тема: 6. Поведение при ПТП и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с вида и характера на превозвания товар. Предпазни мерки при свалянето на колелата

точки

К

въпрос, отговори

графика

1

 

6/1.

Поради коя от изброените причини най-често настъпват пътнотранспортни произшествия?

грешка на водача

лоши пътни условия

неизправност на превозното средство

неправилно поведение на пешеходците

 

1

 

6/2.

При ПТП в което е участник, водачът трябва да спре:

така, че да не създава опасност за движението

до по-близкия край на платното за движение

на място, където е разрешено паркирането

 

1

 

6/3.

В случай на произшествие, правилно е поведението на водача, когато той:

запази спокойствие

не изпада в паника

не предприема нищо до идването на помощните екипи

се справя с възникналите проблеми винаги сам

 

1

 

6/4.

Задължен ли е водачът на МПС да вземе мерки за сигнализиране и обезопасяване на превозното средство при ПТП?

да, във всички случаи

да, но само ако е участник в произшествието

не

 

1

 

6/5.

Предприемането на кое от изброените действия е най-важно при пристигане на мястото на ПТП?

да се осигури безопасността на участниците в движението

да се съобщи за произшествието на полицейските служби

да се запазят следите от произшествието

да се установят участниците в произшествието

 

1

 

6/6.0.

Водач, който пристигне на място, където е станало пътнотранспортно произшествие, съобразно необходимостта е задължен:

да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението

да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него

да уведоми службата за контрол на МВР на територията, на която е настъпило произшествието

да вземе мерки за запазване на следите от произшествието

 

1

 

6/6.1.

При ПТП, в което е участник, водачът съобразно необходи­мостта трябва:

да вземе мерки за безопасността на движението

да окаже помощ на пострадалите         

да вземе мерки за запазване на следите от произшествието

да окаже съдействие за отстраняване на повредите по МПС

 

1

 

6/7.

Разрешено ли е да се премества превозно средство участвало в пътнотранспортно произшествие с пострадали хора?

да, когато с него трябва да се превозят пострадалите до здравно заведение

да, когато пречи на движението

да, разрешено е във всички случаи

не, забранено е във всички случаи

 

1

 

6/8.

При изтичане на лесно запалима течност от каросерията на товарния автомобил, най-важно е:

да се отстрани на всяка цена теча на товара

да се посипе с пясък и пръст изтеклия товар

 

1

 

6/9.

Кое от изброените действия е най-важно, когато водач на превозно средство превозващо опасен товар участва в ПТП?

да изключи двигателя на автомобила

да уведоми работодателя си

да уведоми служба пътна сигнализация

 

1

 

6/10.

Водачът на превозно средство превозващо опасен товар, при настъпване на ПТП е длъжен:

да сигнализира мястото на произшествието за да предупреди другите участници в движението

да уведоми представител на пътните служби

да уведоми работодателя си

 

1

 

6/11.

При уведомяване за ПТП с участие на МПС, обозначено с опознавателен знак за опасен товар, най-важни са данните за:

вида на превозвания товар от опознавателния знак на автомобила

марката и модела на превозното средство

фирмата, чиято собственост е товара

 

1

 

6/12.

Телефонен номер 112 е:

единен европейски телефонен номер за спешни и аварийни обаждания

телефонен номер за денонощна пътна помощ

 

1

 

6/13.

При позвъняването на телефон 112 може да се получи помощ от следните служби за спешно реагиране:

полиция и пожарна безопасност и спасяване

спешна медицинска помощ

гражданска защита

пътна помощ

 

1

 

6/16.

За осигуряване на товарния автомобил против потегляне при смяна на колелото трябва:

да се включи на първа или задна предавка,

да се задейства спирачка за паркиране

да се поставят клинове на колелата

автомобилът да е спрян  на път с наклон

 

1

 

6/17.

За осигуряване на товарния автомобил против потегляне при смяна на колелото е достатъчно да се включи на първа предавка и да се задейства спирачката за паркиране.

правилно

неправилно

 

1

 

6/18.

Основната предпазна мярка при смяна на колелото на товарния автомобил е:

осигуряването на автомобила против потегляне

използването на гумени ръкавици

преместването на товара на безопасно място

 

1

 

6/19.

Забраната за влизане се отнася:

само за товарни  автомобили с товаро­носимост над 7 т

само за товарните автомобили, на които товарът е над 7 т

за товарни автомобили с допустима максимал­на ма­са над 7 т

 

1

 

6/20.

Забраната за влизане срещу пътния знак се отнася:

за ППС, чиято маса с товар е над 5 т

само за ППС с товар над 5 т

само за ППС с товароносимост над 5 т

 

1

 

6/21.

Знакът забранява влизането на ППС:

движещи се едно зад друго, на разстояние по-малко от означеното

с широчина, включително и то­­вара, по-голяма от означената

с дължина, включително и товара, по-голяма от означената

 

1

 

6/22.

Забраната за влизане след пътния знак се отнася:

за всички ППС с дължина, вклю­чи­­тел­но и товара, по-голя­ма от оз­на­чената

само за автомобили, на които товарът е с дължина по-голяма от означената

само за товарни автомобили с разстояние между осите по-голямо от означенато

 

1

 

6/23.

Пътният знак забранява влизането на път­ни превозни средства:

с височина, включително и товара, по-го­ля­ма от означената

с дължина, включително и товара, по-голяма от оз­начената

движещи се едно зад друго на разстояние по-малко от означеното

с широчина, включително и то­­вара, по-голяма от означената

 

1

 

6/24.

На кои от изброените ППС е забра­нено влизането след пътния знак?

на ППС с товароносимост над 5 т

на ППС, с маса с товар над 5 т

на ППС с натоварване, на коя­то и да е от осите над 5 т

на които товарът е над 5 т

 

1

 

6/25.

Този пътен знак забранява влизането на:

извънгабаритни ППС

ППС, обозначени с опознавателен знак за опасен товар

съчленени превозни средства

товарни автомобили

 

1

 

6/26.

Как изисква да постъпите Закона за движението по пътищата, когато поради дви­­же­ние с ниска скорост причинявате обра­зу­ване на колона от ППС?

нямам задължение да се съобразявам с превозните средства, движещи се зад мен

при първа възможност спирам и пропускам колоната

подавам сигнал с ръка за да укажа на другите водачи да предприемат изпреварване

 

 

1

 

6/27

Този пътен знак забранява на водачите на то­вар­ни автомобили с допус­тима мак­­­си­мална ма­са над 3,5 т да из­пре­вар­ват:

МПС, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди

всички ППС

само леки автомобили

7-14