ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19, СЪОБРАЗЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-273/29.04.2021 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
С цел предотвратяване на струпването на много хора кандидатите следва да спазват физическо дистанциране от най-малко 1,5 м. преди влизане в изпитната зала и в общите зони в изпитния център /коридор, тоалетна/. Групирането на кандидати в общите зони на изпитния център не се допуска.
Създава се cпециален пpопycкaтелен pежим на кандидатите /след отваряне на изпитния център представител на изпитната комисия  допуска по един кандидат, по списък. След измерване на температурата на кандидатите и дезинфекция на ръцете, и заемане на работното място от кандидата се допуска следващия/. Кандидати във видимо нездравословно състояние не се допускат до изпит. Необходимо е спазване на респираторна хигиена.
Не се допускат лица, непряко ангажирани с провеждането на изпита в съответния ден и час с изключение на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, извършващи служебните си задължения.
          
В изпитния център:

 • да се поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-273/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването. Необходимо е спазване на физическо дистанциране в изпитната зала – спазване на разстояние от най-малко 1,5 м. между кандидатите и/или служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и кандидатите;
 • да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
 • Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които имаструпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжнида имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, коятосе използва съгласно препоръките в приложение № 3;
 • няма да се допускат до изпит кандидати без наличието на защитни маски;
 • преди допускане на кандидатите в изпитната зала да се измерва температурата на кандидатите и да се извършва дезинфекция на ръцете на кандидатите, председателя и члена на изпитната комисия;
 • няма да се допускат до изпит кандидати във видимо нездравословно състояние (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
 • при влизане в изпитната зала кандидатите следва да дезинфекцират ръцете си;
 • забранява се комуникацията и размяна на вещи между кандидатите. За целта е необходимо всеки кандидат да си осигури необходимите му за провеждане на изпита материали /химикал, калкулатор, линия и т.н./;
 • по време на проверката на самоличността на кандидатите при провеждане на съответните изпити същите следва да са със свалени защитни маски за коректно разпознаване на самоличността им;
 • осигурява се вентилация на затворените помещения;
 • след приключване на изпита всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце, се обработват с дезинфектанти от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Нарушението или неизпълнението на въведените със Заповед № РД-01-273/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки подлежи на административнонаказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.
УКАЗАНИЯТА МОГАТ ДА БЪДАТ АКТУАЛИЗИРАНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В СТРАНАТА.


Във връзка със Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването и на основание чл. 63 от Закона за здравето, и в следствие на усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и приетото Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България за удължаване срока на извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г., изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност за обществен превоз на пътници и товари за територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници и товари от Сесия № 2  с начална дата на изпитната сесия от 07.05.2020г. ще бъдат с променена начална дата от 08.06.2020 г. Кандидатите, подали заявления за обявената начална дата от 07.05.2020 г. ще бъдат записани за изпита с начална дата от 08.06.2020 г. без да е необходимо да подават нови заявления.
Графиците за изпитите могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Актуализиран график за провеждане на изпитни сесии за придобиване на професионална компетентност “Ръководител на транспортна дейност” - 2020 г.


ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2021 г.

ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2021 г.

ИЗПИТНИ СЕСИИ 2021 г.

02.2021 г. - София 05.2021 г. - София 08.2021 г. - София

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2020 г.

ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2020 г.

ИЗПИТНИ СЕСИИ 2020 г.

02.2020 г. - София 06.2020 г. - София 08.2020 г. - София
11.2020 г. - София    

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2019 г.

ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2019 г.

ИЗПИТНИ СЕСИИ 2019 г.

04-13.02.2019 г. - София 05.2019 г. - София 08.2019 г. - София
11.2019 г. - София    

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2018 г.

ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2018 г.

ИЗПИТНИ СЕСИИ 2018 г.

05-20.02.2018 г. - София 08-21.05.2018 г. - София от 06.08.2018 г. - София
05-15.11.2018 г. - София    

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2017 г.

ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2017 г.

ИЗПИТНИ СЕСИИ 2017 г.

06-17.02.2017 г. - София 09-25.05.2017 г. - София 07-21.08.2017 г. - София
06-17.11.2017 г. - София    

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2016 г.

АВГУСТ-ДЕКЕМВРИ 2016 г.
ЯНУАРИ-МАРТ 2016 г. АПРИЛ-ЮНИ 2016 г.

ИЗПИТНИ СЕСИИ 2016 г.

01-05.08.2016 г. - София 07-22.11.2016 г. - София  
25-27.05.2016 г. - София 08-09.06.2016 г. - София 30.06-01.07.2016 г. - София
11-13.04.2016 г. - Ямбол 20-22.04.2016 г. - София 11-13.05.2016 г. - София
24-26.02.2016 г. - Бургас 09-11.03.2016 г. - София 30-31.03.2016 г. - Видин
13- 15.01.2016 г. - София 27- 29.01.2016 г. - Габрово 10-12.02.2016 г. - София

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2015 г.

ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ 2015 г. ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2015 г.
ЯНУАРИ-МАРТ 2015 г. АПРИЛ-ЮНИ 2015 г.

ИЗПИТНИ СЕСИИ 2015 г.

02-03.12.2015 г. - Хасково 16-18.12.2015 г. - София  
29-30.10.2015 г. - Плевен 09-10.11.2015 г. - Смолян 18-20.11.2015 г. - София
16-18.09.2015 г. - София 30.09-02.10.2015 г. - Благоевград 15-16.10.2015 г. - София
22-24.07.2015 г. - Враца 12-14.08.2015 г. - София 26-28.08.2015 г. - Бургас
09-12.06.2015 г. - София 24-26.06.2015 г. - Кърджали 08-10.07.2015 г. - София
23-24.04.2015 г. - Пловдив 05-08.05.2015 г. - София 20-22.05.2015 г. - Русе
04-06.03.2015 г. - София 19-21.03.2015 г. - Варна 07-09.04.2015 г. - София
14-15.01.2015 г. - Велико Търново 04-06.02.2015 г. - София 18-20.02.2015 г. - Хасково

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2014 г.

ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ 2014 г. ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2014 г.
ЯНУАРИ-МАРТ 2014 г. АПРИЛ-ЮНИ 2014 г.

ИЗПИТНИ СЕСИИ 2014 г.

12-14.11.2014 г. - София 26-28.11.2014 г. - Шумен 10-12.12.2014 г. - София
24-26.09.2014 г. - Плевен 09-10.10.2014 г. - София 29-31.10.2014 г. - Благоевград
29-30.07.2014 г. - Пловдив 21-22.08.2014 г. - София 11-12.09.2014 г. - София
19-20.06.2014 г. - София 30.06-02.07.2014 г. - Бургас 17-18.07.2014 г. - София
28-30.04.2014 г. - Русе 14-16.05.2014 г. - София 28-29.05.2014 г. - Смолян
25-26-27.02.2014 г. - Търговище 13-14.03.2014 г. - София 25-28.03.2014 г. - Стара Загора
09-10.01.2014 г. - София 27-28.01.2014 г. - Хасково 13-14.02.2014 г. - София

Архив - 2013 г.

Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз