тема: 2. Транспортни схеми. Видове автобусни превози.

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

2/1.

Видовете транспортните схеми за обществен превоз на пътници са:

общински

областни

републиканска

международна

 

2

 

2/2.

Републиканската транспортна схема за обществен превоз на пътници включва автобусните линии свързващи пунктовете от териториите на:

две или повече области

две или повече общини от една област

две или повече точки в едно населено място

 

2

 

2/3.

Републиканската транспортна схема за обществен превоз на пътници се утвърждават от:

министъра на регионалното развитие и благоустройството

министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

съответните общински съвети

 

2

 

2/4.

Областната транспотна схема за обществен превоз на пътници включва междуселищните автобусни линии обслужващи:

две или повече области

две или повече общини в границите на съответната област

две или повече точки в едно населено място

 

2

 

2/5

Областните транспортни схеми за обществен превоз на пътници се утвърждават от съответните:

кметове

областни управители

общински съвети

 

2

 

2/6.

Общинската транспортна схема за обществен превоз на пътници включва автобусните линии свързващи пунктовете от:

територията на една община

териториите на различни общини

 

2

 

2/8.

Градските автобусни линии по утвърдени транспортни схеми за обществен превоз на пътници се разделят на:

основни

допълнителни

частни

 

2

 

2/9.

Допълнителните автобусни линии по утвърдени транспортни схеми за обществен превоз на пътници са линии, които:

допълват основните линии

не дублират напълно основните линии

дублират основните линии в часовете на голям пътникопоток

дублират основните линии в празнични дни

 

2

 

2/10.

Общинските тренспортни схеми за обществен превоз на пътници се утвърждават от съответните:

кметове на общината

общински съвети

областни управители

 

2

 

2/11.

Допълнителните автобусни линии по утвърдени транспортни схеми за обществен превоз на пътници са линии, които осигуряват възможност за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места.

правилно

неправилно

 

 

 

2/12.0

Разписанията за линиите от различните транспортни схеми трябва да осигуряват възможност за движение със скорост съобразена с установените с пътните знаци ограничения на скоростта.

правилно

неправилно

 

2

 

2/12.1

Разписанията на линиите от различните транспортни схеми трябва да осигуряват възможност за спазване на изискванията за времето за управление, прекъсване и почивка от водачите.

правилно

неправилно

 

2

 

2/13.0

Превозвачите могат да извършват извънредни курсове по изпълнявани от тях автобусни линии при условие, че изпълняващите извънреден курс автобуси се движат заедно с автобуса, изпълняващ разписанието.

правилно

неправилно

 

2

 

2/13.1

Превозвачите могат да извършват извънредни курсове по изпълнявани от тях автобусни линии при условие, че при изпълнение на курса в обратната посока не се допуска превоз на пътници.

правилно

неправилно

 

2

 

2/13.2

Превозвачите могат да извършват извънредни курсове по изпълнявани от тях автобусни линии при условие, че при извънредния курс не се допуска взимане на пътници от междинните спирки.

правилно

неправилно

 

2

 

2/13.3

Превозвачите могат да извършват извънредни курсове по изпълнявани от тях автобусни линии при условие, че извънредният курс започва и завършва едновременно с курса по разписание.

правилно

неправилно

 

2

 

2/14.

Не се допуска превоз на правостоящи пътници по междуселищни, междуобщински и междуобластни линии при пътувания на разстояние над:

30 км

40 км

50 км

 

2

 

2/15.

“Курс” е пробегът на автобуса:

от едно населено място до друго

в едната посока по маршрута на линията от началната до крайната спирка

от едно населено място до друго и обратно

 

2

 

2/16.

Маршрутното разписание на междуселищните линии по утвърдени транспортни схеми задължително съдържа следните елементи:

наименование на линията

списък на всички спирки (автогари) по маршрута

време на тръгване, пристигане и престой на всяка спирка за всички курсове

скорост на движение между спирките

 

2

 

2/17.

Маршрутното разписание на градските линии по утвърдени транспортни схеми задължително съдържа:

номер и наименование на линията

спирките по маршрута

времето на тръгване от началните пунктове

времето за престой на всяка спирка

 

2

 

2/18.

"Случаен превоз" е превоз, който не отговаря на определението за превоз по автобусни линии, нито за специализиран превоз и може да бъде:

"обиколен превоз при затворени врати"

превоз от вида "пълен - празен"

превоз от вида "празен - пълен"

обиколен превоз при „отворени врати”

 

2

 

2/19.0.

“Обиколен превоз при затворени врати” е превоз, при който едно и също превозно средство се използва за превоз на:

предварително определена група

без изменение в състава на групата

пътуването започва и завършва в един и същи пункт 

продължителността на превоза е не-повече от 5 дни

 

2

 

2/19.1.

“Обиколен превоз при затворени врати” е превоз, при който едно и също превозно средство се използва за превоз на предварително определена група:

без изменение в състава, като пътуването започва и завършва в един и същи пункт

с възможност за изменение в състава, като пътуването започва и завършва в един и същи пункт

 

2

 

2/20.

Превоз от вида “пълен – празен” е превоз, при който пътуването на групата:

започва от един пункт и завършва в друг

превозното средство се връща празно

превозното средство се връща с друга група пътници

 

2

 

2/21.

Превоз от вида “празен – пълен” е превоз, при който:

при тръгване от началния пункт (в права посока) не се превозват пътници

при курса в обратна посока се превозва група пътници

не се допуска в автобуса да има свободни места

 

2

 

2/22.

"Международен превоз" е всеки превоз на товари или пътници, при който се преминава през държавна граница.

правилно

неправилно

 

2

 

2/23.

"Каботажен превоз" е вътрешен автомобилен превоз, извършван от превозвач в страна, различна от тази, в която е регистриран.

правилно

неправилно

 

2

 

2/24.

"Специализирани автобусни превози" са превозите на работници, ученици и други по договор с определени от клиента маршрут и разписание.

правилно

неправилно

 

2

 

2/25.

"Случайни автобусни превози" са превозите на предварително определена група пътници без промяна в състава на групата от началния до крайния пункт по предварително заявени условия.

правилно

неправилно

 

2

 

1/26.

"Совалкови автобусни превози" са превозите с автобуси, посредством които при непрекъснато повтарящи се прави и обратни превози предварително съставени групи от пътници се превозват от даден отправен район до друг.

правилно

неправилно

 

2

 

2/27.0.

Преди изпълнението на “случаен превоз” на пътници, е необходимо:

да е попълнен пътен лист  с данни за случайния превоз

да е попълнена пътническа ведомост

предварително да е издадена фактура за платен превоз

за всеки пътник да е издаден индивидуален билет

 

2

 

2/27.1.

При “случаен превоз” на пътници фактурата за платен превоз трябва да бъде издадена:

преди започване на превоза

по време на превоза

след приключване на превоза

 

2

 

2/27.2.

При “случаен превоз” на пътници данните за превоза в пътния лист от пътната книжка се ппълват:

преди започване на превоза

по време на превоза

след приключване на превоза

 

2

 

2/28.0.

Допускат ли се правостоящи пътници при изпълнение на “случаен превоз” на пътници по маршрут с еднопосочна дължина над 30 км?

да, по преценка на превозвача

да, ако е платено предварително

не, не се допускат

 

2

 

2/28.1.

Правостоящи пътници при изпълнение на “случаен превоз” на пътници се допускат, когато маршрутът е с дължина не по-голяма от:

30 км в едната посока

50 км в едната посока

60 км в едната посока

 

2

 

2/29.

Автомобил извършващ “случаен превоз” на пътници, трябва да бъде обозначен със съответната табела:

само, когато маршрутът е с дължина по-гомяма от 30 км

само, когато е между две области

във всички случаи

 

2

 

2/30.

При “специализиран превоз” на пътници всеки пътник трябва да има:

билет по образец

карта, удостоверяваща правото му да пътува

фактура за платен превоз

 

2

 

2/31.

“Специализиран превоз” на пътници се извършва въз основа на сключен договор за превоз между превозвача и учебно заведение и/или предприятие:

с определени от клиента маршрут и разписание

с определени от превозвача маршрут и разписание

 

2

 

2/32.

Неразделна част от договора за извършване на “специализиран превоз” на пътници е:

разписанието

лицензията

разрешението за извършване на превоза

 

2

 

2/33.

Задължително ли е по време на превоза автомобил извършващ “специализиран превоз” да бъде обозначен със съответната табела?

да, но само когато напуска територията на общината

не

да, във всички случаи

 

2

 

2/34.

При кой превоз на пътници задължително се изисква договор за извършване на превоза?

при превоз по редовна линия

при специализиран