27.12.2013г.

Многократни разрешителни

ЗАПОВЕД № РД-01-669/21.12.2013 г. относно разпределението на сръбските многократни разрешителни валидни за извършване на двустранни и/или транзитни превози за 2014 г.

Заявление за предоставяне на сръбски многократни разрешителни за международен превоз на товари


21.12.2013г.

Министерство на екологията, устойчивото развитие и енергетиката на Френската република ни информира за следното:
От 1-ви януари 2014 г. на територията на Френската република се въвежда заплащане на екотакса за изминато разстояние от тежкотоварните автомобили.
Екотаксата за изминато разстояние ще се заплаща съгласно разпоредбите на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури и Директива 2004/52/ЕО за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността. Целта е товарните автомобили, чийто влекачи са с максимално допустима маса над 3,5 тона да заплащат за използването на основната френската пътна мрежа, която не е отдадена на концесия.

По-подробна информация, свързана с еко-таксата вече е на разположение на информационния портал на Ecomouv (www.ecomouv.com) на френски, английски, немски, италиански, испански, португалски, руски и полски езици. Допълнителна информация ще намерите също така на информационния портал на Френските митнически власти (www.douane.gouv.fr), както и на информационния портал на Министерство на екологията, устойчивото развитие и енергетиката (www.developpement-durable.gouv.fr ).

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-659/12.12.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 08742, издадено на 30.05.2007 г.; заличава се ЕТ “ГЕОТРАНС-ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”, ЕИК 148029347, с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул. “Явор”,  № 26А от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 08742 издадено на 30.05.2007 г. 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-660/12.12.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 06229, издадено на 07.05.2012 г.; заличава се ЕТ “ДОБИ-ДОБРИНКА РАДЕВА”, ЕИК 103276581, с адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ул. “Владислав Варненчик”,  бл. 404, вх. 10, ет. 6, ап. 117 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 06229 издадено на 07.05.2012 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


20.12.2013г.

Считано от 20 декември 2013 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г. на базата на утвърдено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г.
При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят:
1. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :


Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

2. печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ/СЕМТ разрешителното и бордовия дневник към него.
3. оригинали на част I на свидетелството за регистрация на собствените превозни средства, с които са кандидатствали в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г.
Таксата за 1 бр. годишно ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 1560 лв.
Таксата за 1 бр. краткосрочно (месечно) ЕКМТ/СЕМТ разрешително е 130 лв.
Предоставянето на годишните и краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2014 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 2, стая № 205 от датата на публикуване на утвърденото разпределение до 17:30 ч. на 10 януари 2014 г. (петък). След тази дата разрешителни не се предоставят.


19.12.2013г.

ИА “Автомобилна администрация” информира, че квотата от ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2014 г. е, както следва:

Вид ЕКМТ/СЕМТ разрешителни

„Евро III сигурен”

„Евро V сигурен”

Брой на годишните разрешителни

60 бр.

1160 бр.

Брой на краткосрочните разрешителни

168 бр.

3480 бр.


16.12.2013г.

Методика от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2014


16.12.2013г.

Във връзка с кампанията за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г.. ИА „Автомобилна администрация” публикува доклад на Работната група по т. 5 на Заповед № РД-08-629/11.11.2013г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Виж приложението.


12.12.2013г.

Информация за създаване на Единна държавна информационна система за осигуряване на безопасност на транспорта в Руската Федерация и изискване за предоставяне на лични данни за пътниците, считано от 1 декември 2013 г.

Със Заповед № 243 от 19 юли 2012 г. на Министерство на транспорта на Руската Федерация, е определен редът за създаването и поддържането на Автоматизирана централизирана база за лични данни на пътниците с цел осигуряване безопасност на пътническия транспорт на територията на Руската Федерация. 
Всички доставчици на услуги за превоз на пътници, включително и в автомобилния транспорт, както и съответните терминали, ще преминат през специална процедура за присъединяване към Единната държавна информационна система за осигуряване на безопасност на транспорта.
Процесът по присъединяване към системата включва: подаване на заявление и регистрация на заявката, подписване на споразумение със системния оператор, тестване, обезпечаване на защитен канал за предаване на лични данни за пътниците и присъединяване към системата за предаване на данните.
Държавната компания (част от Министерството на транспорта на Руската федерация) „ЗащитаИнфоТранс” (пощенски адрес: ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10, гр. Москва; интернет портал: www.z-it.ru; тел.: +7 (495) 380-21-50 (*751); факс: +7 (495) 380-21-51; e-mail: infosecurity@z-it.ru, secretary@z-it.ru) е компетентния орган (системен оператор), на когото са възложени функциите  по приемане на заявленията за присъединяване към информационната система и нейното управление.
Очакваният период, в който следва да се извърши присъединяването към системата е между две и три седмици.
Изискването се прилага спрямо предприятия за превоз на пътници и съответните инфраструктури (гари, спирки), които са отговорни за предаването на изискваните данни, събирани при резервация на билети, анулиране на пътувания, по време на качване и/или слизане, и/или при промяна на плановете за пътуване на пътниците.
Изискването се прилага спрямо руски компании за превоз на пътници и компании за превоз на пътници с чуждестранна регистрация, които притежават превозните средства, извършващи превоз на пътници до, от и транизт през територията на Руската федерация.

Заповед № 243 на Министерство на транспорта на Руската Федерация от 19 юли 2012  г. е публикувана официално на адрес http://rg.ru./2012/09/26/bazy-dok.html.

11.12.2013г.

ДО
Г-Н КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ПЪРГОВ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че:

Със заповед № 1089/06.12.2013 г. на изпълнителния директор е прекратено служебното правоотношение между Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Красимир Николаев Пъргов, с ранг ІV м, на длъжност главен инспектор в отдел „Контрол и статистика“, дирекция „Инспекционна дейност и мониторинг“, на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от връчването й.

Копие от заповедта може да се предостави при поискване от Красимир Николаев Пъргов в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 5, ет. 7, ст. 710.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-651/09.12.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07738, издадено на 30.12.2005 г.; заличава се ЕТ “АНДЖЕЛО-ДИМЧО ДИЧЕВ”, ЕИК 126078701, с адрес: община Харманли, гр. Харманли, бул. “България” № 31 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07738 издадено на 30.12.2005 г. 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-654/09.12.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07798, издадено на 10.01.2006 г.; заличава се ЕТ “БИАНЕТА ЧАНКОВА – ИВАН ЧАНКОВ”, ЕИК 126062421, с адрес: община Хасково, гр. Хасково, бул. “Раковски” № 11 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07798 издадено на 10.01.2006 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-657/09.12.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07107, издадено на 24.10.2005 г.; заличава се ЕТ “ГАЛАНТ-М-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ”, ЕИК 126517319, с адрес: община Хасково, гр. Хасково, ул. “Видин” № 11-13 А, ап. 25 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07107 издадено на 24.10.2005 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-647/09.12.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07420, издадено на 22.11.2005 г.; заличава се ЕТ “ДАЧ-ДИНКО АТАНАСОВ”, ЕИК 126056473, с адрес: община Димитровград, гр. Димитровград, ул. “Патриарх Евтимий” бл. 6, вх. Б, ап. 22 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07420, издадено на 22.11.2005 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-652/09.12.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 08477, издадено на 02.08.2006 г.; заличава се ЕТ “ДОЙКА КОВАЧЕВА”, ЕИК 126541850, с адрес: община Свиленград, гр. Свиленград, ул. “Максим Горки” № 13 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 08477 издадено на 02.08.2006 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-648/09.12.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 08111, издадено на 21.02.2006 г.; заличава се СД “ЕКОТАКСИ-СТОЯНОВА, ГЕНЕВА И СИЕ”, ЕИК 126157789, с адрес: община Хасково, гр. Хасково, ул. “Христо Ботев” № 3 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 08111, издадено на 21.02.2006 г. 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-650/09.12.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07613, издадено на 14.12.2005 г.; заличава се ЕТ “САКАР-НЕДЕВ-ИВАН НЕДЕВ”, ЕИК 030199476, с адрес: община Тополовград, гр. Тополовград, ул. “Люле Бургас” № 4 А от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07613 издадено на 14.12.2005 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-658/09.12.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07361, издадено на 15.11.2005 г.; заличава се ЕТ “КОЙЧО КОЙЧЕВ”, ЕИК 126099097, с адрес: община Димитровград, гр. Димитровград, ул. “Простор” № 10, бл. 10, вх. А, ап. 4 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07361 издадено на 15.11.2005 г. 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-646/09.12.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07480, издадено на 02.12.2005 г.; заличава се ЕТ “ДИМИТЪР КУЗМАНОВ”, ЕИК 126040145, с адрес: община Симеоновград, гр. Симеоновград, ул. “Алеко Константинов” № 23, вх. Б, ет. 5, ап. 25 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07480, издадено на 02.12.2005 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-656/09.12.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 06613, издадено на 25.07.2005 г.; заличава се ЕТ “ЛЪКИ-ЛЪЧЕЗАР ГАЧЕВ”, ЕИК 126096959, с адрес: община Свиленград, гр. Свиленград, ул. “Стефан Караджа” № 14 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 06613 издадено на 25.07.2005 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-653/09.12.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 08164, издадено на 07.03.2006 г.; заличава се ЕТ “МИТРА СТЕФАНОВА – ЕВРО-2001”, ЕИК 126538434, с адрес: община Свиленград, гр. Свиленград, ул. “Парижка комуна” № 7 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 08164 издадено на 07.03.2006 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-655/09.12.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 06709, издадено на 22.08.2005 г.; заличава се ЕТ “РУСЕВ И СИН-РУСИ РУСЕВ”, ЕИК 040289648, с адрес: община Хасково, гр. Хасково, жк. “Орфей” бл. 36 А, вх. Б, ап. 65 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 06709 издадено на 22.08.2005 г. 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-649/09.12.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07051, издадено на 14.10.2005 г.; заличава се ЕТ “ТЕДИ-ИЛИЯ ДЖУРОВ”, ЕИК 126165008, с адрес: община Хасково, гр. Хасково, ул. “Страшимир” № 5-9, вх. Е, ет. 7, ап. 117 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07051, издадено на 14.10.2005 г. 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

06.12.2013г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-584/13.11.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 08346, издадено на 09.05.2006 г.; заличава се ЕТ “ЖЕЛЯЗКО САРАНДЕВ”, ЕИК 126714736, с адрес: община Свленград, гр. Свиленград, ул. “Хан Аспарух” № 57, от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 08346, издадено на 09.05.2006 г. 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-594/25.11.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 05875, издадено на 08.12.2004 г.; заличава се ЕТ “БИСЕР-БИСЕР ТОПАЛОВ”, ЕИК 126648603, с адрес: община Хасково, гр. Хасково, ул. “Каменна” № 85, от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 05875, издадено на 08.12.2004 г. 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-601/25.11.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07931, издадено на 23.01.2006 г.; заличава се ЕТ “ГЕОРГИ АТАНАСОВ”, ЕИК 126700352, с адрес: община Свиленград, гр. Свиленград, ул. “Вела Пеева” № 59, от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07931, издадено на 23.01.2006 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-596/25.11.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 08257, издадено на 31.03.2006 г.; заличава се ЕТ “ЕКСТРАНС-КОСТАДИН ПЕТКОВ”, ЕИК 126701671, с адрес: община Свиленград, гр. Свиленград, ул. “ВасилДрумев” № 8 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 08257, издадено на 31.03.2006 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-599/25.11.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 09054, издадено на 10.08.2007 г.; заличава се ЕТ “АХИЛЕС-ИВО НИКОЛОВ”, ЕИК 126737137, с адрес: община Хасково, гр. Хасково, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 93 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 09054, издадено на 10.08.2007 г.  
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-598/25.11.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 06013, издадено на 11.01.2005 г.; заличава се ЕТ “ВАСИЛКА ДИМИТРОВА”, ЕИК 126023782, с адрес: община Хасково, гр. Хасково, ул. “Петко Каравелов” № 7 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 06013, издадено на 11.01.2005 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-600/25.11.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 06662, издадено на 09.08.2005 г.; заличава се ЕТ “ДАНИЕЛА КОЛЕВА-ТОНИ”, ЕИК 126662439, с адрес: община Хасково, гр. Хасково, ул. “Ком” № 4, вх. Б, ет. 6, ап. 17 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 06662, издадено на 09.08.2005 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-592/25.11.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 08277, издадено на 11.04.2006 г.; заличава се ЕТ “ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА”, ЕИК 126570485, с адрес: община Димитровград, гр. Димитровград, ул. “Йорданка Николова” бл. 3, ап. 8 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 08277, издадено на 11.04.2006 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-597/25.11.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07630, издадено на 15.12.2005 г.; заличава се ЕТ “МАГНЕТИЗЪМ-МАРИЯНА ПЕТРОВА”, ЕИК 126682694, с адрес: община Хасково, гр. Хасково, ул. “Цар Самуил” 2-Б-5 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07630, издадено на 15.12.2005 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-591/25.11.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07834, издадено на 17.01.2006 г.; заличава се ЕТ “МАРГАРИТОВ-ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ”, ЕИК 126164082, с адрес: община Харманли, гр. Харманли, ул. “Сергей Румянцев” № 4 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07834, издадено на 17.01.2006 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-595/25.11.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 09365, издадено на 27.03.2008 г.; заличава се ЕТ “МИЖ-ЖЕЛЯЗ ПЕЕВ”, ЕИК 126737703, с адрес: община Хасково, гр. Хасково, жк. “Орфей”, бл. 2, вх. Г, ет. 7, ап. 69 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 09365, издадено на 27.03.2008 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-593/25.11.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 06706, издадено на 19.08.2005 г.; заличава се ЕТ “ХЕКТОР-СЛАВКА ПЕТРОВА”, ЕИК 126096415, с адрес: община Димитровград, гр. Димитровград, ул. “Втори септември” № 36, от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 06706, издадено на 19.08.2005 г. 
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


03.12.2013г.

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е получено копие на  писмо от Префектурата на град Венеция, информиращо за забрана за преминаване на пътни превозни средства, превозващи опасни товари с тегло над 3,5 тона, за интервала от време между 7.00ч. и 19.00ч., от понеделник до петък, през участъка Qarto d-Altino/ San Dona di Piave от магистрала А4 Венеция/Триест.

Забраната ще влезе в сила на 15 януари 2014 г. и е наложена поради ремонтни дейности на третата пътна лента на гореспоменатия участък.

27.11.2013г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-583/13.11.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07246, издадено на 07.11.2005 г.; заличава се ЕТ “ПЕТЬО НИКОЛОВ – МАРТИН КРИСИЗОВ”, ЕИК 837030287, с адрес: община Шумен, гр. Шумен 9700,  ул. “Искра” № 14 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 07246, издадено на 07.11.2005 г.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със заповед № РД-01-603/26.11.2013 г. на изпълнителния директор на агенцията на основание чл. 12, ал. 8, т. 4 от Закона за автомобилните превози, чл. 13, т. 4 от  Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се прекратяват правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 09544, издадено на 03.09.2008 г.; заличава се ЕТ “НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ - ЕВРОТРАНС”, Булстат  113552964, с адрес: община Перник, гр. Перник, ул. “Юрий Гагарин” бл. 1, вх. Г, ет. 5, ап. 83, от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници и се отнема удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници № 09544, издадено на 03.09.2008 г. 

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.

13.11.2013г.

Информация за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от републиканската транспортна схема

Вижте цялата информация


11.11.2013г.

EKMT 2014

ЗАПОВЕД № № РД-08-629 / 11.11.2013 г. относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г.

Приложение 1

Приложения 2 и 3


Важно! Глоби, налагани от унгарския национален Инспекторат по околната среда и водите на български превозвачи, извършващи превоз на отпадъци към други държави членки на ЕС 

Посолството на Република България в Будапеща напомня на българските превозвачи, че при превоз на отпадъци следва стриктно и внимателно да се попълва цялата информация по Анекс VII от Регламент (EО) № 1013/2006 на ЕП и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци, като се полагат подписи и печати на фирмата, която организира превоза. Неспазването на това изискване или неправилното и непълно попълване на анекса води до налагане на глоби в размер до 2000 евро, както и задържане на товарни автомобили на унгарската граница за период от 2 седмици.
Съгласно регламента при транспортиране на отпадъци задължително към документите за превоза трябва да се представя и попълнен Анекс VII от посочения регламент, като се попълни цялата информация, включена в него. Съгласно чл. 18 от Регламента отпадъците трябва да бъдат придружавани от този анекс, който има силата на договор. Той има за цел да се помогне проследяването на превозите на тези отпадъци, като лицето под юрисдикцията на страната изпращач, което урежда превоза, обезпечава отпадъците посредством придружаващия документ, съдържащ се в Анекс VII. Този анекс се подписва от лицето, което урежда превоза преди започването му и се подписва от съоръжението за оползотворяване или лабораторията и получателя, когато се получат въпросните отпадъци. За целите на инспекцията, правоприлагането, планирането и статистиката, държавите членки могат в съответствие с националното законодателство да изискват информацията, посочена в анекса.
 Глоба се налага на фирмата, която е уредила превоза, а не на изпращача, като същата следва да се заплати само по банков път на посочената в решението на Инспектората банкова сметка, като се изписва името на фирмата-изпращач, която заплаща глобата и основанието за заплащане - номера на решението на унгарския Инспекторат.

Виж приложението:

Регламент ЕО 1013/2006 на ЕП и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (89 стр. Анекс VII към регламента)

Нови изисквания при транзитен превоз на медикаменти през територията на Република Турция

ИА “Автомобилна администрация” информира, че от месец октомври 2013 г. в Турция е влязло в сила изискване, според което всеки транзитен превоз на лекарства и лекарствени продукти трябва да получи одобрение от турското министерство на здравеопазването преди да продължи на турска територия. Одобрението се дава под формата на писмо от Генерална дирекция “Фармация и фармацевтични продукти” (İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü), което потвърждава, че превозваните медикаменти не съдържат опиати и психотропни вещества. Одобрението се предоставя на турските митнически власти по служебен път. В тази връзка, всеки превозвач преди началото на транспортната операция следва да провери дали за превозваната стока е осигурен и този документ, за да избегне чакането на границата, докато получи разрешение да продължи превоза на турска територия.
За получаване на одобрението се подават:
-          молба (на английски или турски език) до Агенцията за фармацевтични и медицински продукти (Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz ve Kurumu) за издаване на разрешение за транзит. Молбата трябва да е на фирмена бланка;
-          подробен списък на лекарствата (на английски или турски език), които се превозват в камиона. Списъкът също трябва да е на фирмена бланка;
-          листовки на всички превозвани медикаменти (на английски или турски език) – оригинали или цветни копия.
В молбата е желателно да се посочи номер на факс или електронен пощенски адрес, на който турската страна да изпрати изготвеното от тях разрешително, за да може то да придружава транспортираната стока. Технологичното време за изготвянето на одобрението е около два дни от получаването на изискуемите документи от турските власти.
Документите трябва да бъдат адресирани до Daire Başkanı Dr. Ecz. N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU, Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz ve Kurumu на адрес Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA, Türkiye, тел: +90 312 218 30 00; факс: +90 312 218 32 90 или +90 312 218 34 60.

ИА “Автомобилна администрация”  напомня, че при липса на предварително издадено одобрение на границата, се изчаква получаването на съответното писмо от турското министерство на здравеопазването.

04.11.2013г.

Списък на валидните издадени и заверени сертификати за техническа изправност на ППС


01.11.2013г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНАТА БЪЛГАРО-ТУРСКА СРЕЩА ПО АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
28 октомври 2013 г., гр. Истанбул

            На 28 октомври 2013 г. в гр. Истанбул се проведе българо-турска среща по въпросите на автомобилния транспорт. Българската делегация се ръководеше от г-н Антон Гинев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а от турска страна ръководител на делегацията беше г-н Талат Айдън, заместник-подсекретар на транспорта, морските въпроси и съобщенията.
Българската делегация изложи в детайли следните проблеми, с които се сблъскват българските превозвачи на територията на Република Турция:

 • Когато в ТИР карнета и международната товарителница CMR като страна на дестинация е посочена България, а във фактурата е посочена друга държава, която е различна от България, турските органи изискват разрешително за/от трета страна.
 • Времевото ограничение, едностранно въведено от турската страна при използването на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните трябва да бъде предмет на нова оценка, в съответствие с разпоредбите на Конвенция CMR и Ръководството за използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните.
 • Въпреки факта, че пункта на разтоварване се намира в държава членка на ЕКМТ/СЕМТ квотата, при превоз, извършен с ЕКМТ/СЕМТ разрешително, турските органи разглеждат процеса съгласно крайната дестинация на товара и съгласно експортната декларация.

Турската делегация направи следните разяснения:

 • Времевото ограничение относно повторното използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните е подготвено в съответствие с АЕТР Спогодбата, само за един водач, като не е взето предвид времето за преминаване на граничните пунктове и времената за товарене/разтоварване.
 • Имената на фирмите, притежаващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни вече са регистрирани в турската U-NET автоматична система.
 • По време на контрола в Турция, ТИР карнета, международната товарителница СМR, експортната декларация и фактурата се взимат под внимание от турските контролни органи, като те изискват информацията, която се съдържа в тях да съвпада. В случай, че в тези документи са посочени различни страни, турските органи считат транспортната операция като превоз “за/от трета страна”.
 • След по-нататъшно проучване във връзка с транспортната дейност на глобалните мултинационални компании, ще се направи нова оценка по изпълнение на изискванията при превоза във връзка с “фактурите”.  
 • Стойността на таксата от 3000 евро за преминаване през граничните пунктове, ще бъде преразгледана от турската страна, в случай, че глобите, налагани на турските превозни средства в България се прилагат по стандарти в съответствие със законодателството на ЕС.

            Българската делегация категорично възрази срещу тези тълкувания на турската страна и заяви, че те не са в съответствие с разпоредбите на международните договори, по които и двете държави са страни.
От своя страна, турската делегация изложи проблемите с които се сблъскват турските превозвачи на територията на Република България и в частност, възрази срещу високия размер на глобите, които се налагат в България спрямо вида нарушение, както и срещу твърде дългия процес на плащане на глобите и престоя на турските превозни средства на платени паркинги.
В отговор, българската делегация съобщи, че до 2–3 месеца ще направи промени относно организацията на контролната дейност в съответствие с добрите практики в ЕС.


31.10.2013г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ ДО/ОТ И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

            ИА “Автомобилна администрация” предоставя следната информация относно изискванията на турската страна при извършването на превози на товари до/от и през територията на Република Турция:

1. ще продължи контрола по спазването на въведеното от турската страна времево ограничение при използването на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните. Списъкът на периодите, в които българските превозвачи могат да влизат в Република Турция със същото ЕКМТ/СЕМТ разрешително, използвано и при излизане от страната е изпратен до българската страна с нота на Посолството на Република Турция в гр. София с BЕ/9955 от 2009 г.

2. при определяне вида на превоза (двустранен или за/от трета страна) турските контролни органи ще взимат под внимание информацията за получателя на стоката по експортната декларация и фактурата и пунктовете на товарене и разтоварване съгласно международната товарителница СМR и ТИР карнета. Адресите на товарене и разтоварване на стоката по международната товарителница СМR и ТИР карнета, съответно трябва да са същите като адреса на товародателя и адреса на получателя, посочени във фактурата и в износната декларация. В случай, че в тези документи са посочени различни държави, видът на превоза ще се определя като превоз “за/от трета страна”. Поради тази причина, превозът следва да се извърши с разрешително за превоз на товари за/от трета страна или с ЕКМТ/СЕМТ разрешително, като при използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешително товародателят или получателят на стоката трябва да се намират в държава, която е страна членка на ЕКМТ/СЕМТ квотата.

ИА “Автомобилна администрация” призовава българските превозвачи да имат предвид горепосочените изисквания на турската страна при извършването на превози на товари до/от и през територията на Република Турция, с оглед избягване на проблеми на турските гранични пунктове.


Глоби, налагани от унгарския национален Инспекторат по околната среда и водите на български превозвачи, извършващи превоз на отпадъци към други държави членки на ЕС

 Посолството на Република България в Будапеща ни информира, че от края на месец септември 2013 г. унгарския национален Инспекторат по опазването на околната среда и водите към Министерството на околната среда и водите на Унгария стартира поредица от акции и проверки на границата на товарни автомобили, превозващи отпадъци съгласно Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци.
Съгласно регламента при транспортиране на отпадъци задължително към документите за превоза трябва да се представя и попълнен Анекс VII от посочения регламент, като се попълни цялата информация, включена в него. Съгласно чл. 18 от Регламента отпадъците трябва да бъдат придружавани от този анекс, който има силата на договор. Той има за цел да се помогне проследяването на превозите на тези отпадъци, като лицето под юрисдикцията на страната изпращач, което урежда превоза, обезпечава отпадъците посредством придружаващия документ, съдържащ се в Анекс VII. Този анекс се подписва от лицето, което урежда превоза преди започването му и се подписва от съоръжението за оползотворяване или лабораторията и получателя, когато се получат въпросните отпадъци. За целите на инспекцията, правоприлагането, планирането и статистиката, държавите членки могат в съответствие с националното законодателство да изискват информацията, посочена в анекса.
Посолството предупреждава, че при превоз на отпадъци следва стриктно и внимателно да се попълва цялата информация по Анекс VII от Регламент (EО) № 1013/2006, като се полагат подписи и печати на фирмата, която организира превоза. Неспазването на това изискване или неправилното и непълно попълване на анекса води до налагане на глоби в размер до 2000 евро, както и задържане на товарни автомобили на унгарска граница за период от 2 седмици.
Глоба се налага на фирмата, която е уредила превоза, а не на изпращача, като същата следва да се заплати само по банков път на посочената в решението на Инспектората банкова сметка, като се изписва името на фирмата-изпращач, която заплаща глобата и основанието за заплащане - номера на решението на унгарския Инспекторат.


30.10.2013г.

Информация за въведени ограничения в Румъния за движението по пътищата от 08.39 ч. на  29 октомври 2013 г.  до 15:00 ч.  на 31 октомври 2013 г.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 2679/98 на Съвета относно функционирането на вътрешния пазар по отношение на свободното движение на стоки между държавите членки, румънските власти ни информираха, че  от 08.39 ч. на  29 октомври 2013 г.  до 15:00 ч.  на 31 октомври 2013 г. писта  16/34 в района на летище  "Delta Dunarii", район Тулча (Tulcea) ще бъде затворена поради извършване на строително-ремонтни дейности.


18.10.2013г.

Агенция по сухопътен транспорт при Министерство на икономиката и устойчивото развитие на Грузия информира, че от 1 февруари 2014 г. влизането на преозни средства на грузинска територия при извършването на международен превоз на товари ще бъде възможно само с двустранни разрешителни, предварително обменени между дветестрани или ЕКМТ/СЕМТ разрешителни. В случай на нарушаване на правилата на грузинското законодателство, прилагащо международните норми за извършване на автомобилни превози, включително и за липсата на разрешително ще се налага глоба от 5000 грузински лари.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще вземе под внимание тази ситуация при договаряне на годишните квоти разрешителни.

16.10.2013г.

В ИА „Автомобилна администрация” постъпи официална информация от Търговското представителство на Руската Федерация в Република България относно промени в реда на извръшване на ветеринарния и фитосанитарен контрол при преминаване на границата на Митническия съюз (Руска Федерация, Република Беларус и Република Казахстан).

Виж приложението


15.10.2013г.

Намаляване на таксата за преминаване на леки автомобили по моста над р. Дунав  при Русе-Гюргево от румънска страна

Посолството на Република България в Букурещ уведомява, че с Постановление № 290/17.06.2013 г. румънската страна намали таксата за преминаване на моста над река Дунав в посока Гюргево-Русе от 6 на 3 евро за превозни средства за превоз на пътници с не повече от 8+1 места (включително водача на МПС).

            Постановлението трябваше да влезе в сила на 2 септември 2013 г. (30 дни след публикуването му в Държавен вестник). Тъй като към 14 септември таксата, събирана от румънската страна за преминаването на моста беше все още 6 евро, Посолството на Република България в Букурещ изпрати вербална нота до отговорните румънски институции с искане за информация относно датата на ефективното влизане в сила на постановлението. Седмица по-късно, на 22 септември, при преминаване на ГКПП Гюргево-Русе представител на Посолството констатира, че таксата вече е намалена.

04.10.2013г.

Съгласно съобщение на фирмата SkyToll, управляваща въведената на територията на Словашката република система за електронно заплащане на пътна такса от автомобили и композиции с тегло над 3,5 т, от 1 октомври 2013 г. ще бъде окончателно преустановена съществувалата досега възможност дължимата пътна такса да бъде предварително заплащана в брой, без задължение за наемане на електронно устройство за отчитане на изминатите километри - т.нар. OBU (On-Board Unit).
От 1 октомври 2013 г. задължението за наличие на електронно устройство в автомобилите и композициите с тегло над 3,5 т ще важи за всички платени участъци от пътната мрежа на Словашката република.


01.10.2013г.

Информация онтосно разпределяне на средствата за компенсиране стойността на безплатните и с намалени цени пътувания на определени категории пътници и субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски и междуселищни автобусни линии в планински и други райони.

Вижте цялата информация тук


30.09.2013г.

Създаване на автоматизирани централизирани бази от лични данни на пътниците в Руската федерация

Министерството на транспорта на Руската федерация информира чрез Посолството на Руската федерация в Република България, че влизането в сила на Заповед № 243 на Министерството на транспорта на Руската федерация „За утвърждаване реда за създавне и поддържане на автоматизирани централизирани бази от лични данни на пътниците, а също и за предоставянето на тези данни” от 19 юли 2012 г. се отлага за 1 декември 2013 г. Това отлагане се налага предвид необходимостта от предоставяне на допълнително време за подготовка към предаване на данните за пътниците от страна на чуждестранните и руските превозвачи.
Член 11 от Федералния закон № 16-ФЗ „За безопасността на транспорта” и Заповед № 243 от 19 юли 2012 г. предвиждат създаването на автоматизирани централизирани бази от лични данни на пътниците (АЦБЛДП). Тези информационни бази са предназначени за автоматизиране на процесите за събиране и обработка на данни за превозваните с различен вид транспорт пътници, както и за създаването и поддържането на съответните информационни системи, които ще се използват при решаването на правни, организационни и други въпроси, осигуряващи безопасността на транспорта.
Автоматизираните централизирани бази от лични данни на пътниците се създават въз основа на информация, предоставена от руски субекти в транспортната инфраструктура и превозвачи, федералните органи на изпълнителната власт, чуждестранните държави и организации в рамките на международното сътрудничество по въпросите за осигуряване на безопасността на транспорта. Планирано е предаването на данни, които ще съдържат име, презиме и фамилия, дата и място на раждане на пътника, а също информация за резервация, покупка или връщане на билет, дата на пътуване, име на превозвача, преглед на маршрута, а в някои случаи – брой на местата и тегло на багажа.

За повече информация, вижте тук.

27.09.2013г.

От 01.10.2013 г. пътните такси за автомобили и композиции с тегло над 3,5 т., преминаващи през територията на Словашката република ще се заплащат само по електронен път
Посолството на Република България в Братислава, информира, че съгласно съобщение на фирмата SkyToll, управляваща въведената на територията на Словашката република  система за електронно заплащане на пътна такса от автомобили и композиции с тегло над 3,5 т., от 1 октомври 2013 г. ще бъде окончателно преустановена съществувалата досега възможност дължимата пътна такса да бъде предварително заплащана в брой, без задължение за наемане на електронно устройство за отчитане на изминатите километри - т. нар. OBU (On-Board Unit).
Към момента тази възможност съществува в случаите на транзитно преминаване през Словашката република по магистрала D2 в посока Rajka /Унгария/ - Břeclav /Чехия/ или обратно, както и по магистрала D1 и скоростен път R4 в посока Tornyosnémeti /Унгария/ - Barwinek /Полша/ или обратно.
От 1 октомври 2013 г. задължението за наличие на електронно устройство в автомобилите и композициите с тегло над 3,5 т ще важи за всички платени участъци от пътната мрежа на Словашката република.


24.09.2013г.

След 30-годишно прекъсване на 4 септември 2013 г. в Афганистан е възстановена международната система за транспорт на стоки "TIR". По този начин Афганистан става 58-та държава, която прилага споразуменията за облекчено извършване на транспортни услуги през нейна територия.

Всички разрешения и документи на превозвачите в Афганистан ще бъдат издавани от Афганистанската търговско-промишлена палата (АТПП), която е носител на членството в МСАТ. Също така документите, подавани от превозвачите, се предвижда да бъдат обработвани изцяло в електронен вид.

През последната година служители на АТПП, както и такива от митниците и отделни превозвачи, са преминали обучение с цел плавното и нормално задействане на системата.


20.09.2013г.

Мариана Думбалска и ръководството на агенцията изразяват благодарност към всички колеги, приятели, фирми и добри хора, които я подкрепиха в тежките моменти и спомогнаха за нейното възстановяване.


19.09.2013г.

Информация за въведени ограничения в Австрия за
движението по пътищата от 20:00 ч. на  12 октомври 2013 г.  до 06:00 ч.  на 13 октомври 2013 г.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 2679/98 на Съвета относно функционирането на вътрешния пазар по отношение на свободното движение на стоки между държавите членки, австрийските власти ни информираха, че  от 20:00 ч. на  12 октомври 2013 г.  до 06:00 ч.  на 13 октомври 2013 г. автомагистрала  А 13 (Brenner Autobahn), ще бъде затворена за товарни автомобили с максимално допустима маса над 7,5 тона поради извършване на строително-ремонтни дейности на моста (Luegbrücke).
Движението на леки автомобили, автобуси и моторни превозни средства предназначени за превоз на товари с максимално допустима маса не повече от 7,5 тона ще се извършва по алтернативни маршрути.  Тези маршрути не са разрешени за товарни автомобили с максимално допустима маса над 7,5 тона.
В този период регионалните органи  предлагат като алтернатива на водачите да се стремят да използват Ro-La транспорт, превози на тежкотоварни превозни средства с влак между терминалите Brenner и Wörgl.

Допълнителна информация може да бъде получена на интернет страницата: www.asfinag.at.

30.08.2013г.

В ИА „Автомобилна администрация” постъпи официална информация от Министерството на инфраструктурата на Украйна относно допустимите теглови и габаритни параметри на украинска територия и маршрутите, по които могат да се извършват превози с превозни средства с тегло до 40 тона.


21.08.2013г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЕЛИ ТРАНС 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “357-ма” № 27, за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ЕЛИ ТРАНС 1” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 6197, издаден на 28.04.2011 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.
При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ЕЛИ ТРАНС 1” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 6197  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЕВРОСПИИД БГ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич 2850, ул. “Круша” № 3, за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ЕВРОСПИИД БГ” ООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4932, издаден на 14.01.2011 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ЕВРОСПИИД БГ” ООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 4932  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ГЕРАСИМОВ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Георги Мамарчев” № 10А,  за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ГЕРАСИМОВ” ООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 1340, издаден на 11.09.2008 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ГЕРАСИМОВ” ООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 1340  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ГРАМАТИКОВА – ДЕВ 2” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Радост”, бл. 3, вх. Б, ет. 8, ап. 40 за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ГРАМАТИКОВА – ДЕВ 2” ООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 2845, издаден на 26.06.2009 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ГРАМАТИКОВА – ДЕВ 2” ООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 2845  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “КАМБЕРО” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Тодор Влайков” № 16 за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “КАМБЕРО” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3321, издаден на 16.10.2012 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “КАМБЕРО” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 3321  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ПАКО ТРАНС - 59” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Стефан Стамболов” № 48 за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ПАКО ТРАНС - 59” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 1346, издаден на 11.08.2011 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ПАКО ТРАНС - 59” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 1346  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “РЕНА ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Стефан Стамболов” № 48, ет. 1 за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “РЕНА ТРАНС” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3322, издаден на 04.11.2009 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “РЕНА ТРАНС” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 3322  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “САНИ ТРАНС ЛОГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж. к. “Младост - 2”, бл. 278, Магазин 1 за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “САНИ ТРАНС ЛОГ” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 1171, издаден на 14.12.2012 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “САНИ ТРАНС ЛОГ” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 1171  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “СИЛВИЯ ТРАНС 2008” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, бул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 25, вх. А, ап. 1 за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “СИЛВИЯ ТРАНС 2008” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9822, издаден на 09.06.2008 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “СИЛВИЯ ТРАНС 2008” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 9822  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ВЕНУС 1 ТРАНСПОРТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. “Омуртаг”, ул. “Генералска” №30, вх. В, ет. 5 ап. 45 за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ВЕНУС 1 ТРАНСПОРТ” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 8821, издаден на 07.03.2012 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ВЕНУС 1 ТРАНСПОРТ” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 8821  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЗУКО ТРАНСПОРТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. “Атанас Лютвиев” № 28, за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ЗУКО ТРАНСПОРТ” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3029, издаден на 06.07.2009 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ЗУКО ТРАНСПОРТ” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 3029  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

09.08.2013г.

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация, че поради протести в Хърватска на 9 август 2013 г. е преустановено движението по магистрала A3 Bregana-Lipovac при възел Lužani и Nova Gradiška (алтернативни входове/изходи: Okučani и Slavonski Brod-zapad), както и по републикански пътища D7 при Velika Kopanica, D51 при Nova Gradiška и D55 Županja-Orašje.

За повече информация: http://www.hak.hr/en

06.08.2013г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува информация предоставена от Министерството на транспорта и комуникациите на Република Казахстан относно промени в законодателството от областта на автомобилния транспорт.

Вижте информацията тук


02.08.2013г.

Информация относно режима на преминаване на тежкотоварни автомобили през град Карансебеш, Румъния 

В ИА „Автомобилна администрация” постъпи официална информация от общината на град Карансебеш, Румъния относно режима на преминаване на тежкотоварни автомобили през центъра на града.
Поради строително-ремонтни дейности на основните маршрути, определени за трафик на тежкотоварни автомобили, румънските органи уведомяват, че трафикът е пренасочен по обходни маршрути, което е обозначено със съответните знаци (виж приложението). Не се препоръчва преминаване на тежкотоварни автомобили през град Карансебеш, който е историческа забележителност и с богато културно наследство, тъй като има опасност от срутване на историческите сгради в града. В случай, че водачите на тежкотоварните автомобили преминат през историческия център на града, се заплаща такса, регламентирана от общината в съответствие с румънското национално законодателство.


17.07.2013г.

„ДО
Г-Н ПАНЧО ДИМОВ
„ДИМОВ ИНВЕСТ“ ЕООД
СПИРКА МАРЕК, УЛ. „30-ТА“ № 17
ГР. ВАРНА

Относно: Започване на производство за заличаване от регистъра на председателите на комисии, извършващи прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМОВ,

На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че на основание чл. 148, ал. 10, т. 6 от Закона за движението по пътищата и чл. 15, ал. 2, т. 6 от Наредба  № Н-32 от 16 декември 2011 година за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е започнало производство за заличаването на Пламен Чобанов от регистъра на председателите на комисии, извършващи периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 3-дневен срок от обявяването на настоящото съобщение, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, ст. 713, в работни дни от 9.00 часа до 17.30 часа) и изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.“

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “КОСТАС ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” № 58, вх. Б, ет. 4 за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “КОСТАС ТРАНС” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 5937, издаден на 31.07.2007 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “КОСТАС ТРАНС” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 5937  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЗИМ ШПЕД” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич  2850, ул. “Черно море” 7, за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ЗИМ ШПЕД” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 6507, издаден на 19.05.2011 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ЗИМ ШПЕД” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 6507  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “МИСАЙЛИДИС ЕРМИС” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. “Братя Миладинови” № 1, ет. 1 за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “МИСАЙЛИДИС ЕРМИС” ООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 2874, издаден на 27.05.2009 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “МИСАЙЛИДИС ЕРМИС” ООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 2874  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ВЕНАС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Възраждане”, бл.2, вх. 4, ап. 20 за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ВЕНАС” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3165, издаден на 18.08.2009 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ВЕНАС” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 3165  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ЛИАННА” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.”Зона Б-19, бл.15-16, ап. 14 за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ЛИАННА” ООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 4269, издаден на 16.08.2010 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ЛИАННА” ООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 4269  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

12.07.2013г.

Информация относно извършване на превози по Спогодба ADR  

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация ” информира, че Република България се е присъединила и е подписала Многостранно споразумение M 260 (вещества, които по време на превоз представляват риск от задушаване), инициирано от Кралство Великобритания. В тази връзка, разпоредбите на споразумението ще се прилагат на територията на Република България до 31 декември 2014 г. Към настоящия момент споразумението е подписано и от Кралство Великобритания, Швеция, Франция, Белгия, Германия, Швейцария, Португалия, Холандия, Австрия, Дания, Испания и Латвия.    

За допълнителна информация: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html

  Приложението: Многостранно споразумение М 260


01.07.2013г.

Хърватия стана 28-ата държава членка на Европейския съюз

От 1 юли 2013 г. Хърватия се присъедини към Европейския съюз и стана 28-та държава членка на Съюза. С влизането си в ЕС, Хърватия напълно прилага законодателството на Съюза, включително законодателството в областта на автомобилните превози, което покрива всички превози, осъществявани от превозвачи, установени на територията на Общността и извършвани с превозни средства, регистрирани на територията на Обюността до/от Хърватия от/до ЕС, с изключение на разпоредбите относно извършването на каботажни превози. Основни моменти при извършването на автомобилни превози между Българи и Хърватия са, както следва:

 • Освен транзитните превози, от 1 юли 2013 г. двустранните превози между България и Хърватия също са освободени от разрешителни. При превозите срещу заплащане до/от и транзит през територията на Хърватия на борда на автомобилите трябва да има заверено копие на лиценза на Общността.
 • Забранени са каботажните превози съгласно преходен период - В договора за присъединяване на Хърватия към ЕС е заложен преходен период по отношение прилагането на правилата за извършване на каботажни превози съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари. До 30 юни 2015 г. ще продължи забраната за извършване на каботажни превози в Хърватия от превозните средства от другите страни от ЕС и ЕИП, като превозните средства с хърватска регистрация също няма да могат да извършват каботаж на територията на останалите страни от ЕС и ЕИП. Забраната за каботаж може да бъде продължена за още две години – до 30 юни 2017 г., ако държавите членки заявят такова желание.
 • По отношение правилата за периодите на управление на превозното средства и почивките на водачите при превози до/от държави членки на ЕС, ЕИП и Швейцария от/до Хърватия, от 1 юли 2013 г. в Хърватия влизат в сила разпоредбите на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета.

27.06.2013г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Посолството на Република България в Киев, че понастоящем на територията на Руската Федерация не се допуска влизане с валиден паспорт и виза, поставена в изтекъл, невалиден вече паспорт. Задължително изискване е визата да бъде поставена на валидния документ за пътуване. В случай на издаване на нов паспорт, лицата, които притежават валидни визи в стария си паспорт следва да се обърнат към консулството на Руската Федерация, където на основание притежаваната валидна виза безплатно се полага нов стикер във валидния документ за пътуване.


26.06.2013г.

ДО
Г-Н МИЛЕН ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че:
Със заповед № РД-01-202/30.04.2013 г. на изпълнителния директор, на основание чл. 56 от Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, са анулирани резултатите на Милен Валентинов Николов от проведените на 15.01.2013 г. – теоретичен изпит и на 08.02.2013 г.  – практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории „В“ и „М“, съгласно протоколи с номера № 128/15.01.2013 г. и № 318/08.02.2013 г. на областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ – Варна.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от съобщаването й.

Екземпляр от заповедта може да се предостави при поискване от Милен Валентинов Николов в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 5, ет. 7, ст. 713.

19.06.2013г.

НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Министерството на инфраструктурата и пространственото планиране на Република Словения относно изискването за регистриране за целите на ДДС на чуждестранните превозвачи, извършващи превоз на пътници през територията на страната.

Тук ще намерите подробно описани процедурите по регистрацията.

17.06.2013г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува информация относно системата за електронно събиране на такса за преминаване по определени пътища в Република Беларус. От 1 юли 2013 година в Беларус ще действа системата за електронно събиране на такса за преминаване.

Вижте информацията тук


Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация публикува информация за въвеждането на електронна тол система на територията на Унгария от 1 юли 2013 г. Новата система е съобразена с изискванията на ЕС и директивите по EETS - European Electronic Toll Service.

Вижте информацията тук


10.06.2013г.

На основание протокола от проведеното в периода 05 - 06 юни 2013 г. в Киев заседание на Смесената българо-украинска комисия по международен автомобилен транспорт, украинската страна е информирала българската делегация, че Украйна е ратифицирала Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС) и от 1 март 2013 година е пълноправен член.
В тази връзка Ви уведомявам, че либерализираните, съгласно чл. 6 от Спогодба ИНТЕРБУС, случайни международни превози ще се извършват от украински и български превозвачи без наличие на универсално разрешително за превоз на пътници.
На заседанието двете делегации са постигнали договореност, съгласно която разменената годишна квота от еднократни разрешителни за превоз на пътници, ще се използва за  извършване на совалкови превози, при които съществува разлика в състава на групата в права и обратна посока.


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “КОНСТАНТИН ТРАНС” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград 2700, бул. “Св. СВ. Кирил и Методий” № 2916, за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “КОНСТАНТИН ТРАНС” ООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 2916, издаден на 12.06.2009 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “КОНСТАНТИН ТРАНС” ООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 2916  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.”

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “МИРИДИС ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич 2850, ул. “Антон” № 17, за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “МИРИДИС ТРАНС” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 1527, издаден на 17.09.2008 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “МИРИДИС ТРАНС” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 1527  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.”

07.06.2013г.

ДО
Г-ЖА ТАНЯ ВАСИЛЕВА ГУГЛЕВА

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че:

Със заповед № 744/05.06.2013 г. на изпълнителния директор е прекратено служебното правоотношение между Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Таня Василева Гуглева, с ранг І м, на длъжност главен инспектор в Областен отдел „Контролна дейност-ДАИ“ – Пазарджик, дирекция „Автомобилна инспекция – Пловдив“, на основание чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от връчването й.

Екземпляр от заповедта може да се предостави при поискване от Таня Василева Гуглева в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 5, ет. 7, ст. 713.

05.06.2013г.

Движението на тежкотоварни превозни средства в последния работен ден от седмицата ще се ограничава между 16 ч. и 22 ч.

Поради настъпването на активния почивен сезон и за осигуряване на по-висока пътна безопасност от 7 юни 2013 г. до 30 септември 2013 г. в интервала от 16 ч. до 22 ч. за последния работен ден от седмицата (петък) и от 14 ч. до 20 ч. в неделя, предпразнични и последния празничен ден, ще се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа на тежкотоварни автомобили над 12 тона (включително ремаркета и полуремаркета), селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника.

Забраната се отнася за:

автомагистрали;
пътища I-ви клас;
пътища II-ри клас в участъците:

път II-55 Дебелец – Гурково;

път II-99 Бургас – Царево;

път II-11 и II-15 в участъка Оряхово – Мизия;

път II-86 Пловдив – Смолян;

път II-19 Симитли – Гоце Делчев;

път II-18 Околовръстен път София;

път II-29 Добрич – граница Румъния.

Ограничението не важи за моторни превозни средства, превозващи бързоразвалящи се хранителни продукти на температурен режим, живи животни и опасни товари (ADR).

Отменена е Заповед №РД-11-572 от 26 април 2013 г.

Заповед № РД-11-750/05.06.2013 г.


31.05.2013г.

Считано от 1 юли 2013 г. електронна система за събиране на тол такси (DBT) с магистрални такси пропорционални на действително изминатото разстояние, ще бъде въведена по определени пътища от унгарската обществена пътна мрежа - отсечки с дължина на пътя общо 6513км (магистрали, високоскоростни пътища и главни пътища). Новата система HU-GO ще бъде в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на Европейската електронна система за тол такси (EETS).

За допълнителна информация: http://www.motorway.hu/Electronic-toll

20.05.2013г.

ПОМОГНЕТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЕДНО ДЕТЕ

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ,

 Ръководството на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” се обръща към всички контрагенти на изпълнителната агенция с молба за оказване на финансова помощ за лечение на дете на държавен служител.

Детето страда от рядко онкологично заболяване. Проведената интервенция в България е неуспешна и единственият шанс за оцеляването му е операция и лечение в квалифицирана клиника в Германия.
Операцията и лечението ще струват от порядъка на 50 000 €. Като сумата трябва да бъде събрана до края на месеца, защото всеки един ден е от значение.

Сумата за лечението е непосилна на семейството на държавен служител, затова изразяваме молба към всички физически и юридически лица които имат възможност, да помогнат за набиране на необходимите средства за лечение да направят дарение по сметка:

 
Сметка в лева
IBAN: BG33STSA93000020915703
BIC: STSABGSF
Банка ДСК
Титуляр на сметката: Гинка Нейкова Башева - gsm: 0889 733 735


Или дарителска сметка на Валерия Петрова Башева

BG82STSA93000020994749
BIC STSABGSF
Банка ДСК ЕАД
Титуляр на сметката: Валерия Петрова Башева

Благодарим за проявения интерес и оказаната помощ.
Ако са ви необходими документи за оправдаване на направеният разход или за друга информация, моля използвайте посоченият по-долу контакт.

 
С уважение,

Дамян Войновски
главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София – 1000, ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5
тел.: 9308810
факс: 9818115
mail: dvoynovski@rta.government.bg


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “М Д ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. “Сергей Румянцев” № 11, за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “М Д ТРАНС” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9456, издаден на 14.03.2008 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България..
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.
При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “М Д ТРАНС” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 9456  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.”


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “Б Л ТРАНС” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. “Сергей Румянцев” № 11, за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “Б Л ТРАНС” ООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 1437, издаден на 28.08.2008 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България..
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел “Правен”, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При  не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “Б Л ТРАНС” ООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз на Общността № 1437  в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.”

18.05.2013г.

„Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ШЕКЕР СПЕД” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил 2500, ул. “Тодор Ангелов - Божаната” № 8, ет. 3, за следното:
На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ШЕКЕР СПЕД” ООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 7060, издаден на 13.07.2011 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на агенцията, като страна в административното производство, имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, ет. 7, отдел „Правен“, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба №  11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от публикуване на настоящето уведомление на интернет страницата на агенцията за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.
При не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ШЕКЕР СПЕД” ООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 7060 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.“ 


15.05.2013г.

Относно: движение по пътищата в Република Казахстан


Пътнотранспортната инфраструктура на Казахстан основно се използва от български товарни превозвачи.
"Българските транспортьори следва да имат предвид и стриктно да спазват условията за ползване на разрешителните за транспорт:
1. Предоставените разрешителни за двустранен транспорт (светло сините) важат само за стоки от български производители.
2. Разрешителните за "тристранен транспорт" (розовите) дават право на българските превозвачи да транспортират стоки от небългарски производители.
3. В случай на задържане на български транспорт в Р. Казахстан при липсата на необходимото разрешително е необходимо претоварване на стоката на камиони на местни превозвачи.
За тази цел могат да се ползват контакти предоставени от Съюза на международните автомобилни превозвачи на Р. Казахстан – г.н Денисенко Александър Александрович и г-н Абылдаев – сл. тел.: + 7 (727) 92 53 24 и мейл: info@kazato.kz..
На сайта на Съюза на международните автомобилни превозвачи на Р. Казахстан www.kazato.kz има публикувани справочни данни за разрешителната система, митнически въпроси, списък на казахстанските превозвачи, членове на съюза и др.
Актуална информация за правилата за движение по пътищата в Казахстан и за налаганите глоби при нарушения, може да бъде намерена в Интернет на следния линк: http://pddrk.kz/shtraf.php От публикуваната таблица с глобите в посочения линк се вижда, че преобладават глоби от порядъка на 10 до 20 МРП (приблизително 100 до 200 евро) за нарушаване на правилата на движение по пътищата и при рецидив следват по-драстични мерки.

Бележка: В Република Казахстан глобите се изчисляват в месечни разчетни показатели. (МРП) (за 2012-2014 г. MPГI = 1618 тенге, към 30 април 2013 г. 1 евро = 195 тенге.).

10.05.2013г.

За трети път TRUCK SHOW КАМИОНИ – 30 и 31 май на летище Лесново

Списание КАМИОНИ кани всички, за които автомобилният транспорт е не само работа, но и начин на живот на третото издание на TRUCK SHOW КАМИОНИ на 30 и 31 май на летище Лесново.

Шоу за камиони и за хората, свързани с тях.

Входът е безплатен за професионалисти.
Необходимо е само да се регистрирате на сайта на събитието http://show.kamioni.bg


07.05.2013г.

ДО
Г-Н НЕКТАРИОС ТОСКАС
УПРАВИТЕЛ НА
„ЕВРОМАРКЕТ-24“ ЕООД
УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ“ № 5
ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД
ГР. ПЕТРИЧ 2850

Относно: Започване на производство за прекратяване на правата, произтичащи от издаден лиценз на Общността  

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОСКАС,

             На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ЕВРОМАРКЕТ-24“  ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари №  9903, на основание чл. 11, т. 1, б. „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 11-08-08-39 от 03.08.2012 г., началникът на Областен отдел  „Контролна дейност – ДАИ“ – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ЕВРОМАРКЕТ-24“  ЕООД  лиценз на общността за превоз на товари № 9903 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 03.08.2012 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че на посочения адрес не е открит представител на дружеството, представителя на счетоводния офис находящ се на същия адрес, Иван Крумов Секулов декларира, че не представлява превозвача „ЕВРОМАРКЕТ-24“  ЕООД, както и не притежава експлоатационен център и гаражна площ която да използва, които са констатирани с Констативен протокол от дата 03.08.2012 г., освен това няма представено и Удостоверение за финансова стабилност, с което не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 и т. 3 от  Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България, както и на чл. 6а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, б. „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген Й. В.  Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че „ЕВРОМАРКЕТ-24“  ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 9903 в 7- дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

С уважение,

Светлана Чаушева
Директор на дирекция “Административно-правно

обслужване и финансово-стопански дейности”

ДО
Г-Н АРИОН КУШТА
УПРАВИТЕЛ НА
“Г.А.К. ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ” ЕООД
УЛ. “ЕВТИМ ДРАГАНОВ” № 7
ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД
ГР. БЛАГОЕВГРАД

Относно: Започване на производство за прекратяване на правата, произтичащи от издаден лиценз на Общността  

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУШТА,

             На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „Г.А.К. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 6618, на основание чл. 11, т. 1, б. „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 14-00-08- 2872/5 от 13.06.2012 г., началникът на Областен отдел  “Контролна дейност – ДАИ“ – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „Г.А.К. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ“ ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 6618 с дата на валидност до 30.05.2016 г. да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 29.05.2012 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. (2), т. 4 и ал. (7) от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
От направена проверка в отдел “Лицензи” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че не сте представили удостоверение за финансова стабилност, следователно не отговаряте и на изискванията по чл.7, ал. (2) т. 3 от Закона за автомобилните превози.
Съгласно чл. 11, т. 1, б. „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. (2) от ЗАвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 и т. 4 от ЗАвП.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “Г.А.К. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 6618 в 7- дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

С уважение,

Светлана Чаушева
Директор на дирекция “Административно-правно

обслужване и финансово-стопански дейности”

ДО
Г-Н ПЕТРОС СПИЛИОТИС
УПРАВИТЕЛ НА
„СПИКА ТРАНС ” ООД
ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД
ГР. БЛАГОЕВГРАД 2700, УЛ. “ИЛИНДЕН” № 5, ОФИС 3

Относно: Започване на производство за прекратяване на правата, произтичащи от издаден лиценз на Общността  

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СПИЛИОТИС,

             На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „СПИКА ТРАНС” ООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3873, на основание чл. 11, т. 1, б. „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 11-08-08-18/1 от 08.02.2013 г., началникът на Областен отдел  “Контролна дейност – ДАИ“ – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „СПИКА ТРАНС“ ООД лиценз на Общността за превоз на товари № 3873 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 10.01.2013 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. (2), т. 4 и ал. (7) от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
Съгласно чл. 11, т. 1, б. „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. (2) от ЗАвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “СПИКА ТРАНС“ ООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3873 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

С уважение,

Светлана Чаушева
Директор на дирекция “Административно-правно
обслужване и финансово-стопански дейности”


ДО
Г-Н АТАНАСИОС ЗЕРВАС
УПРАВИТЕЛ НА
„ЗЕРВАС ТРАНС ” ЕООД
ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД
ГР. БЛАГОЕВГРАД 2700, УЛ. “ДЖЕЙМС БАУЧЕР” № 2, ЕТ. 1

Относно: Започване на производство за прекратяване на правата, произтичащи от издаден лиценз на Общността  

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЕРВАС,

             На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ЗЕРВАС ТРАНС” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3291, на основание чл. 11, т. 1, б. „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 11-08-08-18/1 от 08.02.2013 г., началникът на Областен отдел  “Контролна дейност – ДАИ“ – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ЗЕРВАС ТРАНС“ ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 3291 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 10.01.2013 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. (2), т. 4 и ал. (7) от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
От направена проверка в отдел “Лицензи” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че не сте представили удостоверение за финансова стабилност, следователно не отговаряте и на изискванията по чл.7, ал. (2) т. 3.
Съгласно чл. 11, т. 1, б. „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. (2) от ЗАвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 и т. 4 от ЗАвП.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ЗЕРВАС ТРАНС“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3291 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

С уважение,

Светлана Чаушева
Директор на дирекция “Административно-правно
обслужване и финансово-стопански дейности”


ДО
Г-Н СОФОКЛИС КАЛАЙДЗИДИС
УПРАВИТЕЛ НА
„ДИНА ТРАНС -  55” ЕООД
ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД
ГР. БЛАГОЕВГРАД 2700, УЛ. “ДЖЕЙМС БАУЧЕР” № 2, ЕТ. 1

Относно: Започване на производство за прекратяване на правата, произтичащи от издаден лиценз на Общността  

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛАЙДЗИДИС,

             На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на „ДИНА ТРАНС - 55” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3156, на основание чл. 11, т. 1, б. „б“ от Закона за автомобилните превози.
С доклад изх. № 11-08-08-18/1 от 08.02.2013 г., началникът на Областен отдел  “Контролна дейност – ДАИ“ – Благоевград е предложил правата, произтичащи от притежавания от „ДИНА ТРАНС - 55“ ЕООД лиценз на Общността за превоз на товари № 3156 да бъдат прекратени. В доклада е посочено, че при извършена на 10.01.2013 г. проверка от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е констатирано, че превозвача не е трайно и действително установен на територията на Република България, като е престанал да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. (2), т. 4 и ал. (7) от Закона за автомобилните превози, както и на чл. 6а, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
От направена проверка в отдел “Лицензи” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е видно, че не сте представили удостоверение за финансова стабилност, следователно не отговаряте и на изискванията по чл.7, ал. (2) т. 3.
Съгласно чл. 11, т. 1, б. „б“ от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. (2) от ЗАвП.
Съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от  31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от получаване на настоящото уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 3 и т. 4 от ЗАвП.
При непредставяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ДИНА ТРАНС - 55“ ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3156 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.

С уважение,

Светлана Чаушева
Директор на дирекция “Административно-правно
обслужване и финансово-стопански дейности”


26.04.2013г.

Забрана за движение на тежкотоварни автомобили през 2013 г.

Със  Заповед № РД-11-572/26.04.2013 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда забрана за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона – категория N3 (включително ремаркета и полуремаркета) с повече от две оси, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника за официалните празнични дни за периода от 30.04.2013 г. до 08.09.2013 г. включително и дните петък и неделя за периода от 28.06.2013 г. до 15.09.2013 г. включително.
Забраната важи за моторни превозни средства за всички пътища I-ви клас и пътища II-ри клас в участъците:

 • Път II-55 „Дебелец - Гурково“;
 • Път II-99 „Бургас – Царево“;
 • Път II-11 и II-15 в участъка „Оряхово – Мизия“;
 • Път II-86 „Пловдив – Смолян“;
 • Път II-19 „Симитли – Гоце Делчев“;
 • Път II-29 „Добрич – граница Румъния“.

За дните 30 април и 6 май; 23 и 26 май; 5 и 8 септември 2013 г. забраната важи за часовете:

 • от 14:00 до 20:00 часа.

За периода от 28 юни 2013 г. до 15 септември 2013 г. забраната важи за следните часове:

 • Петък – от 18:00 до 22:00 часа
 • Неделя – от 14:00 до 20:00 часа.

Пълният текст на забраната може да намерите тук.


10.04.2013г.

От 22:00 часа на 09.04.2013 г. е въстановено движението на товарни автомобили с общо тегло над 10 тона по Дунав мост.

Въстановява се резервирането на еднократни разрешителни за международен превоз на товари на ГКПП Русе.


08.04.2013г.

Поради авария на част от пътното платно на Дунав мост-Русе и във връзка с въведената в следствие на това забрана за движение на автомобили над 10 тона, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява всички превозвачи за въвеждане на следната организация:
- Преустановява се резервирането на еднократни разрешителни за международен превоз на товари на ГКПП Русе- Дунав мост до отпадане на забраната за движение на товарни автомобили над 10 тона.
- Всички резервации, направени за ГКПП Русе Дунав-мост до 8 април 2013 г. включително,  ще бъдат предоставени на превозвачите. За тази цел ще им бъдат изисквани всички транспортни документи, свързани с извършването на превоза (TIR карнет, товарителница, митническа декларация или друг документ, доказващ транспорта).
- Служители на Агенция „Митници“ по всички ГКПП ще информират и пренасочват още на вход водачите на преминаващите товарни автомобили през територията на страната, пътуващи в посока Русе-Дунав мост по алтернативни маршрути. За целта всички превозвачи, пътуващи в посока Западна Европа и Централна Европа, които имат възможност да избегнат минаване през Република Румъния да преминават транзит през Република Сърбия или да ползват останалите ГКПП на Република България с Република Румъния. Всички превозвачи, пътуващи в посока Източна Европа, да преминават транзит през Република Сърбия или да ползват останалите ГКПП на Република България с Република Румъния.
Горното ще бъде валидно до възстановяване на движението на товарни автомобили над 10 тона през ГКПП Русе.


05.04.2013г.

Във връзка с обновяването на сайта на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и промененото местоположение на някои от секциите в него, Ви уведомяваме, че информацията, касаеща публични покани по реда на Глава осма "а" от ЗОП е преместена от секция "Новини" в секция "Профил на купувача".

Линк към секция "Профил на купувача"


04.04.2013г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува информация за получените чуждестранни разрешителни за международен превоз на пътници за 2013 г.

ДЪРЖАВА

ВИД    РАЗРЕШИТЕЛНИ

БРОЙ

ОТ    №    ДО    №

БЕЛАРУС

ЕДНОКРАТНИ ДО  /БЕЗ ПЪТНИ ТАКСИ/

450

3337946 - 3338395

МАКЕДОНИЯ

СОВАЛКОВИ ДО / ТРАНЗИТ

100

000001 - 000100

МОЛДОВА

СОВАЛКОВИ ДО / ТРАНЗИТ

300

0166846 - 0167145

ЛИВАН

ЕДНОКРАТНИ   ДО / ТРАНЗИТ

30

 

ЛИВАН

СОВАЛКОВИ ДО / ТРАНЗИТ

20

 

РУСИЯ

ЕДНОКРАТНИ   ДО / ТРАНЗИТ

500

1225576 - 1226075

УКРАЙНА

ЕДНОКРАТНИ ДО И ТРАНЗИТ

1 900

085551 - 086450 /900бр./

089000 - 090000 /1000бр./

СЪРБИЯ

СОВАЛКОВИ ДО И ТРАНЗИТ

600

000001 - 000600

ЧЕРНА ГОРА

СОВАЛКОВИ  ДО И ТРАНЗИТ

50

0001251 - 0001300


02.04.2013г.

Мерки за подобряване на правилата за движение на превозни средства и товари през граничните пунктове на Република Узбекистан

Държавният митнически комитет на Република Узбекистан информира, че в съотвествие с Резолюция на Кабинета на министрите на Република Узбекистан № 63 от 04.03.2013 г. относно предприети мерки за подобряване правилата за движение на товари и превозни средства през граничните пунктове на Република Узбекистан, е съставен нов списък, в сила от 1 април 2013 г. с документи и данни, които превозвачите трябва да предоставят на узбекските митнически органи при преминаване границите на Република Узбекистан.

За повече информация относно списъка с изискваните документи и данни, моля вижте приложението.


28.03.2013г.

Във връзка с получено писмо от Държавния митнически комитет на Република Узбекистан, Ви уведомявам за следното:

С Указ на президента на Република Узбекистан №РР-1913/29.01.2013 година, са приети мерки за допълнително повишаване конкурентоспособността на местното производство и засилване на борбата с незаконния внос на стоки. С него се разпорежда, считано от 01.04.2013 година, всички превозвачи, извършващи международен превоз на товари , задължително да предоставят на митническите органи на входните гранични пунктове информация за внасяните стоки, включително наименование, количество, тегло, стойност, както и код по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките.

Изискваната информация трябва да бъде отразена в седните превозни документи:

-          TIR карнет;

-          международна товарителница (CMR);

-          пътни листа;

-          търговски документи за превозваните стоки;

-          други документи, налични при превозвача.

Моля да уведомите Вашите членове и всички превозвачи, извършващи превози до/от  и през  Република Узбекистан за изпълнение на изискванията в  посочения указ на президента.


26.03.2013г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува информация за получените чуждестранни разрешителни за международен превоз на товари за 2013 година

ДЪРЖАВА

ВИД

БРОЙ

1.

Азербайджан

унив. б.п.т

300

за/от трета стр.б.п.т.

50

2

Армения

универсални б.п.т.

300

3

Босна и Херцеговина

за/от трета страна б п.т.

100

4

Беларус

двустранни б.п.т.

200

двустранни c п.т.

800

транзитни б.п.т.

1200

транзитни c п.т.

4000

за/от трета стр.б.п.т.

200

за/от трета стр.с п.т.

300

5

Германия

за/от III-та стр.

200

за/от III-та стр. - ж. жив.

300

6

Грузия

универсални б.п.т.

800

за/от трета стр.б.п.т.

150

7

Естония

за/от III-та стр.

100

8

Испания

за/от III-та стр.

50

9

Йордания

двустранни б.п.т.

350

за/от трета стр.б.п.т.

150

10

Казахстан

универсални б.п.т.

150

за/от трета стр.б.п.т.

20

11

Киргизстан

универсални б.п.т.

120

12

Кипър

за/от трета страна

500

13

Латвия

за/от трета страна

150

14

Литва

за/от трета страна

170

15

Ливан

универсални б.п.т.

200

за/от трета стр.б.п.т.

50

16

Люксембург

за/от трета страна

100

17

Македония

за/от трета стр.б.п.т.

1150

18

Молдова

за/от трета стр.б.п.т.

500

19

Норвегия

за/от трета стр.б.п.т.

60

20

Полша

за/от трета страна

300

21

Португалия

за/от трета страна

200

22

Румъния

за/от трета страна

750

23

Русия

универсални б.п.т.

12000

за/от трета стр.б.п.т.

200

24

Сирия

унив. с.п.т.

200

за/от трета стр. с.п.т.

150

25

Словакия

за/от трета страна

200

26

Сърбия

универсални б.п.т.

14000

универсални с п.т.

35000

за/от трета стр.б п.т.

700

многокр. двустр.+ тр. б. п. т.

70

27

Словения

за/от трета страна

300

28

Турция (за първо полугодие)

двустранни б. п. т.

16000

празен - пълен б. п. т.

8750

транзитни б.п.т.

5000

за/от трета стр. б.п.т.

550

29

Украйна

универсални б.п.т.

5500

унив. б.п.т. Евро 1

2000

унив. б.п.т. Евро 2

4000

унив. б.п.т. Евро 3

1000

универсални  с п.т.

2000

унив. с.п.т. Евро 2

2000

комб. транспорт б.п.т.

300

за/от трета стр. б.п.т.

1200

30

Узбекистан

универсални б.п.т.

50

за/от трета страна

1000

31

Финландия

за/от трета страна

200

32

Холандия

за/от трета страна

500

33

Хърватска

универсални б.п.т.

500

унив. Евро 2 б.п.т.

500

унив. Евро 2 с.п.т.

3500

за/от трета стр. с.п.т.

100

34

Черна гора

универсални б.п.т.

500

за/от трета стр. б.п.т.

50

35

Чехия

за/от трета страна

300

36

Швеция

за/от трета страна

500


15.03.2013г.

Спазване на ограниченията при преминаване на МПС през ГКПП Ивайловград/Кипринос

С Решение № 531 от 3 август 2007 г. на Министерския съвет на Република България е утвърдена Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка между двете страни, свързваща гр. Ивайловград, Република България, с гр. Кипринос, Република Гърция, обнародвана в ДВ бр. 99 от 18.11.2008 г., в сила от 15.09.2008 г.

                Съгласно чл.1 на Спогодбата изграденият граничен контролно-пропускателен пункт(ГКПП) се използва “за преминаването на лица и превозни средства за лично ползване”. В процеса на функциониране на ГКПП и  проведени последващи разговори с гръцката страна е постигната договореност през пункта да преминават МПС със следните технически данни - ширина до 3 метра, полезен товар до 3,5 тона и автобуси, превозващи до 50 пътници.

                На ГКПП Ивайловград/Кипринос проблем представляват 20 тонните товарни автомобили, които пристигат за напускане на страната и затрудняват пропускателната му способност. Изградената инфраструктура в българската част не позволява извършване на маневри за връщането на товарните автомобили към вътрешността на страната. Тези автомобили  не се допускат на гръцка територия, поради факта, че няма да продължават пътуването си през Р Гърция и с цел да не нанасят щети на изградената на гръцка територия комуникационна и захранваща инфраструктура.


14.03.2013г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява:

От 1 март 2013 г. се прилага Регламент № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.

Във връзка с това, моля да имате предвид следното:

1. Регламентът се прилага за превози на пътници с дължина на маршрута 250 км или повече.

Само някои от разпоредбите на регламента се прилагат и за превози с дължина на маршрута по-малка от 250 км. Това са разпоредбите, касаещи правата на пътниците с увреждания и на пътниците с намалена подвижност, а също така и разпоредбите, въвеждащи задължение за собствениците на автогари и превозвачите да обучават персонала и водачите, назначени при тях на работа, да оказват адекватна помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност.

Освен посочените, задължителни за прилагане при превози на по-кратко разстояние от 250 км са и разпоредбите относно правилата за предоставянето на информация на пътниците и подаването на жалби.

2. Регламентът урежда правилата за:

а) защита на правата на пътниците в случай на произшествия, вследствие на които са причинени смърт или телесна повреда на пътник или загуба, или повреда на багаж;

б) недопускане на дискриминация и създаване на задължение за предоставяне на помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност;

в) защита на правата на пътниците в случай на отмяна на превоз или закъснение;

г) въвеждане на задължение за предоставяне на информация на пътниците и разглеждане на жалби.

3. С чл. 42 и чл. 45, ал. 4 от Закона за автомобилните превози е определен максималният размер на обезщетението, което се дължи от превозвача на пътник, пътувал в автобуса, когато вследствие на произшествие на пътника са причинени телесна повреда или смърт или е загубен или повреден багажът му. Тоест, когато при произшествие по време на пътуването с автобуса на пътник, пътувал с него е причинена телесна повреда или смърт, обезщетението, което превозвачът ще дължи на пътника или на неговите близки, може да бъде не повече от 220 000 евро. Максималният размер на обезщетението, което превозвачът дължи на пътника, когато вследствие на произшествие по време на пътуването е изгубен или повреден багажът му, може да бъде не повече от 1200 евро.

За да са дължими обезщетенията, предвидени в член 7 от регламента, трябва да бъдат изпълнени едновременно следните условия:

1. дължината на маршрута да е 250 или повече км

и

2. телесната повреда, смъртта или загубата или повредата на багажа да са причинени вследствие на произшествие с автобуса.

Извън случаите, в които е приложим регламентът, обезщетението, дължимо от превозвача на пътник за загубения му или повреден багаж, може да бъде не повече от 1000 лв. Този размер на обезщетението също е максимален и е определен с чл. 45, ал. 3 от Закона за автомобилните превози.

4. Предвид изискването на регламента всяка държава – членка на Европейския съюз да определи автогарите, в които ще се осигурява помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност, предвиждаме това да бъде направено с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С наредбата ще бъдат определени всички действащи автогари на територията на страната, в които да се оказва помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност.

 


12.03.2013г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува

Заповед РД-08-133/06.03.2013 г. относно единен образец на карта за безплатно пътуване на децата до седем навършени години, с която да пътуват по вътрешноградския транспорт в цялата страна съгласно приложението към настоящата заповед.

Приложение към заповедта.


01.03.2013г.

“Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява, че на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, на 28.02.2013 г. в Регистъра на обществените поръчки е публикувано предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Абонаментни услуги , сервизна поддръжка, доставка на консумативи и обслужване на инфраструктурата на територията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ „ Уникалния идентификационен номер на документа е № 526999.    "


01.03.2013 г.

Списък на фирми за откриване на процедура за прекратяване на правата, произтичащи от издадените им лицензи на Общността на основание чл. 11, т.1, "б" от Закона за автомобилните превози

Виж списъка


25.02.2013 г.

Информация за зачестили случаи на инциденти с товарни автомобили с българска регистрация в тунели в гр. Марсилия, Франция

Бихме желали да Ви уведомим, че по информация на Посолството на Република България в Париж през последните месеци са зачестили случаите на инциденти с товарни автомобили с българска регистрация в тунели в гр. Марсилия. По информация на френската страна и българското посолство, подобни инциденти се дължат на използваните от българските превозвачи навигационни системи за леки автомобили, вместо за тежкотоварни автомобили. Използваните GPS устройства насочват водачите към тунели в Марсилия, приспособени само за леки автомобили, като по този начин се стига до “засядане“ на товарните автомобили в тунелите, откъртване на мазилка и разпиляване на товара на пътните платна.
Вследствие, френската страна е понесла големи материални щети във връзка с необходимостта от частично затваряне на тунелите. Френската пътна полиция и съответните власти във Франция уведомяват, че ще предприемат необходимите мерки за осигуряване на безопасността на движение и ще започнат да налагат съответните санкции, парични глоби и задържане на български водачи, ако българските превозвачи продължат тази практика.

Във връзка с горното, Ви информираме, че с цел избягване на подобни инциденти в бъдеще, товарните автомобили следва да бъдат оборудвани със съответната навигационна система.

19.02.2013 г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява

В периода 24-27 октомври 2013 г. в гр. Санкт Петербург (Руска федерация) ще се проведе Петербургския международен транспортен форум. Организатор на Форума е акционерното дружество "ЕкспоФорум".

В рамките на конгресната програма на Форума се предвижда провеждането на тематични сесии, конференции и семинари за активно обсъждане на актуалните проблеми в отрасъл "транспорт" и автомобилостроенето в Русия, като: "Интелектуални транспортни системи", "Безопасността в транспорта", "Автомобилният транспорт на бъдещето", "Използване на природния газ като гориво" и др.

Деловата част включва провеждането на конкурс за най-добра иновационна разработка в автомобилостроенето.

В изложбената част са включени няколко тематични раздела" "Автосалон" (леки и ретро коли, тунинговане, аксесоари), "Автомеханика" (резервни части, оборудване, сервизно обслужване) и др.

За повече информация и подробности http://auto.lenexpo.ru и www.expoforum.ru.


16.02.2013 г.

На вниманието на лицата, успешно издържали изпит за придобиване или удължаване на ADR свидетелство на водач, както и лицата, които имат право да получат ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари

Уведомяваме водачите получили права да извършват превози на опасни товари, че за издаване на новият образец на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, съгласно международната спогодба за превоз на опасни товари ADR 2011, трябва да подадат заявление по образец в съответния областен отдел "Контролна дейност ДАИ" по място на явяване на изпит. Заявленията са предоставени в областните отдели „Контролна дейност - ДАИ“.

При подаване на заявление за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващи опасни товари се прилага снимка с размери 45х35 мм и се заплащат следните суми:

- 4 лв. по банковата сметка на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

- 37,80 лв. с включен ДДС - цена за изработка на ADR свидетелството на водач, превозващ опасни товари.

Банковата сметка, по която се заплаща изработката на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари е:


„ТРЮБ-ДЕМАКС“ АД

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

IBAN BG 29 UBBS 8002 1020 0878 20

BIC код: UBBSBGSF


Издадените до 31.12.2012 г. удостоверения на водачи превозващи опасни товари, запазват валидността си до датата на валидност отразена върху тях.


Дамян Войновски

Главен секретар


07.02.2013 г.

До “Групова практика за специализирана медицинска помощ - Прима” ООД, със седалище и адрес на управление ул. „Княз Борис I” № 1, ет. 5 гр. Дупница, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава че:

Със Заповед № РД-01-34 от 05.02.2013 г. са прекратени правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата № 0036 от 08.03.2012 г., издадено на “Групова практика за специализирана медицинска помощ – Прима“ ООД. Със същата заповед дружеството е заличено от регистъра по чл. 153в, ал. 1, което по силата на чл. 4ж, ал. 2 води до обезсилване на удостоверение № 0036 от 08.03.2012 г., и е прекратен достъпа на служителите на “ГПСМП – ПРИМА“ ООД до централизираната база данни за проведените психологически изследвания, дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност на водачите.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е допуснато предварително изпълнение на Заповед № РД-01-34 от 05.02.2013 г.

Заповедта може да бъде оспорена пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесет дневен срок от публикуване на настоящото съобщение по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


10.01.2013 г.

Информация за въведени ограничения движение по пътищата в Германия в периода месец декември 2012 г.– месец март 2013 г.

 

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 2679/98 на Съвета относно функционирането на вътрешния пазар по отношение на свободното движение на стоки между държавите-членки, германските власти информират, че от началото на декември 2012 г. до края на март 2013 г. преминаването за всички превозни средства с тегло над 7,5 тона по автомагистрала А1 близо до Леверкузен е забранено поради строително-ремонтни дейности на моста.

За повече информация виж Приложението

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз