Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници

 

СТРУКТУРА НА ИААА

 

Виж в цял размер

 

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Обн. - ДВ, бр. 36 от 09.04.2002 г.; в сила от 09.04.2002 г.; изм. и доп., бр. 71 от 23.07.2002 г.; в сила от 23.07.2002 г.; изм., бр. 15 от 14.02.2003 г.; в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 82 от 16.09.2003 г.; изм. и доп., бр. 53 от 22.06.2004 г.; в сила от 22.06.2004 г.; изм., бр. 96 от 30.11.2005 г.; в сила от 01.12.2005 г.; изм. и доп., бр. 2 от 06.01.2006 г.; изм., бр. 43 от 26.05.2006 г.; в сила от 26.05.2006 г.; изм., бр. 93 от 17.11.2006 г.; изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г.; изм. и доп., бр. 64 от 17.08.2010 г., в сила от 17.08.2010 г.; изм., бр. 22 от 16.03.2012 г.; изм. и доп., бр. 6 от 22.01.2013 г.

Приет с ПМС № 69 от 29.03.2002 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.) С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа, функциите на административните звена и числеността на персонала на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със седалище София.

(2) Издръжката на агенцията се осигурява от бюджета и от приходи от собствена дейност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Бюджетните средства включват трансфери от бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разходи по изпълнението на държавните функции на агенцията и за заплащане на необходимите за дейността активи и услуги.

(4) Агенцията е администратор на следните приходи:

1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) такси за издаване на документи и за извършване на административни услуги, определени в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г.);

2. глоби и имуществени санкции по Закона за движението по пътищата и по Закона за автомобилните превози;

3. лихви;

4. дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

5. наеми от имущество;

6. продажби на услуги;

7. други.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Агенцията има собствен знак и печат с надпис: "Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Контролът върху дейността на агенцията се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Глава втора

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министър-председателя.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.; изм., бр. 99 от 2009 г.)(1) Изпълнителният директор:

1. ръководи и организира дейността на агенцията;

2. следи за спазването на законите и подзаконовите нормативни актове, отнасящи се до автомобилния транспорт;

3. отговаря за своевременното събиране на приходите и за целесъобразното и законосъобразното разходване на средствата;

4. утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание на агенцията и длъжностните характеристики на работещите в нея служители;

5. назначава държавните служители в агенцията, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в агенцията;

7. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.; изм., бр. 99 от 2009 г.) прави предложения пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за издаване на лицензи, разрешения и удостоверения за регистрация по Закона за автомобилните превози или по Закона за движението по пътищата или ги издава сам в случаите, в които е овластен за това;

8. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) подготвя предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване на международни договори и за участие в международни организации в областта на автомобилните превози;

9. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз и с актовете на съответните международни организации в областта на автомобилните превози;

10. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;

11. съгласува със съответните международни и чуждестранни компетентни органи броя на разрешителните, предоставяни на българските превозвачи за извършване на международен автомобилен превоз на пътници и товари.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Изпълнителният директор ежегодно представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията доклад за дейността на агенцията.

Чл. 7. В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава индивидуални административни актове.

Чл. 8. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2006 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 2 от 2006 г.) Изпълнителният директор осъществява своите правомощия във взаимодействие с органите на изпълнителната власт за провеждане на единната държавна политика във връзка с автомобилните превози.

(2) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2006 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) При осъществяване на своите правомощия изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор.

(3) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2006 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) Изпълнителният директор делегира със заповед правомощия на заместник изпълнителния директор и определя неговите функции.

(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2006 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) При отсъствие на изпълнителния директор функциите му се изпълняват от заместник изпълнителния директор, а при отсъствие и на заместник изпълнителния директор - от главния секретар на агенцията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2006 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) Трудовото правоотношение със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г.).

Глава трета

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I

Общи положения

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 82 от 2003 г., изм., бр. 53 от 2004 г., изм., бр. 2 от 2006 г., изм., бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.; изм., бр. 93 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) (1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) Структурата на агенцията включва финансов контрольор, обща и специализирана администрация, организирана в дирекции, които подпомагат изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигуряват техническата дейност и административното обслужване на физически и юридически лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 82 от 2003 г., изм., бр. 53 от 2004 г., изм., бр. 2 от 2006 г., изм., бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.; изм., бр. 93 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на агенцията е 586 щатни бройки, разпределени съгласно приложението.

(3) Изпълнителният директор може да създава отдели и сектори в дирекциите.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г.).

(5) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.).

Раздел II

Главен секретар

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм., бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен секретар, който се назначава от изпълнителния директор.

(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор на агенцията за точното спазване на нормативните актове. Главният секретар:

1. организира подготовката на проекта на бюджет на агенцията;

2. осигурява организационната връзка между директора и административните звена в агенцията, както и между административните звена;

3. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията;

4. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на агенцията;

5. контролира изпълнението на възложените на администрацията задачи;

6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.) контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването им;

7. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) утвърждава вътрешни правила за административно обслужване по реда на Административнопроцесуалния кодекс;

8. изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията;

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2004 г.) утвърждава длъжностните характеристики.

Раздел IIа

(Нов - ДВ, бр. 53 от 2004 г., изм. изцяло - ДВ, бр. 99 от 2009 г.; отм., бр. 6 от 2013 г. )

Раздел IIб

(Нов - ДВ, бр. 99 от 2009 г.)

Финансов контрольор

Чл. 11б. Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор, като:

1. организира и осъществява предварителен контрол за законосъобразност на дейностите и структурите в агенцията по Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;

2. писмено изразява мнение относно законосъобразността на решенията/действията, свързани с разпореждане на активи и средства (включително поемането на задължения и извършването на разходи) в агенцията;

3. участва в изграждането и актуализирането на системите за финансово управление и контрол;

4. участва в дейностите, които осигуряват съответствието на системите за финансово управление и контрол с нормативните изисквания.

Раздел III

Обща администрация

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г.; изм., бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) Общата администрация изпълнява функции по правното, административното, информационното обслужване, управлението на човешките ресурси, управлението на бюджета на агенцията и организирането на международната дейност на агенцията.

(2) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности".

Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) Дирекция "Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности":

1. дава становища по правни въпроси и осигурява правна помощ в работата на другите структурни звена на агенцията;

2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) участва при разработването на проекти на нормативни актове;

3. изготвя проекти на методически указания и на други документи;

4. участва в разработването на проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейския съюз в областта на автомобилния транспорт;

5. изготвя отговори на жалби и писма;

6. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата;

7. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) организира работата във връзка с осъществяването на правомощията на изпълнителния директор по Закона за обществените поръчки, като извършва предварително проучване на пазара, подготвя документацията за съответната процедура, провежда процедурата и периодично предоставя информация на Министерския съвет и на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

8. подготвя всички документи, свързани със служебните и трудовите правоотношения на служителите на агенцията;

9. изпълнява нормативните изисквания по заплащането на труда, изготвя длъжностното и поименното щатно разписание на администрацията;

10. изготвя, оформя и съхранява трудовите и служебните досиета на служителите в агенцията и ги поддържа в съответствие с Кодекса на труда и Закона за държавния служител;

11. изработва договори във връзка с дейността на агенцията и осъществява контрол по изпълнението на сключените договори;

12. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.) организира подготовката и провеждането на конкурсите за държавни служители;

13. контролира изпълнението на нормите за технически надзор и за охрана на труда в агенцията и организира и провежда инструктажи за точното им изпълнение;

14. изготвя противопожарните и мобилизационните планове на агенцията;

15. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) изгражда и поддържа информационната система на агенцията, включително хардуерното и софтуерното осигуряване и информационните връзки с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и с други ведомства и институции;

16. организира и осъществява деловодната дейност в агенцията;

17. създава и осигурява съхраняване на преписките и архивните дела.

18. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) изготвя проекта на бюджет на агенцията;

19. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) осъществява финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;

20. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) изготвя счетоводни отчети и анализи за финансовото състояние и финансовите резултати;

21. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) контролира своевременното и законосъобразното набиране на приходи от държавни такси;

22. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) води отчетност за експлоатацията и разходите за поддръжка на моторните превозни средства;

23. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) планира и организира текущите ремонти на помещенията и сградите на агенцията и новото строителство, свързано с осигуряване на работата є;

24. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) поддържа сградния фонд в съответствие с нормите на производствената хигиена и противопожарната охрана;

25. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) упражнява контрол по опазване на движимото и недвижимото имущество на агенцията и извършва ежегодни инвентаризации;

26. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) осъществява материално-техническото снабдяване с консумативи, инвентар и организационна техника;

27. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) води отчет за наличните консумативи, ценни образци, дълготрайни материални активи, работно и униформено облекло;

28. (нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) осъществява методическо ръководство на дейността на дирекциите „Автомобилна инспекция", свързана с функциите на дирекцията;

29. (нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) организира и координира изпълнението на цялостната работа на агенцията в областта на въпросите на Европейския съюз и международните отношения;

30. (нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) организира и осъществява дейността на агенцията във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от международни договори в областта на автомобилния транспорт, страна по които е Република България;

31. (нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) проучва законодателството на Европейския съюз в областта на автомобилните превози и прави предложения за промени в националното законодателство;

32. (нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) участва в работата на междуведомствени и вътрешноведомствени съвети и комисии;

33. (нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) подпомага изпълнителния директор, като участва на експертно ниво в международни форуми, съвещания, работни групи и осъществява представителство в международни институции в областите на дейност на агенцията;

34. (нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) изготвя становища и позиции по въпросите на двустранното и многостранното сътрудничество в областта на международните автомобилни превози.

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г.).

Раздел IV

Специализирана администрация

Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2004 г., изм., бр. 2 от 2006 г., изм., бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.; изм. изцяло, бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) (1) Специализираната администрация подпомага изпълнителния директор при изпълнението на правомощията му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Специализираната администрация е организирана в дирекция „Автомобилни превози", дирекция „Пътни превозни средства и водачи", дирекция „Инспекционна дейност и мониторинг" и 8 дирекции „Автомобилна инспекция" в градовете Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Дирекциите „Автомобилна инспекция" изпълняват обединяващи и координиращи функции по отношение на включените в тях отдели и са с териториална компетентност, както следва:

1. дирекция „Автомобилна инспекция - Бургас" - на територията на областите Бургас, Хасково и Ямбол;

2. дирекция „Автомобилна инспекция - Варна" - на територията на областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен;

3. дирекция „Автомобилна инспекция - Враца" - на територията на областите Видин, Враца и Монтана;

4. дирекция „Автомобилна инспекция - Плевен" - на територията на областите Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен;

5. дирекция „Автомобилна инспекция - Пловдив" - на територията на областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Смолян;

6. дирекция „Автомобилна инспекция - Русе" - на територията на областите Разград, Русе и Силистра;

7. дирекция „Автомобилна инспекция - София" - на територията на областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София;

8. дирекция „Автомобилна инспекция - Стара Загора" - на територията на областите Сливен и Стара Загора.

(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Дирекциите по ал. 3 се състоят от отдели - по един във всеки от областните градове, включени в териториалния обхват на съответната дирекция. Числеността на служителите в отделите се определя от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" при спазване на нормативите за численост, определени в чл. 12, ал. 1, т. 7, буква „б" от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм., бр. 80 от 2012 г.).

(5) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Дирекциите по ал. 3 се ръководят от директори, които координират работата на отделите в тях и организират и контролират дейността им съгласно чл. 20 и 21."

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г., изм., бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) Дирекция „Автомобилни превози:

1. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г., изм., бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.; отм., бр. 6 от 2013 г.)

2. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.)

3. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.)

4. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.)

5. анализира прилагането на действащата нормативна уредба, регламентираща автомобилните превози, и прави предложения за нейното усъвършенстване;

6. разработва републиканската транспортна схема за обществен превоз на пътници и подготвя предложения за нейното изменение и допълнение;

7. участва в изготвянето на икономически анализи и прогнози за дейността на транспортната система;

8. участва в разработването на критерии за разпределянето на субсидии и компенсации при превози по автобусни линии;

9. изготвя анализи, прогнози и прави предложения по разпределянето на субсидиите и компенсациите на базата на получена от общините информация;

10. събира и обработва статистически данни за автомобилните превози;

11. осъществява прилагането на реда за заявяване, получаване, ползване и отчитане на чуждестранните разрешителни за извършване на международен автомобилен превоз от българските превозвачи и прави предложения за промени;

12. разглежда постъпили предложения и подготвя за издаване разрешения за извършване на международен превоз на пътници от български и чуждестранни превозвачи;

13. контролира спазването на режимите за извършване на вътрешни и международни автомобилни превози и при констатирани нарушения прави предложения за санкционирането им;

14. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) изготвя предложения за издаване или отказ за издаване на лицензи, удостоверения за регистрация на превози за собствена сметка и разрешителни за извършване на международен превоз на пътници;

15. изготвя образците на българските разрешителни за международен автомобилен превоз и организира размяната им в съответствие с двустранните договорености;

16. създава и поддържа база от данни за лицензираните превозвачи и регистър на превозвачите за собствена сметка, както и за пътните превозни средства, с които се извършват автомобилните превози;

17. създава и поддържа база от данни за международните автобусни превози и за еднократните и многократните разрешителни за международни автомобилни превози;

18. подготвя становища и отговори по постъпващите в агенцията писма и жалби, свързани с дейността на дирекцията;

19. (нова - ДВ, бр. 53 от 2004 г., изм., бр. 2 от 2006 г., изм., бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.; изм., бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) осъществява методическо ръководство на дейността на дирекциите „Автомобилна инспекция", свързана с функциите на дирекцията;

20. (нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) участва в изготвянето на проекти на нормативни и административни актове в областите на дейност на дирекцията.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) Дирекция "Пътни превозни средства и водачи":

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) участва при разработването на проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейския съюз в областта на автомобилния транспорт и правила на ИКЕ на ООН за одобряване типа на нови моторни превозни средства и ремаркета, както и на системи, компоненти или отделни технически възли за тях;

2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.) прави предложения за въвеждане на стандарти в съответствие с правилата и наредбите за одобряване типа на нови моторни превозни средства и ремаркета, на системи, компоненти и отделни технически възли и анализира получените резултати от протоколите от изпитванията;

3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.) създава и поддържа база данни на типово одобрени нови моторни превозни средства и техните ремаркета, на системи, компоненти, отделни технически възли и на регистрирани пътни превозни средства с изменения в конструкцията;

4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.) издава документи за одобряване на типа на пътни превозни средства, необходими за тяхната регистрация или пререгистрация;

5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.) осъществява правомощията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията като компетентен орган при одобряване типа на нови пътни превозни средства, на системи, компоненти и отделни технически възли, монтирани в тях;

6. участва в работата на специализираните групи на ИКЕ на ООН, както и в други международни организации, в които Република България членува, по отношение на конструкцията на автомобилите, взаимното зачитане на периодичните технически прегледи и работното време на екипажите;

7. прави предложения за присъединяване на Република България към международни договори в областта на техническите изисквания към пътните превозни средства;

8. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.) издава удостоверения за транспортна годност на пътните превозни средства, с които се извършват превози на опасни товари, създава и поддържа база данни за издадените удостоверения;

9. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.) прави предложения за издаване на разрешения за извършване на периодични проверки за техническа изправност на пътни превозни средства и създава и поддържа база данни за издадените разрешения, в т. ч. на специалистите, извършващи техническите прегледи;

10. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.) подготвя становища по постъпващите в агенцията писма и жалби, свързани с дейността на дирекцията;

11. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г., изм., бр. 2 от 2006 г., изм., бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.; изм., бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) осъществява методическо ръководство на дейността на дирекциите „Автомобилна инспекция", свързана с функциите на дирекцията;

12. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.) извършва процедури за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, на системи, компоненти и отделни технически възли;

13. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.);

14. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.);

15. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.);

16. (нова - ДВ, бр. 71 от 2002 г., отм., бр. 53 от 2004 г.);

17. (нова - ДВ, бр. 71 от 2002 г., отм., бр. 53 от 2004 г.);

18. (нова - ДВ, бр. 71 от 2002 г., отм., бр. 53 от 2004 г.).

19. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за издаване на разрешения за обучение на водачи, извършващи превоз на опасни товари, и на консултанти по безопасността при превоза на опасни товари; създава и поддържа база данни за издадените и отнетите разрешения;

20. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) организира и провежда изпити за професионална компетентност на ръководители на транспортната дейност на лицата, извършващи обществен превоз на пътници и товари, прави предложения за издаване на удостоверения за професионална компетентност и поддържа база данни за издадените удостоверения;

21. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.; отм., бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.);

22. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.; отм., бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.);

23. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) подготвя становища по постъпващите в агенцията писма и жалби, свързани с дейността на дирекцията;

24. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за издаване на разрешения за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства;

25. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) създава и поддържа регистър за лицата по чл. 152, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, получили разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, както и за преподавателите и превозните средства, с които се извършва обучението;

26. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) подготвя изпитните тестове и осъществява методическо ръководство и контрол за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

27. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) организира провеждането на изпитите и прави предложения за издаване на свидетелства на водачите, извършващи превози на опасни товари, и удостоверения на консултантите по безопасността при превоза на опасни товари;

28. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) проучва законодателството на Европейския съюз в областта на изискванията към водачите на моторни превозни средства и професионалната компетентност и прави предложения за промени в националното законодателство;

29. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) осигурява документите за провеждане на изпитите за професионална компетентност на водачите на леки таксиметрови автомобили и на ръководителите на транспортната дейност на лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници;

30. (нова - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) извършва дейностите по чл. 11д, ал. 4 и чл. 11е от Наредба № 36 от 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 36 от 2007 г., бр. 18 и 89 от 2010 г., бр. 80 от 2011 г. и бр. 41 и 69 от 2012 г.);

31. (нова - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) участва в изготвянето на проекти на нормативни и административни актове в областите на дейност на дирекцията.;

32. (нова - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.; отм., бр. 6 от 2013 г.)

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.; изм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г.; изм., бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.; изм. - ДВ, бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.; отм., бр. 99 от 2009 г.; отм., бр. 99 от 2009 г.).

Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2004 г., изм., бр. 2 от 2006 г.; изм., бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) Дирекция „Инспекционна дейност и мониторинг":

1. изготвя планове и програми за контролната дейност на агенцията;

2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.; изм., бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) осъществява методическо ръководство на контролната дейност на дирекциите „Автомобилна инспекция";

3. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.) изготвя анализи и информации за състоянието на контролната и административно-наказателната дейност;

4. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.) организира и провежда обучение на инспекторския състав на агенцията относно извършването на контрола и административно-наказателната дейност;

5. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) участва в изготвянето на проекти на нормативни и административни актове в областите на дейност на дирекцията;

6. изготвя становища и отговори по постъпили в агенцията сигнали, жалби и предложения, свързани с дейността на дирекцията.

7. (нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) осъществява дейности по мониторинг и превенция на корупцията в агенцията;

8. (нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) следи за спазването на етичните правила и разглежда постъпили сигнали за нарушения на служебните задължения на служителите на агенцията и осъществява контрол за спазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2004 г.;

9. (нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) извършва проверки по постъпили жалби на граждани и организации и подготвя отговорите до тях;

10. (нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) контролира спазването на препоръките от вътрешния и външния одит и предписанията, дадени от компетентните органи при извършени проверки;

11. (нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) изпълнява специфични задачи и проверки, възложени от изпълнителния директор.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2006 г., изм., бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.; изм., бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) Дирекциите „Автомобилна инспекция":

1. контролират спазването на изискванията на нормативните актове при превоза на пътници и товари с моторни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация в страната, както и на всички документи, свързани с този превоз;

2. контролират спазването на изискванията на нормативните актове при превоза на пътници и товари за собствена сметка;

3. организират контрола по спазването на Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни превози (AETR) (ДВ, бр. 99 от 1995 г.), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от 2005 г.), Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (ATP) и на Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС) (ДВ, бр. 18 от 2003 г.);

4. контролират пунктовете за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и качеството на извършваните прегледи;

5. контролират периодичността и качеството на извършваните предпътни прегледи на превозните средства и водачите им;

6. контролират състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на моторни превозни средства, получили разрешение по реда на Закона за движението по пътищата;

7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г.) съставят актове за установяване на административни нарушения при съответно овластяване за това на длъжностни лица от отделите;

8. създават и поддържат база данни за лицензираните превозвачи и регистър за лицата, извършващи таксиметрови превози на пътници;

9. създават и поддържат база данни за пътните превозни средства и за транспортната им годност;

10. издават удостоверения за обществен превоз на пътници или товари за пътните превозни средства;

11. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.) организират и провеждат изпити за професионална компетентност на водачите на леки таксиметрови автомобили и на ръководителите на транспортната дейност на лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници;

12. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.);

13. организират и провеждат изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и създават база данни за изпитаните кандидати;

14. извършват прегледи за годност на учебните кабинети, учебните площадки и превозните средства за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

15. осъществяват административнонаказателната дейност на агенцията;

16. дават разрешения за извършване на случайни превози на територията на Република България;

17. (нова - ДВ, бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.) провеждат изпитите на водачите, извършващи превози на опасни товари, и на консултанти по безопасността при превоза на опасни товари.

Чл. 19. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2002 г., отм., бр. 53 от 2004 г.).

Глава четвърта

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.; изм., бр. 2 от 2006 г.) Непосредственото ръководство на дирекциите се осъществява от директори, които носят отговорност за своевременното и точно изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на функциите им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г.) Директорите на дирекции дават задължителни указания в рамките на своите правомощия за осигуряване изпълнението на законите, подзаконовите актове и актовете на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 21. (1) Директорът на дирекция:

1. ръководи, организира, контролира, отчита се и носи отговорност за дейността и за изпълнението на задачите, възложени на съответната дирекция в съответствие с определените с правилника функции;

2. докладва на изпълнителния директор на агенцията материалите по въпроси, свързани с функциите на ръководената от него дирекция;

3. разпределя работата между служителите в дирекцията, контролира и отговаря за срочното и качествено изпълнение на задачите;

4. осигурява взаимодействието с другите административни звена в агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;

5. периодично изготвя отчет за дейността на ръководената от него дирекция и прави предложения за подобряване на работата й.

(2) При отсъствие директорът на дирекция се замества от друг служител, определен от изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г.).

Чл. 23. Служителите в агенцията изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г., изм., бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.; изм. бр. 93 от 2006 г.; изм., бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 99 от 2009 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2012 г.) Работното време по ал. 1 е от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", изпълняващи контролни функции по прилагането на Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях, при необходимост могат да изпълняват задълженията си и след изтичането на редовното работно време на администрацията.

Глава пета

СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 25. В агенцията работят лица по трудово и по служебно правоотношение.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители и лицата по трудово правоотношение могат да бъдат награждавани от изпълнителния директор. В заповедта за награждаване се определя видът отличие.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.)

Чл. 27. За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на изпълнителната агенция, могат да бъдат привличани извънщатни доброволни сътрудници.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) (1) При изпълнение на контролните функции по Закона за движението по пътищата и по Закона за автомобилните превози служителите на агенцията се легитимират с карта за контрол.

(2) При изпълнение на служебните си задължения служителите в администрацията на агенцията ползват автомобили и технически средства за контрол.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2004 г.) Автомобилите на агенцията, които се ползват при извършване на контрол, са бели със следните символи:

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г., изм., бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.; изм., бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.; изм., бр. 99 от 2009 г.) от двете страни на автомобила - оранжева лента и надпис с главни букви със син цвят "МТИТС - Автомобилна администрация";

2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г., изм., бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.) на предния и задния капак на автомобила и на двете предни врати - знака на ИА "Автомобилна администрация".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г., изм., бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.; изм., бр. 99 от 2009 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.) При изпълнение на задълженията си служителите на дирекциите "Автомобилна инспекция" носят униформено облекло.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 2, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и чл. 55 от Закона за администрацията.

Приложение към чл. 10, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 71 от 2002 г., изм., бр. 15 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 82 от 2003 г., изм., бр. 53 от 2004 г., изм., бр. 2 от 2006 г., изм., бр. 43 от 2006 г., в сила от 26.05.2006 г.; изм. бр. 93 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. изцяло - ДВ, бр. 99 от 2009 г.; изм. изцяло, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.; изм., бр. 6 от 2013 г.)

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Изпълнителна агенция

 

„Автомобилна администрация“ –              586 щатни бройки

Изпълнителен директор                                 1

Заместник изпълнителен директор             1

Финансов контрольор                                      1

Главен секретар                                                1

Обща администрация                                     37

в т.ч.:                                                               

дирекция „Административно-правно

обслужване и финансово-стопански

дейности“                                                            37

Специализирана администрация                545

в т.ч.:                                                               

дирекция „Автомобилни превози“                24

дирекция „Пътни превозни средства

и водачи“                                                               29

дирекция „Инспекционна дейност

и мониторинг“                                                      22

дирекция „Автомобилна инспекция –

Бургас“                                                                   57

дирекция „Автомобилна инспекция –

Варна“                                                                 53

дирекция „Автомобилна инспекция –

Враца“                                                           36

дирекция „Автомобилна инспекция –

Плевен“                                                         59

дирекция „Автомобилна инспекция –

Пловдив“                                                       70

дирекция „Автомобилна инспекция –

Русе“                                                             36

дирекция „Автомобилна инспекция –

София“                                                         128

дирекция „Автомобилна инспекция –

Стара Загора“                                                31.


 

Новини от ИААА

Формуляри за издаване на лиценз на Общността за превоз на пътници и товари

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Достъп до обществена информация

КТП – за L категория МПС
КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

Психологически изследвания

Изпитни въпроси за кандидат-водачи на МПС

Exam themes for driver license candidates

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория
 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи
 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

avto_a@rta.government.bg

Телефони

english © 2004. ИААА.