Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници

Нормативна уредба

 НАРЕДБА № Н-8 ОТ 27 ЮНИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

Издадена от Министерството на транспорта

 Обн. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г.

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на превоз за собствена сметка на пътници и товари с автомобили с българска регистрация.

Чл. 2. Превоз на пътници за собствена сметка е превоз на пътници без заплащане и формиране на печалба с нетърговска или нестопанска цел, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него.

Чл. 3. За извършване на превоз на пътници за собствена сметка на територията на Европейската общност не се изисква лиценз или друго разрешително.

Чл. 4. (1) Превози на пътници за собствена сметка между Република България и страни, които не са членки на Европейския съюз, или транзит през такива страни се извършват съгласно международните договори, по които Република България е страна.

(2) Превози на пътници за собствена сметка между страните - членки на Европейския съюз, могат да се извършват от физически или юридически лица, които притежават сертификат за извършване на превози за собствена сметка с автобус между държави членки на основание Регламент (ЕИО) № 684/92, по образец (приложение № 1).

Чл. 5. За издаване на сертификат по чл. 4, ал. 2 лицето по чл. 2 подава заявление по образец (приложение № 2) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", към което прилага следните документи:

1. копие на трудовия договор на водача;

2. копие на свидетелството за регистрация на превозното средство, с което ще се извършват превозите за собствена сметка;

3. удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

4. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) списък на пътниците;

5. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) заповед за командировка;

6. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) копие от покана;

7. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) копие от знака за преминал годишен технически преглед на автобуса;

8. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) копие от протокол за изправност на тахограф и ограничител на скоростта;

9. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) копие от свидетелството за управление на водача;

10. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) декларация от ръководителя на фирмата/организацията за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози.

Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощено от него длъжностно лице издават или отказват издаването на сертификат за извършване на превози за собствена сметка с автобус между държави членки на основание Регламент (ЕИО) № 684/92 в 5-дневен срок от датата на подаване на заявлението.

(2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) При издаване на сертификат за извършване на превози за собствена сметка с автобус между държави членки списъкът на пътниците се заверява с печат на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 7. Не се издава сертификат по чл. 4, ал. 2, когато заявеният превоз не отговаря на изискванията по чл. 2 или не са приложени всички документи по чл. 5.

Чл. 8. Сертификатът по чл. 4, ал. 2 се издава със срок на валидност, чиято продължителност се определя от целта и характера на пътуването, но за не повече от 5 години.

Чл. 9. Превоз на товари за собствена сметка е превоз на товари без заплащане и формиране на печалба, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него и превозът е предназначен да се доставят товари на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, да се експедират негови товари, товарите да се превозят в рамките на предприятието му или за негови собствени нужди извън предприятието, а товарите принадлежат на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или са били продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него.

Чл. 10. За извършване на превоз на товари за собствена сметка на територията на Европейската общност не се изисква лиценз или друго разрешително.

Чл. 11. За извършване на превоз на товари за собствена сметка извън територията на Общността е необходимо разрешително, ако такова се изисква по силата на двустранни или многостранни спогодби, по които Република България е страна.

Чл. 12. В случаите по чл. 11 лицата подават заявление по образец (приложение № 3) до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и прилагат към него:

1. копие на трудовия договор на водача;

2. копие на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, с което ще се извърши превозът;

3. копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари принадлежат на предприятието или са продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него;

4. удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 13. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощено от него длъжностно лице предоставя или отказва предоставянето на разрешително в 5-дневен срок от датата на подаване на заявлението.

Чл. 14. Не се предоставя разрешително по чл. 11, когато заявеният превоз не отговаря на изискванията по чл. 9, не са приложени всички документи по чл. 12 или когато предоставени разрешителни на заявителя не са върнати.

Чл. 15. Предоставените разрешителни се връщат в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в 7-дневен срок от приключване на превоза.

Чл. 16. Лицата по чл. 2 и 9 са длъжни да:

1. организират труда на водачите, като спазват нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивка съгласно глава шеста "Време за управление на превозното средство, прекъсване и време за почивка. Ограничаване на скоростта" от Закона за автомобилните превози;

2. предоставят на водачите необходимите документи, изискващи се от Закона за автомобилните превози и тази наредба.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) При извършване на превози на пътници за собствена сметка водачът представя при поискване от контролните органи следните документи:

1. за международни превози на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария:

а) заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът;

б) оригинал на сертификата за моторното превозно средство по чл. 4, ал. 2;

в) списък на пътниците, заверен с печат на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";

2. за превози между Република България и страни, които не са членки на Европейския съюз, или транзит през такива страни се изискват документите по ал. 1 и документи съгласно международните договори, по които Република България е страна, ако в договорите има такива изисквания;

3. за превози на територията на Република България:

а) заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът;

б) заповед на ръководителя на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, с приложен към нея списък на пътниците; в заповедта се посочват датата или периодът за извършване на превоза, часовете на тръгване и маршрутът на движение; приложеният към заповедта списък трябва да бъде заверен с подпис и печат от ръководителя.

Чл. 18. При извършване на превози на товари за собствена сметка водачът представя при поискване от контролните органи следните документи:

1. заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът;

2. копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари принадлежат на предприятието или са продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него;

3. разрешително, ако такова се изисква по силата на двустранни или многостранни спогодби, по които Република България е страна;

4. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) заповед на ръководителя на лицето, за чиято сметка се извършва превозът; в заповедта се посочват датата или периодът за извършване на превоза, часовете на тръгване и маршрутът на движение, както и видът на товара.

Чл. 19. (1) При извършване на превоз за собствена сметка моторните превозни средства се обозначават с табели с надпис "Превоз за собствена сметка".

(2) Табелите са с размери 170 мм х 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45 мм.

(3) Табелата се поставя на предното стъкло на превозното средство от дясната страна.

(4) Не се обозначават с табели превозни средства при извършване на превоз за собствена сметка по пътища, които не са отворени за обществено ползване.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 12б, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

BG

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

 

СЕРТИФИКАТ

за извършване на превози за собствена сметка с автобус между държави членки на основание Регламент (ЕИО) № 684/92

(попълва се от физическото или юридическото лице, което осъществява превоза за собствена сметка)

 

Долуподписаният

......................................................................................................................................

отговарящ за предприятието, организацията с нестопанска цел или др.

(опишете)

......................................................................................................................................

(име и фамилия или официално търговско наименование, пълен адрес)

удостоверява, че:

- извършваният превоз е с нестопанска и с неводеща до печалба цел,

- превозът е само помощна дейност за физическото или юридическото лице,

- регистрационният № ............ на автобуса е собственост на физическото или юридическото лице или са го придобили на изплащане, или е предмет на дългосрочен договор за лизинг,

- автобусът се управлява от член на персонала на долуподписаните лица или организация или от самия долуподписан.

......................................................................................................................................

(подпис на физическото лицето или на представител на юридическото лице)

(попълва се от компетентния орган)

Настоящото представлява сертификат по смисъла на член 13 от Регламент (ЕИО) № 684/92.

...................................

....................................

(срок на валидност)

(място и дата на издаване)

......................................................................................................................................

(подпис и печат на компетентния орган)

Общи разпоредби

1. Член 2, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 684/92 постановява, че "транспортни операции за собствена сметка на превозвача са превози, извършени с нетърговска и неводеща до печалба цел от физическо или юридическо лице, при условие че:

- транспортната дейност е само спомагателна дейност за физическото или юридическото лице,

- използваните превозни средства са собственост на физическото или юридическото лице или са придобити на изплащане, или са обект на дългосрочен договор за лизинг и се управляват от член на персонала на физическото или юридическото лице или от самото физическо лице."

2. Превозвачи, които извършват превози за собствена сметка, се допускат да извършват този вид транспортна дейност без дискриминация с оглед националност или място на установяване, при условие че:

- имат разрешително в държавата по установяване да извършват пътни превози с автобус, като спазват условията за достъп до пазара, предвидени в националното законодателство,

- спазват изискванията за пътна безопасност, доколкото това се отнася за стандартите за водачи и превозни средства.

3. Превозите, които се извършват от превозвачите за тяхна собствена сметка, упоменати в точка 1, са освободени от изисквания за разрешителни, но подлежат на система от сертификати.

4. Сертификатът дава право на титуляря да извършва международни превози с автобус за собствена сметка. Той се издава от компетентния орган на държавата членка, където превозното средство е регистрирано, и е валиден за цялото пътуване, включително и за всички транзитни пътувания.

5. Съответните части от сертификата трябва да се попълнят с незаличими букви в три екземпляра от физическото лице или от представител на юридическото лице, което извършва превоза, и от компетентния орган. Едно копие трябва да се съхранява от администрацията и едно от физическото или юридическо лице. Водачът на превозното средство трябва да съхранява оригинала или заверено, вярно с оригинала копие в превозното средство през цялото времетраене на всяко международно пътуване. При поискване то трябва да се представя на контролните органи. Физическото или съответно юридическото лице са отговорни за съхранението на сертификатите.

6. Сертификатът е валиден за максимален срок 5 години.

 

Приложение № 2 към чл. 5

 

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

З А Я В Л Е Н И Е

за издаване на сертификат за извършване на превози с автобус за собствена сметка между държави членки на основание Регламент (ЕИО) № 684/92

 

от .........................................................................................................

(ръководител на предприятието или организацията с нестопанска цел)

Фирма ............................ БУЛСТАТ/ЕИК .........................................

Адрес: гр. .............................., ул. .......................................................

№ .............., бл. ............ , вх. .............., ет. ............, ап. .....................

Телефон ...............................................................................................

Моля да бъде издаден Сертификат за извършване на превози с

автобус за собствена сметка между държави - членки на Евро- пейския съюз, съгласно Регламент (ЕИО) № 684 /92.

1. Цел на пътуването .........................................................................

(туризъм, спортно, културно мероприятие и др.)

2. Превозът ще бъде изпълнен по следния маршрут:

......................................................................................................................

(основен маршрут и ГКПП на изход и вход на българска граница)

3. Период на пътуване .......................................................................

Долуподписаният удостоверявам, че:

- извършваният превоз е с нестопанска и неводеща до печалба цел;

- превозът е само помощна дейност;

- автобусът с регистрационен № ............................ е собственост на физическото или юридическото лице или е предмет на дългосрочен договор за лизинг или наем;

(ненужното се зачертава)

- автобусът се управлява от водач на основание трудов договор в предприятието/организацията или от самия долуподписан.

(ненужното се зачертава)

 

Приложение:

1. Списък на пътниците.

2. Заповед за командировка.

3. Копие от покана.

4. Копие на талон за регистрация на автобуса.

5. Копие от знака за преминат годишен технически преглед на автобуса.

6. Копие от протокол за изправност на тахограф и ограничител на скоростта.

7. Копие от свидетелството за управление на водача (водачите).

8. Копие от трудовия договор на водача (водачите).

9. Декларация от ръководителя на фирмата /организацията за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози.

 

Управител: .................................

(подпис и печат)

Дата ......................

 

Приложение № 3 към чл. 12

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

З А Я В Л Е Н И Е

за издаване на разрешително за международен автомобилен превоз на товари за собствена сметка

от ............................................................................................................

(ръководител на предприятието, за чиято сметка ще се извърши превозът)

Фирма ............................... БУЛСТАТ/ЕИК .........................................

..................................................................................................................

(адрес, телефон, факс, електронен адрес)

 

ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

 

1. Моля да ни бъдат издадени разрешителни за международен автомобилен превоз на товари, както следва:

 

1.1. ............................. бр. разрешително за ........................................;

(посочва се държавата)

1.2. ........ бр. разрешително за .............................................................;

(посочва се държавата)

1.3. ........ бр. разрешително за ..............................................................

(посочва се държавата)

2. Долуподписаният удостоверявам, че:

2.1. целта на превоза е: ........................................................................;

2.2. извършваният превоз е с нестопанска цел;

2.3. автомобилът/автомобилите се управлява/управляват от водач/водачи на основание трудов договор в предприятието.

3. Приложение:

3.1. копие на свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, с което ще се извърши превозът;

3.2. копие на трудовия договор на водача;

3.3. копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари са собственост на предприятието или са закупени, произведени, обработени или ремонтирани от предприятието;

3.4. удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Управител: ...................

(подпис и печат)

Дата ...........................

 


19.12.09

 

Новини от ИААА

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Проекти на европейско законодателство

Достъп до обществена информация

КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория

 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи

 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

(+359 2) 930 88 40
(+359 2) 930 88 10

english © 2004. ИААА.