тема: 12. Техника на безопасност

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

12/1.

При поддържане и експлоатация на автомобила опасност за водача представляват:

въртящите се части на ДВГ

химичните процеси, които се извършват в акумулаторната батерия

процесите, свързани с образуващата се в карбуратора горивовъздушна смес

 

2

 

12/2.

При поддържане и експлоатация на автомобила опасност за водача представляват:

процесите, свързани с образуващата се в карбуратора горивовъздушна смес

произвежданият от акумулаторната батерия електрически ток

нагорещените части на автомобила

 

2

 

12/3.

При поддържането и експлоатацията на автомобила електрическите му проводници представляват ли опасност за водача?

да, опасност представляват проводниците за високо напрежение

да, опасност представляват проводниците за ниско напрежение

не, електрическите проводници в автомобила не представляват опасност за водача

 

2

 

12/6.

С цел предпазване от нараняване при работа с въртящи се части ремонтни дейности по двигателя се извършват при:

работещ двигател, но изключен съединител

работещ двигател, включен съединител, но изключени предавки

неработещ двигател и спрян автомобил

 

2

 

12/7.

При отварянета на капачката на радиатора на охладителната уредба при температура на охладителната течност над 70 градуса  има опасност от:

изпаряване на охладителната течност

изстиване на охладителната течност

заливане и изгаряне с гореща охладителна течност

 

2

 

12/8.

При зареждане на двигателя и автомобила с гориво или масло: 

няма опасност при работа с открит огън /пламък/

не се допуска работа с открит огън /пламък/

няма забрани, предписания и препоръки по отношение на работа с открит огън /пламък/

 

2

 

12/10.

При неправилна експлоатация на автомобила опасността от възникване на пожар е най-голяма:

при автомобили с двигатели, работещи с дизелово гориво

при автомобили с двигатели, работещи с бензин или газ пропан-бутан

 

2

 

12/11.

Когато при зареждане с гориво се получи разлив на горивото върху автомобила е необходимо автомобилът да се подсуши и почисти, тъй като:

бензиновите пари са силно експлозивни и пожароопасни

бензинът причинява корозия

 

2

 

12/12.

При зареждане с гориво и разлив на бензин върху автомобила може ли да се работи с открит пламък около мястото на разлива?

не, защото бензиновите пари са силно отровни

не, защото бензиновите пари са силно експлозивни и пожароопасни

няма опасност при работи с открит пламък около мястото на разлива на бензин

 

2

 

12/13.

При възникване на пожар в автомобила огънят се гаси:

като се прекратява достъпа на въздух до него

като се подобрява достъпа на въздух чрез увеличаване на скоростта му

като се подобрява достъпа на въздух чрез увеличаване на налягането му

 

2

 

12/14.

При възникване на пожар в автомобила огънят се гаси:

с пожарогасител

с вода

 

2

 

12/15.

При работа по автомобил, повдигнат на крик:     

няма опасност и не се налагат и спазват определени правила

вземат се мерки против самоволно придвижване на автомобила

вземат се мерки против пропадане на автомобила

вземат се мерки против самоволно задействане на двигателя

 

2

 

12/16.

При работа върху автомобил, повдигнат на крик:

съединителят на автомобила се изключва

задейства се спирачката за паркиране

предавателната кутия се включва на директна предавка

 

2

 

12/17.

Механичните крикове за частично повдигане на автомобил:

трябва да се поставят в специални гнезда, изработени в рамата, броните или на други подходящи места

могат да се поставят по рамата или мостовете, без да са необходими специални за целта гнезда

поставят се на най-удобното за обслужване място

 

2

 

12/18.

При работещ двигател изваждането на кабел за високо напрежение от запалителната уредба и насочването му към “масата” на автомобила близо до части от горивната уредба е:

забранено, тъй като получената искра може да предизвика токов удар или пожар

наложително, с цел проверка на наличието на ток с високо напрежение

задължително, с цел проверка изправността на запалителната уредба

 

2

 

12/19.

Изолацията на проводниците на запалителната уредба трябва да се поддържа в добро състояние тъй като възникването на открита искра води до повишаване опасността от токов удар или пожар.

правилно

неправилно