Приложени мерки от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

•   Препоръки към превозвачите
Препоръчва се обслужването на превозвачите, свързано с лицензионния режим да се осъществява чрез наличната електронна форма за подаване на заявления.
Със съобщение на интернет страницата на агенцията превозвачите са уведомени, че съгласно член 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. спира да тече срокът за доказване на финансова стабилност от превозвачите до отмяната на извънредното положение.

 • Автогари

Изпратени са указания до ръководителите на автогари на територията на Република България за предприемане на действия, с цел ограничаване на разпространението и превенция на населението.
•   Технически прегледи
Препоръчително е да се заявява след 12.04.2020 г. отписването на технически специалисти от списъка на техническите специалисти към разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
До 12.04.2020 г. се преустановява провеждането на изпити след преминато първоначално или периодично обучение на техническите специалисти, извършващи периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, прегледи и проверки за установяване на годността на превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари и първоначална проверка на допълнително монтираните в моторните превозни средства уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.

 • Удължени срокове на документи

Удължават се с един месец от отмяна на извънредното положение, сроковете, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение, както следва:

 • Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС (първоначално обучение).
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС (периодично обучение).
 • Свидетелство за професионална квалификация за извършване на прегледи и проверки по ADR.
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на прегледи и проверки по ADR.
 • Свидетелство за професионална квалификация за извършване на първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
 • Удостоверение за допълнително обучение за извършване на първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
 • Разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 • Карта за квалификация на водача /удължението на картата важи само за територията на Република България/.
 • Удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил.
 • Разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти.
 • Удостоверение за психологическа годност на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1.
 • Удостоверение за психологическа годност на водачи на автомобили за обществен превоз на пътници товари, вкл. водачите на таксиметров автомобил.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ от ЗДвП.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП.
 • Удостоверение за психологическа годност на лицата, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс.
 • Удостоверение за психологическа годност, което се издава на лица, след навършване на 65-годишна възраст.
 • Удостоверение за периодично обучение за усъвършенстване на познанията на преподавател в учебен център за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 • Срокът на успешното полагане на теоретичния изпит във връзка с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
 • Скокът на успешното полагане на вътрешния теоретичен изпит или вътрешен практически изпит във връзка с изискванията на чл. 18а, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити.
 • Сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета:

Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели временни дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на срока на валидност на EКMT/СЕМТ сертификата за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета (бял сертификат) до 30 юни 2020 г., включително. Удължаването на срока ще се прилага за документи, които са изтекли след 12 март 2020 г. Изключението се прилагат за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г., включително.

 • Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари

Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари чрез дерогация от разпоредбите на първа алинея от 8.2.2.8.2 от ADR всички свидетелства за обучение на водачи, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни до 30 ноември 2020 г. Сертификатите трябва да бъдат подновени, ако водачът може да докаже, че е посетил курс за опреснително обучение в съответствие с 8.2.2.5 от ADR преди 1 декември 2020 г. и е положил изпит в съответствие с 8.2.2.7 от ADR. Компетентният орган трябва да издаде нов сертификат, валиден за период от пет години, считано от датата на изтичане на предишния сертификат. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.

 • Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

Съгласно специално многостранно споразумение M 324 в съответствие с 1.5.1 от ADR, чрез дерогация от разпоредбите на 1.8.3.16.1 от ADR всички сертификати за обучение на консултанти по безопасност на опасни товари, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 1 ноември 2020 г., остават валидни. Срокът на валидност на тези сертификати трябва да бъде удължен с пет години от датата на изтичането им, ако притежателят на сертификата е преминал изпит в съответствие с 1.8.3.16.2 от ADR. Настоящото споразумение е валидно до 1 декември 2020 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.

 • Валидност на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни

Председателството и Секретариатът на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) са приели временни дерогации по отношение на документите, свързани с превоза на товари, които се използват в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата. Взаимно признаване и удължаване на валидността на краткосрочните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, които са изтекли по време на превоза поради влезлите в сила различни административни процедури в следствие на мерките, свързани с COVID-19, докато превозните средства успеят да завършат пътуването. Изключението се прилагат за ограничен период от време, считано от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г., включително.
•   Резервационна система
Превозвачите са уведомени, чрез съобщение в резервационната система на агенцията, че всички резервации за еднократни чуждестранни разрешителни направени между 26.03.2020 г. и 04.04.2020 г. включително ще са със срок на валидност 10 дни.
Препоръчано е да се правят резервации за наличните чуждестранни еднократни разрешителни на съответните ГКПП, като само при необходимост могат да се подават заявления по чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Подробна информация може да бъде намерена в секция „Новини“ на Системата за резервации на разрешителни за международни превози на товари.
•   Подаване на заявления
Препоръчително е заявленията за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария да се подават в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез техническата служба, извършила прегледите и проверките на превозното средство.
Обърнато е внимание в заявленията точно и ясно да се попълва наименованието и адреса на заявителя.
Препоръчано е издадените удостоверения да се получават по пощата на адреса на заявителя или по куриер за сметка на заявителя, като това следва изрично да се посочва в съответното заявление. При подаване на заявленията чрез техническата служба няма да се изисква представянето на пълномощно, но представител от техническата служба трябва да завери, че подписа на заявителя е положен пред него.
•   Изпити
Преустановява се провеждането на теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС за периода до 12.04.2020 г.
Преустановява се провеждането на обучение на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството за периода до 12.04.2020 г.
Преустановява се провеждането на обучение на кандидати за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари за периода до 12.04.2020 г.
Преустановява се провеждането на теоретично и практическо обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари за периода до 12.04.2020 г.
Преустановява се провеждането на психологически изследвания на водачите на МПС до 12.04.2020 г.

 • Република България е поискала разрешение от Европейската комисия за предоставяне на изключения от прилагането на Регламент 561/2006 съгласно член 14, параграф 2 и член 14(1), както следва:
 • Дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент 561/2006: промяна на ограничението за дневното време за управление от 9 часа на 11 часа.
 • Дерогация от член 7 от Регламент 561/2006: промяна на периодите на управление между които водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути от четири часа и половина на пет часа и половина.
 • Дерогация от член 8, параграф 6 от Регламент 561/2006: намаляване на нормалната седмична почивка от 45 часа на 24 часа без компенсация.
 • Дерогация от член 8, параграф 8 от Регламент 561/2006: възможност водача да ползва нормалните седмични почивки в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.

Поискано е тези временни изключения да се прилагат за всички водачи, извършващи както вътрешни, така и международни превози на товари, до 17 май 2020 г. Тези изключителни мерки са обосновани от разпространението на COVID-19 и са във връзка с обявеното в Република България извънредно положение.


Във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 63 от Закона за здравето, и в следствие на усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и обявеното Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за въвеждане на извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър – председателя на Република България, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предлага следните мерки:
1. Препоръчва се обслужването на превозвачите, свързано с лицензионния режим да се осъществява посредством наличната електронна форма за подаване на заявления.
2. Удължава се срока за доказване на финансова стабилност от превозвачите за времето на обявеното извънредно положение.
3. Всички резервации за еднократни чуждестранни разрешителни направени в периода 14.03.2020г.- 26.03.2020г. ще бъдат удължени и ще са валидни до 00:00ч. на 29.03.2020г.
4. Препоръчително е да се правят резервации за наличните чуждестранни еднократни разрешителни на съответните ГКПП, като само при необходимост могат да се подават заявления по чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Подробна информация може да бъде намерена в секция „Новини“ на Системата за резервации на разрешителни за международни превози на товари.
5. Препоръчително е заявленията за издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария да се подават в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез техническата служба, извършила прегледите и проверките на превозното средство. Обръщаме внимание в заявленията точно и ясно да се попълва наименованието и адреса на заявителя. Препоръчваме издадените удостоверения да се получават по пощата на адреса на заявителя или по куриер за сметка на заявителя, като това следва изрично да се посочва в съответното заявление. При подаване на заявленията ще се предоставя информация за държавната такса, която следва да бъде заплатена. Цитираните удостоверения ще се издават единствено след потвърждаване заплащането на съответната държавна такса. При подаване на заявленията чрез техническата служба няма да се изисква представянето на пълномощно, но представител от техническата служба трябва да завери, че подписа на заявителя е положен пред него.
6. Препоръчително е отписването на технически специалисти от списъка на техническите специалисти към разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства да се заявява след 29.03.2020 г.
7. Да се преустанови провеждането на изпити след преминато първоначално или периодично обучение на техническите специалисти, извършващи периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, прегледи и проверки за установяване на годността на превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари и първоначална проверка на допълнително монтираните в моторните превозни средства уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ за периода до 29.03.2020 г.
8. С цел да не се нарушава работата на контролно-техническите пунктове, извършващи периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, удостоверенията за първоначално или периодично обучение на техническите специалисти, извършващи периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, прегледи и проверки за установяване на годността на превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари и първоначална проверка на допълнително монтираните в моторните превозни средства уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, изтичащи в периода от 16.03.2020 г. до 30.04.2020 г. се удължават автоматично до 31.05.2020 г.

 9. Да се преустанови провеждането на теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство за периода до 29.03.2020 г.
10. Да се преустанови провеждането на обучение на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството за периода до 29.03.2020 г.
11. Да се преустанови провеждането на обучение на кандидати за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари за периода до 29.03.2020 г.
12. Да се преустанови провеждането на теоретично и практическо обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари за периода до 29.03.2020 г.
13. Да се преустанови провеждането на психологически изследвания на водачите на МПС до 29.03.2020 г.
14. С цел за не се нарушава работния процес на учебните центрове за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство:

 • Във връзка с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, когато срокът на успешното полагане на теоретичния изпит изтича в периода от 16.03.2020 г. до 30.04.2020 г., същият се удължава автоматично до 31.05.2020 г.
 •  Във връзка с изискванията на чл. 18а, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, когато срокът на успешното полагане на вътрешния теоретичен изпит или вътрешен практически изпит изтича в периода от 16.03.2020 г. до 30.04.2020 г., същият се удължава автоматично до 31.05.2020 г.
 • За преподавателите в учебни центрове за обучение на кандидати, които не са преминали периодично обучение за усъвършенстване на познанията им, регламентирано в чл. 152, ал. 20 от Закона за движението по пътищата, агенцията няма да взима отношение до 31.05.2020 г.

15. Административното обслужване „на гише“ няма да бъде преустановявано, но препоръчваме административните услуги да се заявяват по електронен път.
Списък на административни услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ които може да се заявяват по електронен път можете, да видите по-долу в страницата.

Срокът и обхвата на мерките могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.


Длъжностно лице по защита на данните

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз