тема: 7. МАНЕВРИ

точки

К

въпрос, отговори

графика

3

 

7/2

Преди да предприеме маневра водачът трябва да се убеди, че ня­ма да създаде опасност за участниците в движението, като:

трябва да се съобрази с тяхното по­ложение

трябва да се съобрази с посоката им на движение

трябва да се съобрази със скоростта им на движение

не е задължен да се съобразява със сигналите, които подават

 

3

 

7/3

При тази ситуация с предимство е:

синият автомобил

червеният автомобил

 

 

3

 

7/4

При тази ситуация, водачът на червения автомобил:

трябва да пропусне синия автомобил

е с предимство защото се намира отдясно

е с предимство защото е подал сигнал за маневра

3

 

7/5

При тази ситуация, водачът на червения автомобил:

трябва да пропусне синия автомобил, защото навлиза в лентата, по която той се движи

преди да се включи в движението трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за другите участници в него

е с предимство защото се намира отдясно

3

 

7/6

Преди да се включи в движението, во­да­чът на ППС е длъжен:

да се убеди, че няма да създаде опасност за другите участници в движението

да подаде сигнал със съответния пътепоказател

да подаде звуков или светлинен сигнал с фаровете, с което да си осигури предимство

да изчака сигнал от другите водачи, че може да потегли

 

3

 

7/7

Преди отклонение встрани, за навлизане в съседна пътна лента, водачът:

трябва да подаде сигнал със съответния пътепоказател

трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за другите участници в движението

трябва да пропусне ППС, които се движат по тази лента

трябва да пропусне ППС движещи се по нея, само ако тази  лента е за насрещното движение

 

3

 

7/8.0

При тази ситуация с предимство е водачът:

на червения автомобил

на синия автомобил

 

 

3

 

7/8.1

Кой от водачите е с предимство при тази ситуация?

водачът на лекия автомобил

водачът на товарния автомобил

 

3

 

7/9

При тази ситуация кой от водачите трябва да осигури предимство?

на товарния автомобил, защото навлиза в съседната пътна лента

на товарния автомобил, защото се се намира отдясно

на лекия автомобил, защото не е подал сигнал за маневра

на лекия автомобил, защото е по-назад от товарния

3

 

7/10

При тази ситуация с предимство е:

водачът на синия автомобил

водачът на червения автомобил

 

 

3

 

7/11

При тази ситуация с предимство е водачът на автомобила, който:

се намира отдясно

се намира отляво

първи е подал сигнал за маневра

е по-напред от другия

3

 

7/12

При тази ситуация водачът на лекия автомо­бил:

трябва да пропусне товарния автомо­­бил, защото навлиза в заеманата от него пътна лента

е с предимство при заобикалянето, защото е подал сигнал за маневрата

е с предимство защото е по-близо до препятствието

 

3

 

7/13

Кой от водачите е с предимство при тази ситуация?

водачът на товарния автомобил

водачът на лекия автомобил

водачът на автомобила, който пръв достигне до препятствието

3

 

7/14

Когато има остров в средата на пътно платно с двупосочно движе­ние, водачът:

трябва да премине от неговата дясна страна

трябва да премине от неговата лява страна

може да премине от неговата дясна или лява страна

 

3

 

7/15.0

Когато на кръстовище пътните ленти не са обозначени с пътна маркировка за движение в съот­ветна посока, завиването надясно е разрешено да се извършва:

от най-дясната част на платното за движение

от която и да е част на платното за движение, ако радиусът на завиване на автомобила е по-голям от радиуса на завоя

във всички случаи от най-удобната за водача пътна лента

 

3

 

7/15.1

Когато на кръстовище пътните ленти са обозначени за движение в съот­ветна посока, завиването надясно може да се извърши:

от пътна лента обозначена за завиване надясно

от която и да е пътна лента, ако радиусът на завиване на автомобила е по-голям от радиуса на завоя

от най-дясната пътна лента по посока на движението

във всички случаи от най-удобната за водача пътна лента

 

 

 

3

 

7/16.

Разрешено ли е да започнете зави­ва­­не­то надясно от най-лявата път­на лен­­та на платното за движение?

да, но само когато радиусът на завиване на автомобила е по-голям от радиуса на завоя

да, винаги когато пътните ленти не са обозначени с пътна маркировка

да, във всички случаи

не

 

3

 

7/17.

Коя линия указва правилната траектория за движение при завиване надясно?

червената

синята

 

3

 

7/18

Завиването наляво може да се извършва:

от най-лявата пътна лента по посока на движението

от всяка лента, обозначена за завиване наляво

от най-лявата част на еднопосочно пътно платно

от най-удобната за водача пътна лента

 

3

 

7/19

Коя линия указва правилната траектория за движение при завиване наляво?

синята

червената

и двете

 

3

 

7/21.0

При тази ситуация трябва да пропусна пешеходеца.

правилно        

неправилно

 

 

3

 

7/21.1

При тази ситуация:

трябва да пропусна пешеходеца

не  съм задължен да пропусна пешеходеца, защото завивам надясно

не  съм задължен да пропусна пешеходеца, защото той не е достигнал средата на платното за движение

3

 

7/22.0

При тази ситуация трябва:

да пропусна пешеходеца        

да премина преди пешеходеца

 

 

3

 

7/22.1

При тази ситуация:

трябва да пропусна пешеходеца              

мога да премина преди пешеходеца, ако той се движи бавно

не съм задължен да пропусна пешеходеца, защото пешеходната пътека не е маркирана

3

 

7/23

При тази ситуация съм с предимство и не съм задължен да пропусна пешеходеца:

неправилно

правилно

 

3

 

7/24.0

При тази ситуация трябва да про­пус­на пеше­хо­деца.

правилно

неправилно

 

3

 

7/24.1

При тази ситуация трябва да про­пусна пеше­хо­деца.

правилно

неправилно

 

3

 

7/27.0

При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете червения автомобил?

да

не

 

3

 

7/27.1

При тази ситуация трябва:

да пропусна червения автомобил

да премина преди червения автомобил

 

 

3

 

7/27.2

При тази ситуация трябва:

да пропусна червения автомобил

да премина преди червения автомобил

 

 

3

 

7/28

При тази ситуация трябва:

да премина преди червения автомобил

да пропусна червения автомобил

 

 

3

 

7/29

При тази ситуация с предимство е:

автомобилът, който завива надясно

автомобилът, който завива наляво

 

3

 

7/30.0

При тази ситуация:

водачът на зеления автомобил е задължен да пропусне червения автомобил

водачът на червения автомобил е задължен да пропусне зеления автомобил

 

3

 

7/30.1

Как ще постъпите при тази ситуация?

пропускам червения автомобил

преминавам преди червения автомобил

 

 

3

 

7/31.2

При тази ситуация синият автомобил е с предимство.

правилно

неправилно

 

3

 

7/31.3

При тази ситуация съм задължен да пропусна синия автомобил.

неправилно

правилно

 

3

 

7/32.0

При тази ситуация съм с предимство за преминаване преди червения автомобил.

неправилно

правилно

 

3

 

7/32.1

При тази ситуация съм с предимство пред червения автомобил:

неправилно

правилно

 

3

 

7/33.2

При тази ситуация червеният автомобил е с предимство.

неправилно

правилно

 

3

 

7/33.3

При тази ситуация с предимство е:

червеният автомобил

синият автомобил

 

 

3

 

7/33.4

При тази ситуация трябва да пропусна синия автомобил.

правилно

неправилно

 

3

 

7/34.0

При тази ситуация трябва да премина преди червения автомобил.

неправилно

правилно

 

3

 

7/34.1

При тази ситуация трябва:

да премина преди автомобила и пешеходеца

да пропусна автомобила

да пропусна пешеходеца

 

3

 

7/35

При тази ситуация водачът на товарния автомобил:

трябва да пропусне двата автомобила, защото излиза от гараж

трябва да пропусне пешеходците

е с предимство пред синия автомобил, защото се намира от дясната му страна

3

 

7/37.0

При тази ситуация съм с предимство, защото се движа направо.

неправилно

правилно

 

3

 

7/37.1

При тази ситуация преминавам с предимство преди трамвая.

неправилно

правилно

 

3

 

7/37.2

При тази ситуация с предимство ли сте пред трамвая, който завива?

не

да

 

3

 

7/38

При тази ситуация задължени ли сте да про­пус­нете трамвая?

да, защото е релсово ППС

не, защото се движа направо

 

3

 

7/39

При тази ситуация с предимство е водачът на:

трамвая

лекия автомобил

 

 

3

 

7/40.

При тази ситуация водачът на автомобила длъжен ли е да пропусне трамвая?

да

не

 

3

 

7/41.0

При тази ситуация водачът на ав­томобила задължен ли е да пропусне трамвая?

да

не

 

 

3

 

7/41.1

При тази ситуация водачът на лекия автомобил не е задължен да пропусне трамвая.

неправилно

правилно

 

3

 

7/42

При тази ситуация синият автомобил трябва да премине преди трамвая.

неправилно

правилно

 

3

 

7/43

Когато е разрешено едновременно­то им пре­минаване, водачът на нерелсово ППС е длъжен да пропусне релсо­во­то:

винаги, независимо от местоположението  му

винаги, независимо от посоката му на движение

само когато релсовото ППС се намира от дясната му страна

само в случаите, когато релсовото превозно средство не завива

 

3

 

7/44.0

На кръстовище на равнозначни пътища водачът на нерелсово ППС:

трябва да пропусне релсовите ППС, когато те завиват надясно

не е длъжен да пропусне релсовите ППС, когато те завиват наляво

трябва да пропусне релсовите ППС, когато те продължават направо

 

3

 

7/44.1

На кръстовище на равнозначни пътища водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне релсовите ППС:

само когато релсовите ППС се намират от дясната му страна

само когато релсовите ППС се намира от лявата му страна

само когато релсовите ППС са в насрещното движение

винаги, независимо от местоположението  им

 

3

 

7/45.0

При тази ситуация с предимство е:

трамваят, който завива надясно

трамваят, който завива наляво

 

 

 

3

 

7/46

При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото релсово ППС е длъжен да пропусне насрещно движещите се:

трамваи

тролейбуси

леки автомобили

мотоциклети

 

2

 

7/47

Как се извършва завиването в обратна посока?

чрез движение със завиване наляво

чрез движение със завиване надясно

 

2

 

7/48.0

Завиването в обратна посока може да започне:

от най-лявата пътна лента по посока на движението

от дясната част на платното за движение, когато е с недостатъчна широчина

от най-удобната за водача пътна лента

 

2

 

7/48.1

Завиването в обратна посока от крайната дясна лента е:

разрешено при недостатъчна широчина на платното за движение

разрешено във всички случаи

забранено

 

2

 

7/49.0

Когато при недостатъчна широчина на платното за движение завиването в обратна посока започва от дясната пътна лента, водачът на завиващото ППС:

трябва да пропусне насрещно движещите се ППС

трябва да пропусне попътно движещите се от лявата му страна ППС

е с предимство пред насрещно движещите се ППС

е с предимство пред попътно движещите се от лявата му страна ППС

2

 

7/49.1

При тази ситуация с предимство е:

водачът на лекия автомобил       

водачът на товарния автомобил

 

 

2

 

7/50

При тази ситуация с предимство е:

водачът на товарния автомобил

водачът на лекия автомобил

 

 

2

 

7/51

При тази ситуация с предимство е водачът на:

червения автомобил

синия автомобил             

 

 

2

 

7/52

Завиването в обратна посока на мост е:

забранено

разрешено, когато широчината на платното за движение е над 12 м

разрешено, когато видимостта е над 50 м

разрешено, без ограничение

 

 

2

 

7/53

Завиването в обратна посока е забранено, когато видимостта е намалена под:

50 м

250 м

150 м

100 м

 

2

 

7/54

Завиването в обратна посока е забранено:

на жп прелез

когато видимостта е намалена под 50 м

в тунел

на участък от пътя с наклон

 

2

 

7/55

Завиването в обратна посока е забранено:

на мост

на пешеходна пътека

при ограничена видимост

на участък от пътя в ремонт

 

2

 

7/56

Завиването в обратна посока е забранено:

на жп прелез

на надлез

на пешеходна пътека

на път с интензивно движение

 

2

 

7/57.0

Завиването в обратна посока е забранено:

на жп прелез

в тунел

когато с пътен знак е ограничена скоростта на движение

на 10 м преди пешеходна пътека

 

2

 

7/57.1

Завиването в обратна посока е забранено:

на пешеходна пътека

при ограничена видимост

на участък от пътя в ремонт

на 160 м преди жп прелез

 

2

 

7/57.2

Завиването в обратна посока е забранено:

в тунел

при ограничена видимост

на участък от пътя в ремонт

на път с интензивно движение

 

2

 

7/58.0

При тази ситуация разрешено ли е да завиете в обратна посока?

не

да

 

 

2

 

7/58.1

При тази ситуация разрешено ли е завиването в обратна посока?

не

да

 

 

2

 

7/59

При тази ситуация разрешено ли е да завиете в обратна посока?

да

не

 

2

 

7/60

При тази ситуация водачът на червения автомо­бил извършва ли нарушение?

да

не

 

2

 

7/61

При разминаване на два автомобила задължението за осигуряване на необходимата странична дистанция е:

на двамата водачи 

на водача на автомобила с по-големи габарити

на водача на автомобила, който се движи с по-висока скорост

на водача на автомобила с по-голяма обща маса

 

2

 

7/62

Когато, при голям надлъжен наклон, за разминаване на единично ППС със състав от ППС е необходимо движение назад, то се извършва от:

единичното превозно средство

ППС, което се изкачва по наклона

ППС, което се спуска по наклона

състава от ППС

 

2

 

7/63

Когато, на път с голям надлъжен наклон, за разминаването на лек с товарен автомобил е необходимо движение назад, то се извършва от:

лекия автомобил

товарния автомобил

автомобила, който се изкачва по наклона

автомобила, който се спуска по наклона

 

 

2

 

7/64

Когато, при голям надлъжен наклон, за разминаване на товарен авто­мобил с автобус е необходимо движение назад, то се извършва от:

товарния автомобил

ППС, което се изкачва по наклона

ППС, което се спуска по наклона

автобуса

 

 

2

 

7/65

На път с голям надлъжен наклон, когато разминаването е невъзможно и редът за преминаване не е уреден с пътни знаци, предимство има ППС, което:

се изкачва по наклона

се спуска по наклона

се движе по-бързо

се намира по-близо до стеснения участък

 

2

 

7/66

При тази ситуация задължен да пропусне насрещно движещото се превозно средство е водачът н а:

червения автомобил

синия автомобил

 

2

 

7/67

При тази ситуация червеният автомобил е с предимство за преминаване през стеснения участък от пътя.

правилно

неправилно

 

2

 

7/68.0

Как трябва да постъпите при тази ситуация, след като червеният автомобил е навлязъл в стеснения участък?

длъжен съм да пропусна червения автомобил

трябва да продължа движението си, защото съм с предимство

трябва да подам сигнал към червения автомобил за да ми осигури предимство

2

 

7/68.1

При тази ситуация водачът на синия автомобил:

трябва да пропусне автомобила, който вече е навлязъл в стеснения участък

е с предимство и трябва да продължи движението си

 

2

 

7/69

Този пътен знак сигнализира, че:

навлизането след него е разрешено, ако пътят е свободен

навлизането след него е забранено

навлизането след него е разрешено във всички случаи

движението след знака е двупосочно

8-2

3

 

7/71.0

Кое от изброените действия е задължително при маневрата изпреварване?

подаване на сигнал за отклонение наляво

подаване на сигнал за отклонение надясно

подаване на звуков сигнал, когато маневрата се извършва в населено място

включване на дългите светлини

 

3

 

7/71.1

Как трябва да сигнализирате, ко­га­то при завършване на изпревар­ва­нето се връ­ща­те в напус­натата лен­та?

с включен десен пътепоказател

с включен ляв пътепоказател

връщането в напуснатата лента не се сигнализира

 

3

 

7/72.

Изпреварването на товарен автомобил е по-рисковано от изпреварването на лек автомобил защото:

дължината на товарните автомобили е по-голяма от тази на леките автомобили

видимостта напред при движение зад товарен автомобил е по-ограничена

спирачките на товарните автомобили не са толкова ефективни

товарните автомобили изкачват стръмните наклони по-бавно

 

3

 

7/73

Как трябва да постъпите когато автомобилът който ви изпреварва се прибере в лентата, по която се движите, без да осигури необходимата дистанция?

трябва да намаля скоростта

трябва да премина в лявата лента

трябва да продължа движението си със същата скорост

трябва да подам светлинен сигнал

 

3

 

7/74

Този пътен знак забранява изпреварването:

на МПС, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди

на всички ППС

само на леки автомобили

 

 

 

 

3

 

7/75.1

Кое от изброените ППС е разрешено да изпреварвате след този пътен знак?

мотоциклет без кош

мотопед

трактор

съчленен автобус

7-13

3

 

7/75.2

Кое от изброените ППС е разрешено да изпреварвате след този пътен знак?

велосипед

каруца

трактор

товарен автомобил

7-13

3

 

7/76.1

Кое от изброените ППС е забранено да изпреварвате след този пътен знак?

трактор

товарен автомобил

мотопед

велосипед

7-13

3

 

7/76.2

Кое от изброените ППС е забранено да изпреварвате след този знак?

лек автомобил

съчленен автобус

мотоциклет без кош

каруца

7-13

3

 

7/77

След този пътен знак забраната да изпреварват се отнася за водачите на товарни автомобили с допустима максимална маса над:

1,5 т

3,5 т

5,5 т

7,5 т

7-14

3

 

7/78

След този пътен знак на водачите на товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 т е разрешено да изпреварват:

мотоциклети без кош

мотопеди

леки автомобили

автобуси

7-14

3

 

7/79.0

След този пътен знак на водачите на товарни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 т е разрешено да изпреварват:

мотоциклети без кош

мотопеди

автобуси

трактори

7-13

 

3

 

7/79.1

След този пътен знак на водачите на товарни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 т е разрешено да изпреварват:

велосипеди

каруци

леки автомобили

товарни автомобили

7-13

 

3

 

7/80

След този пътен знак разрешено ли е на водачите на товарни автомобили да изпреварват други автомобили?

да

не

7-15

3

 

7/81

Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация?

не

да

 

3

 

7/82

Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация?

не

да

 

 

3

 

7/83

Разрешено ли е да изпреварите мотоциклетиста при тази ситуация?

да

не

 

3

 

7/84

Разрешено ли е да предприемете изпреварване при тази ситуация?

не

да

 

3

 

7/85

Разрешено ли е да предприемете изпреварване, когато автомобилът зад вас е подал сигнал за отклонение наляво?

не

да

 

3

 

7/86

Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?

не

да

 

3

 

7/87

Изпреварването е забранено, когато:

при използване на пътна лента за насрещното движение не е възможно безпрепятственото връщане в напуснатата лента

видимостта е ограничена

изпреварващият автомобил е с повредени пътепоказатели

се извършва по двулентов двупосочен път

 

3

 

7/88

Разрешено ли е да предприемете изпреварване на колоната от МПС при тази ситуация?

не

да

 

3

 

7/90

Изпреварването на МПС, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош, е забранено:

при използване на пътна лента за насрещно движение, когато изпреварващият не може да се върне безпрепятствено в напуснатата пътна лента

пред и върху сигнализирана пешеходна пътека

в стеснен участък от пътя

на железопътен прелез с бариери

 

3

 

7/91

Изпреварването на МПС, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош, е забранено:

при ограничена видимост, когато разстоянието е по-малко от необходимото за изпреварване

пред и върху сигнализирана пешеходна пътека

на път с еднопосочно движение

на мост

 

3

 

7/92.0

Изпреварването на МПС, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош, е забранено:

на кръстовище на равнозначни пътища

на железопътен прелез без бариери

при използване на пътна лента за насрещно движение, когато изпреварващият не може да се върне безпрепятствено в напуснатата пътна лента

в тунел

 

3

 

7/92.1

Изпреварването на МПС, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош, е забранено:

при намалена видимост, когато разстоянието е по-малко от необходимото за изпреварване

пред и върху сигнализирана пешеходна пътека

на надлез

при движение през нощта

 

3

 

7/92.2

Изпреварването на МПС, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош, е забранено:

на кръстовище на равнозначни пътища

на железопътен прелез без бариери

пред пешеходна пътека, когато изпреварваното превозно средство закрива видимостта към пешеходната пътека

на пътища с двупосочно движение

 

3

 

7/93

Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?

не

да

 

3

 

7/94

При тази ситуация изпреварването е:

 забранено, защото видимостта е ограничена

забранено, защото пътят е неравен

забранено, защото пътят е с голям наклон

разрешено

3

 

7/95

Разрешено ли е при изпреварване да из­ползвате превключването на светлините като допълнителен сигнал?

да

не

 

3

 

7/96

При тази ситуация разрешено ли е да продължите изпреварването?

не

да

 

3

 

7/97

Изпреварването пред и върху пешеходна пътека е забранено винаги когато:

пешеходната пътека е сигнализирана

изпреварваното превозно средство закрива видимостта към пешеходната пътека

пешеходната пътека не е осветена

пешеходната пътека е на път извън населено място

 

3

 

7/98

При тази ситуация, когато пешеходецът напуска платното за движение и имам видимост към пешеходната пътека, е разрешено да продължа изпреварването.

неправилно

правилно

3

 

7/99

При тази ситуация:

прекратявам изпреварването

продължавам изпреварването, като ускорявам, за да премина, преди пешеходците да са навлезли в лявата лента

продължавам изпреварването, като предупреждавам пешеходците със звуков сигнал

3

 

7/100

При изпреварване се преминава от лявата страна на изпреварваното ППС:

правилно

неправилно

 

3

 

7/101

При изпреварване водачът на изпреварваното ППС длъжен ли е да не увеличава скоростта?

да

не

 

3

 

7/102

Водачът на изпреварваното ППС е длъжен :

да не увеличава скоростта

да не пречи на изпреварването

да намали скоростта

да премине плътно вдясно

 

3

 

7/103

Ако през нощта, при започване на изпреварване, водачът на превозното средство бъде заслепен, той трябва:

да прекрати изпреварването и се върне в дясната лента

да продължи изпреварването, като се прибли­жи до изпреварваното превозно средство

да продължи изпреварването, като включи дългите светлини

да прекрати изпреварването, като спре незабавно в лентата в която се движи

 

 

3

 

7/104

При изпреварване задължението за осигуряване на достатъчно странично разстояние е:

на водача на изпреварващото ППС

на водача на изпреварваното ППС

на двамата водачи

 

3

 

7/105

Водач, който ще предприеме изпреварване, преди да подаде сигнал е длъжен да се убеди, че:

не го изпреварва друго пътно превозно средство

движещото се след него ППС не е подало сигнал за изменение на посоката си на движение наляво

ППС, което ще изпреварва, не е подало сигнал за изменение на посоката си на движение наляво

че водачите от насрещното движение ще спрат за да го пропуснат

 

3

 

7/106.0

Водач, който ще предприеме изпреварване, след като подаде сигнал е длъжен да се убеди, че:

има видимост на достатъчно разстояние

има свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване

няма да принуждава изпреварваното ППС да намалява скоростта или да изменя посоката на движение

че водачът на изпреварвания автомобил е започнал да намалява скоростта на движение

 

3

 

7/106.1

Водач, който ще предприеме изпреварване, след като подаде сигнал е длъжен да се убеди, че:

има свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване

може да заеме място в пътната лента пред изпреварваното пътно превозно средство

няма да принуждава изпреварваното ППС да намалява скоростта или да изменя посоката на движение

че водачът на изпреварвания автомобил е превключил на по-ниска предавка

 

3

 

7/107

Водач, който изпреварва, е длъжен:

да осигури достатъчно странично разстояние между своето и изпреварваното ППС

когато навлиза в лента за насрещното движение, да не създава опасност за превозните средства, движещи се по нея

да се убеди, че с безопасна скорост, може да извърши изпреварването за кратко време

да се движи в непосредствена близост до изпреварваното превозно средство

 

3

 

7/108

Как ще постъпите при тази ситуация, когато автомобилът зад вас е подал сигнал за отклонение вляво?

намалявам скоростта и пропускам автомобила зад мен

подавам сигнал и заобикалям повредения автомобил, преди автомобила, който се движи зад мен

3

 

7/109

Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?

да

не

 

 

3

 

7/110

Разрешено ли е да предприемете изпреварване при тази ситуация?

да

не

 

3

 

7/111

Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация?

да

не

 

 

3

 

7/112

Разрешено ли е да изпреварите при тази ситуация?

да

не

 

3

 

7/113

Длъжни ли сте при тази ситуация да сигнализирате с ляв пътепоказател, че за­поч­вате изпреварването?

да

не

 

3

 

7/114

Разрешено ли е да предприемете изпреварване при тази ситуация?

не

да

 

 

3

 

7/115.0

При тази ситуация водачът на синия автомобил:

трябва да прекрати изпреварването

може да продължи изпреварването, като премине по трамвайната линия   

 

3

 

7/115.1

При тази ситуация разрешено ли е да преминете по трамвайните линии, за да изпреварите товарния автомобил?

не

да

 

3

 

7/116

При тази ситуация разрешено ли е да заобиколите трамвая отляво за да не пречите на слизащите и качващите се пътници?

не

да

 

2

 

7/117

Какво трябва да направи водачът на МПС когато видимостта при движение назад е ограничена?

да осигури човек, който да сигнализира за опасност

да отвори вратата и да гледа назад

да отвори страничното стъкло за да гледа назад

 

2

 

7/118

Движението назад при ограничена видимост е:

разрешено само ако е осигурено лице, което да сигнализира при поява на опасност

разрешено, ако има огледало за виждане назад

забранено

 

2

 

7/119.0

Разрешено ли е движение назад при завиване в обратна посока на кръстовище?

не

да

 

2

 

7/119.1

Разрешено ли е движение назад при за­виване в обратна посока на път извън кръстовище?

да

не