МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЕВРОКОНТРОЛ НА ПЪТЯ (ECR)

Тема: България като външна граница на ЕС - отговорности, предизвикателства и практическо приложение на законодателството в автомобилния транспорт
Място на провеждане: Шератон Хотел Балкан, София
Дата на провеждане: 18 Юни 2014 от 09:00 до 17:00 ч.
  За EURO CONTROLE ROUTE КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОГРАМА МЕДИЯ НА ЖИВО ENGLISH


България като външна граница на Европейския съюз - отговорности, предизвикателства и практическо приложение на законодателството в автомобилния транспортПътуванията на превозвачи от трети страни през територията на Европейския съюз са сегментът с най-голям ръст на пазара на автомобилни превози на товари през последното десетилетие (80% за периода 2004 – 2014 г.). Според доклад на Европейската комисия от април 2014 г. 80 на сто от всички международни транспортни дейности на територията на съюза са извършени от превозни средства, регистрирани или в държавата членка на товарене, или в държавата членка на разтоварване.  От товарни автомобили, регистрирани в трета държава (т.е. пътувания между трети страни) са извършени 20% от превозите, в сравнение с около 12% през 2004 г. Делът на пътуванията между трети страни от всички дейности по автомобилен превоз на товари се е увеличила от четири на седем процента през последното десетилетие. Солидният ръст в сегмента се облагодетелства от факта, че международните транспортни дейности са напълно либерализирани в рамките на ЕС.

Контролът на увеличаващия се поток от товарни превозни средства, регистрирани в трети страни, представлява съществено предизвикателство пред България (член на Euro Contrôle Route от 2007 г.) заради положението на гранична страна на съюза. На това положение се дължи срадвително по-големият поток товарни превози от и за трети страни със следващите от него специфични проблеми. През територията на страната годишно преминават около 1,1 млн. товарни автомобила. Близо половината от тях са от трети страни.


Преминавания на автобуси и товарни автомобили през територията на България за 2012 г. и 2013 г.

2012 г.
Регистрация на ППС Товарни автомобили Автобуси
на вход на изход на вход на изход
България 374 179 323 121 5 171 13 556
ЕС (28) 197 915 192 614 6 552 9 278
Трети страни 503 605 498 274 8 984 14 949
ОБЩО 1 075 699 1 014 009 20 707 23 933


2013 г.
Регистрация на ППС Товарни автомобили Автобуси
на вход на изход на вход на изход
България 424 838 298 213 6 056 10 782
ЕС (28) 254 230 198 870 9 031 8 692
Трети страни 495 459 478 775 9 400 13 334
ОБЩО 1 174 527 975 858 24 487 32 808

Източник: Агенция “Митници“

Забележки:
1) В справката не са включени данни за ГКПП Кулата до 09.08.2013 г. и за Дунав мост II Видин
2) Товарни автомобили включват: товарен автомобил с две оси, товарен автомобил с три или повече оси, товаре автомобил с ОМДМ по-малка или равна на 3,5 т, включително на ремареко и НАТО автомобилиОпитът на пътните инспектори показва, че по-големият поток товарни автомобили от трети страни представлява предизвикателство пред контрола в няколко области:

 • Нарушения, свързани с използването на тахографи
 • Технически неизправности по автомобила
 • Укрепване и обезопасяване на товарите
 • Нарушения на разрешителния режим
 • Езикови проблеми

Нарушения, свързани с използването на тахографи

Сравнително малката територия на България „изкушава“ много превозвачи да стигнат по-бързо до крайната точка на курса, от което следва неспазване на времената за работа и почивка. Статистиката показва значително по-голям брой подобни нарушения от превозвачи от трети страни в сравнение с водачите от България и държавите от ЕС. Най-често срещаните нарушения са:

 • Непредставяне на задължителните документи със запис на времената за почивка за съответния ден и за изискваните по регламентите 28 предходни дни
 • Водачи, които ползавт повече от една (своята и на друг водач) карта за дигитален тахограф
 • Манипулиране на самия тахограф – магнит на скороствата кутия или различни способи, които влияят на писеца на тахографа

Констатирани нарушения, свързани с времето за почивка иманипулиране на тахографи, на МПС с чужда регистрация

Година ЕС Трети страни Общ брой констатирани нарушения
2007  203  760 963
2008  265  756 1021
2009  353  1394 1747
2010  505  1687 2192
2011  593  1503 2096
2012  575  1099 1674
2013  482  1208 1690

Източник: ИАААТехнически неизправности по автомобила

Технически неизправности по автомобила е най-често констатираното нарушение от българските инспектори. В повечето случаи се установяват следните проблеми:

 • Неизправности в спирачната система, напукани спирачни дискове
 • Износени гуми


Констатирани нарушения по техническата изправност на МПС с чужда регистрация

Година ЕС Трети страни Общ брой констатирани нарушения
2007  93  166 259
2008  76  198 274
2009  127  353 480
2010  107  388 495
2011  198  434 632
2012  334  792 1126
2013  339  718 1057

Източник: ИААА


Забележка:
Ръстът в броя на констатираните нарушения се дължи на увеличаването на трафика и засилването на контрола


Укрепване и обезопасяване на товарите

Въз основа на опита си, българските институции смятат, че в интерес на пътната безопасност е да се установят общи правила за укрепване на товарите в рамките на съюза.


Нарушаване на разрешителните режими

 • Непрвилно използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за превоз – най-честото нарушение е неспазване на изискването разрешителното да е на борда на превозното средство от товаренето до разтоварването. В тези случаи се смята, че превозвачът няма валидно разрешително и спрямо него се вземат административни мерки по Закона за автомобилните превози.
 • Неправилно използване на еднократни разрешителни по двустранни спогодби – водачът не попълва необходимите реквизити в бланката на разрешителното, за да може да го използва повторно, ако не бъде проверен. При установяване на такива случаи контролните органи прилагат съответните правила за липса на валидно разрешително.

Езикови проблеми

Базирайки се на опита на партньорите си от ECR, българските органи търсят възможности за избягване на пречките пред контрола, произтичащи от езиковото многообразие сред превозвачите от трети страни.


Извършени проверки на пътя и съставени актове в периода 2007 – 2013 г.

Година Брой проверки на пътя Съставени актове
 2007  296 419  20 763
 2008  321 916  33 762
 2009  326 871  21 523
 2010  298 659  11 678
 2011  268 942  18 459
 2012  272 639  19 576
 2013  233 215  16 505

Източник: ИААА


Българските пътни инспектори имат добър опит със съвместни проверки и задълбочено сътрудничество с колеги от съседните държави. Въз основа на този опит ИААА смята, че съвместната работа между контролни служби от съюза/ ECR и от трети страни биха изчистили редица недоразумения и биха довели до по-малко нарушения.


Euro Contrôle Route (ECR), е група европейски транспортни инспекторски служби, работещи заедно за подобряване на безопасността на пътя, устойчивото развитие, лоялната конкуренция и работните условия в автомобилния транспорт чрез дейности, насочени към спазване на съществуващите наредби. През 1994 г. инспекторските служби на страните от Бенелюкс създават работна група за уеднаквяване на процедурите по проверка с цел повишаване на пътната безопастност в Европа. С присъединяването на още няколко държави, през 1999 г. работната група прераства в организацията Euro Contrôle Route (ECR).  Дейността на ECR е фокусирана върху обучение на инспектори, обмяна на информация и координиран контрол, разработване на единни процедури за проверка и прилагане на унифицирано законодателство и добри практики. България се присъединява към организацията през 2007 г. В момента ECR има 14 страни членки и 4 държави със статут на наблюдатели.


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз