тема: 5. Изисквания към моторните превозни средства във връзка с превоза. Обхват на видимостта в зависимост от габаритите

точки

К

въпрос, отговори

графика

 

3

 

5/1.

Допустимата максимална широчина на ППС (с изключение на хладилно или с изотермична надстройка ППС) за движение по пътищата отворени за обществено ползване е:

2,25 м

2,55 м

2,7 м

3,0 м

 

 

3

 

5/2.

При коя от изброените широчини ППС не е извън габаритно?

2,35 м

2,55 м

2,75 м

2,95 м

 

 

3

 

5/3.

Допустимата максимална височина на ППС за движение по пътищата отворени за обществено ползване е:

3,75 м

4,0 м

4,25 м

4,5 м

 

 

3

 

5/4.

При коя от изброените височини ППС не е извън габаритно?

3,75 м

4,0 м

4,25 м

4,5 м

 

 

3

 

5/5.

Допустимата максимална дължина на МПС за превоз на товари е:

9 м

10 м

11 м

12 м

 

 

3

 

5/7.

Допустимата максимална дължина на ремаркета за движение по пътищата отворени за обществено ползване е?

9 м

10 м

11 м

12 м

 

 

3

 

5/8.

Допустимата максимална дължина на състав от ППС за движение по пътищата отворени за обществено ползване е?

16,75 м

17,50 м

18,75 м

19,50 м

 

 

3

 

5/9.

В кой от изброените случаи ППС тряб­ва да бъде сигнализирано с опоз­на­­ва­­тел­ния знак  “Извънгабаритно път­но превозно сред­ство”?

широчината му, включително товара, е 2.8 м

височината му, включително товара, е 2.8 м

дължината му, включително товара, е 12 м

 

 

3

 

5/10.

В кой от изброените случаи ППС тряб­ва да бъде сигнализирано с опоз­на­ва­тел­ния знак “Извънгабаритно път­но пре­воз­но средство”?

широчината му, включително товара, е 2.2 м

височината му, включително товара, е 4.2 м

дължината му, включително товара, е 12 м

 

 

3

 

5/11.

В кой от изброените случаи ППС тряб­ва да бъде сигнализирано с опоз­на­ва­тел­ния знак “Извънгабаритно път­но пре­воз­но средство”?

широчината му, включително товара, е 2.6 м

височината му, включително товара, е 4.2 м

дължината му, включително товара, е 12 м

 

 

3

 

5/12.

В кой от изброените случаи ППС тряб­ва да бъде сигнализирано с опо­з­нава­тел­ния знак “Извънгабаритно път­но пре­возно средство”?

височината му, включително товара, е 2.6 м

височината му, включително товара, е 3.5 м

височината му, включително товара, е 4.6 м

височината му, включително товара, е 4.2 м

 

 

3

 

5/13.

Масата с товар на превозното средство включва:

масата на превозното средство

масата на водача и пътниците в него

масата на товара

само масата на превозното средство и масата на товара

 

 

3

 

5/14.

"Допустима максимална маса" на превозното средство е:

разрешената максимална маса в натоварено състояние, определена за допустима от компетентните органи

максималната маса в натоварено състояние, посочена от производителя

масата на превозното средство и масата на товара

максималната масата на превозното средство, с водача и пътниците в него

 

 

3

 

5/15.

Технически допустима максимална маса на превозното средство е:

максималната маса в натоварено състояние, посочена от производителя, допустима за неговата конструкция и производствено изпълнение

максималната маса в натоварено състояние, определена за допустима от контролните органи

масата на превозното средство и масата на товара, който може да поеме товарното пространство на превозното средство

 

 

3

 

5/16.

Движението на извънгабаритни ППС е забранено:

при намалена видимост под 50м

при поледица по пътищата

през тъмната част на денонощието

при ограничена видимост

 

 

3

 

5/17.

Движението на извънгабаритни ППС е забранено при намалена видимост под:

50 м

100 м

150 м

200 м

 

 

3

 

5/18.

Движението на извънгабаритни ППС е забранено през тъмната част от денонощието.

правилно

неправилно

 

 

3

 

5/19.

В кой от посочените случаи е забранено движението на извънгабаритни ППС?

през тъмната част на денонощието

при поледица по пътищата

в часовете с максимална интензивност на движението

през празнични и пред празнични дни

 

 

3

 

5/20.

Движението на извънгабаритни ППС е забранено в часовете с максимална интензивност на движението.

правилно

неправилно

 

 

3

 

5/21.

Разрешено ли е движението на извънгабаритни ППС без разрешително от съответната администрация управляваща пътя?

да

не

 

 

3

 

5/22.

Разрешението за движение на извънгабаритно ППС през повече от две съседни области се издава от?

Агенция “Пътна инфраструктура”

МВР

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Областните управители на съответните области

 

 

3

 

5/23.

Разрешение за движение на извънгабаритно ППС между две съседни области се издава от:

областното пътно управление, от чиято територия тръгва ППС

областното пътно управление, на чиято територия завършва превоза

областните пътни управления, през чиято територия се извършва превоза

 

 

3

 

5/24.

Разрешение за движение на извънгабаритно ППС по местни пътища се издава от:

собственика на пътя

Агенция “Пътна инфраструктура”

областната дирекция на МВР

областният отдел на ИА „АА”

 

 

3

 

5/25.

Разрешение за движение на извънгабаритно ППС по пътища в населените места се издава от:

съответната община

Агенция “Пътна инфраструктура”

съответният областен отдел „Пътна полиция”

областният отдел на ИА „АА”

 

 

3

 

5/26.

Извънгабаритните ППС трябва да се съпровождат със специално обозначен автомобил, когато общата им маса надвишава:

60 т

50 т

40 т

30 т

 

 

3

 

5/27.

Извънгабаритните ППС трябва да бъдат сигнализирани с опознавателни знаци “Извънгабаритно ППС”:

на предната част на автомобила

на задната част на автомобила

от страни на автомобила

над кабината на автомобила

 

 

3

 

5/28.

Извънгабаритните ППС с дължина над 12 м трябва да бъдат сигнализирани на страничните и задната повърхности с:

жълти, бели или червени светлоотразителни ленти

непрекъснати или прекъснати сини светлоотразителни ленти

допълнителни табели с пояснителен надпис

 

 

3

 

5/29.

Извънгабаритните ППС с дължина по-голяма от 22 м, освен опознавателен знак и светлоотразителните ленти, трябва да имат и табела, указваща тяхната дължина.

правилно

неправилно

 

 

3

 

5/30.

Теглещото МПС на извънгабаритен състав от ППС трябва да бъде сигнализирано с:

три еднакви светещи тела с оранжева светлина

включени аварийни светлини

включени дълги светлини

 

 

3

 

5/31.

Автомобилите съпровождащи извънгабаритните ППС се сигнализират:

с опознавателен знак “извънгабаритно ППС”

знак “Внимание! Други опасности”

само с изображението на пътен знак “Внимание! Други опасности“

само с опознавателен знак “извънгабаритно ППС”

 

 

3

 

5/32.

Автомобилите съпровождащи извънгабаритните ППС се сигнализират с поне една жълта мигаща или проблясваща светлина, видима от останалите участници в движението.

правилно

неправилно

 

 

3

 

5/33.

Автомобилите съпровождащи извънгабаритните ППС трябва да се движат с включени:

къси светлини

дълги светлини

аварийни светлини

 

 

3

 

5/34.

Контролът на извънгабаритните ППС при движение по пътищата се осъществява от агенция “Пътна инфраструктура” със съдействието на съответната служба за контрол при МВР.

правилно

неправилно

 

 

3

 

5/35.

С устройства за ограничаване на скоростта, независимо от датата на първата им регистрация, трябва да бъдат оборудвани МПС за превоз на товари с технически допустима максимална маса:

над 7,5 т

над 10 т

над 12 т

 

 

3

 

5/36.

Устройството за ограничаване на скоростта на МПС за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т, трябва да е настроено така, че максималната им скорост да не надвишава:

80 км/ч

90 км/ч

100 км/ч

 

 

3

 

5/37.

Основната функция на устройството за ограничаване на скоростта е да управлява подаването на гориво към двигателя с цел ограничаване скоростта на превозното средство до определената стойност:

правилно

неправилно

 

 

3

 

5/38.

Кои от изброените участници в движението са най-зактрашени при попадане в мъртвите зони на видимост на товарния автомобил?

мотоциклетистите

велосипедистите

водачи на самоходни машини

водачи на бавнодвижещи се ППС

 

 

3

 

5/39.

С този опознавателен знак се обозначават:

товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг и дължина над 7 м

всички товарни автомобили

товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг, като дължината на МПС е без значение


 

3

 

5/40.0

С този опознавателен знак се обозначават:

товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг и дължина над 7 м

всички товарни автомобили

товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг, като дължината на МПС е без значение

 

3

 

5/40.1

С този опознавателен знак се обозначават:

товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг и дължина над 7 м

товарните автомобили с допустима максимална маса над 2500 кг и дължина над 5 м

всички товарни автомобили

 

3

 

5/41.

С този опознавателен знак се обозначават:

товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг и дължина над 7 м

товарните автомобили с допустима максимална маса над 2500 кг и дължина над 5 м

всички товарни автомобили

 

3

 

5/42.0

С кой от опознавателните знаци се обозначават товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг и дължина над 7 м?

 

 

 

 


                а.                            б.                            в.                            г.

 

3

 

5/42.1

С кой от опознавателните знаци се обозначават товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг и дължина над 7 м?

 

 

 

 


                а.                            б.                            в.                            г.

 

3

 

5/42.2

С кой от опознавателните знаци се обозначават товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг и дължина над 7 м?

 

 

 

 

 


                а.                            б.                            в.                            г.

 

3

 

5/42.3

С кой от опознавателните знаци се обозначават товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг и дължина над 7 м?

 

 

 

 


                а.                            б.                            в.                            г.

 

3

 

5/43.

С този опознавателен знак се обо­зна­ча­ват:

ремаркетата, включително и полуремаркетата

само полуремаркетата

всички ремаркетата, с изклю­чение на полуремаркетата

 

 

 

 

 

 

3

 

5/44.

С този този опознавателен знак се обозначават:

ремаркетата

полуремаркетата

товарните автомобили с допустима максимална маса над 3,5 тона

товарните автомобили с допустима максимална маса над 7,5 тона

 

3

 

5/45.0

С този опознавателен знак се обозначават:

само ремаркетата с маса над 750 кг

всички ремаркета, независимо от тяхната маса

само ремаркетата с две и повече оси

всички ремаркета, независимо от броя на осите

 

3

 

5/45.1

Кои от посочените превозни средства се обозначават с този опознавателен знак?

ремаркетата с две и повече оси

едноосните ремаркета

товарните автомобили

съставите от ППС при теглене на повреден автомобил

 

3

 

5/46.0

С кой от опознавателните знаци се обозначават полуремаркетата?

 

 

 

 

                а.                            б.                            в.                            г.

3

 

5/46.1

С кой от опознавателните знаци се обозначават ремаркетата?

 

 

   

                а.                            б.                            в.                            г.            

3

 

5/46.2

С кой от опознавателните знаци се обозначават ремаркетата?

 

 

   

                а.                            б.                            в.                             г.

3

 

5/47.

С този опознавателен знак се обо­зна­чават:

бавнодвижещи се МПС

извънгабаритни МПС

МПС, превозващи опасен товар

 

3

 

5/48.

С този опознавателен знак се обозна­ча­ват:

бавнодвижещи се МПС

извънгабаритни ППС

МПС, превозващи опасен товар

3

 

5/49.

С такъв опознавателен знак се обозна­ча­ват:

МПС, превозващи опасен товар

бавнодвижещи се МПС

МПС с извънгабаритен товар