тема: 2. Основните видове ремаркета, тяхното наименование и предназначение

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

2/1

“Ремарке” е пътно превозно средство:

без собствено задвижване

проектирано и конструирано да бъде теглено от МПС

специално предназначено за превоз на хора

задвижвано от собствен двигател

 

2

 

2/2

“Ремарке” е пътно превозно средство, което е предназначено:

да бъде теглено от МПС

за превоз на товари

за превоз на хора  

да се придвижва самостоятелно по пътищата

 

2

 

2/3.0

“Полуремарке” е пътно превозно средство, което се прикачва към МПС така че част от него лежи върху МПС и значителна част от неговата маса и масата на товара се носи от влекача.

правилно

неправилно

 

2

 

2/3.1

“Полуремарке” е пътно превозно средство, което се прикачва към МПС така че:

част от него лежи върху МПС

значителна част от неговата маса се носи от влекача

значителна част от масата на товара се носи от влекача.

може да се придвижва и самостоятелно по пътищата

 

2

 

2/4.0

При ремаркетата “с централна ос” теглителното устройство не може да се движи вертикално по отношение на ремаркето.

правилно

неправилно

 

2

 

2/4.1

При ремаркетата “с централна ос” теглителното устройство може да се движи вертикално по отношение на ремаркето.

правилно

неправилно

 

2

 

2/5

При ремаркетата “с централна ос”, при равномерно натоварване, оста на ремаркето е разположена близо до центъра на тежестта му.

правилно

неправилно

 

2

 

2/6

При равномерно натоварване на “ремаркето с централна ос”, то предава на теглещото превозно средство вертикално натоварване, което е не повече от:

10 % от максималната маса на ремаркето

25 % от максималната маса на ремаркето

40 % от максималната маса на ремаркето

50 % от максималната маса на ремаркето

 

2

 

2/7

“Ремаркето с шарнирно окачен теглич” има не по-малко:

една ос

две оси

три оси

четири оси

 

2

 

2/8.0

“Ремаркето с шарнирно окачен теглич” има не по-малко от две оси, от които поне едната е управлявана:

правилно

неправилно

 

2

 

2/8.1

“Ремаркето с шарнирно окачен теглич” е теглено превозно средство, което има две оси, като и двете оси трябва да бъдат управлявани:

правилно

неправилно

 

2

 

2/9

При “ремаркетата с теглич”, теглителното устройство не може да се движи вертикално по отношение на ремаркето.

правилно                                                                                               

неправилно

 

2

 

2/10

За “ремарке с теглич”, се счита и полуремаркето, когато то е прикачено към опорна тележка.

правилно

неправилно

 

2

 

2/11

При теглене на “ремарке с теглич”, то предава на теглещото превозно средство значително вертикално натоварване.

правилно

неправилно

 

2

 

2/12

“Ремаркето с шарнирно окачен теглич” е теглено превозно средство, което:

има не по-малко от две оси

има поне една ос, която е управлявана

има теглителното устройство, което може да се движи вертикално по отношение на ремаркето

предава на теглещото превозно средство значително вертикално натоварване.

 

2

 

2/13

Допустимата максимална маса на ремарке с две оси, което е част от състав на ППС е:

20 т

18 т

16 т

12 т

 

2

 

2/14

Допустимата максимална маса на ремарке с три оси, което е част от състав от ППС е:

24 т

22 т

17,5 т

15 т

 

2

 

2/15

Допустимата максимална дължина на ремаркетата е:

12 м

10 м

9 м

8 м

 

2

 

2/16

Допустимото максимално натоварване на една двойна или тройна ос зависи от:

разстоянието между осите

типа на окачването

товароносимостта на колелата

дължината на ремаркето

 

2

 

2/17

При движение напречните колебания на полуремаркето или ремаркето спрямо теглещото МПС не трябва да надвишават:

3 % от габаритната му ширина от всяка страна

5 % от габаритната му ширина от всяка страна

7 % от габаритната му ширина от всяка страна

9 % от габаритната му ширина от всяка страна

 

2

 

2/18

С устройство, за автоматично задействане на спирачната уредба на автомобила, в случай на прекъсване на някоя от съединителните връзки на състава, трябва да бъдат оборудвани:

само ремаркетата

само теглещите МПС

теглещите МПС и ремаркетата 

 

2

 

2/19

Ремаркетата откачени от автомобила, трябва да имат спирачка за престояване, която осигурява надеждното им задържане с товар на път с наклон не по-малък:

от  5%

от  8%

от 16%

от 25%