тема: 16. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧА

точки

К

въпрос, отговори

графика

1

 

16/1.

При спиране за проверка от контролен орган, ако няма други указания, водачът трябва:

да спре плавно

да спре в най-дясната част на платното за движение

да спре незабавно пред контролния орган

да спре в средата на заеманата лента

 

1

 

16/2.

Разрешено ли е използването на мобилен телефон по време на управление на превозното средство?

не, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете

да, без ограничение

не, забранено е във всички случаи

да, извън населените места

 

1

 

16/3.

Ако няма устройство, позволяващо използването на мобилен телефон без участие на ръцете му, за да отговори на повикване по телефона водачът:

трябва да намери безопасно място, където да спре

може да държи кормилното колело с една ръка и да разговаря

достатъчно е да намали скоростта, след което да използва телефона

трябва незабавно да спре

 

1

 

16/4.

В кой от случаите е разрешено водачът да държи мобилния телефон с ръка докато разговаря?

когато е спрял автомобила на безопасно място

когато трябва да се свърже с телефонния номер за спешни и аварийни обаждания

когато движението по пътя не е интензивно

когато се движи с ниска скорост

 

1

В

16/5.

При коя от изброените неизправности е разрешено да се придвижите до място за нейното отстраняване?

неизправен е скоростомерът               

не светят пътепоказателите през деня

нарушена е херметичността на охладителната уредба

липсва или е повреден елемент за закрепване на джантата към главината на колелото

 

1

В

16/6.

При коя от изброените неизправности е разрешено да се придвижите до място за нейното отстраняване?

по двигателя има течове на масло

нивото на шума от двигателя не съответства на предписаните стойности

има самоизключваща се предавка

неизправно е теглително-прикачното устройство при теглене на ремарке

 

1

В

16/7.

При коя от изброените неизправности е разрешено да се придвижите до място за нейното отстраняване?

трудно се превключват предавките

спирачката за паркиране не се задържа от фиксиращото устройство

при снеговалеж не работят стъклочистачките

през нощта не светят късите светлини

 

1

В

16/8.

При коя от изброените неизправности е разрешено да се придвижите до място за нейното отстраняване?

не светят пътепоказателите през деня

не работят стъклочистачките по време на дъжд

не светят габаритните светлини при движение през нощта

има повредени или недобре закрепени части по кормилната уредба

 

1

В

16/9.

При коя от изброените неизправности не се разрешава да продължите движението, докато тя не бъде отстранена?

има изтичане на спирачна течност

при снеговалеж не работят стъклочистачките

не светят габаритните светлини при движение през нощта

неизправен е скоростомерът

 

1

В

16/10.

При коя от изброените неизправности не се разрешава да продължите движението, докато тя не бъде отстранена?

има изтичане на гориво

не работят стъклочистачките по време на дъжд

през нощта не светят късите светлини

по двигателя има течове на масло

 

1

В

16/11.

При коя от изброените неизправности не се разрешава да продължите движението, докато тя не бъде отстранена?

има повредени или недобре закрепени части по кормилната уредба

нивото на шума от двигателя не съответства на предписаните стойности

има самоизключваща се предавка

спирачката за паркиране не се задържа от фиксиращото устройство

 

1

В

16/12.

При коя от изброените неизправности не се разрешава да продължите движението, докато тя не бъде отстранена?

липсва или е повреден елемент за закрепване на джантата към главината на колелото

повредено е теглително-прикачното устройство на МПС или ремаркето

не светят пътепоказателите през деня

нарушена е херметичността на охладителната уредба

 

1

В

16/13.

През нощта не е разрешено да се продължи движението, ако:

не светят стоп-светлините

не светят габаритните светлини

не светят късите светлини

не работят допълнително монтираните фарове за мъгла

 

1

В

16/14.

Движението на МПС с деформирана или повредена джанта е:

забранено във всички случаи

разрешено

забранено само когато джантата е на предно колело

разрешено, ако джантата е на задно колело

 

1

В

16/15.

При повреда в кормилната уредба, разрешено ли е да продължите движението бавно, за да се придвижите до място за нейното отстраняване?

не

да

 

1

В

16/16.

Разрешено ли е движението на състав от ППС, когато ремаркето е с неизправна спирачна уредба?

не

да

 

1

В

16/17.

Как ще постъпите, ако при движение през нощта престанат да светят късите светлини на автомобила?

ще остана на място, докато отстраня повредата

ще продължа движението като използвам дългите светлини

ще се движа бавно на габаритни светлини

ще продължа движението с включен авариен сигнал

 

1

В

16/18.

По кой от изброените начини трябва да постъпи водачът ако при движе­ние по вре­ме на дъжд или снего­ва­леж стъклочистачките от­ка­жат да рабо­тят?

да остане на място, докато отстрани повредата

да остане на място, докато спре валежът

да продължи движението с намалена скорост

да продължи движението, в непосредствена близост зад друг автомобил

 

1

В

16/19.

Ако липсват предписаните огледала за виждане назад, придвижването на автомобила до място за отстраняване на неизправността е:

разрешено, когато от мястото на водача, през задното и страничните стъкла, има видимост към пътя

разрешено, но само през деня

разрешено, но на водача е забранено да изпреварва други превозни средства

забранено във всички случаи

 

1

 

16/20.

При движение по пътищата, отворени за обществено ползване, водачът:

не трябвада изхвърля и да оставя предмети на пътя

не е задължен да отстранява предмети, паднали от превозното средство

трябва да спазва действащите норми за вредни емисии на отработени газове от МПС

с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението

 

1

Ткт

16/21.

Превозването на пътници е:

забранено в товарно ремарке

разрешено в туристическо ремарке

забранено в каросерията на самосвал

разрешено в трактор

 

1

В

16/22.

Разрешено ли е да превозвате пътници в туристическо ремарке?

не

да

 

1

Ткт

16/23.

Разрешено ли е да превозвате път­ни­­ци в товарно ремарке?

не

да

 

1

В

16/24.

Допуска ли се на задната седалка в лек автомобил да се превозват повече от определения брой пътници?

не се допуска

допуска се превозването на едно дете до 7 години

допуска се превозването на едно дете до 14 години

 

1

 

16/25.

Какви са задълженията на водача, ако по време на движение товарът, който превозва, падне на пътя?

да вземе необходимите мерки за сигнализиране на товара и превозното средство

да вземе мерки за отстраняване на товара от пътя

водачът няма задължения във връзка с товара, който превозва

длъжен е само да уведоми пътните органи

 

1

 

16/26.

При превоз на товари допуска ли се масата на ППС да над­виша­ва допустимата максимална ма­са, отразена в свидетелството за ре­ги­страция?

не

да, при превоз в населено място

да, при превоз на разстояние до 10 км

да, ако това превишение е до 25%

 

1

 

16/27.

По кой от изброените начини може да се обозначи товар, който излиза отпред на най-издадената част на превозното средство с повече от 1 м?

с червен флаг при движение през деня         

с бял светлоотразител при движение през нощта

с бяла светлина при движение през нощта

с червена светлина при движение през деня

 

 

 

1

 

16/28.

При движение през нощта по кой от изброените начини може да се обозначи товар, който излиза с повече от 1 м отпред на най-издадената част на превозното средство?

с бял светлоотразител

с бяла светлина

с червен флаг

с червена светлина

 

1

 

16/29.

По кой от изброените начини може да се обозначи товар, който излиза отзад на най-издадената част на превозното средство с повече от 1 м?

с червен флаг през деня

с червен светлоотразител през нощта

с червена светлина през нощта

с бяла светлина през деня

 

1

 

16/30.

При движение през нощта по кой от изброените начини може да се обозначи товар, който излиза с повече от 1 м отзад на най-издадената част на превозното средство?

с червен светлоотразител

с червена светлина

с червен флаг

с бяла светлина

 

1

 

16/31.

При движение през деня, товарът, който излиза с повече от 1 м отпред или отдзад на най-издадената част на превозното средство, се обозначава:

с червен флаг

с червена светлина

с бяла светлина

с червен светлоотразител

 

1

 

16/33.

Товарът не се обозначава, ако излиза отпред на най-издадената част на ППС на разстояние:

до 1 м

до 1,5 м

до 2 м

до 3 м

 

1

 

16/34.

Товарът не се обозначава, ако излиза отстрани на най-издадената част на ППС на разстояние:

до 0,2 м

до 0,5 м

до 1,0 м

до 1,5 м

 

1

 

16/35.

Товарът не се обозначава, ако излиза отзад на най-издадената част на ППС на разстояние:

до 1 м

до 1,5 м

до 2 м

до 3 м

 

1

Ткт

16/36.

Задължение на водача е превозва­ният товар:

да не закрива огледалата за виждане назад

да не закрива светлинните и сигналните устройства на автомобила

да е укрепен

да е застрахован

 

1

Ткт

16/37.

Задължение на водача е превозва­ният товар:

да е по­крит, когато отразява светлината и може да заслепи други участници в движението

да е укрепен                            

да не закрива светлинните устройства на автомобила

да е опакован съгласно изискванията на производителя

 

 

 

1

Ткт

16/38.

Задължение на водача е превозва­ният товар да бъде:

по­крит, когато отразява светлината и може да заслепи други участници в движението

укрепен

застрахован

опакован съгласно изискванията на производителя

 

1

Ткт

16/39.

На кое от посочените изисквания тряб­­ва да отговаря превозваният то­вар?

да не закрива огледалата за виждане назад

да не закрива светлинните устройства на автомобила

да не закрива сигналните устройства на автомобила

да е опакован и да има етикети

 

1

Ткт

16/40.

Задължително изискване е превоз­ва­­ният товар да не закрива:

сигналните устройства на автомобила

огледалата за виждане назад

осветлението вътре в автомобила

приспособленията, с които е осигурен срещу падане

 

1

Ткт

16/41.

В кой от посочените случаи безопас­ността на движението изисква превоз­ва­­ният товар да бъде задъл­жи­телно по­крит?

когато товарът отразява светлината и може да заслепи други участници в движението

когато товарът може да бъде разпилян

когато вали дъжд или сняг

когато товарът не е укрепен

 

1

 

16/42.

Кой от изброените документи е задължен да носи водачът, когато управлява МПС?

свидетелство за управление валидно за категорията на МПС, което управлява

свидетелство за регистрация на МПС

документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност”

документ за платен данък МПС

 

1

 

16/43.

Кога водачът е задължен да предостави за проверка документите си за управление на МПС?

във всички случаи, когато представител на контролните органи поиска това

само когато е допуснал нарушение на правилата за движение

само при участие в пътнотранспортно произшествие

 

1

 

16/44.

Длъжен ли е водачът на МПС да носи документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност”?

да

не

 

1

Ткт

16/45.

При управление на състав от ППС водачът трябва ли да носи свидетелство за регистрация на тегленото ремарке?

да

не

 

 

1

 

16/46.

За да участва в движението, МПС задължително трябва да бъде:

регистрирано

със сключена застраховка "Каско"

оборудвано с инструменти за ремонт

 

1

В

16/47.0

Движещите се по пътя три- и четириколесни моторни превозни средства трябва да бъдат оборудвани:

със светлоотразителна жи­лет­ка

с обезопасителен триъгълник

с въже за теглене

с пожарогасител

 

1

В

16/47.1

Движещите се по пътя три- и четириколесни моторни превозни средства трябва да бъдат оборудвани:

с аптечка

със светлоотразителна жи­лет­ка

с обезопасителен триъгълник

с вериги за движение през зимата

 

1

В

16/47.2

Движещите се по пътя три- и четириколесни моторни превозни средства трябва да бъдат оборудвани:

с аптечка

с пожарогасител

с въже за теглене

с инструменти за ремонт

 

1

В

16/48.

Превозването на дете под 12 години на предната седалка на лек автомобил е:

разрешено, при условие че за него е поставена допълнителна специална седалка

забранено във всички случаи

разрешено, при условие че го държи възрастен човек

разрешено, ако детето е с височина над 120 см

 

1

В

16/49.

Кога водачът е длъжен да използва обезопасителния колан?

винаги, независимо от това по какъв път се движи

само при движение по път извън населено място

само при движение по път в населено място

само при движение със скорост над 50 км/час

 

1

В

16/50.

В кой от изброените случаи водачът е длъжен да използва обезопасителния колан?

при движение по път извън населено място

при движение по път в населено място

при движение по автомагистрала

само при движение със скорост над 30 км/час

 

1

В

16/51.

Движението на лек автомобил с пердета на стъклата на задните странични врати е:

разрешено, ако автомобилът има от двете страни огледала за виждане назад

забранено

разрешено във всички случаи

 

1

Ткт

16/52.

Разрешено ли е тегленето на ре­мар­ке без регистрационен номер?

не е разрешено

да, когато ремаркето е с допустима максимална маса до 750 кг

да, когато ремаркето се тегли от колесен трактор

да, когато ремаркето е едноосно

 

1

Ткт

16/53.

Как трябва да постъпите, когато поради движение с ниска скорост причинявате образуване на колона от ППС?

при първа възможност спирам и пропускам колоната

нямам задължение да се съобразявам с превозните средства, движещи се зад мен

 

1

В

16/54.

Винетният стикер за платена винетна такса при движение по републиканските пътища се поставя:

в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила

на стъклото на предната лява врата на автомобила

в горния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила
непосредствено до знака за преминат периодичен технически преглед