТЪРНОВО СПЕДИЦИОН ЛОГИСТИК“ ООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 3548 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че от направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че превозвача „ТЪРНОВО СПЕДИЦИОН ЛОГИСТИК” ООД няма назначено лице на длъжност ръководител на транспортната дейност, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
             Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
            С разпоредбата на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари е указано, че транспортната дейност на превозвача, притежаващ лиценз на Общността трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям едномесечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ТЪРНОВО СПЕДИЦИОН ЛОГИСТИК” ООД отговаря на изискванeто за професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3548 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Зеньос Кондоманос -  управител на “ФЕНИКС-2010” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район “Оборище”, ул. “Оборище” № 78, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ФЕНИКС-2010” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 7207, на основание чл. 104, ал. 13 от Закона за автомобилните превози и чл.14, ал. 2, т. 4 от от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
            С доклад изх. № 11-20-20-361#1 от 29.11.2013 г., началника на Областен отдел “Контролна – дейност ДАИ” – гр. Пазарджик (понастоящем директор на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Пазарджик, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105/2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ФЕНИКС-2010” ЕООД лиценз на Общността за извършване на международен автомобилен превоз на товари № 7207 да бъдат прекратени.
В доклада и приложението  към него е посочено, че при извършена на 07.08.2012 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установено, че превозвача не е организирал работата на водачите по начин съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (Регламент №561/2006 г.). За нарушението е съставен АУАН № 150655/07.08.2012 г. и е издадено НП № 33-0000345/21.09.2012 г., влязло в законна сила на 25.03.2013 г.
От съдържащата се в доклада с посочения по-горе номер информация е видно, че за нарушение от същия вид, а именно неорганизиране на работата на водачите по начин съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 г., на превозвача отново е съставен АУАН № 168438/23.05.2013 г. и е  издадено НП № 33-0000370/05.06.2013 г., което е влязло в законна сила на 22.07.2013 г.
От изложеното следва, че са налице основания за прилагане  на разпоредбите на чл. 104, ал. 13 от Закона за автомобилните превози и чл. 14, ал. 2, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11).
Съгласно чл. 104, ал. 13 от Закона за автомобилните превози при повторно извършване на нарушение от превозвача относно неосигуряване спазването на разпоредбите за работно време и почивка от водачите, при извършване от тях на обществен превоз, следва налагане на имуществена санкция от 8000 лв. и отнемане на притежавания от превозвача лиценз на Общността.
Съгласно чл. 14, ал. 2, т. 4 от Наредба № 11, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице с писмена заповед отнема лиценза на Общността при повторно извършване на нарушения от един и същи вид на Закона за автомобилните превози, на Наредба № 11, на разпоредбите на международни договори и спогодби, по които Република България е страна, на паспортния или митническия режим в Република България и в чужбина.
Съгласно параграф 1, т. 27 от допълнителните разпоредби към Закона за автомобилните превози, повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.
             Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, отдел “Правен” в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

           
След изтичането на срока по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 7207.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Зеньос Кондоманос -  управител на “ЕУРО ТРАНС-СД” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. “Ген. Крум Лекарски” № 2, за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ЕУРО ТРАНС - СД” ООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 7843, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 14-00-17-5726/3/ от 16.12.2013 г. и.д. директор на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Кюстендил е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ЕУРО ТРАНС - СД” ООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 7843 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че след направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвача „ЕУРО ТРАНС - СД” ООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ЕУРО ТРАНС - СД” EООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 7843 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Синан Караарслан -  управител на “ЕФЕ СПЕДИШЪН ИНТЕРТРАНСПОРТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Триадица” № 5, вх. “б”, ет. 4, ап.406, за следното:          
             На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ЕФЕ СПЕДИШЪН ИНТЕРТРАНСПОРТ” ЕООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4477, на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 12-00-53#34 от 03.12.2013 г. началникът на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ“ – гр. София (понастоящем директор на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – София, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, обн. ДВ, бр. 105/2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ЕФЕ СПЕДИШЪН ИНТЕРТРАНСПОРТ“ ЕООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 4477 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че след направена справка в регистър “Лицензи” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е установено, че превозвача „ЕФЕ СПЕДИШЪН ИНТЕРТРАНСПОРТ” ЕООД не отговаря на изискванията за финансова стабилност уредени в чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба  №11).
Съгласно чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), правата произтичащи от издадения лиценз се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
С разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3 от Наредба № 11 е указано, че превозвач, притежаващ лиценз на Общността за извършване на превоз на товари следва ежегодно да доказва, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. 
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
            На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям тримесечен срок от получаване на настоящото уведомление, че отговаряте на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ЕФЕ СПЕДИШЪН ИНТЕРТРАНСПОРТ” EООД отговаря на изискването за финансова стабилност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 4477 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-124/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4932, издаден на 14.01.2011 г. на „ЕВРОСПИИД БГ” ООД, ЕИК 0896813851, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Круша” № 3.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-131/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3873, издаден на 20.04.2010 г. на „СПИКА ТРАНС” ООД, ЕИК 201079682, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Илинден” № 5, партерен етаж, офис № 3.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-116/12.03.2014 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, буква “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 4 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 6886, издаден на 23.06.2011 г. на „ГУГУДИС С.П. ТРАНС” ЕООД, ЕИК 201556710, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер” № 2, ет. 1, офис 1.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

18.03.2014г.

Информация относно извършване на превози по Спогодба ADR

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информира, че Република България се е присъединила  и е подписала Многостранно споразумение М266 (Многостранно споразумение за превоз на взривни вещества и предмети, принадлежащи на въоръжените сили, определени да бъдат унищожени). М266 е инициирано от компетентния орган по ADR в Швеция.
В тази връзка, разпоредбите на споразумението ще се прилагат на територията на Република България до 01 август 2018 г. Към настоящия момент споразумението е подписано и от Швеция, Австрия, Германия, Дания, Норвегия, Кралство Великобритания, Финландия, Португалия, Холандия.

За допълнителна информация: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html

Приложение: Многостранно споразумение М266.

11.03.2014г.

Предоставени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2014 г.


20.02.2014г.

„Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-55/03.02.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 56, т. 1 и 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити са анулирани резултатите на Светослав Маринов Димитров, от проведените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“ по протоколи № 4452/16.06.2008 г. и №5556/23.07.2008 г. на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – гр. София.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от публикуване на настоящето съобщение.“


19.02.2014г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува информация за получените чуждестранни разрешителни за международен превоз на товари за 2014 година

ДЪРЖАВА ВИД БРОЙ
1. Азербайджан унив. б.п.т 300
    за/от трета стр.б.п.т. 50
2 Армения универсални б.п.т. 300
3 Босна и Херцоговина за/от трета страна б п.т. 100
4 Беларус двустрани б.п.т. 200
    двустрани c п.т. 800
    транзитни б.п.т. 1200
    транзитни c п.т. 5400
    за/от трета стр.б.п.т. 400
    за/от трета стр.с п.т. 100
5 Германия за/от III-та стр. 200
    за/от III-та стр. - ж. жив. 300
6 Грузия универсални б.п.т. 800
    за/от трета стр.б.п.т. 150
7 Естония за/от III-та стр. 100
8 Испания за/от III-та стр. 50
9 Йордания двустрани б.п.т. 350
    за/от трета стр.с п.т. 150
9 Казахстан двустранни б.п.т. 250
    транзитни б.п.т. 1000
    за/от трета стр.б.п.т. 20
10 Киргистан универсални б.п.т. 120
11 Кипър за/от трета страна 500
12 Латвия за/от трета страна 150
13 Литва за/от трета страна 170
14 Ливан универсални б.п.т. 200
    за/от трета стр.б.п.т. 50
15 Люксембург за/от трета страна 100
16 Македония за/от трета стр.б.п.т. 1000
17 Молдова за/от трета стр.б.п.т. 500
18 Норвегия за/от трета стр.б.п.т. 60
19 Полша за/от трета страна 300
20 Португалия за/от трета страна 200
21 Румъния за/от трета страна 750
22 Русия универсални б.п.т. 12000
    за/от трета стр.б.п.т. 200
23 Сирия унив. с.п.т. 200
    за/от трета стр. с.п.т. 150
24 Словакия за/от трета страна 200
25 Сърбия  универсални б.п.т. 18000
    универсални с п.т. 10000
    за/от трета стр.б п.т. 750
    многокр. двустр.+ тр. б. п. т. 200
26 Словения за/от трета страна 300
27 Турция (за първо полугодие) двустранни б. п. т. 16000
    празен - пълен б. п. т. 8750
    транзитни б.п.т. 5000
    за/от трета стр. б.п.т. 550
28 Украйна универсални б.п.т.  5500
    унив. б.п.т. Евро 1 4000
    унив. б.п.т. Евро 2 4000
    унив. б.п.т. Евро 3 1000
    универсални  с п.т.  2000
    унив. с.п.т. Евро 2 2000
    комб. транспорт б.п.т. 300
    за/от трета стр. б.п.т. 1500
29 Узбекистан универсални б.п.т. 100
    суперуниверсални с п.т. 1000
30 Финландия за/от трета страна 100
31 Холандия за/от трета страна 500
32 Хърватска за/от трета стр. с.п.т. 100
33 Черна гора универсални б.п.т. 500
    за/от трета стр. б.п.т. 50
34 Чехия за/от трета страна 300
35 Швеция за/от трета страна 500

14.02.2014г.

Информация относно въведени ограничения в Румъния за движението по пътищата

Румънските власти  информират, че са приели  Заповед № 481/2014 относно ограничения на движението в петъчни, съботни, неделни дни и официални празници за определени участъци от магистрали и Европейски главни пътища (Е), наложени за превозни средства различни от тези изключително предназначени за превоз на пътници.
За повече информация Виж приложението.


05.02.2014г.

Информация
относно проблема с  разрешителните за превоз на товари между България и Турция

            В областта на автомобилния транспорт двустранните отношения са регламентирани от Спогодбата между Народна Република България и Република Турция за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана в Анкара на 16 април 1977 г. Съгласно Спогодбата, компетентните органи определят годишен контингент от разрешителни.
За последен път контингентът от разрешителни между двете страни, който се разменя на реципрочна основа е договорен през 2012 г., както следва по видове и количества:

 • транзитни разрешителни - 250 000 бр.
 • „празен-пълен” – 17 500 бр.
 • двустранни „пълен-пълен” - 32 000 бр.
 • за/от трета страна –1 100 бр.

            В случай, че и двете страни са съгласни с този контингент, съгласно установената практика, той се счита за предварителен контингент, валиден и за следващата календарна година. По настояване на българската страна, по време на двете заседания на Смесената българско-турска комисия по международен автомобилен транспорт, проведени през месец септември 2013 г. (3-4 септември 2013 г. в гр. Анкара и 17-18 септември 2013 г. в гр. София), в дневния ред бе включен въпроса за определяне на контингента от разрешителни за 2014 г., поради това, че същият не отговаря на реалните потребности на превозвачите. И двете срещи са приключили без да бъдат подписани протоколи и съответно без да бъде определен контингента от разрешителни за 2014 г.
През месец ноември 2013 г. българската страна отново поставя въпроса за провеждане на среща, във възможно най-кратък срок, на която да бъде определен броя на разрешителните за 2014 г. По своя инициатива, през ноември 2013 г. турската страна изпрати част от разрешителните, договорени през 2012 г., както е видно по-долу:

 • транзитни разрешителни - 5 000 бр.
 • „празен-пълен” - 8 750 бр.
 • двустранни „пълен-пълен” - 16 000 бр.
 • за/от трета страна - 550 бр. 

          Спазвайки принципа на реципрочност, българската страна предостави същото количество разрешителни, като за пореден път отбеляза, че тези разрешителни представляват предварителен контингент за 2014 г. В знак на добронамереност, на 20.01.2014 г., българската страна предостави още 10 000 бр. транзитни разрешителни за нуждите на турските превозвачи.

Турската страна информира, че при непредоставяне на половината от договорените през 2012 г. транзитни разрешителни в срок до 30.01.2014 г. едностранно ще обяви за невалидни предоставените разрешителни за българските превозвачи, както и че среща може да се проведе, единствено при условие, че българската страна й предостави тази бройка. Като ответна мярка, българската страна обяви за невалидни разрешителните за турските превозвачи, считано от 00:00 ч. на 01.02.2014 г.


29.01.2014г.

Еднопосочно движение в тунела „Караванке“ между Словения и Австрия
от 28 януари до 17 април 2014 г. и по-късно през 2014 г.

Посолството на Република България в Любляна, Република Словения уведомява, че поради ремонтни дейности, „Компанията за автомагистрали в Република Словения“ АД /ДАРС/ е въвела еднопосочно движение в тунела „Караванке“ между Словения и Австрия, което е в сила от 28 януари до 17 април 2014 г.
В съобщение на „ДАРС“ се посочва, че влизането в тунела от словенска страна ще отнема до 30 мин. Във втората фаза на ремонта – от 3 февруари до 17 април, „Караванке“ ще бъде напълно затворен за движение от полунощ до 4 ч сутринта, с изключение на нощните часове в неделя срещу понеделник. Забраната за движение ще се отменя в случай на снеговалеж. Нов, еднопосочен режим на движение е предвиден в периода между 5 и 16 май т.г., както и от 15 септември до 13 декември.
В периода на пълно преустановяване на движението, „ДАРС“ съветва водачите на тежкотоварни автомобили с максимална широчина 3 м да използват автомагистралите през Удине /Италия/ и Грац /Австрия/. През прохода Коренско седло ще могат да преминават само леки автомобили. На собствениците на каравани се препоръчва да преминават през Ратече /Словения/. В посочените времеви интервали от началото до края на 2014 г. няма да се допуска движението на извънгабаритни превозни средства.
През лятото „ДАРС“ не предвижда ремонтни дейности в „Караванке“.

Информация за обстановката ще бъде подавана своевременно на интернет страницата www.promet.si на Системата за наблюдение и управление на движението. Сайтът http://m.promet.si позволява достъп до информацията и чрез мобилни телефони.


22.01.2014г.

Предоставени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2014 г.(към дата 22.01.2014 г.)


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Светослав Маринов Димитров, с адрес гр. София, ж.к. „Левски зона Г“ № 10, вх. „И“, ет. 4, ап. 183, за следното:
На основание чл. 56, т. 1 и 3 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (Наредба № 38), е образувано административно производство за анулиране на резултатите от проведените теоретичен и  практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“, успешно положени, съответно на 16.06.2008 г. и на 23.07.2008 г.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 3-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в отдел „Правен“ към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, стая 712, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

При не представяне в определения срок на заверено от Вас копие на свидетелство/диплома за завършено образование, валидно към 13.05.2008 г., ще бъде издадена заповед за анулиране на резултатите от проведените изпити.


21.01.2014г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Саит Бююккьокен – управител на „БЮЮККЬОКЕН ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. “Добри Войников“ № 15 за следното:
На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „БЮЮККЬОКЕН ” ООД  лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 0671, издаден на 19.11.2012 г., на основание чл. 11, т. 1, буква „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад рег. № 12-24-17/60/ от 22.07.2013 г., и. д. началникът на Областен отдел  “Контролна дейност-ДАИ“ – Шумен (понастоящем Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Шумен, съгласно Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, обн. ДВ, бр. 105/2013 г.) е предложил правата, произтичащи от притежавания от „БЮЮККЬОКЕН ” ООД  лиценз на Общността за превоз на товари № 0671 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 10.07.2013 г., проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, с което е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11).
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ет. 7, ст. 713, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
Съгласно чл. 11, т. 1, б. „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11, Ви определям три месечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози.

При непредставяне в определения по чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 срок на документи, удостоверяващи, че „БЮЮККЬОКЕН ” ООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 0671 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


17.01.2014г.

Информация за актуалния размер на глобите за най-честите нарушения на правилата за движение по пътищата на територията на Република Словакия
В Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” постъпи информация от Посолството на Република България в Словашката Република относно актуалния размер на глобите за най-честите нарушения на правилата за движение по пътищата на територията на Словакия. Промяната е в сила от 01.01.2014 г., като обхваща глобите, чийто размер досега е определен на 60 евро, като се намалява на 50 евро.

Следва да се има предвид следното:
1. Таблицата не включва най-тежките нарушения, при които наказанието се определя след допълнително изясняване от наказващия орган на обстоятелствата по извършване на нарушението и настъпилите от това последици.
2. Таблицата се прилага само в случаите, при които водачът не оспорва нарушението. При оспорване, размерът на наказанието се определя от Инспектората по транспорта.
3. Таблицата не включва случаите на носене на наказателна отговорност, където компетентен е съдът.

Приложение: Таблица с информация за размера на глобите за най-честите нарушения на правилата за движение по пътищата на територията на Република Словакия.


Информация за разширяване на пътната мрежа в Република Словакия, за която се дължи заплащане на електронно мито

В Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” постъпи информация от Посолството на Република България в Братислава, че от 1 януари 2014 г. пътната мрежа, за която моторните превозни средства и превозни средства над 3,5 т. дължат заплащане на пътна такса под формата на “електронно мито” е разширена с около 234 км.
Карта на тези участъци, както и на пунктовете на които може да се наеме бордово устройство за отчитане на километрите, се намира на следния интернет адрес: https://www.emyto.sk/c/document_library/get_file?uuid=d0038a8b-dd8f-434d-a487-9be4f69d8e7a&groupId=10136


15.01.2014г.

Последващо разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г. ще се извърши между фирмите, отговарящи на изискванията на т. 6 от Методиката за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г. Заявленията за участие, съгласно изискванията на т. 6.1 от цитираната методика, ще се приемат в срок до 21 януари 2014 г. в деловодството на ИА „Автомобилна администрация”.

14.01.2014г.

Считано от 14 януари 2014 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя сръбски многократни разрешителни за 2014 г. на базата на утвърдено от  изпълнителния директор на ИА “Автомобилна администрация” Разпределение на сръбски многократни разрешителните за 2014 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:
1. документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN BG03 UNCR 9660 3120607317 UNCRBGSF

2. печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на разрешителното.
Таксата за 1 бр. сръбско многократно разрешително е 200 лв. /чл. 93, т.2 от Тарифа 5/
Предоставянето на сръбските многократни разрешителни за 2014 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 2, стая № 205 от датата на публикуване на утвърденото разпределение до 17:30 ч. на 17 януари 2014 г. (петък).
След тази дата разрешителни не се предоставят.


13.01.2014г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-664/14.12.2013 г. на изпълнителния директор, на агенцията на основание чл. 11, т. 1, б. “б”, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 3, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 7060, издаден на 13.07.2011 г. на „ШЕКЕР СПЕД” ООД, ЕИК 201471555, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил 2500, ул. „Тодор Ангелов - Божаната” № 8, ет. 3.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

10.01.2014г.

Информация за действащите на територията на Република Беларус през 2014 г. пътни такси за превозни средства

В Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” постъпи информация, касаеща размера на пътните такси за преминаване на  превозни средства през територията на Република Беларус за 2014 г., както и информация за пътищата, за които те се прилагат.

За допълнителна информация: Виж приложението.

Г-Н АТАНАС ФИЛИПОВ КОПОЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „МЕТРО – Т“ ЕООД
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 2, АП. 8
ГРАД ШУМЕН 9700

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОПОЕВ,

На 10.09.2013 г. бе извършена проверка на „Метро-Т“ ЕООД, ЕИК 200957796 и се установи, че Станислав Звезделинов Киров, водач към превозвач „Метро-Т“ ЕООД с удостоверение за извършване на таксиметров превоз на пътници с № 10046 от 25.01.2010 г., не отговаря на изискванията за водач на лек таксиметров автомобил. От Районен съд град Шумен за лицето бе представено свидетелство за съдимост от 26.07.2013 г., от което е видно, че същото е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. В тази връзка Ви уведомявам, че Станислав Звезделинов Киров не отговаря на изискването на водач на лек таксиметров автомобил съгласно чл. 18, т. 2 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници и че следва да предприемете необходимите мерки, така че всички водачи да отговарят на законовите изисквания.“


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз