тема: 11. Колела и гуми

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

11/1.

Автомобилните колела, осъществявайки връзката на автомобила с пътя, служат за:

поддържане на автомобила

задвижване на автомобила

направляване на автомобила,

осъществяване на връзка на автомобилните мостове с рамата на автомобила

 

2

 

11/2.

Автомобилната гума е еластичен елемент, предназначен да осъществява връзката на автомобила с пътя, да поема ударите и омекотява движението.

неправилно

правилно

 

2

 

11/3.

Джантата е елемент от:

гумата

колелото

главината на колелото

 

2

 

11/4.

Безкамерна гума се състои:

само от вътрешна гума

от вътрешна и външна гума

само от външна гума

 

2

 

11/5.

Протектор на външната автомобилна гума е:

най-вътрешният слой /пласт/ на външната автомобилна гума, състоящ се от няколко слоя гумирана тъкан

най-външният пласт /слой/ гума с релефна част, пряко контактуващ с пътя

средният пласт /слой/ на външната автомобилна гума страничната част от автомобилната гума

 

2

 

11/6.

Основните размери и означението на автомобилните гуми се нанасят:

трайно върху страниците на автомобилната гума

от вътрешната страна на автомобилната гума

върху протектора на автомобилната гума

 

2

 

11/7.

Мерните единици за основните размери на автомобилните гуми са:

само сантиметри

само цолове

цолове и/или милиметри

 

2

 

11/8.

В означението на гумата 235/75R17,5 числото 235 дава информация за:

широчина  на профила на автомобилната гума изразена в цолове

широчина на профила на протектора на автомобилната гума, изразена в mm

диаметър на джантата изразен в цолове

 

2

 

11/9.

В означението на гумата 365/80R20 числото 20 дава информация за:               

широчина на профила на автомобилната гума изразена в цолове

широчина на профила на автомобилната гума изразена в mm

диаметър на джантата изразен в цолове

 

2

 

11/10.

В означението на гумата 245/75R17,5 числото 75 дава информация за диаметър на джантата изразен в цолове:

неправилно

правилно

 

2

 

11/11.

В означението на гумата 245/75R17,5  числото 75 дава информация за серията на гумата /отношението на височината на профила към ширината му/:

неправилно

правилно

 

2

 

11/12.

Ако липсват или са повредени закрепващите елементи на главината на колелото и отстраняването на неизправността на място е невъзможно, водачът може да придвижи ППС на собствен ход до мястото за отстраняване на неизправността.

неправилно

правилно

 

2

 

11/13.

 

Ако джантата на едното от колелата е повредена, с нарушена цялост и отстраняването на място е невъзможно, водачът на ППС не може  да придвижи на собствен ход ППС до мястото за отстраняване на неизправността.

правилно

неправилно

 

2

 

11/14.

Ако липсва или е с повреден елемент за закрепване на джантата към главината на колелото и отстраняването на място е невъзможно, водачът може  да придвижи на собствен ход ППС до мястото за отстраняване на неизправността.

правилно

неправилно

 

2

 

11/15.

За кои гуми водачът трябва да следи да не са вулканизирани или регенерирани?

предните гуми

задните гуми

гумите на двигателните колела

 

2

 

11/16.

Съответствие на гумите на автомобила по вид, протекторен рисунък и размер се изисква за:

гумите, монтирани на една и съща ос на ППС

гумите, монтирани само на управляемия мост на МПС

гумите, монтирани само на двигателния мост на МПС

гумите, монтирани от една и съща страна на автомобила

 

2

 

11/17.

Ежедневно обслужване на автомобилните колела и гуми изисква:

измерване на дълбочината на шарките на протектора

разместване местата на гумите по начин, предписан от производителя с цел равномерно износване

проверяване състоянието на колелата и налягането на въздуха в гумите

проверяване на закрепването /затягането на гайките/ на колелата

 

2

 

11/18.

По време на пътуване, като част от ежедневното обслужване автомобилните гуми, се проверява:

динамичното балансиране

загряването на гумата

статичното балансиране

 

2

 

11/19.

Налягането на въздуха в автомобилните гуми:

трябва да се поддържа по-ниско от предписанията на производителя с цел повишаване стабилността и устойчивостта на ППС на пътя

трябва да се поддържа по-високо от предписанията на производителя с цел намаляване на износването на гумата

трябва да се поддържа в границите, предписани от производителя

 

2

 

11/20.

Как се следи налягането на въздуха в автомобилните гуми?

чрез динамометър

преценява се визуално

чрез манометър

 

2

 

11/21.

Кога се измерва налягането на въздуха в автомобилните гуми, за да се отстрани влиянието на температурата върху резултатите от измерването?

непосредствено след спиране – при “загрята” гума

преди тръгване, при студена гума

температурното състоянието на гумата не оказва влияние при измерване на налягането

 

2

 

11/22.

При високо налягането на въздуха в автомобилните гуми:

автомобилната гума се износва неравномерно, на отделни места

автомобилната гума се износва по външната страна на  протектора

автомобилната гума се износва в средата на протектора по цялата окръжност

 

2

 

11/23.

Ниското налягане на въздуха в автомобилните гуми може да бъде причина за:

неравномерно вълнообразно износване по дълбочина на протектора

износване по окръжност средата на протектора на автомобилната гума

износване по външната страна на  протектора и страниците на гумата

 

2

 

11/24.

Дълбочината на шарките на протектора на гумата се измерва чрез:

ролетка

преценява се визуално

уред за измерване на дълбочината на протекторния рисунък /дълбокомер/

 

2

 

11/25.

Правилната и безопасна експлоатация на автомобила изисква дълбочината на протекторния рисунък на автомобилната гума да е по-голяма от 2 мм:

неправилно

правилно

 

2

 

11/27.

Превозно средство с общ брой на колелата до 6 трябва да има един брой резервно колело:

правилно

неправилно

 

2

 

11/28.0.

Превозно средство с общ брой на колелата от 6 до 10 трябва да има два броя резервни колела:

правилно

неправилно

 

2

 

11/28.1.

Колко броя резервни колела трябва да има превозно средство на което общия брой на колелата е от 6 до 10?

един брой резервно колело

два броя резервни колела

три броя резервни колела

 

2

 

11/29.0

Състав от превозни средства с общ брой на колелата е над 10 и не повече от 16 трябва да има три броя резервни колела:

правилно

неправилно

 

2

 

11/29.1.

Колко броя резервни колела трябва да има превозно средство на което общия брой на колелата е над 10 и не повече от 16?
 

един брой резервно колело

два броя резервни колела

три броя резервни колела

 

2

 

11/30.0.

Превозно средство с повече от 16 колела трябва да има четири броя резервни колела:

правилно

неправилно

 

2

 

11/30.1.

Превозно средство с повече от 16 колела трябва да има:

един брой резервно колело

два броя резервни колела

три броя резервни колела

четири броя резервни колела

 

2

 

11/31.

При малки пробиви на безкамерни автомобилни гуми:

безкамерната автомобилна гума се вулканизира

безкамерната автомобилна гума се възстановява с тампони без да се демонтира от джантата

безкамерната автомобилна гума се подменя

 

2

 

11/32.

Винтилът при безкамерни автомобилни гуми е монтиран на:

джантата

вътрешната гума

външната гума

 

2

 

11/33.

Винтилът при камерни автомобилни гуми е монтиран на:

външната  гума

джантата

вътрешната  гума

 

2

 

11/34.

Основен елемент на винтила на автомобилните гуми е:

направляващо клапанче

иглен клапан

гайка с уплътнителен конус

 

2

 

11/35.

35. Как се отразява на състоянието на автомобилната гума липсващ иглен клапан на винтила?

не се отразява на нормалната експлоатация на автомобилната гума

игленият клапан не е елемент от винтила на автомобилната гума

въздухът от пневматичната автомобилна гума се изпуска в атмосферата