тема: 4. Изисквания към МПС във връзка с превоза.

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

4/1.

Автобусите, с които се извършва обществен превоз на пътници трябва да отговарят на съответните изисквания за транспортна годност.

правилно

неправилно

 

2

 

4/2.

При превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми се проверява техническото състояние на автобусите преди излизането от гаража.

правилно

неправилно

 

2

 

4/3.

При извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми за автобуса трябва да са издадени:

удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България

заверено копие от лиценза - при превози с лиценз на Общността

разрешение за движение от общината, на чиято територия е регистриран автобусът

 

2

 

4/4.

Автобусите, с които се извършват „случайни превози” на деца и/или ученици, трябва да притежават:

удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм

разрешение за движение през нощта

декларация от собственика на автобуса, че с него се превозват деца

 

2

 

4/5.0

В конструкцията на автобусите клас I, (предназначени за превоз на повече от 22 пътници, освен мястото на водача), са предвидени площи за стоящи пътници.

правилно

неправилно

 

2

 

4/6.0

Автобусите клас II (предназначени за превоз на повече от 22 пътници, освен мястото на водача), са конструирани за превоз предимно на седящи пътници, като:

задължително имат площ за стоящи пътници

може да бъдат без площ за стоящи пътници

 

2

 

4/7.0

Автобусите клас III, предназначени за превоз на повече от 22 пътници, освен мястото на водача, са конструирани за превоз само на седящи пътници.

правилно

неправилно

 

2

 

4/8.0

Автобусите клас А, предназначени за превоз на не повече от 22 пътници, освен мястото на водача, са конструирани предимно за превоз на стоящи пътници.

правилно

неправилно

 

2

 

4/9.0

Автобусите клас В, предназначени за превоз на не повече от 22 пътници, освен мястото на водача, са конструирани за превоз само на седящи пътници.

правилно

неправилно

 

2

 

4/10.

Когато в автобусите от клас II, предназначени за превоз на повече от 22 пътници, освен мястото на водача, има обособено място за превоз на стоящи пътници, неговата площ не трябва да превишава площта на:

две двойни седалки

две единични седалки

четири двойни седалки

 

2

 

4/11.

Автобусите от клас А, предназначени за превоз на не повече от 22 пътници, освен мястото на водача:

са конструирани предимно за превоз на стоящи пътници

може да имат и места за седящ пътници

са конструирани за превоз само на седящи пътници.

 

2

 

4/12.

Автобусите от клас В, предназначени за превоз на не повече от 22 пътници, освен мястото на водача:

са конструирани предимно за превоз на стоящи пътници

може да имат и седящи места

са конструирани за превоз само на седящи пътници

 

2

 

4/13.

Автобусите от клас I, предназначени за превоз на повече от 22 пътници, освен мястото на водача са с конструкция, в която са предвидени площи:

за стоящи пътници

за придвижване на стоящите пътници в салона на автомобила

само за седящи пътници            

 

2

 

4/14.

Автобусите от клас III, предназначени за превоз на повече от 22 пътници освен мястото на водача, са с конструкция, в която са предвидени площи:

само за стоящи пътници

само за седящи пътници

за седящи пътници и за стоящи пътници

 

2

 

4/15

Автобусите от клас II за превоз на повече от 22 пътници, освен мястото на водача са с конструкция, в която са предвидени площи:

само за стоящи пътници

само за седящи пътници

за стоящи и за седящи пътници

 

2

 

4/16.

Превозите по градски допълнителни автобусни линии се извършват:

само с автобуси от клас А

само с автобуси клас В

с автобуси от клас А и автобуси клас В

 

2

 

4/17.0.

При превоз на организирана група деца автобусът се обозначава със съответния опознавателен знак:

само отпред

само отзад

отпред и отзад

 

2

 

4/18.0.

С този опознавателен знак се обозначават:

автобусите, които превозват организирана група деца

автобусите, които превозват деца до 8 годишна възраст

всички ППС, в които има деца


2

 

4/19.0.

Задължен ли е водачът на автобус при превоз на организирана група деца, да постави съответните опознавателни знаци ?

да

нe

 

2

 

4/20.

На какъв период от време се извършва периодичния преглед за техническа изправност на автобусите?

на 1 година

на 6 месеца

на 3 месеца

 

2

 

4/21.

С тахографи, трябва да бъдат оборудвани превозните средства за превоз на пътници с повече от 9 места, включително мястото на водача.

правилно

неправилно

 

2

 

4/22.

С тахографи, трябва да бъдат оборудвани автобусите за международен превоз на пътници.

правилно

неправилно

 

2

 

4/23.

Наличието на тахографи, не е задължително за автобусите, за превози по автобусни линии на територията на Р България с дължина на маршрута до 50 км.

правилно

неправилно

 

2

 

4/24.

"Устройство за ограничаване на скоростта" е устройство, чиято основна функция е да управлява подаването на гориво към двигателя с цел ограничаване скоростта на превозното средство до определената стойност.

правилно

неправилно

 

2

 

4/25.

Автобусите с дата на първа регистрация след 1 октомври 2001 г., трябва да бъдат оборудвани с устройства за ограничаване на скоростта, когато са с технически допустима максимална маса:

над 10 т

от 3,5 до 10 т

от 2,5 т до 3,5 т

до 2,5 т

 

2

 

4/26.

С устройства за ограничаване на скоростта не е задължително да бъдат оборудвани автобусите с конструктивна максимална скорост:

по-малка от 100 км/ч

по-малка от 110 км/ч

по-малка от 120 км/ч

 

2

 

4/27.

Наличието на устройства за ограничаване на скоростта не е задължително за автобусите, с които се извършват превози по градски линии от общинската транспортна схема:

правилно

неправилно

 

2

 

4/28.

Устройството за ограничаване на скоростта на автобусите за превоз на пътници с технически допустима максимална маса над 10 т, трябва да е настроено така, че максималната им скорост да не надвишава:

80 км/ч

90 км/ч

100 км/ч