Проект на Заповед за изменение и допълнение на Учебна документация за обучение на техническите специалисти, които извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане за срок от 30 дни и е на разположение в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Мотиви:
Предложението е свързано с мястото на провеждане на допълнителното обучение, тъй като реалното състояние на материално-техническата база и нивото на техническото оборудване на лабораториите, в които понастоящем се извършва обучението, не оказват положително въздействие върху качеството на обучението. В същото време, с цел обучаемите да могат в реална среда да се запознаят с последното поколение оборудване, възли, компоненти, системи за сигурност, безопасност и управление, както и с цялостната диагностика на превозните средства, е предложена промяна в учебната документация относно мястото на провеждане на допълнителното обучение. Също така е необходимо техническите специалисти да могат в реална среда да се запознаят с оборудването и начина на извършване на прегледи и проверки на превозни средства, превозващи опасни товари, в това число и цистерни.
С проектът на учебната документация се въвежда и промяна по отношение темите, включени в допълнително (първоначално и периодично) обучение на технически специалисти, които ще извършват прегледи и проверки на превозни средства за превоз на опасни товари. Предлага се да отпадне обучението по общата техническа изправност на превозните средства, тъй като на всеки пет години техническите специалисти преминават на допълнително обучение за периодични прегледи и проверки на пътните превозни средства и им се издава удостоверение от обучението. По време на допълнителното обучение на техническите специалисти, които ще извършват прегледи и проверки на превозни средства за превоз на опасни товари е необходимо специалистите да бъдат обучавани за извършването на специфичните проверки на превозно средство във връзка с превозвания товар.

Лице за контакт:
Ивайло Славейков – директор на дирекция „Пътни превозни средства“,
тел. 02/9308 865,
e-mail: islaveikov@rta.government.bg

Приложениe: Проект на Заповед за изменение и допълнение на Учебна документация за обучение на техническите специалисти, които извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства“


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз