тема: 4. Договори за превоз на товари

точки

К

въпрос, отговори

графика

1

 

4/1. 

С договора за автомобилен превоз на товари превозвачът се задължава срещу заплащане да превози с превозно средство до определено местоназначение товар, който изпращачът му предава.

правилно  

неправилно

 

1

 

4/2.

Договорът, между превозвача и изпращача, за автомобилен превоз на товари се установява с:

товарителница  

пътен лист

TIR карнет

 

1

 

4/3.

Товарителницата е превозен документ, с който се доказва:

договора за превоз на товари

произхода на стоката

маршрута на превоза

 

1

 

4/5.

Нередовността на товарителницата прави договора за превоз недействителен:

правилно  

неправилно

 

1

 

4/6.

Изгубването на товарителницата прави договора за превоз недействителен:

правилно  

неправилно

 

1

 

4/7.

В колко оригинални екземпляра се изготвя товарителницата?

в един

в два

в три

 

1

 

4/8.

Изпращачът задължен ли е да подпише и подпечата всички екземпляри на товарителницата?

да, във всички случаи

не

да, но само, когато предава опасни товари

 

1

 

4/9.

Всички екземпляри на товарителницата трябва да бъдат подписани и подпечатани:

от изпращача

от превозвача

от водача

от спедитора

 

1

 

4/10.0.

Когато товарът трябва да бъде натоварен на няколко превозни средства всяка от страните има право да изисква толкова товарителници, колкото е броят на превозните средства.

правилно  

неправилно

 

1

 

4/10.1.

Когато товарът трябва да бъде натоварен на няколко превозни средства, всяка от страните има право да изисква:

толкова товарителници, колкото е броят на превозните средства.

само една товарителница за всички превозни средства

по една товарителница на всеки две превозни средства

 

1

 

4/11.0.

Когато товарите са от различен вид всяка от страните има право да изисква толкова товарителници, колкото е броят на видовете товари.

правилно  

неправилно

 

1

 

4/11.1.

Когато товарите са от различен вид всяка от страните има право да изисква:

толкова товарителници, колкото е броят на видовете товари.

само една товарителница за всички видове товари

опис на товарите вместо товарителница

 

1

 

4/12.

В кои случаи при превоз на товари превозвачът може да поиска повече от една товарителница?

когато товарите са от различен вид

когато товарът трябва да бъде натоварен на няколко превозни средства

винаги, без ограничение

 

1

 

4/13.

Изпращачът посочва в товарителницата:

точното наименование на товара

особените свойства на товара, ако има такива

продължителността на превоза в часове

 

1

 

4/14.

Кой трябва да впише в товарителницата точното наименование на товара?

водача

изпращача

превозвача

спедитора

 

1

 

4/15.

Кой трябва да впише в товарителницата особените свойства на товара, когато има такива?

водача

изпращача

превозвача

спедитора

 

1

 

4/16.

Документи изисквани от органите за държавен здравен контрол във връзка с товара се осугуряват от:

водача

изпращача

превозвача

 

1

 

4/17.

Кои от следните данни трябва да бъдат вписани в товарителницата?

мястото на което е съставена товарителницата

датата, на което е съставена товарителницата

мястото на производство на стоките

 

1

 

4/18.

Кои от следните данни трябва да бъдат вписани в товарителницата?

името на изпращача

адреса на изпращача

разрешението за дейност на изпращача

 

1

 

4/19.

В товарителницата трябва да бъдат вписани:

името и адреса на превозвача

името и адреса на изпращача

името и адреса на получателя

името и адреса на водача

 

1

 

4/20.

В товарителницата задължително трябва да бъдат вписани:

името на изпращача

адреса на изпращача

само електронна поща на изпращача

 

1

 

4/21.

В товарителницата задължително трябва да бъдат вписани:

мястото на приемане на товара за превоз

датата на приемане на товара за превоз

мястото на доставяне на товара

времето за доставка

 

1

 

4/22.

Кои от следните данни за получателя, задължително трябва да бъдат вписани в товарителницата?

името на получателя

адреса на получателя

само електронна поща на получателя

 

1

 

4/23.

Кои от следните данни трябва да бъдат вписани в товарителницата?

времето за доставка

стойността на възложената поръчка

мястото и датата на приемането на товара за превоз

 

1

 

4/24.

Кои от следните данни трябва да бъдат вписани в товарителницата?

времето за доставка

стойността на възложената поръчка

мястото за доставка на товара

 

1

 

4/25.

Кои от следните данни трябва да бъдат вписани в товарителницата?

наименованието на вида на товара

вида на опаковката

количеството на товара

стойността на товара

 

1

 

4/26.

Кои от следните данни трябва да бъдат вписани в товарителницата?

брутното тегло, или изразено по друг начин количество на товара

само баркода на стоката

само митническия код на стоката

 

1

 

4/27.

Кои от следните данни трябва да бъдат вписани в товарителницата?

вида на опаковката

само баркода на стоката

само митническия код на стоката

 

1

 

4/29.

В товарителницата освен превозната цена трябва да бъдат вписани и допълнителните разходи от момента на сключване на договора до доставянето на товара:

правилно

неправилно

 

1

 

4/31.

Имат ли право изпращачът, превозвачът или получателят да вписват забележки в товарителницата?

да

не

само когато се превозват опасни товари

 

1

 

4/32.

Допуска ли се в товарителницата да се вписва забрана за претоварване?

да

не

да, но само ако се превозват опасни товари

 

1

 

4/33.

Допуска ли се в товарителницата да се вписва обявената стойност на товара?

да

не

да, но само ако товарът е над 5 т

 

1

 

4/34.

Допуска ли се в товарителницата да се вписват данни относно застраховката на товара?

да

не

да, но само ако се превозват ценни предмети

 

1

 

4/35.

Допуска ли се в товарителницата да се вписва срока на превоза?

да

не

да, но само при превоз на лесноразваляеми продукти

 

1

 

4/36.

Кой трябва да изплати обезщетението при нанесени вреди на товара поради неверни данни в товарителницата?

превозвачът

изпращачът

водачът

 

1

 

4/38.

Установяването на теглото на товара е задължение на:

превозвача

изпращача

водача

 

1

 

4/39.

На кого е задължението да не допуска масата на натовареното пътно превозно средство да надвишава допустимата максимална маса, отразена в свидетелството му за регистрация?

на товародателя

на  лицето, което извършва товаренето

на водача

на превозвача

 

1

 

4/40.

Натоварването и разтоварването се извършват от изпращача, получателя или спедитора, освен ако е уговорено друго.

правилно

неправилно

 

1

 

4/41.

Кое от посочените лица може да се извършва натоварването и разтоварването на превозното средство?

изпращачът

получателят

спедиторът

водачът

 

1

 

4/42.

При подреждането на товара задължително трябва да присъства:

превозвачът

изпращачът

водачът

 

1

 

4/43.

Подреждането на товара се извършва под прякото наблюдение на водача с оглед:

опазване на товара

осигуряване безопасността на движението

по-лесното и бързо разтоварване

 

1

 

4/44.

При приемането на товара превозвачът е длъжен да провери точността на данните в товарителницата.

правилно

неправилно

 

1

 

4/45.

При приемането на товара превозвачът е длъжен да провери видимото състояние на товара и неговата опаковка.

правилно

неправилно

 

1

 

4/46.  

При приемането на товара превозвачът е длъжен да провери:

точността на данните в товарителницата

видимото състояние на товара

опаковката на товара

състоянието на превозното средство

 

1

 

4/47.

Когато товарът е бил с видими недостатъци на опаковката, които превозвачът не е отразил в товарителницата:

се счита, че опаковката е била в добро състояние при приемането за превоз

по време на превоза възражениета се дописват в товарителницата

 

1

 

4/48.

Специалните приспособления по автомобила при превоз на товари с особени изисквания поради естеството (вида), размерите и теглото на товара са за сметка на:

изпращача

водача

превозвача

 

1

 

4/49.

Допуска ли се изпращачът да поиска спиране на превоза?

да

не

 

1

 

4/50.

Допуска ли се изпращачът да поиска промяна на мястото за доставка?

да

не

 

1

 

4/51.

Не по-късно от предаването на екземпляра от товарителницата на получателя, изпращачът:

има право да поиска от превозвача спиране на превоза

има право да поиска от превозвача промяна на предвиденото място за доставяне

няма право да иска от превозвача товарът да се достави на друг получател

 

1

 

4/52.

След пристигане на товара на предвиденото в товарителницата място водачът трябва да предаде на получателя товара и втория екземпляр от товарителницата.

правилно

неправилно

 

1

 

4/53.

След пристигането на товара на предвиденото в товарителницата място водачът предава на получателя:

товара

втория екземпляр от товарителницата

информация за направените разходи по време на превоза

 

1

 

4/54.

След пристигане на товара на предвиденото в товарителницата място водачът трябва да предаде товара на:

получателя

упълномощено от получателя лице

който и да е представител на получателя, независимо дали е упълномощен

 

1

 

4/55.

Получателят задължен ли е да подпише товарителницата, след като е приел стоката?

да, във всички случаи

не

да, но само ако товарът е доставен в срок

 

1

 

4/56.

Ако товарът е бил с видими недостатъци на опаковката, които превозвачът е отразил в товарителницата, отговорността за вредите дължащи се на лошата опаковка, е на:

водача

превозвача

изпращача

 

1

 

4/57.

Превозвачът отговаря за пълната или частична липса на товара от момента на:

натоварване и затваряне на вратите на автомобила

тръгването на автомобила

подписването на договора

 

1

 

4/58.

Превозвачът отговаря за пълната или частична липса на товара до момента на:

предоставяне на стоката на получателя

изтичане на предварително уговорения срок

 

1

 

4/59.

Товарът се счита за изгубен, ако не бъде доставен в срок от:

30 дни след изтичане на уговорения срок

20 дни след изтичане на уговорения срок

10 дни след изтичане на уговорения срок