Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници

Новини, съобщения, конкурси

04.04.2013г.

  Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува информация за получените чуждестранни разрешителни за международен превоз на пътници за 2013 г.

ДЪРЖАВА

ВИД    РАЗРЕШИТЕЛНИ

БРОЙ

ОТ        ДО   

БЕЛАРУС

ЕДНОКРАТНИ ДО  /БЕЗ ПЪТНИ ТАКСИ/

450

3337946 - 3338395

МАКЕДОНИЯ

СОВАЛКОВИ ДО / ТРАНЗИТ

100

000001 - 000100

МОЛДОВА

СОВАЛКОВИ ДО / ТРАНЗИТ

300

0166846 - 0167145

ЛИВАН

ЕДНОКРАТНИ   ДО / ТРАНЗИТ

30

 

ЛИВАН

СОВАЛКОВИ ДО / ТРАНЗИТ

20

 

РУСИЯ

ЕДНОКРАТНИ   ДО / ТРАНЗИТ

500

1225576 - 1226075

УКРАЙНА

ЕДНОКРАТНИ ДО И ТРАНЗИТ

1 900

085551 - 086450 /900бр./

089000 - 090000 /1000бр./

СЪРБИЯ

СОВАЛКОВИ ДО И ТРАНЗИТ

600

000001 - 000600

ЧЕРНА ГОРА

СОВАЛКОВИ  ДО И ТРАНЗИТ

50

0001251 - 0001300

04.04.2013г.

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП Обща информация:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет “ Надграждане, модифициране и поддръжка на информационната система, поддържаща регистрите на лицата, провеждащи обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, поддържаща съставянето на протоколите и отчитане на резултатите от проведените изпити, включително софтуерна интеграция и актуализация на инфраструктурата за осигуряване на възможност за електронно регистриране на лицата, на които се провежда обучение, за определяне на датите за провеждане на изпитите по електронен начин, и за електронно отчитане на съдържанието и резултатите от практическите изпити за придобиване на правоспособност."

Приложения:

                - Приложениe 1

                - Приложение 2

                - Приложение 3

                - Приложение 4

                - Приложение 5

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:

адрес на сайта на АОП - http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9013989

за контакти Дамян Войновски - гл. секретар тел. 9308810 email - dvoynovski@rta.government.bg

02.04.2013г.

 Мерки за подобряване на правилата за движение на превозни средства и товари през граничните пунктове на Република Узбекистан

Държавният митнически комитет на Република Узбекистан информира, че в съотвествие с Резолюция на Кабинета на министрите на Република Узбекистан № 63 от 04.03.2013 г. относно предприети мерки за подобряване правилата за движение на товари и превозни средства през граничните пунктове на Република Узбекистан, е съставен нов списък, в сила от 1 април 2013 г. с документи и данни, които превозвачите трябва да предоставят на узбекските митнически органи при преминаване границите на Република Узбекистан.

За повече информация относно списъка с изискваните документи и данни, моля вижте приложението.

01.04.2013г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” Варна, дирекция „Автомобилна инспекция - Варна”

1. Длъжност: младши експерт

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

·         образование – висше, степен на образование – магистър;

·         професионален опит не се изисква.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

·         кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

·         висше юридическо образование;

·         придобита юридическа правоспособност.

4. Начин на провеждане на конкурса: практически изпит и интервю.

5. Необходими документи:

·         Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

·         Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

·         Копие от диплома за завършено юридическо образование;

·         Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в административната сграда Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, ет. 2 или в областен отдел „Контролна дейност - ДАИ” – Варна, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48, ет. 4.

Срокът за подаване на документите е не по-късно от 17,30 часа на 10.04.2013 г.

7. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени в административната сграда на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 и областен отдел „Контролна дейност - ДАИ” - Варна, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48, ет. 4 – информационно табло и интернет страницата на агенцията.

8. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

9. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността: Правно обслужване на дирекция „Автомобилна инспекция – Варна”. Даване на правни становища с оглед защита интересите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Изготвяне на становища и предложения по правни проблеми и оказване на правна помощ във връзка със законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на дирекция „Автомобилна инспекция - Варна” и началниците на областните отдели „КД - ДАИ” от състава на дирекцията и функциите на администрацията. Правна защита пред съдебни инстанции по обжалвани наказателни постановления във връзка с административнонаказателната дейност на дирекцията и областните отдели от състава на дирекцията, както и по обжалване на принудителни административни мерки, прилагани от контролните органи от състава на дирекцията. Организация на документооборота при осъществяване на правна защита при административнонаказателната дейност (съгласно функциите на дирекцията и областните отдели от състава на дирекцията).

Размер на основната заплата за длъжността  е от 320 /триста и двадесет/ лева до 1800 /хиляда и осемстотин/ лева съобразно професионалния опит на кандидата (ако има такъв).

Лице за контакти: П. Милушева – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/930 88 83

28.03.2013г.

 Във връзка с получено писмо от Държавния митнически комитет на Република Узбекистан, Ви уведомявам за следното:

С Указ на президента на Република Узбекистан №РР-1913/29.01.2013 година, са приети мерки за допълнително повишаване конкурентоспособността на местното производство и засилване на борбата с незаконния внос на стоки. С него се разпорежда, считано от 01.04.2013 година, всички превозвачи, извършващи международен превоз на товари , задължително да предоставят на митническите органи на входните гранични пунктове информация за внасяните стоки, включително наименование, количество, тегло, стойност, както и код по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките.

Изискваната информация трябва да бъде отразена в седните превозни документи:

-          TIR карнет;

-          международна товарителница (CMR);

-          пътни листа;

-          търговски документи за превозваните стоки;

-          други документи, налични при превозвача.

Моля да уведомите Вашите членове и всички превозвачи, извършващи превози

до/от  и през  Република Узбекистан за изпълнение на изискванията в  посочения указ на президента.

27.03.2013г.

 Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, след проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в с. Кранево, община Балчик, област Добрич, на основание чл. 13, ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от ППЗДС, подписа заповед за определяне на наемател, наемната цена и условията за плащане.

Вижте цялата информация ТУК

26.03.2013г.

 Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува информация за получените чуждестранни разрешителни за международен превоз на товари за 2013 година

ДЪРЖАВА

ВИД

БРОЙ

1.

Азербайджан

унив. б.п.т

300

за/от трета стр.б.п.т.

50

2

Армения

универсални б.п.т.

300

3

Босна и Херцеговина

за/от трета страна б п.т.

100

4

Беларус

двустранни б.п.т.

200

двустранни c п.т.

800

транзитни б.п.т.

1200

транзитни c п.т.

4000

за/от трета стр.б.п.т.

200

за/от трета стр.с п.т.

300

5

Германия

за/от III-та стр.

200

за/от III-та стр. - ж. жив.

300

6

Грузия

универсални б.п.т.

800

за/от трета стр.б.п.т.

150

7

Естония

за/от III-та стр.

100

8

Испания

за/от III-та стр.

50

9

Йордания

двустранни б.п.т.

350

за/от трета стр.б.п.т.

150

10

Казахстан

универсални б.п.т.

150

за/от трета стр.б.п.т.

20

11

Киргизстан

универсални б.п.т.

120

12

Кипър

за/от трета страна

500

13

Латвия

за/от трета страна

150

14

Литва

за/от трета страна

170

15

Ливан

универсални б.п.т.

200

за/от трета стр.б.п.т.

50

16

Люксембург

за/от трета страна

100

17

Македония

за/от трета стр.б.п.т.

1150

18

Молдова

за/от трета стр.б.п.т.

500

19

Норвегия

за/от трета стр.б.п.т.

60

20

Полша

за/от трета страна

300

21

Португалия

за/от трета страна

200

22

Румъния

за/от трета страна

750

23

Русия

универсални б.п.т.

12000

за/от трета стр.б.п.т.

200

24

Сирия

унив. с.п.т.

200

за/от трета стр. с.п.т.

150

25

Словакия

за/от трета страна

200

26

Сърбия

универсални б.п.т.

14000

универсални с п.т.

35000

за/от трета стр.б п.т.

700

многокр. двустр.+ тр. б. п. т.

70

27

Словения

за/от трета страна

300

28

Турция (за първо полугодие)

двустранни б. п. т.

16000

празен - пълен б. п. т.

8750

транзитни б.п.т.

5000

за/от трета стр. б.п.т.

550

29

Украйна

универсални б.п.т.

5500

унив. б.п.т. Евро 1

2000

унив. б.п.т. Евро 2

4000

унив. б.п.т. Евро 3

1000

универсални  с п.т.

2000

унив. с.п.т. Евро 2

2000

комб. транспорт б.п.т.

300

за/от трета стр. б.п.т.

1200

30

Узбекистан

универсални б.п.т.

50

за/от трета страна

1000

31

Финландия

за/от трета страна

200

32

Холандия

за/от трета страна

500

33

Хърватска

универсални б.п.т.

500

унив. Евро 2 б.п.т.

500

унив. Евро 2 с.п.т.

3500

за/от трета стр. с.п.т.

100

34

Черна гора

универсални б.п.т.

500

за/от трета стр. б.п.т.

50

35

Чехия

за/от трета страна

300

36

Швеция

за/от трета страна

500

22.03.2013г.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

Обща информация:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет “Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”"

Приложения:

                - Приложение

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:

адрес на сайта на АОП - http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9013524

за контакти Дамян Войновски - гл. секретар

тел. 9308810

email - dvoynovski@rta.government.bg

15.03.2013г.

 Спазване на ограниченията при преминаване на МПС през ГКПП Ивайловград/Кипринос

С Решение № 531 от 3 август 2007 г. на Министерския съвет на Република България е утвърдена Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка между двете страни, свързваща гр. Ивайловград, Република България, с гр. Кипринос, Република Гърция, обнародвана в ДВ бр. 99 от 18.11.2008 г., в сила от 15.09.2008 г.

                Съгласно чл.1 на Спогодбата изграденият граничен контролно-пропускателен пункт(ГКПП) се използва “за преминаването на лица и превозни средства за лично ползване”. В процеса на функциониране на ГКПП и  проведени последващи разговори с гръцката страна е постигната договореност през пункта да преминават МПС със следните технически данни - ширина до 3 метра, полезен товар до 3,5 тона и автобуси, превозващи до 50 пътници.

                На ГКПП Ивайловград/Кипринос проблем представляват 20 тонните товарни автомобили, които пристигат за напускане на страната и затрудняват пропускателната му способност. Изградената инфраструктура в българската част не позволява извършване на маневри за връщането на товарните автомобили към вътрешността на страната. Тези автомобили  не се допускат на гръцка територия, поради факта, че няма да продължават пътуването си през Р Гърция и с цел да не нанасят щети на изградената на гръцка територия комуникационна и захранваща инфраструктура.

14.03.2013г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява:

От 1 март 2013 г. се прилага Регламент № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.

Във връзка с това, моля да имате предвид следното:

1. Регламентът се прилага за превози на пътници с дължина на маршрута 250 км или повече.

Само някои от разпоредбите на регламента се прилагат и за превози с дължина на маршрута по-малка от 250 км. Това са разпоредбите, касаещи правата на пътниците с увреждания и на пътниците с намалена подвижност, а също така и разпоредбите, въвеждащи задължение за собствениците на автогари и превозвачите да обучават персонала и водачите, назначени при тях на работа, да оказват адекватна помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност.

Освен посочените, задължителни за прилагане при превози на по-кратко разстояние от 250 км са и разпоредбите относно правилата за предоставянето на информация на пътниците и подаването на жалби.

2. Регламентът урежда правилата за:

а) защита на правата на пътниците в случай на произшествия, вследствие на които са причинени смърт или телесна повреда на пътник или загуба, или повреда на багаж;

б) недопускане на дискриминация и създаване на задължение за предоставяне на помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност;

в) защита на правата на пътниците в случай на отмяна на превоз или закъснение;

г) въвеждане на задължение за предоставяне на информация на пътниците и разглеждане на жалби.

3. С чл. 42 и чл. 45, ал. 4 от Закона за автомобилните превози е определен максималният размер на обезщетението, което се дължи от превозвача на пътник, пътувал в автобуса, когато вследствие на произшествие на пътника са причинени телесна повреда или смърт или е загубен или повреден багажът му. Тоест, когато при произшествие по време на пътуването с автобуса на пътник, пътувал с него е причинена телесна повреда или смърт, обезщетението, което превозвачът ще дължи на пътника или на неговите близки, може да бъде не повече от 220 000 евро. Максималният размер на обезщетението, което превозвачът дължи на пътника, когато вследствие на произшествие по време на пътуването е изгубен или повреден багажът му, може да бъде не повече от 1200 евро.

За да са дължими обезщетенията, предвидени в член 7 от регламента, трябва да бъдат изпълнени едновременно следните условия:

1. дължината на маршрута да е 250 или повече км

и

2. телесната повреда, смъртта или загубата или повредата на багажа да са причинени вследствие на произшествие с автобуса.

Извън случаите, в които е приложим регламентът, обезщетението, дължимо от превозвача на пътник за загубения му или повреден багаж, може да бъде не повече от 1000 лв. Този размер на обезщетението също е максимален и е определен с чл. 45, ал. 3 от Закона за автомобилните превози.

4. Предвид изискването на регламента всяка държава – членка на Европейския съюз да определи автогарите, в които ще се осигурява помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност, предвиждаме това да бъде направено с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С наредбата ще бъдат определени всички действащи автогари на територията на страната, в които да се оказва помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност.

12.03.2013г.

 Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува

Заповед РД-08-133/06.03.2013 г. относно единен образец на карта за безплатно пътуване на децата до седем навършени години, с която да пътуват по вътрешноградския транспорт в цялата страна съгласно приложението към настоящата заповед.

Приложение към заповедта.

01.03.2013г.

  “Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява, че на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, на 28.02.2013 г. в Регистъра на обществените поръчки е публикувано предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Абонаментни услуги , сервизна поддръжка, доставка на консумативи и обслужване на инфраструктурата на територията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ „ Уникалния идентификационен номер на документа е № 526999.    "

01.03.2013г.

 Списък на фирми за откриване на процедура за прекратяване на правата, произтичащи от издадените им лицензи на Общността на основание чл. 11, т.1, "б" от Закона за автомобилните превози

Виж списъка

25.02.2013г.

 Информация за зачестили случаи на инциденти с товарни автомобили с българска регистрация в тунели в гр. Марсилия, Франция

Бихме желали да Ви уведомим, че по информация на Посолството на Република България в Париж през последните месеци са зачестили случаите на инциденти с товарни автомобили с българска регистрация в тунели в гр. Марсилия. По информация на френската страна и българското посолство, подобни инциденти се дължат на използваните от българските превозвачи навигационни системи за леки автомобили, вместо за тежкотоварни автомобили. Използваните GPS устройства насочват водачите към тунели в Марсилия, приспособени само за леки автомобили, като по този начин се стига до “засядане“ на товарните автомобили в тунелите, откъртване на мазилка и разпиляване на товара на пътните платна.

Вследствие, френската страна е понесла големи материални щети във връзка с необходимостта от частично затваряне на тунелите. Френската пътна полиция и съответните власти във Франция уведомяват, че ще предприемат необходимите мерки за осигуряване на безопасността на движение и ще започнат да налагат съответните санкции, парични глоби и задържане на български водачи, ако българските превозвачи продължат тази практика.

Във връзка с горното, Ви информираме, че с цел избягване на подобни инциденти в бъдеще, товарните автомобили следва да бъдат оборудвани със съответната навигационна система.

19.02.2013г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява

В периода 24-27 октомври 2013 г. в гр. Санкт Петербург (Руска федерация) ще се проведе Петербургския международен транспортен форум. Организатор на Форума е акционерното дружество "ЕкспоФорум".

В рамките на конгресната програма на Форума се предвижда провеждането на тематични сесии, конференции и семинари за активно обсъждане на актуалните проблеми в отрасъл "транспорт" и автомобилостроенето в Русия, като: "Интелектуални транспортни системи", "Безопасността в транспорта", "Автомобилният транспорт на бъдещето", "Използване на природния газ като гориво" и др.

Деловата част включва провеждането на конкурс за най-добра иновационна разработка в автомобилостроенето.

В изложбената част са включени няколко тематични раздела" "Автосалон" (леки и ретро коли, тунинговане, аксесоари), "Автомеханика" (резервни части, оборудване, сервизно обслужване) и др.

За повече информация и подробности http://auto.lenexpo.ru и www.expoforum.ru.

16.02.2013г.

На вниманието на лицата, успешно издържали изпит за придобиване или удължаване на ADR свидетелство на водач, както и лицата, които имат право да получат ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари

Уведомяваме водачите получили права да извършват превози на опасни товари, че за издаване на новият образец на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, съгласно международната спогодба за превоз на опасни товари ADR 2011, трябва да подадат заявление по образец в съответния областен отдел "Контролна дейност ДАИ" по място на явяване на изпит. Заявленията са предоставени в областните отдели „Контролна дейност - ДАИ“.

При подаване на заявление за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващи опасни товари се прилага снимка с размери 45х35 мм и се заплащат следните суми:

- 4 лв. по банковата сметка на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

- 37,80 лв. с включен ДДС - цена за изработка на ADR свидетелството на водач, превозващ опасни товари.

Банковата сметка, по която се заплаща изработката на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари е:

ТРЮБ-ДЕМАКС“ АД

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

IBAN BG 29 UBBS 8002 1020 0878 20

BIC код: UBBSBGSF

Издадените до 31.12.2012 г. удостоверения на водачи превозващи опасни товари, запазват валидността си до датата на валидност отразена върху тях.

Дамян Войновски

Главен секретар

12.02.2013г.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

Обща информация:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет “

Провеждане на процедура за избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”"

Приложения:

                - Приложение 1
                - Приложение 2

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:


адрес на сайта на АОП - http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9012097

07.02.2013г.

 До “Групова практика за специализирана медицинска помощ - Прима” ООД, със седалище и адрес на управление ул. „Княз Борис I” № 1, ет. 5 гр. Дупница, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава че:       

              Със Заповед № РД-01-34 от 05.02.2013 г. са прекратени правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата № 0036 от 08.03.2012 г., издадено на “Групова практика за специализирана медицинска помощ – Прима“ ООД. Със същата заповед дружеството е заличено от регистъра по чл. 153в, ал. 1, което по силата на чл. 4ж, ал. 2 води до обезсилване на удостоверение № 0036 от 08.03.2012 г., и е прекратен достъпа на служителите на “ГПСМП – ПРИМА“ ООД до централизираната база данни за проведените психологически изследвания, дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност на водачите.

                 На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е допуснато предварително изпълнение на Заповед № РД-01-34 от 05.02.2013 г.

                 Заповедта може да бъде оспорена пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София – град в четиринадесет дневен срок от публикуване на настоящото съобщение по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

10.01.2013г.

 Информация за въведени ограничения движение по пътищата в Германия

в периода месец декември 2012 г.– месец март 2013 г.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 2679/98 на Съвета относно функционирането на вътрешния пазар по отношение на свободното движение на стоки между държавите-членки, германските власти информират, че от началото на декември 2012 г. до края на март 2013 г. преминаването за всички превозни средства с тегло над 7,5 тона по автомагистрала А1 близо до Леверкузен е забранено поради строително-ремонтни дейности на моста.

За повече информация виж приложението.

07.01.2013г.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП


Обща информация:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет “ Надграждане и модифициране на информационната система, поддържаща регистрите на водачите, консултантите и лицата, провеждащи обучението им за извършване на превоз на опасни товари по реда на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)(обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от 2005 г.) и наредбата по чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, включително софтуерна интеграция с инфраструктура за персонализация, издаване и доставка на съответните свидетелства, удостоверяващи получената квалификация на водачите. Свидетелствата се доставят на водачите срещу платена от тях цена."

Приложения:

                - Приложение 1
                - Приложение 2
                - Приложение 3
                - Приложение 4
                - Приложение 5

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:  
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9010870

Дамян Войновски

главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

гр. София – 1000, ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5

тел.: 9308810

факс: 9818115

mail: dvoynovski@rta.government.bg

07.01.2013г.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

Обща информация:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет :

“1.Ежедневно почистване на помещенията в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, включващо следните дейности:

- сухо и мокро почистване на всички твърди подови настилки;

- почистване на асансьорната клетка и асансьорни врати;

- почистване, дезинфекция и ароматизиране на санитарните възли;

- събиране на отпадъците от помещенията и изхвърлянето им в контейнерите за смет;

- смяна на пликовете за смет;

- отстраняване на прах и замърсявания от офис-мебели и оборудване / бюра, шкафове, плотове, рафтове, маси, столове и др./, включително и полирането им;

- почистване на всички подпрозоречни первази;

- почистване на офис-техника /РС, факсове, телефонни апарати, копирна техника/;

- почистване и оборка на прилежащите външни площи към административната сграда;

- почистване на парапети;

2.  Периодично (най-малко два пъти за срока на договора) основно почистване на врати, фаянсовите плочки по стените на мокрите помещения, основно почистване на стъкла и дограми двустранно, почистване на щори и паяжини. Периодичното почистване ще се извършва в неработно за Възложителя време, като в случай, че се наложи Изпълнителят да работи в почивни и празнични дни се задължава да уведоми Възложителя минимум два дни по-рано.

3. Доставка на санитарно-хигиенни консумативи (тоалетна хартия, течен сапун и тоалетни ароматизатори) за ежедневно използване. Изпълнителят е длъжен да обезпечи тяхната постоянната наличност. Приблизително необходимото месечно количество санитарно-хигиенни консумативи е:

-              350 /триста и петдесет/ ролки тоалетна хартия;

-              25 /двадесет и пет/ литра течен тоалетен сапун;

-              32 /тридесет и два/ броя ароматизатори;."

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9010842

Дамян Войновски

Главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

гр. София – 1000, ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5

тел.: 9308810

факс: 9818115

mail: dvoynovski@rta.government.bg

21.12.2012г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжността:

·         1(една) щатна бройка за длъжността началник на отдел “Психологически подбор” в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация ТУК

19.12.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува информация относно временно спиране на движението на товарни превозни средства с тегло над 10 тона по Републиканската пътна мрежа

Вижте цялата информация ТУК

18.12.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява

ЕКМТ / СЕМТ разрешителните се предоставят на превозвачите само срещу представяне на документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ / СЕМТ разрешителното.

Таксата за 1 бр. Годишно ЕКМТ / СЕМТ разрешителни е 1560 лв.

Таксата за 1 бр. Краткосрочно (месечно) ЕКМТ / СЕМТ разрешително е 130 лв.

Предоставянето на ЕКМТ / СЕМТ разрешителните за 2013 г. се извършва от датата на публикуване на утвърденото разпределение до 17.30 ч. На 11 януари 2013 г. (петък). След тази дата разрешителни не се предоставят.

Превозвачи, на които са предоставени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 11 януари 2013 г. Превозвачи, които след този срок не са представили платежно нареждане за месечни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.

Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 30.11.2013 г.

 

Разпределение ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2013 г.

13.12.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжността:

· началник на отдел - 1(една) щатна бройка в отдел "Психологически подбор" към Дирекция "Пътни превозни средства и водачи" 

Вижте цялата информация ТУК

07.12.2012г.

 Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, след проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 111, на основание чл. 13, ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от ППЗДС, подписа заповед за определяне на наемател, наемната цена и условията за плащане.

Вижте цялата информация ТУК

06.12.2012г.

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

Обща информация:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет “ Застраховка на движимото, недвижимото имущество и на служителите на ИААА."

Приложения:

                - Приложение 1

                - Приложение 2

                - Приложение 3

                - Приложение 4

                - Приложение 5

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9009813

Дамян Войновски

главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София – 1000, ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5

тел.: 9308810

факс: 9818115

mail: dvoynovski@rta.government.bg

03.12.2012г.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

Обща информация:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет “ Изработване и доставка на зимни и летни обувки за служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", които съгласно чл. 28, ал. 4 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" носят униформено облекло при изпълнение на служебните си задължения."

Приложения:

                - Приложение 1

                - Приложение 2

                - Приложение 3

                - Приложение 4

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9009563

Дамян Войновски

главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София – 1000, ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5

тел.: 9308810

факс: 9818115

mail: dvoynovski@rta.government.bg

03.12.2012г.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

Обща информация:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет “Закупуване, доставка и гаранционно обслужване на мобилни везни за поосово измерване, предназначени за мобилните лаборатории на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”"

Изисквания - Приложение 1

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9009562

Дамян Войновски

главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София – 1000, ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5

тел.: 9308810

факс: 9818115

mail: dvoynovski@rta.government.bg

26.11.2012г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, “Отдел Психологически подбор”, Дирекция “Пътни превозни средства и водачи”

1. Длъжност: началник отдел

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

·         образование – висше, степен на образование – магистър по специалност “Психология”;

·         професионален опит 4 години или минимален ранг за заемане на длъжността ІII м ранг.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт.

·         Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

4. Начин на провеждане на конкурса: практически изпит и интервю.

5. Необходими документи:

·         Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

·         Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;

·         Копие от диплома за завършено висше образование;

·         Копие от документи, удостоверяващи изисквания професионален опит.

6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в административната сграда Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, ет. 2.

Срокът за подаване на документите е не по-късно от 17,30 часа на 06.12. 2012 г.

7. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени в административната сграда на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 – информационно табло и интернет страницата на агенцията.

8. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

9. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността:  Обезпечава воденето на регистъра по чл. 153в, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, регистрацията за издаване на удостоверение за извършване на психологически изследвания, методическото ръководство и контрола на психологическите лаборатории за провеждане на първо и второ изследване на психологическата годност на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, водачи на МПС и председатели на изпитни комисии, третото психологическо изследване, издаване на дубликати на удостоверения за психологическа годност, издадени от лица, прекратили дейността си.

Минимална заплата за длъжността: 430 лева.

Лице за контакти: Е. Събкова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/930 88 91

20.11.2012г.

 ИНФОРМАЦИЯ

относно прилагане на чл. 15, параграф 7 от Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

                Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” информира, че при извършване на международни автомобилни превози от, до и транзит през територията на Република Унгария, за доказване на периодите, които обхващат текущия ден и предходните 28 дни, водачите следва да попълнят полето „отпуск или почивка“ в „Удостоверението за дейности “, когато водачът не е управлявал, не е извършвал друга дейност,  не е бил на разположение,  не е бил в отпуск по болест или годишен отпуск, като се включват и случаите на частична безработица, стачка или локаут. Горепосоченото изискване е в съответствие с Тълкувателно разяснение 5 на Европейската комисия. При липса на удостоверение,  водачите могат да предоставят и съответния документ, издаден от бюрата по труда към Агенция по заетостта, ако водачите са били регистрирани като безработни.

                Унгарските контролни органи ще налагат глоби на водачите при непредоставяне на един от двата горепосочени документа.

За повече информация виж приложението:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/doc/guidance_5_bg.pdf

19.11.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява нов (втори) търг за отдаване под наем на част от недвижим имот.

Вижте цялата информация ТУК

15.11.2012г.

  Посолството на Република България в Република Молдова информира, че от 1 ноември 2012 г. в Република Молдова функционира винетна система за автомобили с чуждестранна регистрация, както следва:

-          винетка за 7 дена – 2 евро;

-          винетка за 15 дена – 4 евро;

-          винетка за 30 дена – 7 евро;

-          винетка за 90 дена – 15 евро;

-          винетка за 180 дена – 25 евро.

Глобата за липсата на винетка е в размер от 100 до 200 евро. Винетните стикери могат да бъдат закупувани на граничните контролно-пропускателни пунктове. Автомобили с чуждестранна регистрация и притежаващи винетен стикер могат да пребивават на това основание на територията на Република Молдова до 180 дни в рамките на една календарна година.

14.11.2012г.

 Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа Заповедта за разпределение и контрол по използването на многократните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2013 г. Считано от днес, 14.11.2012 г. започва приемането на заявления за участие в разпределението за 2013 г.

 

 ЗАПОВЕД № РД – 08 – 678/14. 11. 2012г. относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2013 г.

Приложение 1

Приложения 2 и 3

06.11.2012г.

 Информация за въведени ограничения в Република  Гърция  за

движението по пътищата от 07:00 ч. до 20:00 ч. в периода  5-9 ноември 2012 г.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 2679/98 на Съвета относно функционирането на вътрешния пазар по отношение на свободното движение на стоки между държавите членки, гръцките власти информират, че  от  5 ноември до 9 ноември 2012 г. от 07:00 до 20:00 ч. преминаването по национален път E75   (PATHE-Tempi valley section), ще бъде ограничено поради строително-ремонтни дейности.

Движението на всички превозни средства ще се извършва, както е посочено в пътната  картата (виж приложението).

Допълнителна информация може да бъде получена на интернет страницата: www.aegeanmotorway.gr/en,  както и от приложението.  

Приложение

02.11.2012г.

ВАЖНО!!! Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на превозвачите, притежаващи валиден лиценз за превоз на пътници.

Списък на превозвачите, притежаващи валиден вътрешен лиценз за превоз на пътници

Списък на превозвачите, притежаващи валиден международен лиценз за превоз на пътници

01.11.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява Живко Пламенов Желязков, с постоянен и настоящ адрес – гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 36, вх.2, ет. 7, ап. 57, че със Заповед РД-01-400/18.09.2012 г. на изпълнителния директор на “Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” са анулирани резултатите от проведените на  07.09.2009 г. - теоретичен изпит и на 24.09.2009 г. - практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории “В” и “М”, съгласно протоколи с номера  № 1154/07.09.2009 г. и  № 1239/24.09.2009 г. на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – гр.  Стара Загора.

Заповедта може да бъде оспорена пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София - град в четиринадесет дневен срок от публикуване на настоящето съобщение по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

31.10.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява Емилиян Дончев Петков, с постоянен адрес – гр. Варна, бул. “Сливница” № 132, ет. 2, ап. 4 и настоящ адрес – гр. Варна, ул. “Иглика” № 3, че със Заповед РД-01-414/19.09.2012 г. на изпълнителния директор на “Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” са анулирани резултатите  от проведените на  19.03.2012 г. - теоретичен изпит и на 06.04.2012 г. - практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория “С”, съгласно протоколи с номера  № 109/19.03.2012 г. и  № 140/06.04.2012 г., и от проведения на 22.05.2012 г. – практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория “В+Е”, съгласно протокол с № 214/22.05.2012 г.  на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – гр.  Разград.

                Заповедта може да бъде оспорена пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София - град в четиринадесет дневен срок от публикуване на настоящето съобщение по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

30.10.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува формуляр за окончателните резултати на кандидатите за заемане на длъжностите началник на Областен отдел “КД-ДАИ” Велико Търново и началник на Областен отдел “КД-ДАИ” Ловеч към Главна дирекция “КД-ДАИ” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация ТУК

26.10.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжностите:

· 1(една) щатна бройка за длъжността началник на Областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” Ловеч

· 1(една) щатна бройка за длъжността началник на Областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” Велико Търново

към Главна дирекция “Контролна дейност-ДАИ” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация ТУК

22.10.2012г.

  Посолството на Република Беларус в Република България информира, че от 1 юли 2013 г. се въвежда в действие система за електронно събиране на такса за преминаване на превозните средства по определени пътища в Република Беларус.

За допълнителна информация виж приложението:

Указ № 426 от 27.09.2012 г. на президента на Република Беларус и Позиция за отделни въпроси относно вземане на такса за преминаване на превозните средства по платени пътища в Република Беларус.

18.10.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжностите:

·         1(една) щатна бройка за длъжността началник на Областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” Ловеч

·         1(една) щатна бройка за длъжността началник на Областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” Велико Търново

към Главна дирекция “Контролна дейност-ДАИ” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Вижте цялата информация ТУК

08.10.2012г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува Правила за възлагане на превози по транспортни схеми по реда на Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и новите нормативни изисквания по трите вида транспортни схеми, влизащи в сила от 1 януари 2013 г.

Вижте цялата информация ТУК

База данни с републиканската транспортна схема, актуална към момента


05.10.2012г.

 Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува Указания за условията и реда за предоставяне на средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания и субсидии за вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози в планински и други райони

Вижте цялата информация ТУК


05.10.2012г.

  ПОМОГНЕТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ,

 Ръководството на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” се обръща към всички контрагенти на изпълнителната агенция с молба за оказване на финансова помощ за лечението и възстановяването на държавен служител.

Служител на администрацията претърпя тежък здравословен проблем. За възстановяването на служителя е необходимо да бъде извършена операция на стойност 7000 лв., която не се покрива от здравното каса. Сума е непосилна за семейството на един държавен служител.

Изразяваме молба към всички физически и юридически лица, които имат възможност да помогнат за набиране на необходимите средства за лечение.

Даренията можете да правите на банкова сметка на името на Мариана Запрянова Думбалска:

Банка: ДСК

BIC: STSA BG SF

BG03STSA93000002353256

 Благодарим за проявения интерес и оказаната помощ.

С уважение,

Дамян Войновски

Главен секретар


03.10.2012г.

ДО

УПРАВИТЕЛЯ НА

EФПАЛИО ТРАНСПОРТ” ЕООД

УЛ. „ЦАР БОРИС ТРЕТИ”, СИТИ ЦЕНТЪР, ОФИС 8

ГРАД ПЕТРИЧ

Относно: Започване на производство за прекратяване на правата, произтичащи от издаден лиценз на Общността № 3712.

                УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

                 На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ЕФПАЛИО ТРАНСПОРТ” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 3712, на основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози. 

При извършена проверка от контролни органи на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – гр. Благоевград е констатирано, че “ЕФПАЛИО ТРАНСПОРТ” ЕООД не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.

Съгласно чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.

                Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба №  11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от получаване на настоящето уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ЕФПАЛИО ТРАНСПОРТ” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 3712 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите. 

С уважение,

Валентин Божков

Изпълнителен директор

03.10.2012г.

ДО

УПРАВИТЕЛЯ НА

“ЗЕН КОМПАНИ” ЕООД

УЛ. „ПИРИН” № 43

ГРАД ПЕТРИЧ

Относно: Започване на производство за прекратяване на правата, произтичащи от издаден лиценз на Общността № 9967.

                УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

                 На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че с настоящото писмо започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ЗЕН КОМПАНИ” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9967, на основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози. 

При извършена проверка от контролни органи на областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – гр. Благоевград е констатирано, че “ЗЕН КОМПАНИ” ЕООД не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за установяване на територията на Република България.

Съгласно чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози, правата, произтичащи от издадения лиценз, се прекратяват по решение на лицензиращия орган, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАвП.

                Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящото съобщение, като страна в административното производство имате право да се запознаете с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изразите становище по тях, да направите писмени искания и възражения във връзка с производството.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба №  11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Ви определям три месечен срок от получаване на настоящето уведомление за отстраняване на несъответствието с изискването на чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗАвП.

При не представяне в определения срок на документи, удостоверяващи, че “ЗЕН КОМПАНИ” ЕООД отговаря на изискванията за установяване на територията на Република България, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността № 9967 в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите. 

С уважение,

Валентин Божков

Изпълнителен директор

03.10.2012г.

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТИ НА СЪВЕТА относно крайпътната техническа проверка наизправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Европейския съюз и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 1999/37/EO на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства

01.10.2012г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавни служители в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, Областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” Ловеч, Областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” Велико Търново,

1. Длъжност: началник отдел

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

·         образование – висше, степен на образование – бакалавър;

·         професионален опит 4 години или минимален ранг за заемане на длъжността ІII м ранг.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт.

·         Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

4. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи:

·         Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

·         Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;

·         Копие от диплома за завършено висше образование;

·         Копие от документи, удостоверяващи изисквания професионален опит.

6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в административната сграда Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, ет. 2.

Срокът за подаване на документите е не по-късно от 17,30 часа на 11.10. 2012 г.

7. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени в административната сграда на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 – информационно табло и интернет страницата на агенцията.

8. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

9. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността: Организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на отдела; организира изпълнението на разпорежданията за провеждане на тематични и комплексни проверки; изготвя анализи, отчети и справки за нарушенията, извършени при осъществяване на дейностите, контролирани от Агенцията; подготвя планове и програми за контролна дейност, както и анализи и отчети за състоянието й.

Нормативната уредба: Закон за автомобилните превози, Закон за движение по пътищата, Закон за държавния служител, Закон за административните нарушения и наказания, регламенти и директиви на ЕС, касаещи автомобилния транспорт, ADR, AETR, както и подзаконовите актове по прилагането им.

Минимална заплата за длъжността: 400 лева.

Лице за контакти: Е. Събкова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/930 88 91

30.08.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява търг за отдаване под наем на част от недвижим имот.

Вижте цялата информация ТУК

29.08.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува формуляр за окончателните резултати на кандидатите за заемане на длъжността Главен инспектор 1 (една) щатна бройка в Областен отдел “Контролна дейност - Държавна автомобилна инспекция” - Шумен на дирекция „Контролна дейност - Държавна автомобилна инспекция“.

Вижте цялата информация ТУК

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува формуляр за окончателните резултати на кандидатите за заемане на длъжността Главен експерт 1 (една) щатна бройка в отдел “Общодостъпен транспорт и републиканска транспортна схема” на дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“

Вижте цялата информация ТУК

23.08.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжността Главен експерт 1 (една) щатна бройка в отдел “Общодостъпен транспорт и републиканска транспортна схема” на дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“

23.08.2012г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжността Главен инспектор 1 (една) щатна бройка в Областен отдел “Контролна дейност - Държавна автомобилна инспекция” - Шумен  на дирекция „Контролна дейност - Държавна автомобилна инспекция“.

17.08.2012г.

 Въвеждане от 01.08.2012 г. на пътна такса /маут/ за товарни автомобили за федералните пътища на Федерална Република Германия

По информация на Федералното Министерство на Транспорта, строителството и градоустройството на Германия, на 05.07.2012 г. са влезли в сила разпоредби за промяна на постановлението от 12.07.2011 г., на основание Закона за регулиране на законодателството за пътните такси /маут/, въвеждащо Наредба за поставяне на началото на събиране на пътни такси /маут/ от  товарни автомобили за участъците от федералните пътища. Това е предпоставка за започване на събирането от 01. 08. 2012 г. на пътна такса /маут/ за федералните пътища, най-малко  с четири платна, с директна връзка са федералните магистрали /аутобани/.

Допълнителна информация е достъпна на интернет страниците на Федералното министерство на транспорта, строителството и градоустройството, на Федералната служба за превоз на товари, както и на Федералната служба за пътищата на Германия.

Приложение

16.08.2012г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява управителя на “ВАГО - 2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кресна 2840, ул. “Китка” № 5, за следното:

На основание чл. 11, т. 1, б. “б” от Закона за автомобилните превози  започва производство за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на “ВАГО - 2007” ЕООД лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9713, издаден на 23.05.2008 г., тъй като е установено, че превозвачът не отговаря на изискванията за благонадеждност и професионална компетентност.

Съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, страната в административното производство - “ВАГО 2007” ЕООД, има право да се запознае с документите по преписката (в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5, в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.) и да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.

На основание чл. 36, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, страната в производството - “ВАГО 2007” ЕООД, следва в 7-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение да представи в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” документите по чл. 8, т. 6, 7, 10 и 11 от Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, необходими за установяване на фактите и обстоятелствата от значение за производството.

При  не представяне в определения срок на посочените документи, удостоверяващи, че “ВАГО 2007” ЕООД отговаря на изискванията за благонадеждност и професионална компетентност, ще бъде издадена заповед за прекратяване на правата, произтичащи от издадения на търговеца лиценз в 7-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документите.” 

16.08.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжността Главен експерт 1 (една) щатна бройка в отдел “Общодостъпен транспорт и републиканска транспортна схема” на дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“


16.08.2012г.

Description: Description: Description: Description: C:\Users\admin\Desktop\images\ns1.gifИзпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжността Главен инспектор 1 (една) щатна бройка в Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” - Шумен, Главна дирекция “Контролна дейност - ДАИ”

Вижте цялата информация ТУК


08.08.2012г.

Description: Description: Description: Description: C:\Users\admin\Desktop\images\ns1.gifПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА

Надграждане и модифициране на информационната система за проверка на транспортните системи за осъществяване на обществен превоз на пътници по републиканската пътна мрежа чрез въвеждане на нови функционалности

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Надграждане и модифициране на информационната система, свързани със създаването и проверката на маршрутните разписания и изчисляване на вътрешноградския и междуселищния пробег за субсидиране на автобусни линии, чрез които да бъдат въведени измененията, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 17 от 2011 г.) и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (обн., ДВ, бр. 44 от 2011 г.) предвид установените с тях мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета във връзка с автобусните линии от републиканската транспортна схема.

Връзка към сайта на Агенцията по обществени поръчки ТУК

Приложения:

Публична покана

Приложение 1 - Технически изисвания

Приложение 2 - Данни за участника

Приложение 3 - Списък на документите, които участникът трябва да приложи към офертата си

Приложение 4 - Методика за оценяване на офертите

Приложение 5 - Ценово предложение

 

08.08.2012г.

Description: Description: Description: Description: C:\Users\admin\Desktop\images\ns1.gifПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА

Надграждане и актуализация на следните модули от централизираната информационна система на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация": "Лицензи", "Разрешителни", регистър на административнонаказателната дейност и регистър на лицата, притежаващи професионална компетентност“

  

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Да се надградят и актуализират модулите "Лицензи" и "Разрешителни", регистър за административно-наказателна дейност и регистър на професионално компетентните лица от централизираната единна информационна система на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".Да се надградят и актуализират модулите "Лицензи" и "Разрешителни", регистър за административно-наказателна дейност и регистър на професионално компетентните лица от централизираната единна информационна система на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Връзка към сайта на Агенцията по обществени поръчки ТУК

Приложения:

Публична покана

Приложение 1 - Технически изисвания

Приложение 2 - Данни за участника

Приложение 3 - Списък на документите, които участникът трябва да приложи към офертата си

Приложение 4 - Методика за оценяване на офертите

Приложение 5 - Ценово предложение

31.07.2012г.

 

ДО

БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ,

ИЗВЪРШВАЩИ СОВАЛКОВИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ

ДО И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА УКРАЙНА

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” информира българските превозвачи, извършващи совалкови превози, че допълнителният контингент от универсални разрешителни за превоз на пътници за 2012 година, предоставен от Министерството на инфраструктурата на Украйна, е изчерпан.

Предвид факта, че се причиняват значителни неудобства за пътниците при граничните пунктове, както и поради наблюдаваната в последните дни потенциално опасна метеорологична обстановка с високи температури, Ви обръщаме внимание, че не трябва да предприемате превози през територията на Украйна, за които не притежавате разрешителни.

Уведомяваме Ви, че е необходимо да информирате българските, беларуските и украински туроператори, с които имате договорни отношения, за случаите, в които не можете да извършите съответните превози, за да могат те да се насочат към други превозвачи.

С украинската страна са договорени допълнителен брой разрешителни за преминаване през украинската територия. При получаване на допълнителния брой разрешителни ще бъдете уведомени своевременно.

С уважение,

Валентин Божков

Изпълнителен директор

31.07.2012г.

  Изтеглен беше победителят в онлайн състезанието за попълване на електронни листовки

 Победителят в онлайн състезанието за попълване на електронни листовки беше изтеглен днес. Това е Анета Спасова от село Варвара, град Пазарджик. Тя ще получи своята награда – таблет, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Виртуалното състезание е посветено на Четвъртия европейски ден за пътна безопасност и се проведе от 20 до 25 юли при голям интерес. В него се включиха повече от 16 000 участника, като голяма част от тях – 6 637, са получили повече от 87 точки (което се счита за успешно положен теоретичен изпит). До жребия бяха допуснати 754 човека, решили без грешка листовката за време не повече от 40 минути.

31.07.2012г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” – Шумен към Главна дирекция “Контролна дейност - ДАИ”

1. Длъжност: Главен инспектор

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

·         образование – висше;

·         степен на образование – бакалавър;

·         професионален опит 2 години

или минимален ранг за заемане на длъжността ІV м ранг.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт.

·         Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

4. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи: попълнено заявление по приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; попълнена декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; копие от диплома за завършено висше образование; копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и други допълнителни документи.

6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в административната сграда Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, ет. 2.

Срокът за подаване на документите е не по-късно от 17,30 часа на 09 август 2012 г.

7. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени в административната сграда на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 – информационно табло и интернет страницата на агенцията.

8. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

9. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността: Осъществява контролните функции по прилагане на законодателството в дейността на отдела и на други физически или юридически лица, изготвя анализи и отчети във връзка с контролната дейност, носи пряка отговорност за съставяните от него актове, както и за действията си в изпълнение на длъжността.

Минимална заплата за длъжността: 350 лева. Лице за контакти: Емилия Събкова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/930 88 91

 

31.07.2012г.

 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, отдел “Общодостъпен транспорт и републиканска транспортна схема”, дирекция „Автомобилни превози и международна дейност”

1. Длъжност: главен експерт

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

·         образование – висше;

·         степен на образование – бакалавър;

·         професионален опит 3 години

или минимален ранг за заемане на длъжността ІV м ранг.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт.

·         Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

4. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи: попълнено заявление по приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; попълнена декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; копие от диплома за завършено висше образование; копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и други допълнителни документи.

6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в административната сграда Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, ет. 2.

Срокът за подаване на документите е не по-късно от 17,30 часа на 09 август 2012 г.

7. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени в административната сграда на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 – информационно табло и интернет страницата на агенцията.

8. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

9. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Описание на длъжността: Подготвя отговори на запитвания, сигнали, жалби и молби от граждани във връзка с нормативните документи, регламентиращи безплатните и по намалени цени пътувания в автомобилния транспорт, както и запитвания от ведомства, области, общини и други. Изготвя становища и предложения за промяна на нормативните актове свързани с безплатните и по намалени цени пътувания  на определени групи граждани по автомобилния транспорт. Участва в разработването на критерии и актуализирането на Наредбата за разпределението на компенсации при превози по вътрешни автобусни линии. Изготвя анализи, проекти и разпределя средствата за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания по общини и групи правоимащи. Анализира и определя подлежащия на субсидиране пробег по междуселищни автобусни линии, свързващи слабо населени места в планински и други райони.

Минимална заплата за длъжността: 380 лева. Лице за контакти: Емилия Събкова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”: 02/930 88 91

 

30.07.2012г.

 Информация за въведени ограничения в Румъния за

движението по пътищата от 18 часа на 26 юли до 26 октомври 2012 г. поради строително – ремонтни дейности

Националната компания за магистралите и националните пътища на Румъния информира участниците в движението, че от 26 юли 2012 /18 ч./ до 26 октомври 2012 г., преминаването по DN 39 ConstantaMangalia, а именно на 8+988 км – мостът при Агигеа /AGIGEA BRIDGE/, ще бъде ограничено за моторни превозни средства с максимално разрешено общо тегло над 5 тона.

Изключение правят моторни превозни средства, превозващи пътници. Максималната скорост на движениe ще бъде ограничена до 30 км/ч. Ограничението на движението се налага поради извършване на ремонтни дейности на моста.

По време на реконструкцията движението на превозните средства с максимално разрешено общо тегло над 5 тона може да се извършва по следните обходни маршрути:

u  по маршрута: BucurestiConstanta Sud Port AgigeaNegru VodaMangalia и обратно:

-          А 2 (BucurеstiCernavodaMedgidia Interchange) – DJ1 381 (Medgidia InterchangeCiocarlia de Sus ) – DN 3 (Ciocarlia de SusCobadin ) – DJ 321 (CobadinMereni ) – DJ 391 (MereniTopraisar ) – DN 38 ( TopraisarAgigea) – DN2 39 (AgigeaMangalia) и обратно.

u  по маршрута: Harsova (DN 2A) – Tulcea (DN 22) – Port Constanta SudAgigeaNegru VodaMangalia и обратно:

-          A 4 (Ovidiu InterchangeInterchange между A 4 и A 2) – A 2 (Interchange A 4 с A 2 – Medgidia Interchange) – DJ 381 (Interchange MedgidiaCiocarlia de Sus) – DN 3 (Ciocarlia de SusCobadin) – DJ 321 (CobadinMereni) – DJ 391 (Mereni - Topraisar) – DN 38 (Topraisar Agigea) – DN 39 (Agigea Mangalia) и обратно.

Допълнителна информация може да бъде получена от Пресцентъра на Националната компания за магистралите и националните пътища на Румъния на тел.: + 021/ 264 33 33 и + 021/ 9360, както и на интернет страницата: www.cnadnr.ro

26.07.2012г.

ПОВЕЧЕ ОТ 16 000 ЧОВЕКА СЕ ВКЛЮЧИХА В ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

В онлайн състезанието за попълване на електронни листовки на https://avtoizpit.com/, се включиха 16 616 човека. Виртуалното състезание се проведе от 20 до 25 юли. То е посветено на Четвъртия европейски ден за пътна безопасност. Голяма част от участниците - 6 637 човека, са получили повече от 87 точки, което в реална ситуация се счита за успешно положен теоретичен изпит. Само 754 състезатели обаче, са решили теста без нито една грешка, което е условие за участие в жребия за приза. Голямата награда – таблет, ще бъде връчена лично от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Победителят ще бъде избран в присъствието на адвокат.

Най-много участници в онлайн състезанието са във възрастовата категория 18-24 години - 9815 човека. 440 от тях са решили теста без грешка и ще участват в тегленето на жребия за наградата. Във възрастта от 25 до 34 години има 2956 състезатели. Имената на 125 от тях ще бъдат включени в определянето на победителя.

Броят на най-младите участници във възрастта 13-17 години е 1636. 41 от тях са решили изпита без грешка. Активното участие на младежите в безопасността по пътищата, е във фокуса на общоевропейската кампания тази година.

Най-малко участници в електронния изпит са регистрирани във възрастовата категория над 55 години, но процентът на напълно решените тестове в тази група е най-висок.

24.07.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува формуляр за окончателните резултати на кандидатите за заемане на длъжността Младши експерт 1 (една) щатна бройка в отдел “Общодостъпен транспорт и републиканска транспортна схема” дирекция „Автомобилни превози и международна дейност” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация ТУК

20.07.2012г.

 ЧЕТВЪРТИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

С решение на Европейската комисия 25.07.2012 г. е обявен за Четвърти европейски ден за пътна безопасност с основна тема „Активно участие на младежите в безопасността по пътищата“.

Във връзка с това Ви приканваме да проверите знанията си за правилата за движението, като решите един изпитен тест.

Тестовете са различни, като всеки от тях съдържа случайна комбинация от въпросите, които се използват при провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. 

Един от участниците решили без грешка теста ще получи награда - ТАБЛЕТ.

Тестове могат да бъдат решавани до 22 часа на 25.07.2012 г. Участникът ще бъде определен чрез жребий.

Резултатите ще бъдат публикувани на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на 01.08.2012 г. 

Наградата ще бъде връчена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

18.07.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжността Държавен експерт 1 (една) щатна бройка в отдел “Общодостъпен транспорт и републиканска транспортна схема” на дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“

Вижте цялата информация ТУК

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува формуляр за окончателните резултати на кандидатите за заемане на длъжността Държавен експерт 1 (една) щатна бройка в отдел “Общодостъпен транспорт и републиканска транспортна схема” на дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“

11.07.2012г.

Description: Description: Description: Description: C:\Users\admin\Desktop\images\ns1.gif ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА Техническа поддръжка на съществуващата инфраструктура за комуникация с европейската мрежа
на ТАCHOnet във връзка с използването на персонализирани карти с чип за дигитални тахографи
в Република България

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Техническа поддръжка на съществуващата инфраструктура за комуникация с европейската мрежа на ТАCHOnet във връзка с използването на персонализирани карти с чип за дигитални тахографи в Република България

Връзка към сайта на Агенцията по обществени поръчки ТУК

Приложения:

Публична покана

Приложение 1 - Технически изисвания

Приложение 2 - Данни за участника

Приложение 3 - Списък на документите, които участникът трябва да приложи към офертата си

Приложение 4 - Методика за оценяване на офертите

Приложение 5 - Ценово предложение

11.07.2012г.

Description: Description: Description: Description: C:\Users\admin\Desktop\images\ns1.gif ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА Изграждане и техническа поддръжка на инфраструктура за комуникация със системата от свързани национални електронни регистри Европейски регистри на пътнотранспортни предприятия
(European Registers of Road Transport Undertakings) (ERRU)

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изграждане и техническа поддръжка на инфраструктура за комуникация със системата от свързани национални електронни регистри Европейски регистри на пътнотранспортни предприятия (European Registers of Road Transport Undertakings) (ERRU) , във връзка с необходимостта от въвеждането й на територията на Република България.

Връзка към сайта на Агенцията по обществени поръчки ТУК

Приложения:

Публична покана

Приложение 1 - Технически изисвания

Приложение 2 - Данни за участника

Приложение 3 - Списък на документите, които участникът трябва да приложи към офертата си

Приложение 4 - Методика за оценяване на офертите

Приложение 5 - Ценово предложение

10.07.2012г.

Description: Description: Description: Description: C:\Users\admin\Desktop\images\ns1.gif ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ЧРЕЗ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА ОБЕКТИ, ПОЛЗВАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА В СОФИЯ И ВСИЧКИ ДРУГИ ОБЛАСТНИ ЦЕНТРОВЕ И ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" В СОФИЯ.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Охрана на имуществото на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез технически системи за сигурност на обекти, ползвани от агенцията в София и всички други областни центрове и физическа въоръжена охрана на обект на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в София.

Връзка към сайта на Агенцията по обществени поръчки ТУК

Приложения:

Публична покана

Приложение 1 - Списък на обектите

Приложение 2 - Сведения за участника

Приложение 3 - Списък на документите, които участникът трябва да приложи към офертата си

Приложение 4 - Методика за оценяване на офертите

10.07.2012г.

Description: Description: Description: Description: C:\Users\admin\Desktop\images\ns1.gif Ограничение на движението в Лихтенщайн

От 9 до 13 юли 2012 г. улица Zollstrasse в Schaan ще бъде затворена за движение за моторни превозни средства. През този период леките автомобили и автобусите на LIEmobil , които идват от направление Buchs, ще бъдат отбивани по Аlte Zollstrasse / Binnendamm / Wiesengasse, а тези, които идват от направление Schaan ще преминават по Tro"xlegasse / Obera Giessaweg. Товарните автомобили и частните автобуси ще бъдат отклонявани през през пътните възли на магистралите Vaduz и Bendern. Обходните маршрути са сигнализирани (виж приложението).

Допълнителна информация може да намеритsе в приложението ТУК

s

09.07.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжността Главен инспектор 1 (една) щатна бройка в областен отдел “Контролна дейност-ДАИ” гр. Шумен

Вижте цялата информация ТУК

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува формуляр за окончателните резултати на кандидатите за заемане на длъжността Главен инспектор в областен отдел  “Контролна дейност-ДАИ” гр. Шумен в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация ТУК

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжността: Младши експерт 1 (една) щатна бройка в отдел “Общодостъпен транспорт и републиканска транспортна схема” дирекция „Автомобилни превози и международна дейност” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

 

09.07.2012г.

   ВАЖНО !!!

Министерството на външните работи на Република Узбекистан информира, че от 1-ви август се забранява преминаването на чуждестранни превозвачи до и през територията на Република Узбекистан без съответните разрешителни

До 1 – ви август 2012 г. е в сила действащата до този момент система за преминаване през територията на Република Узбекистан на товарни автомобили с чуждестранна регистрация, т.е. при заплащане на съответните такси на граничните пунктове. От 1-ви август се забранява преминаването на чуждестранни превозвачи до и през територията на Република Узбекистан без съответните разрешителни, които следва да бъдат налични на борда на товарните автомобили преди започване на превозите.

Забраната е свързана с въведените от узбекската страна изисквания, влезли в сила от 11 юни 2012 г. относно задължителното наличие на борда на автомобилите на съответните разрешителни при влизане на територията на Република Узбекистан.

За допълнителна информация, моля вижте приложения по – долу линк:

http://news.mail.ru/inworld/uzbekistan/economics/9518544/?frommail=1


 

04.07.2012г.

  Информация за въведени ограничения в Румъния за движението по пътищата на някои административни единици от 04 – 06 юли 2012г., между 11 и 20 часа поради въведен код оранжев
заради горещото време

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 2679/98 на Съвета относно функционирането на вътрешния пазар по отношение на свободното движение на стоки между държавите-членки:

Министерството на транспорта и инфраструктурата на Република Румъния информира за въведени ограничения в движението по пътищата на някои административни единици, поради въведен код оранжев заради горещото време. Временно  е въведено ограничение за движение по пътищата за пътни превозни средства с допустима максимална маса над 7,5 тона за периода от 04 – 06 юли 2012 между 11.00 ч. и 20.00 ч.

 Забраната за движение се отнася за всички национални пътища от следните административни единици: Satu Mare, Bihor, Arad, Alba, Hunedoara, Timis, Caras Severin, Mehedinti si Dolj.

 Забраната ще бъде прекратена веднага след като температурите се нормализират и това ще бъде обявено в пресата.

Допълнителна информация може да бъде получена от пресцентъра на Националната агенция по пътищата на Република Румъния на тел:  +021/264.33.33; +021/9360 или на интернет страницата www.cnadnr.ro

 

04.07.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува окончателните резултати на кандидатите за заемане на длъжността директор 1 (една) щатна бройка на диреция „Пътни превозни средства и водачи” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

 

03.07.2012г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

 КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична доставка на канцеларски материали след предварителна заявка от страна на Възложителя, отговарящи на количествените и качествените изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката (Приложение № 1).

 

Изтеглете:

Пълно съдържание на публичната покана

Приложение 1 - Техническа спецификация

Приложение 2 - Списък на адресите на Възложителя

Приложение 3 - Показатели, относителна тежест и методика за определяне оценката на офертите

Връзка към сайта на Агенцията по обществени поръчки ТУК


 

28.06.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува окончателните резултати на кандидатите за заемане на длъжността младши юрисконсулт 1 (една) щатна бройка в отдел „Правен”, дирекция „Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

 

27.06.2012г.

 Помогнете за лечението на държавен служител

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ,

 Ръководството на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” се обръща към всички контрагенти на изпълнителната агенция с молба за оказване на финансова помощ за лечението и възстановяването на държавен служител.

Служител на администрацията претърпя тежък здравословен проблем, за възстановяването на служителя е необходимо да бъде заплатена сума, която е непосилна за семейството на един държавен служител.

Изразяваме молба към всички физически и юридически лица, които имат възможност да помогнат за набиране на необходимите средства за лечение.

Даренията можете да правите на банкова сметка на името на Мариана Запрянова Думбалска:

 

Банка: ДСК

BIC: STSA BG SF

BG03STSA93000002353256

 Благодарим за проявения интерес и оказаната помощ.

 

С уважение,

Дамян Войновски

Главен секретар


 

26.06.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” информира за изчерпани  универсални разрешителни за превоз на пътници за 2012 г.

ДО

БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ,

ИЗВЪРШВАЩИ СОВАЛКОВИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ

ДО ТЕРИТОРИИТЕ НА УКРАЙНА И РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Поради увеличения пътникопоток от туристи, организирани да почиват на българското Черноморие, Ви уведомяваме, че предоставеният от Министерство на инфраструктурата на Украйна контингент от универсални разрешителни за превоз на пътници за 2012г. е изчерпан.

С наше писмо 12-30-3/10.05.2012г. се обърнахме  към Министерството на инфраструктурата на Украйна с молба за предоставяне на универсални разрешителни за превоз на пътници, допълнително към квотата за 2012г.

Бяха проведени многократни  разговори с висши представители на Държавния департамент по автомобилен транспорт на Украйна, но до настоящия момент  положителен отговор на отправената от нас молба няма.

В тази връзка е необходимо да уведомите българските, беларуските и украински туроператори, с които имате договорни отношения  за невъзможността да извършвате  превози по тези дестинации.

При получаване на допълнителна квота от украински разрешителни,  ще бъдете уведомени своевременно.

 

С уважение,

Валентин Божков

Изпълнителен директор


 

25.06.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността главен инспектор в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” – Шумен към Главна дирекция “Контролна дейност - ДАИ”.

Вижте цялата информация ТУК

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Младши експерт в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, отдел “Общодостъпен транспорт и републиканска транспортна схема”, дирекция „Автомобилни превози и международна дейност”.

Вижте цялата информация ТУК

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Държавен експерт в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, отдел “Общодостъпен транспорт и републиканска транспортна схема”, дирекция „Автомобилни превози и международна дейност”.

Вижте цялата информация ТУК

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за заемане длъжността Директор на дирекция  „Автомобилни превози и международна дейност” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

20.06.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за заемане на длъжността Директор на дирекция „Пътни превозни средства и водачи” - 1 (една) щатна бройка в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Съгласно решение на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста – до 4 грешки (16 верни отговора от възможни 20), на основание чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка с Протокол № 3 от 20.06.2012 г. за определяне на резултатите на кандидатите от проведения на 19.06.2012 г. от 10.30 часа тест, комисията   РЕШИ:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия Общ брой верни отговори

1.

Валери Вълчков Пенчев

17

II. Не допуска до конкурса следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия Общ брой верни отговори

1.

Георги Благоев Тимнев

12

2.

Иван Асенов Иванов

12

3.

Неделин Димитров Манасиев

15

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 28.06.2012 г. от 10.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Дамян Войновски

Председател на конкурсната комисия


 

18.06.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за заемане на длъжността Младши юрисконсулт в отдел Правен на Дирекция „Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности” в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Съгласно решение на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал практическия изпит при конкурса отразен в Протокол от 09.05.2012 г. и на основание чл. 31, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с Протокол № 3 от 15.06.2012 г. за определяне на резултатите на кандидатите от проведения на 10.05.2012 г. от 10.30 часа практически изпит, комисията  РЕШИ:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия Средноаритметична оценка  от сбора на  оценките на членовете на комисията

1.

Анна Георгиева Димитрова

5

2.

Валентин Здравков Стоев

4

3.

Веселина Христова Попова

4

4.

Генка Атанасова Пеловска

4

5.

Деян Бинев Иванов

4

6.

Илияна Николова Тодорова

5

7.

Лазар Лазаров Бъчваров

5

8.

Полина Валериева Анастасова

4

II. Не допуска до конкурса следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия Средноаритметична оценка  от сбора на  оценките на членовете на комисията

1.

Ива Ангелова Иванова

2,75

2.

Костадин Йорданов Костадинов

2,75

3.

Светла Стефанова Лавова

2,5

4.

София Анестиева Янакиева

2

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 25.06.2012 г. от 10.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Светлана Чаушева

Председател на конкурсната комисия


 

08.06.2012г.

 Информация за въведени временни ограничения за движението в Астрия

Уведомяваме превозвачите за постъпила информация относно въведени ограничения за движение в Австрия. Ограниченията се налагат поради ремонтни дейности на пътя и касаят периода от 11 юни 2012 г. (00:00 ч.) до 15 юни 2012 г. (17:00 ч.).

Ограниченията се отнасят за трасе B177 (“Seefelderstrasse”) между Zirl и Leithen, като трафикът ще бъде пренасочван през следните маршрути:

- Товарните автомобили (над 7,5 т.) ще преминават през B179 (“Fernpass”) или през A12 (“Inntalautobahn”).

- Други превозни средства ще преминават през L35 (“Buchener Strasse”) и L36 (“Moserer Strasse”).

За повече информация прилагаме копие на полученото писмо ТУК.


 

07.06.2012г.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността: Директор 1 (една) щатна бройка на Дирекция „Пътни превозни средства и водачи” в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Валери Вълчков Пенчев

2.

Георги Благоев Тимнев

3.

Неделин Димитров Манасиев

4.

Иван Асенов Иванов

Не допуска до конкурса следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати, следва да се явят на 19.06.2012 г. в 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 за провеждане на първата част от конкурса - решаване на тест.

Дамян Войновски

Председател на конкурсната комисия


Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” публикува списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността Директор 1 (една) щатна бройка на Дирекция „Автомобилни превози и международна дейност”в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Румяна Василева Васинска

2.

Иван Асенов Иванов

Не допуска до конкурса следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността Основание за недопускане

Владислав Петров Стоянов

Да

Не

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит за заемане на длъжността

 

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати, следва да се явят на 20.06.2012 г. в 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 за провеждане на първата част от конкурса - решаване на тест.

Дамян Войновски

Председател на конкурсната комисия


 

05.06.2012г.

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, отдел “Общодостъпен транспорт и републиканска транспортна схема”, дирекция „Автомобилни превози и международна дейност”.  Длъжност: Държавен експерт.

Вижте цялата информация ТУК

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, отдел “Общодостъпен транспорт и републиканска транспортна схема”, дирекция „Автомобилни превози и международна дейност”. Длъжност: Младши експерт.

Вижте цялата информация ТУК

  Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” – Шумен към Главна дирекция “Контролна дейност - ДАИ”. Длъжност: Главен инспектор.

 


 


 

Новини от ИААА

Формуляри за издаване на лиценз на Общността за превоз на пътници и товари

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Достъп до обществена информация

КТП – за L категория МПС
КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

Психологически изследвания

Изпитни въпроси за кандидат-водачи на МПС

Exam themes for driver license candidates

   Изпити:
 - Водачи на МПС
 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи
 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

avto_a@rta.government.bg

Телефони

english © 2004. ИААА.