тема: 19. Общо устройство на МПС

 

точки

К

въпрос, отговори

графика

1

 

19/1

Съединителят е предназначен:

да прекъсва силовата връзка между двигателя и предавателната кутия

да осъществява връзка между двигателя и карданното предаване

да съединява елементите на трансмисията с рамата

да прекъсва връзката между предавателната кутия и карданното предаване

 

1

 

19/2

Допустимата минимална дълбочина на протекторния рисунък на гумите на автомобилите и двуколесните МПС е:

2,0 мм

0,5 мм

1,0 мм

3,0 мм

 

1

 

19/3

Когато налягането на въздуха в автомобилната гума е по-високо от предписаното, протекторът на гумата се износва:

неравномерно, на отделни места

само по външната страна на протектора

в средата на протектора по цялата окръжност

само по вътрешната страна на протектора

 

1

 

19/4

Когато налягането на въздуха в автомобилната гума е по-ниско от предписаното, протекторът на гумата се износва:

в двата края, по цялата окръжност

неравномерно, на отделни места

в средата на протектора по цялата окръжност

винаги в дясната част по посока на въртенето

19-37 copy

1

 

19/5

Разликата между късите и дългите светлини на МПС е:

в дължината на осветявания участък от пътя

в разположението на източника на светлината

в цвета на светлината

в големината на светлинния източник

 

1

 

19/6

При намалена дължина на участъка от пътя, ос­ве­тяван от фаровете на автомобила, е необ­хо­димо:

да се регулират фаровете

да се подмени акумулаторната батерия

да се подменят източниците на светлина

да се провери окачването на автомобила

 

1

Ткт

 

19/7

Коя от изброените неизправности води до „пропадане” на спирачния педал?

изтичането на спирачна течност

омасляването на спирачните накладки

високото ниво на спирачната течност

високата температура на спирачната течност

 

1

 

19/8

При спускане по наклон честото и продължително използване на спирачките:

влошава ефективността им

подобрява ефективността им

не влияе на ефективността им

 

1

Ткт

19/9

Използването на вода като охладителна течност в охладителната уредба на МПС в зимни условия:

не се препоръчва, защото при температура под 00 С водата замръзва

не се използва, защото при кипене водата се изпарява

не се използва, защото водата причинява корозия на охладителната уредба

е забранено

 

1

Ткт

19/10

При хидравлична охладителна уредба като охлаждаща течност може да се използва:

вода

нискозамръзваща течност /антифриз/

смес от вода и спирачна течност

разредена със спирт нискозамръзваща течност /антифриз/

 

1

Ткт

19/11

Трябва ли водачът да следи нивото на маслото в картера на двигателя.

да

не

 

1

Ткт

19/12

Количеството на течността в охладителната уредба е отчетено правилно, когато проверката на нивото на течността е извършена:

при студен двигател

без съобразяване с температурата на двигателя

при подгрят двигател1

Ткт

19/13

Как се контролира нивото на течността в охладителната уредба на МПС?

като се следи нивото на течността в разширителния резервоар

зависи от вида на охладителната течност

нивото на течността в охладителната уредба не се контролира

 

1

Ткт

19/14.0

Увеличеният свободен ход на кормилното колело може ли да предизвиква самоволна промяна на посоката на движение на автомобила?

да

не

 

1

Ткт

19/14.1

Увеличеният свободен ход на кормилното колело при управление на автомобила предизвиква:

неустойчивост при праволинейно движение на автомобила

интензивно едностранно износване на гумите на двигателните колела

трудно завъртане на кормилното колело

 

1

 

19/15

Налягането на въздуха в автомобилните гуми се измерва:

при “загрята” от движението гума

при студена гума

независимо от температурното състояние на гумата

 

1

Ткт

 

19/16

Пониженото ниво на коя от изброените течности може да причини пътнотранспортно произшествие?

на течността в спирачната система

на течността в охладителната система

на маслото в трансмисията

 

1

В

 

19/17

По какво се различават зимните от летните гуми?

по налягането на въздуха

по материала, от който е изработен протекторът

по шарките на протектора

по цвета

 

1

В

19/18

При отрицателни температури на околния въздух протекторът на летните автомобилни гуми:

се втвърдява и рязко намалява сцеплението на гумата с пътя

омеква и се износва по-бързо

не се влияе от температурата

променя цвета си

 

1

В

19/19

Когато през зимата няма сняг, използването на зимни гуми не е необходимо.

правилно

неправилно

 

1

В

19/20

Използването на зимни гуми през летния сезон, води до:

увеличаване на разхода на гориво

по-бързо износване на гумите

намаляване на разхода на гориво

 

1

В

19/21

Светването по време на движение на този символ върху арматурното табло на автомобила означава че:

има неизправност в антиблокиращата система

задействана е антиблокиращата система на спирачната уредба

спирачните накладки са износени

системата е готова за използване

16-53

1

В

19/22

Светването на този символ върху арматурното табло означава, че:

не се зарежда акумулаторната батерия

не работи осветлението

има повреда в запалителната уредба

задължително трябва да се подмени акумулаторната батерия

16-28

1

В

19/23

Светването на този символ върху арматурното табло означава, че са включени:

дългите светлини

аварийните светлини

габаритните светлини

късите светлини

16-29

1

В

19/24.0

При светването на този символ върху арматурното табло, има опасност от блокиране на двигателя:

правилно

неправилно

16-30

1

В

19/24.1

Светването на този символ върху арматурното табло означава че:

има опасност от блокиране на двигателя

се увеличава разходът на гориво

има ускорено изгаряне на маслото в картера на двигателя

16-30

1

В

19/25

Какво трябва да предприеме водачът, когато върху арматурното табло свети този символ?

да спре на подходящо място

да изгаси двигателя

да продължи движението, но на по-ниска предавка

да продължи движението, но с по-високи обороти на двигателя

16-30

1

В

19/26

Светването на този символ върху арматурното табло означава, че:

е задействана спирачката за паркиране

са включени светлините за паркиране

налягането на маслото в двигателя е ниско

има повреда в спирачната система

16-33

1

В

19/27.0

При светване на кой от символите върху арматурното табло има опасност от сериозна повреда в двигателя, ако не преустановите движението?

16-30 16-28
 

 

 


           а.                                б.                            в.                             г.

1

В

19/27.1

При светване на кой от символите върху арматурното табло има опасност от сериозна повреда в двигателя, ако не преустановите движението?

16-30 16-28
 

 


                а.                        б.                               в.                            г.

1

В

19/27.2

При светване на кой контролен индикатор от арматулното табло има опасност от сериозна повреда в двигателя, ако не преустановите движението?        

16-33 16-30
16-53
16-28
 

          

 

              а.                             б.                            в.                            г.

1

Ткт

 

19/28

Проверката на нивото на маслото в картера на двигателя се извършва:

при неработещ  двигател

при работещ двигател в режим на средни натоварвания

при работещ двигател, без натоварване

 

1

Ткт

 

19/29

При техническото обслужване на автомобила опасност представляват:

проводниците за високо напрежение

проводниците, с които се подава напрежение към фаровете

проводниците, с които се подава напрежение към стоп-светлините

проводниците с червен цвят

 

1

 

19/30

За предпазване от нараняване от въртящи се части проверки на нивото на течностите в автомобила се извършват:

при неработещ двигател

при работещ двигател, но изключени предавки

при работещ двигател и неработеща вентилаторна перка

 

1

Ткт

 

19/31

С какво трябва да се съобразявате при отварянето на капачката на разширителния резервоар на охладителната уредба при загрят двигател?

с опасността от заливане с гореща охладителна течност

с намаляване на количеството на охладителната течност поради изпаряване

с понижаването на температурата на охладителната течност

 

1

 

19/32

При работа на двигателя на МПС в затворено помещение най-голяма опасност представляват:

изгорелите газове от двигателя

шумът

вибрациите

бензиновите изпарения

 

1

В

19/33

Катализаторът е устройство от горивната уредба предназначено:

да неутрализира токсичността на отработилите газове

да намали разхода на гориво при работа на двигателя на празен ход

да увеличи мощността на двигателя при режим на пълни натоварвания

да намали шума

 

1

В

19/34

Какво означават нормите Евро 1, Евро 2, Евро 3?

изисквания за екологичност

изисквания за спирачна ефективност

изисквания за комфорта в автомобила

изисквания за аеродинамичност

 

1

 

19/35

Кой от газовете отделян в атмосферата от превозните средства при движениeто им, е сред най–опасните причинители на парниковия ефект?

въглеродният двуокис

метанът

водородът

кислородът

 

1

 

19/36

Вредни емисии от кой газ отделят в атмосферата превозните средства при движениeто си?

въглероден двуокис

азот

кислород

водород

 

1

 

19/37

От какво зависи количеството на въглеродния двуокис, които се отделя при работа на двигателя?

от разхода на гориво

от ефективността на катализатора

от ефективността на филтъра за твърди частици

от качеството на въздушния филтър

 

1

 

19/38

По какъв начин водачите на МПС могат да допринесат за намаляване на вредните емисии отделяни от автомобилите?

чрез икономично управление

чрез поддържане на автомобила чист

водачите не могат да влияят на количеството на вредните емисии

чрез движение с висока скорост

 

1

 

19/39

Вредно ли е за хората шумовото замърсяване, предизвикано от превозните средства при движение?

да

не

 

1

 

19/40

Какво влияние оказва скоростта на превозното средство върху „шумовото замърсяване”?

с увеличаване на скоростта шумът се увеличава

с увеличаване на скоростта шумът намалява

шумовото замърсяване не зависи от скоростта

 

1

 

19/41

Честата употреба на спирачки води до:

загуба на енергия

увеличаване на разхода на гориво

износване на автомобилните гуми

ускорено износване на окачването на автомобила

 

 

1

В

19/42.0

Антиблокиращата спирачна система /ABS/ не допуска блокирането на:

колелата на автомобила в процеса на спиране

спирачния педал

буталото в главния спирачен цилиндър

 

1

В

19/42.1

Как работи антиблокиращата спирачна система (ABS)?

при аварийно/рязко спиране не позволява на колелата да блокират

усилва налягането в привода (хидравличен или пневматичен) към спирачните механизми

усилва натиска на педала на спирачката

 

1

В

19/42.2

Антиблокиращата спирачна система (ABS) не позволява на колелата да блокират при рязко спиране.

правилно

неправилно

 

1

В

19/43

Антиблокиращата спирачна система /ABS/ е предназначена:

да подобри устойчивостта на автомобила при спиране

да подобри управ­ляемостта на автомобила при спиране

да увеличи налягането в спирачната система

да намали свободния ход на спирачния педал

 

1

В

19/44

В кой случай ефектът от действието на антиблокиращата спирачна система (ABS)  е най–голям?

при спиране на хлъзгъв път

при спиране на сух път

когато накладките на спирачните механизми са износени

 

1

В

19/45

Ако при работещ двигател индикаторът на провобуксуващата система (ASR) свети постоянно, това означава че:

има технически проблем в системата

спирачните накладки са износени

системата е готова за използване

 

1

В

19/46

Какъв е резултатът от действието на електронната стабилизираща система (ESP)?

запазва траекторията на движение при резки маневри

не позволява на автомобила да потегли, когато е спрян в наклон

не позволява развиването на високи скорости

поддържа постоянна скоросттта на движение

 

1

В

 

19/47

Индикаторът на електронната стабилизираща система (ESP) на арматурното табло светва за определено време, когато:

се активира системата

системата е повредена

автомобилът е спрян