ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19, СЪОБРАЗЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-890/03.11.2021 г., ИЗМ. И ДОП. СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-915/ 09.11.2021 г.  НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В изпитният център на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при провеждането на съответните изпити ще се допускат само лица, които:

 •   са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или
 • представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ;
 • са с налични антитела срещу SARS-CoV-2;
 • горните условия не се прилагат за лица под 18 годишна възраст.

По смисъла на Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-915/ 09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, валиден документ за ваксинация е:
а) Цифров COVID сертификат на ЕС за незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина съгласно Приложение № 3 към т. 1, буква „в“ от Заповед № РД-01-389 от 31.05.2021 г. на министъра на здравеопазването. За целите на тази заповед сертификатът може да се използва от 15-тия до 30-тия ден от датата на поставяне на първата доза ваксина;
б) Цифров COVID сертификат на ЕС за завършен ваксинационен курс при еднодозови и при двудозови ваксини съгласно Приложение № 3 към т. 1, букви „а“ и „б“ от Заповед № РД-01-389 от 31.05.2021 г. на министъра на здравеопазването. За целите на тази заповед сертификатът може да се използва от датата на поставяне на втората доза за двудозовите ваксини и от 15-тия ден от датата на поставяне на еднодозова ваксина;

 • Цифров COVID сертификат на ЕС за незавършен и завършен ваксинационен курс при еднодозови и при двудозови ваксини, издаден от друга държава-членка на ЕС. За целите на тази заповед цифровият COVID сертификат на ЕС за ваксинация може да се използва в съответните срокове по букви „а“ и „б“;
 • Аналогичен на Цифров COVID сертификат на ЕС документ за незавършен или за завършен ваксинационен курс - документ, издаден от компетентен орган в друга държава, удостоверяващ, че даденото лице е получило съответната доза ваксина. Документът трябва да съдържа имената на лицето, дата на раждане, дата на която е поставена съответната доза ваксина срещу COVID-19, пореден номер на дозата, както и общия брой дози при ваксини, които се поставят двукратно, търговско наименование на поставената ваксина срещу COVID- 19, наименование на производителя/притежателя на разрешението за употреба, държавата, в която е издаден и наименованието на издаващия компетентен орган. За целите на Заповед РД-01-890/03.11.2021 г. аналогичният документ за ваксинация може да се използва в съответните срокове по букви „а“ и „б“;

По смисъла на Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-915/ 09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, валиден документ за преболедуване е:
а) Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване съгласно Заповед № РД-01-417 от 4.06.2021 г. на министъра на здравеопазването, с валидност от 15-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване. По силата и за целите на тази заповед, сертификатът може да се използва от 15-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване;
б) Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване, издаден в друга държава на ЕС, с валидност не по-рано от 11-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване. По силата и за целите на тази заповед, сертификатът може да се използва до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване;
в) Удостоверение за преболедуване на COVID-19, доказано чрез бърз антигенен тест. Удостоверението се създава в Националната информационна система за борба с COVID-19 за лицата, които са регистрирани в нея като потвърдени случаи на COVID-19, доказани с бърз антигенен тест и е достъпно в електронен формат от преболедувалите от интернет страницата на Националната здравна информационна система - https://his.bg. Удостоверението е с валидност от 15-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от проведен бърз антигенен тест;
г) Аналогичен на Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване документ - документ за преболедуване, доказано с PCR изследване или с бърз антигенен тест, издаден от компетентен орган в друга държава и удостоверяващ, че лицето е преболедувало COVID-19. Документът трябва да съдържа имената на лицето, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест и положителен резултат (Positive), данни за лечебното заведение, извършило изследването (наименование, адрес или други данни за контакт) или за органа, издаващ документа и държавата, в която е направено изследването. За целите на тази заповед аналогичният документ може да се използва от 11-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от проведено PCR изследване или бърз антигенен тест.
По смисъла на Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. ., изм. и доп. със Заповед № РД-01-915/ 09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, валиден документ за изследване е:
а) Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване съгласно Заповед № РД-01-548 от 30.06.2021 г. на министъра на здравеопазването, валиден до 48 часа от проведено изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване;
б) Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване, издаден в друга държава на ЕС, валиден до 48 часа от проведено изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване;
в) Аналогичен на Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване документ - документ за изследване с PCR или с бърз антигенен тест, издаден от компетентен орган в друга държава и удостоверяващ, че лицето е с отрицателен резултат от проведеното изследване за COVID-19. Документът трябва да съдържа имената на лицето, дата на раждане, вид на изследването, изписан на латиница метод (PCR или RAT) и отрицателен резултат (Negative), дата и час на вземане на проба за изследване, търговско наименование и производител на теста (задължително за бързите антигенни тестове), наименование на лабораторията/лечебното заведение, извършило изследването. Срокът на валидност на аналогичния документ е до 48 часа от проведено изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване.
г) Удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml. Изследването се извършва с лабораторни диагностични тестове (ин витро медицински изделия - IVD), които имат “СЕ“ маркировка и са включени в базата данни на Съвместния изследователски център към Европейската комисия към 03.11.2021 г. Удостоверението се създава в Националната информационна система за борба с COVID-19 само за лица с лабораторни резултати, отговарящи на посочените и е достъпно в електронен формат на интернет страницата на Националната здравна информационна система - https://his.bg. Удостоверението е с валидност до 90 дни от датата на лабораторния тест и се издава за изследвания, направени след 11.11.2021 г.

 • Не се допускат до изпит кандидати без наличието на защитна маска, както и лица непряко ангажирани с провеждането на изпита в съответния ден и час с изключение на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” извършващи служебните си задължения и отговарящи на изискванията съгласно Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-915/ 09.11.2021 г.;
 • Кандидатите следва да спазват физическо дистанциране от най-малко 1,5 м. преди влизане в изпитната зала и в общите зони в изпитния център /коридор, тоалетна/. Групирането на кандидати в общите зони на изпитния център не се допуска;
 • Защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба се използва съгласно препоръките в приложение № 3 на Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването;
 • Създава се cпециален пpопycкaтелен pежим на кандидатите /след отваряне на изпитния център представител на изпитната комисия  допуска по един кандидат, по списък. След измерване на температурата на кандидатите и дезинфекция на ръцете, и заемане на работното място от кандидата се допуска следващия/. Кандидати във видимо нездравословно състояние (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) не се допускат до изпит;
 • По време на проверката на самоличността на кандидата при провеждане на съответните изпити същият следва да е със свалена защитна маска за коректно разпознаване на самоличността;
 • Осигурява се вентилация на затворените помещения;       
 • След приключване на изпита всички контактни повърхности се обработват с дезинфектанти от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
 • Нарушението или неизпълнението на въведените със Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки подлежи на административнонаказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА СЪОТВЕТНИТЕ ИЗПИТИ СЪГЛАСНО ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ СЪС ЗАПОВЕДИ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. ВЪВ ВРЪЗКА С ДИНАМИЧНОТО РАЗВИТИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 В СТРАНАТА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (www.mh.government.bg).


Във връзка със Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването и на основание чл. 63 от Закона за здравето, и в следствие на усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и приетото Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България за удължаване срока на извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г., изпитите за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението, планирани в периода на извънредното положение, няма да бъдат проведени до отмяна на извънредното положение. С цел да не бъде възпрепятствана възможността на кандидатите да положат своевременно изпит е предвидена допълнителна дата 26.05-27.05.2020 г. Лицата, които са подали заявления за записване за изпит за отменените дати, ще бъдат записани без да подават нови заявления, при условие, че отговарят на изискванията на чл. 15и от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.
Графиците за изпитите могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Актуализиран график за провеждане на изпитни сесии за придобиване и удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари за второ тримесечие на 2020 г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2022 г. (първо тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2021 г. (четвърто тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2021 г. (трето тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2021 г. (второ тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2021 г. (първо тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2020 г. (четвърто тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2020 г. (трето тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2020 г. (второ тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2020 г. (първо тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2019 г. (четвърто тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2019 г. (трето тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2019 г. (второ тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2019 г. (първо тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2018 г. (четвърто тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2018 г. (трето тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2018 г. (второ тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2018 г. (първо тримесечие)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ - 2017 г.


ИЗПИТНИ СЕСИИ КОНСУЛТАНТИ 2022 г.

20.01.2022 г. - София    

ИЗПИТНИ СЕСИИ КОНСУЛТАНТИ 2021 г.

21.01.2021 г. - София 26.01.2021 г. - София 23.02.2021 г. - София
25.02.2021 г. - София 01.03.2021 г. - София 23.03.2021 г. - София
25.03.2021 г. - София 26.03.2021 г. - София 22.04.2021 г. - София
26.04.2021 г. - София 28.04.2021 г. - София 26.05.2021 г. - София
31.05.2021 г. - София 02.06.2021 г. - София 24.06.2021 г. - София
29.06.2021 г. - София 01.07.2021 г. - София 22.07.2021 г. - София
26.07.2021 г. - София 26.08.2021 г. - София 30.08.2021 г. - София
28.09.2021 г. - София 30.09.2021 г. - София 21.10.2021 г. - София
25.10.2021 г. - София 23.11.2021 г. - София 25.11.2021 г. - София
29.11.2021 г. - София 20.12.2021 г. - София 22.12.2021 г. - София

ИЗПИТНИ СЕСИИ КОНСУЛТАНТИ 2020 г.

23.01.2020 г. - София 28.01.2020 г. - София 25.02.2020 г. - София
27.02.2020 г. - София 26.05.2020 г. - София 28.05.2020 г. - София
25.06.2020 г. - София 29.06.2020 г. - София 01.07.2020 г. - София
28.07.2020 г. - София 30.07.2020 г. - София 04.08.2020 г. - София
31.08.2020 г. - София 02.09.2020 г. - София 08.09.2020 г. - София
29.09.2020 г. - София 01.10.2020 г. - София 22.10.2020 г. - София
27.10.2020 г. - София 29.10.2020 г. - София 24.11.2020 г. - София
26.11.2020 г. - София 01.12.2020 г. - София 17.12.2020 г. - София
21.12.2020 г. - София    

ИЗПИТНИ СЕСИИ КОНСУЛТАНТИ 2019 г.

24.01.2019 г. - София 28.01.2019 г. - София 26.02.2019 г. - София
28.02.2019 г. - София 26.03.2019 г. - София 28.03.2019 г. - София
22.04.2019 г. - София 24.04.2019 г. - София 28.05.2019 г. - София
30.05.2019 г. - София 25.06.2019 г. - София 27.06.2019 г. - София
25.07.2019 г. - София 30.07.2019 г. - София 27.08.2019 г. - София
26.09.2019 г. - София 01.10.2019 г. - София 24.10.2019 г. - София
29.10.2019 г. - София 26.11.2019 г. - София 28.11.2019 г. - София
17.12.2019 г. - София    

ИЗПИТНИ СЕСИИ КОНСУЛТАНТИ 2018 г.

02.01.2018 г. - София 25.01.2018 г. - София 29.01.2018 г. - София
27.02.2018 г. - София 01.03.2018 г. - София 06.03.2018 г. - София
27.03.2018 г. - София 29.03.2018 г. - София 04.04.2018 г. - София
10.04.2018 г. - София 24.04.2018 г. - София 26.04.2018 г. - София
02.05.2018 г. - София 29.05.2018 г. - София 31.05.2018 г. - София
04.06.2018 г. - София 26.06.2018 г. - София 28.06.2018 г. - София
02.07.2018 г. - София 26.07.2018 г. - София 28.08.2018 г. - София
30.08.2018 г. - София 26.09.2018 г. - София 25.10.2018 г. - София
30.10.2018 г. - София 27.11.2018 г. - София 29.11.2018 г. - София
20.12.2018 г. - София    

ИЗПИТНИ СЕСИИ КОНСУЛТАНТИ 2017 г.

30.01.2017 г. - София 27.02.2017 г. - София 01.03.2017 г. - София
28.03.2017 г. - София 30.03.2017 г. - София 27.04.2017 г. - София
02.05.2017 г. - София 30.05.2017 г. - София 01.06.2017 г. - София
29.06.2017 г. - София 27.07.2017 г. - София 29.08.2017 г. - София
31.08.2017 г. - София 28.09.2017 г. - София 30.10.2017 г. - София
01.11.2017 г. - София 28.11.2017 г. - София 30.11.2017 г. - София
28.12.2017 г. - София    

Архив "Графици за провеждане на изпити - ADR консултанти" - 2016 г.
Архив "Графици за провеждане на изпити - ADR консултанти" - 2015 г.
Архив "Графици за провеждане на изпити - ADR консултанти" - 2014 г.
Архив "Графици за провеждане на изпити - ADR консултанти" - 2013 г.


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз