На 17.05.2017 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ подписа договор № BG05SFOP001-1.002-0016-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска.“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос № 1 „Административно обслужване и е-управление“, по Процедура BG05SFOOP001-1.002, Обща стойност на проекта: 990 553.00 лв.

·  Договор по проект № BG05SFOP001-1.002-0016-C01/17.05.2017 г. „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Адтомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска.“  


Длъжностно лице по защита на личните данни - Стефан Златарев: szlatarev@rta.government.bg


Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз