ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19, СЪОБРАЗЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-273/29.04.2021 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
С цел предотвратяване на струпването на много хора кандидатите следва да спазват физическо дистанциране от най-малко 1,5 м. преди влизане в изпитната зала и в общите зони в изпитния център /коридор, тоалетна/. Групирането на кандидати в общите зони на изпитния център не се допуска.
Създава се cпециален пpопycкaтелен pежим на кандидатите /след отваряне на изпитния център представител на изпитната комисия  допуска по един кандидат, по списък. След измерване на температурата на кандидатите и дезинфекция на ръцете, и заемане на работното място от кандидата се допуска следващия/. Кандидати във видимо нездравословно състояние не се допускат до изпит. Необходимо е спазване на респираторна хигиена.
Не се допускат лица, непряко ангажирани с провеждането на изпита в съответния ден и час с изключение на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, извършващи служебните си задължения.
          
В изпитния център:

 • да се поставя задължително защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използват съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-273/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването. Необходимо е спазване на физическо дистанциране в изпитната зала – спазване на разстояние от най-малко 1,5 м. между кандидатите и/или служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и кандидатите;
 • да се спазва дистанция най-малко от 1,5 м. между кандидатите в прилежащите площи на открито;
 • Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които имаструпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжнида имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, коятосе използва съгласно препоръките в приложение № 3;
 • няма да се допускат до изпит кандидати без наличието на защитни маски;
 • преди допускане на кандидатите в изпитната зала да се измерва температурата на кандидатите и да се извършва дезинфекция на ръцете на кандидатите, председателя и члена на изпитната комисия;
 • няма да се допускат до изпит кандидати във видимо нездравословно състояние (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
 • при влизане в изпитната зала кандидатите следва да дезинфекцират ръцете си;
 • забранява се комуникацията и размяна на вещи между кандидатите. За целта е необходимо всеки кандидат да си осигури необходимите му за провеждане на изпита материали /химикал, калкулатор, линия и т.н./;
 • по време на проверката на самоличността на кандидатите при провеждане на съответните изпити същите следва да са със свалени защитни маски за коректно разпознаване на самоличността им;
 • осигурява се вентилация на затворените помещения;
 • след приключване на изпита всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце, се обработват с дезинфектанти от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Нарушението или неизпълнението на въведените със Заповед № РД-01-273/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки подлежи на административнонаказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.
УКАЗАНИЯТА МОГАТ ДА БЪДАТ АКТУАЛИЗИРАНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В СТРАНАТА.


Във връзка със Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването и на основание чл. 63 от Закона за здравето, и в следствие на усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и приетото Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България за удължаване срока на извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г., изпитите за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението, планирани в периода на извънредното положение, няма да бъдат проведени до отмяна на извънредното положение. С цел да не бъде възпрепятствана възможността на кандидатите да положат своевременно изпит е предвидена допълнителна дата 26.05-27.05.2020 г. Лицата, които са подали заявления за записване за изпит за отменените дати, ще бъдат записани без да подават нови заявления, при условие, че отговарят на изискванията на чл. 15и от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.
Графиците за изпитите могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Актуализиран график за провеждане на изпитни сесии за придобиване и удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари за второ тримесечие на 2020 г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2021 г. (четвърто тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2021 г. (трето тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2021 г. (второ тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2021 г. (първо тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2020 г. (четвърто тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2020 г. (трето тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2020 г. (второ тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2020 г. (първо тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2019 г. (четвърто тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2019 г. (трето тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2019 г. (второ тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2019 г. (първо тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2018 г. (четвърто тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2018 г. (трето тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2018 г. (второ тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2018 г. (първо тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2017 г.


ИЗПИТНИ СЕСИИ КОНСУЛТАНТИ 2021 г.

21.01.2021 г. - София 26.01.2021 г. - София 23.02.2021 г. - София
25.02.2021 г. - София 01.03.2021 г. - София 23.03.2021 г. - София
25.03.2021 г. - София 26.03.2021 г. - София 22.04.2021 г. - София
26.04.2021 г. - София 28.04.2021 г. - София 26.05.2021 г. - София
31.05.2021 г. - София 02.06.2021 г. - София 24.06.2021 г. - София
29.06.2021 г. - София 01.07.2021 г. - София 22.07.2021 г. - София
26.07.2021 г. - София 26.08.2021 г. - София 30.08.2021 г. - София
28.09.2021 г. - София 30.09.2021 г. - София  

ИЗПИТНИ СЕСИИ КОНСУЛТАНТИ 2020 г.

23.01.2020 г. - София 28.01.2020 г. - София 25.02.2020 г. - София
27.02.2020 г. - София 26.05.2020 г. - София 28.05.2020 г. - София
25.06.2020 г. - София 29.06.2020 г. - София 01.07.2020 г. - София
28.07.2020 г. - София 30.07.2020 г. - София 04.08.2020 г. - София
31.08.2020 г. - София 02.09.2020 г. - София 08.09.2020 г. - София
29.09.2020 г. - София 01.10.2020 г. - София 22.10.2020 г. - София
27.10.2020 г. - София 29.10.2020 г. - София 24.11.2020 г. - София
26.11.2020 г. - София 01.12.2020 г. - София 17.12.2020 г. - София
21.12.2020 г. - София    

ИЗПИТНИ СЕСИИ КОНСУЛТАНТИ 2019 г.

24.01.2019 г. - София 28.01.2019 г. - София 26.02.2019 г. - София
28.02.2019 г. - София 26.03.2019 г. - София 28.03.2019 г. - София
22.04.2019 г. - София 24.04.2019 г. - София 28.05.2019 г. - София
30.05.2019 г. - София 25.06.2019 г. - София 27.06.2019 г. - София
25.07.2019 г. - София 30.07.2019 г. - София 27.08.2019 г. - София
26.09.2019 г. - София 01.10.2019 г. - София 24.10.2019 г. - София
29.10.2019 г. - София 26.11.2019 г. - София 28.11.2019 г. - София
17.12.2019 г. - София    

ИЗПИТНИ СЕСИИ КОНСУЛТАНТИ 2018 г.

02.01.2018 г. - София 25.01.2018 г. - София 29.01.2018 г. - София
27.02.2018 г. - София 01.03.2018 г. - София 06.03.2018 г. - София
27.03.2018 г. - София 29.03.2018 г. - София 04.04.2018 г. - София
10.04.2018 г. - София 24.04.2018 г. - София 26.04.2018 г. - София
02.05.2018 г. - София 29.05.2018 г. - София 31.05.2018 г. - София
04.06.2018 г. - София 26.06.2018 г. - София 28.06.2018 г. - София
02.07.2018 г. - София 26.07.2018 г. - София 28.08.2018 г. - София
30.08.2018 г. - София 26.09.2018 г. - София 25.10.2018 г. - София
30.10.2018 г. - София 27.11.2018 г. - София 29.11.2018 г. - София
20.12.2018 г. - София    

ИЗПИТНИ СЕСИИ КОНСУЛТАНТИ 2017 г.

30.01.2017 г. - София 27.02.2017 г. - София 01.03.2017 г. - София
28.03.2017 г. - София 30.03.2017 г. - София 27.04.2017 г. - София
02.05.2017 г. - София 30.05.2017 г. - София 01.06.2017 г. - София
29.06.2017 г. - София 27.07.2017 г. - София 29.08.2017 г. - София
31.08.2017 г. - София 28.09.2017 г. - София 30.10.2017 г. - София
01.11.2017 г. - София 28.11.2017 г. - София 30.11.2017 г. - София
28.12.2017 г. - София    

Архив "Графици за провеждане на изпити - ADR консултанти" - 2016 г.
Архив "Графици за провеждане на изпити - ADR консултанти" - 2015 г.
Архив "Графици за провеждане на изпити - ADR консултанти" - 2014 г.
Архив "Графици за провеждане на изпити - ADR консултанти" - 2013 г.


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз