тема: 13. Опасност за човека и околната среда

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

13/1.

Етилираният бензин е:

безвреден за човека

полезен за човека

отровен /токсичен/ за човека

 

2

 

13/2.

Двигателните масла са:

негорими

горими

 

2

 

13/3.

Токсичните компоненти в отработилите газове, отделени в атмосферата, са:

повече при  двигатели, работещи с пропан-бутан в сравнение с дизеловите двигатели

повече при  двигатели, работещи с пропан-бутан в сравнение с бензиновите двигатели

повече при бензинови двигатели в сравнение с дизеловите двигатели

 

2

 

13/4.

При непълно изгаряне на горивото най-отровен и опасен за човека е:

въглеродният окис

азотните оксиди

въглеводородите

 

2

 

13/5.

Въглеродният оксид достига най-голямо съдържание в отработилите газове при работа на двигателя:

в режим на празен ход

в режим на резки натоварвания

 

2

 

13/6.

При работа на двигателя на празен ход:

въглеродният окис достига най-ниско съдържание в отработилите газове

въглеродният окис достига най-високо съдържание в отработилите газове

в отработените газове на двигателя няма въглероден окис

 

2

 

13/7.

Как се усеща наличието на отделените в атмосферата въглеводороди при непълното изгаряне на горивото?

въглеводородите нямат мирис и наличието им не се усеща

при непълно изгаряне на горивото в атмосферата не се отделят въглеводоради

въглеводородите имат остър мирис и дразнят очите и носа

 

2

 

13/8.

Отделените в атмосферата азотни оксиди при непълното изгаряне на горивото:

не оказват вредно въздействие върху човека

поразяват главно очите

поразяват главно дихателните пътища, като предизвикват задух

 

2

 

1/9.

Попадането на етилиран бензин върху открити рани и кожа е нежелателно, тъй като:

е силно отровен

е силно експлозивен

е силно оцветен

 

2

 

13/10.

Оловото и оловните съединения, влизащи в състава на акумулаторните пластини на оловна акумулаторна батерия, са:

безвредни

силно токсични /отровни/

взривоопасни

 

2

 

13/11.

Антифризът е:

безвреден за човека

токсичен /отровен/ за човека

полезен за човека

 

2

 

13/12.

Гресите, използани в автомобила, са пенливи в съприкосновение с вода:

неправилно

правилно

 

2

 

13/13.

Спирачните течности, произведени на основата на растителни масла, са:   

горими и трябва да се пазят от открит пламък

негорими

 

2

 

13/14.

Спирачните течности, произведени на основата на гликоли, са:

безвредни за човека

полезни за човека

токсични /отровни/ за човека

 

2

 

13/15.

При работа с електролит от оловна акумулаторна батерия:

е необходимо да се пазят очите, кожата и дрехите, тъй като той съдържа натриева основа

няма опасност и не се налагат спазване на определени правила

е необходимо да се пазят очите, кожата и дрехите, тъй като той съдържа сярна киселина

 

2

 

13/16.

Попадналата върху кожата и дрехите сярна киселина от електролита на оловна акумулаторна батерия:

се неутрализира с воден разтвор на  сода-каустик  или нишадър и се измива с обилна струя вода

се измива със силна струя гореща вода

не представлява опасност и не се налага почистване