тема: 3. Факторите свързани с вида на товара на превозното средство, които оказват влияние върху безопасността на движението. Съоръжения за товарене и разтоварване

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

3/1.

Задължението да не се допусне масата на натовареното ППС да надвишава допустимата максимална маса, отразена в свидетелството му за регистрация е на товародателят или лицето, което извършва товаренето.

правилно

неправилно

 

2

 

3/2.

Съгласно Закона за автомобилните превози, натоварването и разтоварването може да се извършват от:

изпращача

получателя

спедитора

водача

 

2

 

3/3.

Подреждането на товара, с оглед неговото опазване и осигуряване безопасността на движението, се извършва под прякото наблюдение на:

водача

изпращача

превозвача

спедитора

 

2

 

3/4.

Начинът на подреждане на товара влияе на:

безопасността  на движението по време на превоза

начина на оформяне на товарителницата

опазването на околната среда

общата маса на превозното средство

 

2

 

3/5.

Задължение на водача е превозваният товар да бъде:

укрепен

застрахован

опакован съгласно изискванията на производителя

 

2

 

3/6.

На кое от посочените изисквания трябва да отговаря превозвания товар?

да не закрива светлините на автомобила

да не закрива сигналните устройства на автомобила

да е опакован

да има необходимите етикети

 

2

 

3/7.

Задължително изискване е превозвания товар:

да не закрива на огледалата за виждане назад

да не закрива осветлението вътре в автомобила

да не закрива приспособленията, с които е осигурен срещу падане

 

2

 

3/8.

В кой от посочените случаи, за осигураване безопас­ността на движението, превоз­ва­­ният товар трябва да бъде задъл­жи­телно по­крит?

когато товарът отразява светлината и може да заслепи други участници в движението

когато вали дъжд

когато товарът не е укрепен

 

2

 

3/9.

Какви са задълженията на водача, ако по време на движение товарът, който превозва, частично или изцяло падне на пътя?

да сигнализира товара и превозното средство

да вземе мерки за почистване на пътното платно

да уведоми съответната пътна служба

водачът няма задължения във връзка с товара, който превозва

 

2

 

3/10.

При превоз на живи животни, длъжен ли е водачът да следи за състоянието на животните, които превозва?

да, и ако има болни животни, трябва да бъде осигурено ветеринарно лечение

не, защото отговорността за здравето на животните е на изпращача

не, защото има сертификат за състоянието на животните

 

2

 

3/11.

Има ли специални изисквания към превозните средства, които превозват живи животни?

да

не

 

2

 

3/12.

Трябва ли при превоз на живи животни, те да получават храна и вода?

да 

не

 

2

 

3/13.

Времето за непрекъснато пътуване с автомобил при превоз на селскостопански животни не трябва да превишава:

8 часа

10 часа

12 часа

 

2

 

3/14.

Конвенцията AТР регламентира нормите за международен превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и специалните транспортни средства за тези превози.

правилно

неправилно

 

2

 

3/15.

Конвенцията AТР регламентира:

изискванията, които трябва да се спазват при международен превози на лесноразваляеми хранителни продукти 

изискванията към специалните транспортни средства за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти

нормите за безопасен превоз на опасни товари по шосе

изискванията към транспортни средства за превоз на живи животни

 

2

 

3/16.

Има ли специални изисквания към превозните средства, които превозват лесноразваляеми хранителни продукти?

да

не

 

2

 

3/17.0.  

Задължително ли е поставянето на табелка на задната част на ППС за превоз на бързо развалящи се продукти?

да, с обозначен тип на оборудването и срок на удостоверението за годност

не, поставянето на такава табелка е препоръчително, за улеснение в случай на проверка

не, поставянето на такава табелка е по желание на превозвача

 

2

 

3/17.1.  

Табелката на задната част на ППС за превоз на бързо развалящи се продукти съдържа данни за:

типа на оборудването

срока на удостоверението за годност

марката и модела на ППС

 

2

 

3/18.

Как се обозначават ППС за превоз на бързо развалящи се продукти?

с табела, поставена в задната част на превозното средство

със стикер поставен на предното стъкло

със жълт флаг

не се обозначават

 

2

 

3/19.

Спогодбата ADR регламентира:

изискванията които трябва да се спазват при автомобилен превоз на опасни товари                                                                 

изискванията за опаковане и маркиране на опасните товари превозвани по шосе

безопасното превозване на извънгабаритни товари по шосе

изискванията към автомобилите за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти

 

2

 

3/20.

Важат ли изискванията на ADR конвенцията за превоз на опасни товари, ако и началната, и крайната точка на превоза, са на територията на Р България?

да

не, изискванията на ADR важат само за международни превози

 

2

 

3/21.

“Бруто” тегло на контейнера е:

общата маса на контейнера и масата на товара

собствената маса на контейнера

максималната масата на полезния товар, който може да се натовари в контейнера

 

2

 

3/22.

“Тара на контейнера” е:

масата на контейнера в ненатоварено състояние

масата на полезния товар

общата маса на товара и контейнера

обема на контейнера

 

2

 

3/23.

При движение през нощта товарът, който излиза с повече от 1 м отзад на най-издадената част на превозното средство, се обозначава:

с червен флаг

с червена светлина

с бяла светлина

със синя пробляскваща светлина

 

2

 

3/24.

Товарът не се обозначава, ако излиза отпред на най-издадената част на ППС на разстояние:

до 1 м

до 1,5 м

до 2 м

до 2,5 м

 

2

 

3/25.

Товарът не се обозначава, ако излиза отзад на най-издадената част на ППС на разстояние:

до 1 м

до 1,5 м

до 2 м

до 2,5 м

 

2

 

3/26.

Товарът не се обозначава, ако излиза отстрани на най-издадената част на ППС на разстояние:

до 0.2 м

до 0.5 м

до 0.75 м

до 1.0 м

 

2

 

3/27.

При движение през деня товарът, който излиза с повече от 1 м отпред или отдзад, на най-издадената част на превозното сред­ство, се обозна­ча­ва:

с червен флаг

с червена светлина

с бяла светлина

с бял флаг

 

2

 

3/28.

При движение през нощта товарът, който излиза с повече от 1м отпред на най-издадената част на ППС, се обозначава:

с червен флаг

с червена светлина

с бяла светлина

 

2

 

3/29.

Подлежи ли на наказание водач, който оставя или разпилява по пътя предмети?

да, във всички случаи, когато с това е създадена опасност задвижението

да, но само ако в резултат на това е настъпило ПТП

не, защото водачът не отговаря за превозвания товар

 

2

 

3/30.

Какво наказание се налага на водач, който управлява ППС с маса, която надвишава установените норми, без да спазва установения за това ред?

глоба

глоба или лишаване от право за управление на МПС

само лишаване от право за управление на МПС

 

2

 

3/31.

Извършва ли нарушение водач, който управлява превозно средство с неукрепен товар?

да, когато товарът създава опасност за движението

да, но само ако товарът падне на платното за движение

не, ако се движи с ниска скорост

не, защото водачът не отговаря за превозвания товар

 

2

 

3/32.

Подлежи ли на наказание водач, който управлява превозно средство с необозначен по определения ред товар, който излиза отпред на ПС с повече от 1.0 м?

да, във всички случаи

да, но само при превоз извън населено място

да, но само ако настъпи ПТП

не, защото водачът не отговаря за превозвания товар

 

2

 

3/33.

Какво наказание се налага на водач, който управлява МПС с необозначен по определения ред товар, който излиза отстранини на ПС с повече от 0.20 м?

глоба

глоба или лишаване от право за управление на МПС

само лишаване от право за управление на МПС

 

2

 

3/34.

При товарене на товар с голямо тегло:

той трябва да се разположи възможно най-ниско

той трябва да се разположи възможно по-високо

разположението му е без значение за превоза

 

2

 

3/35.1.

При превоз на товар с остри стърчащи навън части, той трябва да се разположи така, че стърчащите части да не бъдат насочени към кабината на водача.

правилно

неправилно

 

2

 

3/35.2.

При превоз на товар с остри стърчащи навън части, той трябва да се разположи така, че по възможност стърчащите части да бъдат насочени:

към кабината на водача.

встрани на автомобила

назад

 

2

 

3/36.

Допуска ли се превоз на товар, чийто център на тежестта се намира след задната ос на автомобила?

да, без ограничения

не, поради свързаното с това разтоварване на предната ос

 

2

 

3/37.1.

С кои фактори трябва да се съобрази водачът при определяне на начина за разполагане на товара?

само с надлъжните и напречни сили и натоварвания

само с теглото на товара

с надлъжните сили и натоварвания, напречните инерционни сили, силата от налягането на вятъра и теглото на товара

 

2

 

3/37.2.

С кои фактори трябва да се съобрази водачът при определяне начина за разполагане на товара?

с напречните инерционни сили

със силата от налягането на вятъра

с теглото на товара

с типа на двигателя и вида на използваното гориво

 

2

 

3/38.

Изборът и начинът за укрепване на товара зависи от вида, марката и модела на автомобила.

правилно

неправилно

 

2

 

3/39.0.

Начинът за укрепване на товара зависи от формата, размерите и теглото на товара.

правилно

неправилно

 

2

 

3/39.1.

Начинът за укрепване на товара зависи от:

формата и размерите на товара

теглото на товара

продължителността на превоза

квалификацията на водача

 

2

 

3/40.

Начинът за укрепване на товара зависи от избрания начин за неговото подреждане.

правилно            

неправилно

 

2

 

3/41.

Зависи ли начинът за укрепване на товара от якостни качества на материала използван за опаковка на товара?

да

не