тема: 4. Горивна уредба

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

4/1.

В цилиндрите на двигател с вътрешно горене изгаря горивовъздушна смес, състояща се от въздух и гориво в изпарен или фино разпрашен вид:

правилно

неправилно

 

2

 

4/2.

Детонация при бензиновите двигатели е :

взривно запалване и изгаряне с висока скорост на горивото в цилиндрите на двигателя с вътрешно горене

ненавременно бързо изгаряне на горивото извън цилиндрите на двигателя с вътрешно горене

 

2

 

4/3.

Детонацията  при бензиновите двигатели:

се характеризира със специфично метално “чукане” в двигателя

води до намаляване на мощността         

води до прегряване на двигателя            

води до повишаване на мощността

 

2

 

4/4.

Температура на самовъзпламеняване при дизеловите горива е:             

най-високата температурата, при която горивото се самовъзпламенява без въздействието на страничен запалителен източник

най-ниската температурата, при която горивото се самовъзпламенява без въздействието на страничен запалителен източник

най-ниската температурата, при която горивото се възпламенява под въздействието на страничен запалителен източник

 

2

 

4/5.

Способността на дизеловото гориво да се самовъзпламенява се характеризира от:

коксовото число

октановото число

цетановото число

 

2

 

4/6.

Цетановото число на дизеловото гориво характеризира:

плътността и вискозитета

способността на дизеловото гориво да се самовъзпламенява

антидетонационната устойчивост

 

2

 

4/8.

Резервоарът за горивото на горивната уредба осигурява:

подаване на горивото, необходимо за работа на двигател с вътрешно горене към карбуратора

съхранение на горивото, необходимо за определена продължителност на работа на двигател с вътрешно горене

за дозиране на горивото за всеки работен режим на двигателя

 

2

 

4/11.

Въздушните филтри са предназначени:

да пречистват въздуха от горивни капки

да пречистват въздуха от механични частички

да дозират въздуха за всеки работен режим на двигателя

 

2

 

4/12.

Шумозаглушителят е предназначен :

да намалява  шума при постъпване на въздух през въздушния филтър към карбуратора

да намалява шума при изпускане на отработилите газове

да намалява  шума при работа на компресора на спирачната уредба

 

2

 

4/13.

Каталитичният неутрализатор е устройство от горивната уредба, предназначено да:

неутрализира токсичността на отработилите газове

намали разхода на горива при режим на пълни натоварвания

увеличи мощността на двигателя с вътрешно горене при режим на пълни натоварвания

 

2

 

4/15.

Горивоподаващата помпа при дизелов двигател с вътрешно горене е предназначена:

да поема /засмуква гориво от резервоара

да подава горивото към горивонагнетателната помпа под определено налягане

да осигури високото налягане на горивото необходимо за осъществяване на работния цикъл

 

2

 

4/16.

Горивонагнетателната помпа на дизелов двигател с вътрешно горене е предназначена:

да осигури високото налягане на горивовъздушната смес, необходима за осъществяване на работния цикъл

да осигури високото налягане на горивото

 

2

 

4/17.

Впръсквачът /дюзата на дизелов двигател с вътрешно горене е предназначен:

да разпръсне в цилиндъра на двигателя с вътрешно горене нагнетения въздух

да разпръсне равномерно и на фини частици нагнетеното от горивонагнетателната помпа гориво в сгъстения от буталото на ДВГ въздух

да разпръсне на фини частици подаденото от  карбуратора гориво в надбуталното пространство

 

2

 

4/18.

Изтичане на гориво от резервоара е възможно при:

деформация на стените на резервоара

при наличие на корозия по вътрешната страна на резервоара

наличие на пукнатини и/или пробойни на резервоара

 

2

 

4/19.

Нарушена плътност при свързване на горивопроводите причинява:

теч на гориво

поява на несвойствен шум по време на работа на двигателя

поява на вибрации по време на работа на двигателя

 

2

 

4/21.

Нарушената цялост на горивопроводите може да бъде причинена от:   

вдлъбнатини върху стените на резервоара

повредени съединителни връзки

пробив на горивопроводите

запушване на горивопроводите

 

2

 

4/22.

При съхраняване за продължителен период от време на бензин в резервоара за гориво количеството на горивото:

не се променя

намалява поради утаяване

намалява поради изпаряване

 

2

 

4/23.

Нарушената херметичност в горивоснабдителната помпа при дизелов двигател предизвиква:

“засмукване” на охладителна течност от горивната уредба

“засмукване” на масло от горивната уредба

“засмукване” на въздух от горивната уредба

 

2

 

4/24.

При “засмукване” на въздух от горивната уредба на дизелов двигател е необходимо:

демонтаж на основните възли на горивната уредба и промиване

обезвъздушаване на горивната уредба

 

2

 

4/25.

Наличието на засмукан въздух в горивната уредба на дизелов двигател може да бъде причина за:

невъзможност за пускане на двигателят в действие

двигателят не може да се спре

преохлаждане на двигателя

 

2

 

4/26.

Обезвъздушаването на дизелова горивна уредба включва:

подмяна на въздушните филтри

уплътняване

отстраняване на попадналия в уредбата въздух

 

2

 

4/27.

Подмяната на горивопроводите за високо налягане в горивната уредба на дизелов двигател с горивопроводи с различна дължина и диаметър спрямо старите:

не предизвиква промяна в нормалната работа на двигателя

предизвиква промяна в нормално работа на двигателя

 

2

 

4/28.

 

Замърсен въздушен филтър с хартиен филтриращ елемент:

не предизвиква промяна в действието на двигателя

предизвиква промяна в действието на двигателя

 

2

 

4/29.

При силно замърсени горивни филтри на горивната уредба на дизелов двигател,  двигателят не може да се пусне в действие:

правилно

неправилно

 

2

 

4/30.

Какви видове дизелови горива съществуват:

лятно и зимно дизелово гориво

рядко и гъсто дизелово гориво

не съществуват различни видове дизелови горива

 

2

 

4/31.

Октановото число на бензина характеризира:

специфичната топлина на изгаряне

антидетонационната способност /детонационната устойчивост/

способността да се  самовъзпламенява