Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници

Нормативна уредба
 

НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Обн. - ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г.; в сила от 23.11.1999 г.; изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г.; изм., бр. 95 от 21.11.2000 г.; изм. и доп., бр. 36 от 12.04.2001 г.; изм., Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС на РБ, бр. 8 от 22.01.2002 г.; в сила от 22.01.2002 г.; изм. и доп., бр. 40 от 19.04.2002 г.; изм., бр. 108 от 19.11.2002 г.; изм., Решение № 1043 от 07.02.2003 г. на ВАС на РБ, бр. 16 от 18.02.2003 г.; в сила от 18.02.2003 г.; изм., бр. 46 от 06.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 13 от 11.02.2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 10.07.2012 г.

Издадена от министърa на транспорта

Дял първи

Общи положения

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.)С тази наредба се определят:

1. условията и редът за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България;

2. условията и редът за извършване на специализирани и случайни превози на пътници на територията на Република България;

3. условията и редът за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България;

4. изискванията към автогарите и условията и редът за работа в тях.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) (1) Обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България може да се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз и други документи, които се изискват от закона и тази наредба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) Лиценз не се изисква за лицата по смисъла на чл. 2, ал. 1, които извършват обществен превоз на товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с максимално допустима маса до 3,5 т

Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) ;

Дял втори

Обществен превоз на пътници

Глава първа

ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г. ; доп., бр. 52 от 2012 г.) Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници се издава в случаите, когато лицето по чл. 2, ал. 1 отговаря на изискванията за:

1. благонадеждност;

2. (в сила от 1.01.2001 г.) професионална компетентност;

3. (в сила от 1.01.2003 г.) финансова стабилност;

4. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

5. (нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) установяване на територията на Република България.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.) Изискванията за благонадеждност са изпълнени, когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява транспортна дейност.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм., бр. 40 от 2002 г.; изм., бр. 13 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм., бр. 40 от 2002 г.; изм., бр. 13 от 2011 г.) Изискванията за професионална компетентност са изпълнени, когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 притежава познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика, успешно e положил писмен изпит по предмети, определени в приложение № 1 и има най-малко средно образование.

(2) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) На успешно положилите изпита по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" или оправомощено от него лице издава удостоверение за професионална компетентност (приложение № 2). Удостоверението е безсрочно.

(3) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; отм., бр. 13 от 2011 г.).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм., бр. 13 от 2011 г.) Изпитите за професионална компетентност се провеждат от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като редът и начинът за провеждане на изпитите се определят от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Освен в случаите по чл. 6 изискванията за професионална компетентност са изпълнени и когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 притежава удостоверение за професионална компетентност, издадено по реда на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г.; попр., бр. 85 от 2005 г.; изм., бр. 26 и 46 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 36 от 2007 г.; доп., бр. 73 от 2008 г.) или от компетентен орган на държава - член на Европейския съюз.

Чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.) (1) Транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Едно и също лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност по чл. 6, ал. 2 или по чл. 6а, може да ръководи транспортната дейност на не повече от две лица, извършващи обществен превоз на пътници или товари.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм., бр. 108 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Финансово стабилно по смисъла на чл. 4, т. 3 е лицето по чл. 2, ал. 1, което разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира за нормалното стартиране и функционирането на транспортното предприятие, в размер левовата равностойност на 9000 евро за първия автомобил и за всеки следващ автомобил - левовата равностойност на 5000 евро.

(2) Изискванията за финансова стабилност за лицата по чл. 2, ал. 1 са изпълнени, когато стойността на показателя за оценка на финансова стабилност "Фс" е по-голяма или равна на единица.

(3) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.) Показателят „Фс" се определя, както следва:

където: капиталът (К) е равен на размера на собствения капитал (К1) минус размера на невнесения капитал (К2), (G) е размерът на банковата гаранция, (Z) е размерът на застрахователната сума, а „n" е броят на заявените удостоверения за обществен превоз на пътници. Капиталът се определя по данните от представения годишен финансов отчет.

(4) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Не е финансово стабилно по смисъла на чл. 4, т. 3 лице, когато показателят за оценка на финансовата стабилност е по-малък от единица и/или лицето по чл. 2, ал. 1 има задължения за данъци и осигурителни вноски освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(5) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Банковата гаранция по ал. 3 трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде в полза на лицето по чл. 2, ал. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) да е със срок една година;

3. да не може да бъде променяна или отменяна без предварително уведомяване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация";

4. да е издадена от местна банка, притежаваща лиценз, издадена от Българската народна банка за извършване на банкова дейност по смисъла на Закона за кредитните институции или от банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентен орган на държава - член на Европейския съюз.

(6) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Договорът за застраховка по ал. 3 трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде сключен за застраховка по раздел II, буква „А", т. 3, 8, 9, 13 или 16 от приложение № 1 от Кодекса за застраховането; застрахованото имущество трябва да е собственост на лицето по чл. 2, ал. 1;

2. да бъде сключен за застрахователна сума не по-малка от общия размер на собствения капитал, с който е необходимо да разполага превозвачът съгласно ал. 1;

3. периодът на застрахователното покритие трябва да е 1 година.

(7) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; предишна ал. 6, изм., бр. 52 от 2012 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 доказват финансова стабилност в следните случаи:

1. при кандидатстване за издаване или продължаване на срока на валидност на лиценза;

2. при увеличаване на броя на автобусите, с които лицето по чл. 2, ал. 1 извършва превозите;

3. (изм. изцяло - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) всяка година:

а) в 30-дневен срок от съставянето на годишния финансов отчет на превозвача, заверен от регистриран одитор, за последния отчетен период;

б) преди изтичане на срока, за който е сключен договорът за застраховка, или срока, за който е издадена банковата гаранция.

(8) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; предишна ал. 7, изм., бр. 52 от 2012 г.) Финансовата стабилност се доказва чрез представяне на справка (приложение № 3) с приложени следните документи:

1. (изм. изцяло - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор;

2. банкова гаранция, отговаряща на изискванията по ал. 5;

3. (нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) договор за застраховка, отговарящ на изискванията на ал. 6;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(9) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; предишна ал. 8, изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(10) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят по избор годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и/или банкова гаранция, и/или застраховка и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(11) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 доказва финансовата си стабилност с годишния отчет на предприятието, заверен от регистриран одитор, и средствата от собствения му капитал са в размер, по-малък от предвидения в ал. 1, освен годишния финансов отчет представя и договор за застраховка или банкова гаранция. В този случай договорът за застраховка или банковата гаранция може да бъде сключен, съответно издаден за размера на средствата от собствения капитал на превозвача, които не достигат, за да докаже финансовата си стабилност.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) (1) Изискването по чл. 4, т. 5 е изпълнено, когато лицето по чл. 2, ал. 1 е действително и трайно установено на територията на Република България съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за установяване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ, L 300 от 14 ноември 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 1071/2009).

(2) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 не разполага със собствен или нает експлоатационен център по член 5, буква „в" от Регламент (ЕО) № 1071/2009, възлага извършването на техническо обслужване и поддръжка на превозните средства, с които извършва превозите, на физически или юридически лица, извършващи дейности по техническо обслужване и ремонт на пътни превозни средства.

(3) Изискването за установяване на територията на Република България се доказва чрез представяне на декларация по образец (приложение № 3а).

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм., бр. 108 от 2002 г.; отм., бр. 13 от 2011 г.).

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм., бр. 108 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) Кандидатите за получаване на лиценз подават заявление до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез началника на съответния областен отдел „Контролна дейност - ДАИ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация по образец (приложение № 5) и прилагат следните документи:

1. за лицето по чл. 2, ал. 1:

а) (изм. изцяло - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - документът се представя, ако лицето не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.;

б) (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.)декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност - документът се представя, ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.;

в) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) документите по чл. 7;

г) (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.) копие от свидетелство за съдимост на лицето, назначено да ръководи транспортната дейност;

д) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм., бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.) копие на удостоверението за професионална компетентност на лицето, назначено да ръководи транспортната дейност - документът се представя, когато удостоверението не е издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", а от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз;

е) (изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) копие от удостоверението за регистрация в БУЛСТАТ - документът се представя, ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.;

ж) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.) декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по образец (приложение № 3а).

з) (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност;

и) (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност.

2. за автомобилите:

а) (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от част I на свидетелството за регистрация на автомобилите;

б) (изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от карта за допълнителен преглед на автобус за превоз на пътници;

в) (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на действие на наема и лизинга не по-малко от 1 година в случаите, когато лицето по чл. 2, ал. 1 не използва само собствени автомобили;

г) (нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; отм., бр. 13 от 2011 г.);

д) (нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; доп., бр. 13 от 2011 г.; отм., бр. 52 от 2012 г.) ;

е) (нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; доп., бр. 13 от 2011 г.; отм., бр. 52 от 2012 г.)

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г.; доп., бр. 40 от 2002 г.; изм., бр. 108 от 2002 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) (1) В срок до 30 календарни дни от подаването на заявлението министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава лиценз (приложение № 6).

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 9 и по чл. 7, ал. 8, в 30-дневен срок от извършване на промяната на обстоятелствата превозвачът писмено уведомява Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и прави писмено искане по образец (приложение № 6а) за отразяване на промените в лиценза, в случай че те подлежат на вписване в него. Към искането се прилагат документи, удостоверяващи промяната на обстоятелства.

(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) При изгубване, повреждане или унищожаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България или удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници лицето по чл. 2, ал. 1 подава заявление по образец (приложение № 6б) за издаване на дубликат, придружено с декларация.

(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Дубликат на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България и дубликат на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението от лицето по чл. 2, ал. 1.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лиценз се издава за срок 5 години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лицензът е поименен и не подлежи на преотстъпване.

(3) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.) Срокът на лиценза се продължава за нови 5 години, ако превозвачът е направил писмено заявление по образец (приложение № 6в) в рамките на 30 календарни дни преди изтичане на срока на валидност на лиценза. Към заявлението се прилагат документите по чл. 9.

Чл. 12. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) Лиценз не се издава в случаите, когато:

1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) заявлението не е окомплектувано с необходимите документи по чл. 9 в срока по чл. 10, ал. 1 и 2;

2. правата, произтичащи от издадения лиценз на превозвача, са били прекратени през последните две години на основание чл. 11, т. 1, букви „а", „в" и „г" от Закона за автомобилните превози;

3. кандидатът не отговаря на някое от изискванията по чл. 4.

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.).

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Отказът за издаване на лиценз се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Когато министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице установи, че е налице някое от основанията по чл. 11 от Закона за автомобилните превози, определя следните срокове за отстраняване на нередностите:

1. при смърт или при невъзможност ръководителят на транспортната дейност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност - три месеца;

2. когато ръководителят на транспортната дейност е престанал да отговаря на изискванията за добра репутация или за професионална компетентност - един месец;

3. когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за финансова стабилност или за установяване на територията на Република България - три месеца.

(2) (Предишен текст чл. 15, доп. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице с писмена заповед отнема лиценза, когато е налице някое от основанията, предвидени в чл. 11 от Закона за автомобилните превози и несъответствията не са отстранени в сроковете по ал. 1.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Отнемането на лиценза се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.) (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" води регистър на моторните превозни средства към всеки лиценз и издава удостоверение за обществен превоз на пътници (приложение № 8) за всяко превозно средство, включено в регистъра.

(2) Едно и също превозно средство може да бъде вписано в регистъра само към един лиценз.

(3) Отписване на автомобил от регистъра на моторните превозни средства към лиценза се извършва:

1. по заявление на превозвача, или

2. по решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, когато отпадне обстоятелство за вписване на автомобила, удостоверено с документ по чл. 9, т. 2, букви „а" и „в".

(4) За отписване на автомобил в случаите по ал. 3, т. 1 превозвачът подава заявление, в което посочва данните за превозното средство и прилага удостоверението на автомобила за обществен превоз на пътници.

(5) В случаите по ал. 3, т. 2 превозвачът е длъжен да представи удостоверението на автомобила за обществен превоз на пътници в 14-дневен срок от уведомяването му за решението.

Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДАЧИТЕ

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС;

2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм., бр. 13 от 2011 г.) не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер или да не е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство;

3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;

4. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) да отговаря на изискването за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.

Глава трета

(Отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОМОБИЛИТЕ

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.).

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.).

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.).

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; отм., бр. 13 от 2011 г.).

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.).

Чл. 24.(Отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.).

Глава четвърта

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

Раздел I

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г.; изм. с Решение № 219 на ВАС на РБ, бр. 8 от 2002 г., отм., бр. 40 от 2002 г.)

Транспортни схеми

Чл. 25 - 37. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Раздел II

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., отм. с Решение № 219 на ВАС на РБ, бр. 8 от 2002 г.)

Разпределение и възлагане на превозите по транспортни схеми

Чл. 38 - 45б (Отменени с Решение № 219 на ВАС наРБ, бр. 8 от 2002 г.)

Раздел III

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., отм., бр. 40 от 2002 г.).

Организация на превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми

Чл. 46 - 49.(Отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Раздел IV

(Доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., отм., бр. 40 от 2002 г.).

Документи за извършване на превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Раздел V

(Отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Обозначаване с табели

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Раздел VI

Автогари и автоспирки

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм., бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) При изпълнение на превози по автобусни линии всички лица по чл. 2, ал. 1 и водачите задължително използват автогарите срещу заплащане и автоспирките съобразно възложеното им разписание. В населените места с повече от една автогара кметът на съответната община определя автогарата, която е начална, междинна или крайна спирка по маршрута.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) Не се допуска ползването на автогарите от лицата по чл. 2, ал. 1 и водачите извършващи случайни и специализирани превози.

Чл. 53. (отм., Решение № 219 на ВАС на РБ, бр. 8 от 2002 г.).

Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Собствениците на автогари са длъжни да допускат срещу заплащане всички лица по чл. 2, ал. 1 и водачи по автобусни линии, в чийто маршрут е включена съответната автогара.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Собствениците на автогарите задължително прилагат еднакви критерии спрямо всички превозвачи при определяне размера на цените за преминаване, престой, за предоставяне на право на продажба на билети и за извършване на други услуги.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) Начинът на формиране на цените се определя съгласно методика, утвърдена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията въз основа категоризиране на автогарите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Собствениците на автогари определят работно време на автогарата, през което се извършват всички обявени услуги, с начало - не по-късно от 15 минути преди заминаването по разписание на първия за деня автобус, и край - не по-рано от 15 минути след заминаването на последния за деня автобус.

Чл. 54. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Автогарата включва приемна сграда за обслужване на пътниците и обособена територия за движение и престой на автобусите.

(2) Всяка автогара трябва да разполага със:

1. гише за предварителна и текуща продажба на билети;

2. гише за информация, на което може да се обслужват и водачите при заверка на пътните листове;

3. помещение за пътниците (чакалня) с отопление и осигурени места за сядане;

4. помещение за приемане и съхраняване на багаж;

5. тоалетна с мивка за пътници;

6. оборудвани с навеси сектори за тръгване на автобусите;

7. обозначено място за спиране на пристигащи автобуси и слизане на пътниците;

8. площадка с твърда настилка (бетон, асфалт или паваж) за движение и престой на автобусите с нанесена пътна маркировка;

9. помещение за майки с деца с отопление и осигурени места за сядане;

10. (В сила от 12.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) външен телефонен автомат, достъпен и за лица с намалена подвижност ;

11. (В сила от 12.02.2012 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.) подемна платформа или рампа за придвижване на инвалидна количка, изпълнени съгласно изискванията за достъпност, определени съгласно чл. 16 и чл. 17 от Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.); рампата и подемната платформа следва да осигуряват достъпа до автобусите;

12. (В сила от 12.02.2012 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) достъпни за лица с намалена подвижност, изпълнени съгласно изискванията за достъпност, определени в Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания:

а) маршрут от улицата до автогарата и в автогарата до автобуса;

б) зала за пътници;

в) гише за билети;

г) санитарен възел.

(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Собствениците на автогари осигуряват и поддържат в изправност оборудването по ал. 2.

Чл. 55. (1) В автогарата се осигурява визуална информация, включваща:

1. разписание;

2. часовник;

3. списък на обслужваните линии, цени на билетите и работно време на всяко билетно гише;

4. табела с имената на крайните пунктове на линиите от съответното направление - на всеки сектор.

(2) Автогарите с повече от два сектора се оборудват с уредба за звукова информация.

Чл. 56. (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) В автогарите по маршрута на автобусните линии билети се продават на билетно гише. След приключване на продажбата от билетно гише билети се продават в автобуса от член на екипажа.

(2) Собственикът на автогара предоставя под наем площ на желаещите лица по чл. 2, ал. 1 да открият собствено гише за продажба на билети.

Чл. 57. (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) (1) В автогарите се осъществява контрол и отчетност по изпълнение на разписанията. За всеки започващ, преминаващ или завършващ в автогарата курс длъжностно лице от автогарата вписва в пътния лист фактическото време на пристигане и/или тръгване на автобуса и го заверява с подпис и печат.

(2) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Водачите установяват автобусите на съответния сектор най-малко 10 минути преди указания час за потегляне.

(3) Водачите предоставят на длъжностното лице пътния лист при всяко пристигане и тръгване от автогарата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) След всяка заверка на пътен лист длъжностното лице вписва във водения от автогарата дневник (приложение № 9) фактическото време на пристигане и/или тръгване на превозното средство. В края на работния ден/смяна длъжностното лице записва името си и се подписва под нанесените данни за изпълнените курсове. Воденият в автогарата дневник се съхранява за срок 1 година след приключването му.

Чл. 58. Общините могат да изискват от автогарите на своята територия сведения за броя и направленията на пътуванията. Собствениците на автогарите са длъжни да осигурят необходимата информация.

Чл. 59. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.) (1) Собствениците на автоспирки ги обозначават с пътен знак Д24 „Автобусна спирка", определен за сигнализиране на спирките с Наредба № 18 oт 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм., бр. 18 и 109 от 2004 г. и бр. 54 от 2009 г.), и ги оборудват с двустранно или тристранно заграден навес, места за сядане и разписание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) При качване на пътниците от автоспирки продажбата на билети се извършва в автобуса - от водача и/или друг член на екипажа.

Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) Приемането на нови автогари от гледна точка на изискванията по тази наредба или реконструкция на съществуващи автогари се извършва от комисия, назначена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", в състава на която вземат участие служители от областните отдели „Контролна дейност - ДАИ" и представители на общината, на чиято територия се намира автогарата.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) В случай, че не са спазени изискванията на този раздел, комисията по ал. 1 не приема автогарата или реконструкцията й или взима решение за временно преустановяване дейността на съществуващите автогари.

Глава пета

СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Раздел I

Организация на специализиран превоз на пътници

Чл. 61. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) (1) Специализиран превоз се извършва въз основа на сключен договор между лице по чл. 2, ал. 1 и предприятие или учебно заведение.

(2) Неразделна част от договора е разписание по образец (приложение № 9а) , което е съобразено с началото и края на работното (учебното) време на клиента. Разписанието е подписано от двете страни по договора за превоз и е съгласувано с областния отдел „Контролна дейност - ДАИ" по месторегистрация на превозвача.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Областният отдел „Контролна дейност - ДАИ" съгласува разписанието по ал. 2 при подадени от клиента списък, съдържащ имената на превозваните лица съгласно договора и декларация, че същите са негови работници, служители или ученици.

Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм., бр. 108 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.)

(1) (Предишен текст на чл. 62, изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.) При специализираните превози всеки пътник трябва да има карта, издадена от превозвача, по образец (приложение № 10), удостоверяваща правото му да пътува. Картите са с размери 60 мм x 100 мм, с черни букви на бял фон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Превозвачът води отчет за броя на предоставените на клиентите карти, техните серия и номер за всеки договор.

Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) (1) Специализирани превози на деца и/или ученици се извършват от водачи, които притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст не по-малка от 25 години.

(2) Специализирани превози на деца и/или ученици се извършват с автобуси, за които има издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването им.

(3) Удостоверението по ал. 2 се издава от лицата по чл. 148, ал. 2 от Закона за движението по пътищата по реда на наредбата по чл. 147, ал. 1 от същия закон.

Чл. 62б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2012 г., в сила от 11.10.2012 г.) (1) Лицето по чл. 2, ал. 1 извършва специализирани превози на пътници само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност, и за които има:

1. издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;

2. издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;

3. издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици - когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици.

(2) Лицето по чл. 2, ал. 1 организира извършването на предпътните прегледи по ал. 1. Предпътният преглед се извършва от лице, което е завършило средно или висше образование със специалност, посочена в приложение № 9б и е в трудовоправно или облигационно правоотношение с превозвача.

(3) Прегледът по ал. 1 се извършва преди всяко излизане на превозното средство от експлоатационния център и включва проверка на:

1. техническото състояние на:

а) достъпни системи, агрегати, механизми и възли на превозното средство;

б) гумите и колелата;

в) други достъпни възли и агрегати от ходовата част;

2. изправността на:

а) работната спирачна уредба, както и изпускане на въздух или течност от нея;

б) спирачната уредба за паркиране;

в) осветлението и отоплението;

г) осветителната и звуковата сигнална уредба;

д) вратите и стъклочистачките и тяхното функциониране;

е) огледалата за обратно виждане;

3. функционирането на компресора, както и налягането, което той поддържа в пневматичната система;

4. теч на експлоатационни течности и/или на гориво;

5. наличие на изискваните за ППС пожарогасител (включително валидността на периодичната му проверка), аптечка, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.

(4) Когато при извършването на предпътния преглед по ал. 1 се установят една или повече неизправности по ал. 3, т. 1 - 4 или липса на елементи от оборудването по ал. 3, т. 5 и/или някой от документите по ал. 1, не се допуска извършване на специализиран превоз на пътници с превозното средство.

(5) Предпътните технически прегледи се регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец приложение № 9в.

Чл. 62в. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Водачите извършват специализирани превози на пътници по правилата, предвидени в Закона за автомобилните превози и тази наредба.

Чл. 63. Всяко лице по чл. 2, ал. 1 е длъжно да снабди водачите с необходимите документи.

Чл. 64. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) Лицето по чл. 2, ал. 1 е длъжно да:

1. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивки и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните превози;

2. организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;

3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) организира проверката на техническото състояние на автомобилите преди излизане от експлоатационния център;

4. (изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, номер, дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи;

5. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) изготвя график за работата на водачите, осъществяващи превози на пътници с моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102 от 11 април 2006 г.) (Регламент (ЕО) № 561/2006), и работен дневник;

6. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) не допуска извършването на превози по автобусна линия под формата на специализиран превоз;

7. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.) снабдява водачите на автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с достатъчно количество хартия за разпечатване на регистрираните от тахографите данни, а водачите на автобуси, оборудвани с аналогови тахографи - с достатъчен брой тахографски листове.

8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕИО) 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ L 370 от 31 декември 1985 г.), (Регламент (ЕИО) 3821/85); провеждането на инструктажа се удостоверява от водача с подпис в книгата за инструктаж.

Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) Не се допускат правостоящи пътници при изпълнение на специализиран превоз по маршрути с еднопосочна дължина над 30 км.

Раздел II

Документи за извършване на специализиран превоз

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм., бр. 40 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) По време на работа водачът представя при поискване на контролните органи следните документи:

1. свидетелство за управление на МПС от съответната категория;

2. свидетелство за регистрация на МПС, което управлява;

3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за МПС, което управлява, и документ за сключена застраховка "Злополука на пътниците";

4. (изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза);

5. (изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.) удостоверение за техническа изправност, част I, буква А и част II и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;

6. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.);

7. (изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) попълнен пътен лист по образец (приложение № 11);

8. (изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) разписание за специализиран превоз, съгласувано с началника на съответния областен отдел „Контролна дейност - ДАИ";

9. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) карта за квалификация на водача, издадена по реда на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.

10. (нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) удостоверение по чл. 62а, ал. 2 - при извършване на превози на деца и/или ученици.

Раздел III

Обозначаване с табели

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) По време на работа автомобилите се обозначават с табели с надпис "Специализиран превоз", като:

1. табелите на автобусите са с размери 170 мм х 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45 мм;

2. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.).

Глава шеста

СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Раздел I

Организация на случаен превоз на пътници

Чл. 68. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) Изпълнението на случаен превоз започва при:

1. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г., отменени като незаконосъобразни изр. 2 и 3 с Решение № 1043 на ВАС - ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 13 от 2011 г.) попълнен с данни за случайния превоз пътен лист по образец (приложение № 11);

2. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) попълнена от превозвача пътническа ведомост (приложение № 11а);

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) предварително издадена от превозвача фактура за платен превоз.

Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2012 г.)(1) Случайни превози на деца и/или ученици се извършват от водачи, които притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст не по-малка от 25 години.

(2) Случайни превози на деца и/или ученици се извършват с автобуси, за които има издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването им.

(3) Удостоверението по ал. 2 се издава от лицата по чл. 148, ал. 2 от Закона за движението по пътищата по реда на наредбата по чл. 147, ал. 1 от същия закон.

(4) Случайните превози на деца и/или ученици се извършват само през светлата част на денонощието с автобуси, за които има издадено удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU).

Чл. 68б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2012 г., в сила от 11.10.2012 г.) (1) Лицето по чл. 2, ал. 1 извършва случайните превози на пътници само с превозни средства, на които им е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност и за които има:

1. издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;

2. издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;

3. издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици - когато с превозното средство се извършва случаен превоз на деца и/или ученици;

4. удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU) - когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици.

(2) Лицето по чл. 2, ал. 1 организира извършването на предпътните прегледи по ал. 1. Предпътният преглед се извършва от лице, което е завършило средно или висше образование със специалност, посочена в приложение № 9б и е в трудовоправно или друго облигационно правоотношение с превозвача.

(3) Прегледът по ал. 1 се извършва преди всяко излизане на превозното средство от експлоатационния център и включва проверка на:

1. техническото състояние на:

а) достъпни системи, агрегати, механизми и възли на превозното средство;

б) гумите и колелата;

в) други достъпни възли и агрегати от ходовата част;

2. изправността на:

а) работната спирачна уредба, както и изпускане на въздух или течност от нея;

б) спирачната уредба за паркиране;

в) осветлението и отоплението;

г) осветителната и звуковата сигнална уредба;

д) вратите и стъклочистачките и тяхното функциониране;

е) огледалата за обратно виждане;

3. функционирането на компресора, както и налягането, което той поддържа в пневматичната система;

4. теч на експлоатационни течности и/или на гориво;

5. наличие на изискваните за ППС пожарогасител (включително валидността на периодичната му проверка), аптечка, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.

(4) Когато при извършването на предпътния преглед по ал. 1 се установят една или повече неизправности по ал. 3, т. 1 - 4 или липса на елементи от оборудването по ал. 3, т. 5 и/или някой от документите по ал. 1, не се допуска извършване на случаен превоз на пътници с превозното средство.

(5) Предпътните технически прегледи се регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец приложение № 9в.

Чл. 68в. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Водачите извършват случайни превози на пътници по правилата, предвидени в Закона за автомобилните превози и тази наредба.

Чл. 69. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) Всяко лице по чл. 2, ал. 1 е длъжно да:

1. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивка и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните превози;

2. организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;

3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) организира проверка на техническото състояние на автомобилите преди излизане от експлоатационния център;

4. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.) снабди водачите с необходимите документи;

5. (изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, номер, дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи;

6. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; отм., бр. 52 от 2012 г.);

7. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) не допуска изпълнението на превози по автобусна линия под формата на случаен превоз;

8. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.) снабдява водачите на автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с достатъчно количество хартия за разпечатване на регистрираните от тахографите данни, а водачите на автобуси, оборудвани с аналогови тахографи - с достатъчен брой тахографски листове;

9. (нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕИО) 3821/85; провеждането на инструктажа се удостоверява от водача с подпис в книгата за инструктаж.

Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм., бр. 108 от 2002 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.) Не се допускат правостоящи пътници при изпълнение на случаен превоз.

Раздел II

Документи за извършване на случаен превоз

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм., бр. 40 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) По време на работа водачът представя при поискване на контролните органи:

1. свидетелство за управление на МПС от съответната категория;

2. свидетелство за регистрация на МПС, което управлява;

3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за МПС, което управлява, и документ за сключена застраховка "Злополука на пътниците";

4. (изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза);

5. (изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.) удостоверение за техническа изправност, част I, буква А и част II и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;

6. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.);

7. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.) попълнен пътен лист по образец (приложение № 11);

8. фактура - за превоза.

9. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) пътническа ведомост за случаен превоз (приложение № 11а);

10. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) карта за квалификация на водача, издадена по реда на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.

11. (нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) удостоверения по чл. 68а, ал. 2 и 4 - при извършване на превози на деца и/или ученици.

Раздел III

Обозначаване с табели

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) По време на работа автомобилите се обозначават с табели "Случаен превоз", като:

1. табелите на автобусите са с размери 170 мм х 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45 мм;

2. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.).

Дял трети

Обществен превоз на товари

Глава първа

ЛИЦЕНЗЪТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Чл. 73. (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Лиценз за извършване на обществен превоз на товари се издава в случаите, когато лицето по чл. 2, ал. 1 отговаря на изискванията за:

1. благонадеждност;

2. (в сила от 1.01.2001 г.) професионална компетентност;

3. (в сила от 1.01.2003 г.) финансова стабилност;

4. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

5. (нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) установяване на територията на Република България.

(2) (В сила от 01.01.2002 г. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Моторните превозни средства с товароносимост над 1,5 т или максимално допустима маса над 3,5 т се оборудват с контролни уреди за регистриране на данните за движението на моторните превозни средства и работата на екипажите (тахографи).

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.) Изискванията за благонадеждност са изпълнени, когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява транспортна дейност.

Чл. 75. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм., бр. 13 от 2011 г.) Изискванията за професионална компетентност са изпълнени, когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 притежава познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика, успешно е положил писмен изпит по предмети, определени в приложение № 1, и има най-малко средно образование.

(2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм. изцяло , бр. 13 от 2011 г.) На успешно положилите изпита по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" или упълномощено от него лице издава удостоверение за професионална компетентност (приложение № 13). Удостоверението е безсрочно.

(3) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм. изцяло , бр. 13 от 2011 г.) Изпитите за професионална компетентност се провеждат от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", като редът и начинът за провеждане на изпитите се определят от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация".

Чл. 75а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Освен в случаите по чл. 75 изискванията за професионална компетентност са изпълнени и когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 притежава удостоверение за професионална компетентност, издадено по реда на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари или от компетентен орган на държава от Европейския съюз.

Чл. 75б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) (1) Транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Едно и също лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност по чл. 75, ал. 2 или по чл. 75а, може да ръководи транспортната дейност на не повече от две лица, извършващи обществен превоз на пътници и товари.

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм., бр. 108 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.) Финансово стабилно по смисъла на чл. 73, т. 3 е лицето по чл. 2, ал. 1, което разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира за нормалното стартиране и функционирането на транспортното предприятие, в размер на левовата равностойност на 9000 евро за първия автомобил и за всеки следващ автомобил - левовата равностойност на 5000 евро.

(2) Изискванията за финансова стабилност за лицата по чл. 2, ал. 1 са изпълнени, когато стойността на показателя за оценка на финансова стабилност Фс е по-голяма или равна на единица.

(3) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло. бр. 52 от 2012 г.) Показателят „Фс" се определя, както следва:

където: капиталът (К) е равен на размера на собствения капитал (К1) минус размера на невнесения капитал (К2), (G) е размерът на банковата гаранция, (Z) е размерът на застрахователната сума, а „n" е броят на заявените удостоверения за обществен превоз на товари. Капиталът се определя по данните от представения годишен финансов отчет.

(4) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Не е финансово стабилно по смисъла на чл. 73, т. 3 лице, когато показателят за оценка на финансовата стабилност е по-малък от единица и/или лицето по чл. 2, ал. 1 има задължения за данъци и осигурителни вноски освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(5) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Банковата гаранция по ал. 3 трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде в полза на лицето по чл. 2, ал. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) да е със срок една година;

3. да не може да бъде променяна или отменяна без предварително уведомяване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация";

4. да е издадена от местна банка, притежаваща Лиценз, издадена от Българската народна банка за извършване на банкова дейност по смисъла на Закона за кредитните институции или от банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентен орган на държава - член на Европейския съюз.

(6) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Договорът за застраховка по ал. 3 трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде сключен за застраховка по раздел II, буква „А", т. 3, 8, 9, 13 или 16 от приложение № 1 от Кодекса за застраховането; застрахованото имущество трябва да е собственост на лицето по чл. 2, ал. 1;

2. да бъде сключен за застрахователна сума не по-малка от общия размер на собствения капитал, с който е необходимо да разполага превозвачът съгласно ал. 1;

3. периодът на застрахователното покритие трябва да е 1 година.

(7) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; предишна ал. 6, изм., бр. 52 от 2012 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 доказват финансова стабилност в следните случаи:

1. при кандидатстване за издаване или продължаване на срока на валидност на лиценза;

2. при увеличаване на броя на автомобилите;

3. (изм. изцяло - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) всяка година:

а) в 30-дневен срок от съставянето на годишния финансов отчет на превозвача, заверен от регистриран одитор, за последния отчетен период;

б) преди изтичане на срока, за който е сключен договорът за застраховка, или срока, за който е издадена банковата гаранция.

(8) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; предишна ал. 7, изм., бр. 52 от 2012 г.) Финансовата стабилност се доказва чрез представяне на справка (приложение № 3) с приложени следните документи:

1. (изм. изцяло - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор;

2. банкова гаранция, отговаряща на изискванията по ал. 5;

3. (нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) договор за застраховка, отговарящ на изискванията на ал. 6;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(9) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(10) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят по избор годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и/или банкова гаранция, и/или застраховка и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(11) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 доказва финансовата си стабилност с годишния отчет на предприятието, заверен от регистриран одитор, и средствата от собствения му капитал са в размер, по-малък от предвидения в ал. 1, освен годишния финансов отчет представя и договор за застраховка или банкова гаранция. В този случай договорът за застраховка или банковата гаранция може да бъде сключен, съответно издаден за размера на средствата от собствения капитал на превозвача, които не достигат, за да докаже финансовата си стабилност.

Чл. 76а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) (1) Изискването по чл. 73, ал. 1, т. 5 е изпълнено, когато лицето по чл. 2, ал. 1 е действително и трайно установено на територията на Република България съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009.

(2) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 не разполага със собствен или нает експлоатационен център по член 5, буква „в" от Регламент (ЕО) № 1071/2009, възлага извършването на техническо обслужване и поддръжка на превозните средства, с които извършва превозите, на физически или юридически лица, извършващи дейности по техническо обслужване и ремонт на пътни превозни средства.

(3) Изискването за установяване на територията на Република България се доказва чрез представяне на декларация по образец (приложение № 3а).

Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.; отм., бр. 13 от 2011 г.).

Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм., бр. 108 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) Кандидатите за получаване на Лиценз подават заявление до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез началника на съответния областен отдел „Контролна дейност - ДАИ" на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" по образец (приложение № 5) и прилагат следните документи:

1. за лицето по чл. 2, ал. 1:

а) (изм. изцяло - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - ако лицето не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.;

б) (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.) декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност - документът се представя, ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.;

в) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.) документите по чл. 76;

г) (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.) копие от свидетелство за съдимост на лицето, назначено да ръководи транспортната дейност;

д) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм., бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.) копие на удостоверението за професионална компетентност на лицето, назначено да ръководи транспортната дейност - когато удостоверението не е издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", а от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз;

е) (изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) копие от удостоверението за регистрация в БУЛСТАТ - документът се представя, ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.;

ж) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.) декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по образец (приложение № 3а).

з) (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност;

и) (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност;

й) (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от договора за назначаване и копие от удостоверението на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари - в случай че лицето по чл. 2, ал. 1 извършва превоз на опасни товари.

2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) за превозните средства:

а) (изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от част I на свидетелството за регистрация на превозното средство;

б) (изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от валиден контролен талон към знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозното средство;

в) (доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на действие на наема и лизинга не по-малко от една година в случаите, когато лицето по чл. 2, ал. 1 не използва само собствени автомобили;

г) (нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; отм., бр. 13 от 2011 г.)

д) (нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; доп., бр. 13 от 2011 г.) копие от документ за наличие на изправен контролен уред за регистриране на данните за движението на моторните превозни средства и за работата на екипажите (тахограф);

е) (нова - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; доп., бр. 13 от 2011 г.) копие от документ за наличие на изправно устройство за ограничаване на скоростта.

Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., доп., бр. 40 от 2002 г., изм., бр. 108 от 2002 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) (1) В срок до 30 календарни дни от подаването на заявлението министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава лиценз (приложение № 6).

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 78 и по чл. 76, ал. 8, в 30-дневен срок от извършване на промяната на обстоятелствата превозвачът писмено уведомява Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и прави писмено искане по образец (приложение № 6а) за отразяване на промените в лиценза, в случай че те подлежат на вписване в него. Към искането се прилагат документи, удостоверяващи промяната на обстоятелства.

(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) При изгубване, повреждане или унищожаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България или удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници лицето по чл. 2, ал. 1 подава заявление за издаване на дубликат по образец (приложение № 6б), придружено с декларация.

(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Дубликат на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България и дубликат на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението от лицето по чл. 2, ал. 1.

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм., бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лиценз за обществен превоз на товари се издава за срок пет години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лицензът е поименен и не подлежи на преотстъпване.

(3) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.) Срокът на лиценза се продължава за нови 5 години, ако превозвачът е направил писмено заявление по образец (приложение № 6в) в рамките на 30 календарни дни преди изтичане на срока на валидност на лиценза. Към заявлението за преиздаване на лиценза се прилагат документите по чл. 78.

Чл. 81. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лиценз не се издава в случаите, когато:

1. заявлението не е окомплектовано с необходимите документи по чл. 78;

2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) издаденият лиценз е бил отнет през последните две години за нарушения на Закона за автомобилните превози и на тази наредба.

3. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) не са изпълнени изискванията по чл. 73.

Чл. 82. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.).

Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Отказът за издаване на лиценз се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Когато министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице установи, че е налице някое от основанията по чл. 11 от Закона за автомобилните превози, определя следните срокове за отстраняване на несъответствията:

1. при смърт или при невъзможност ръководителят на транспортната дейност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност - три месеца;

2. когато ръководителят на транспортната дейност е престанал да отговаря на изискванията за добра репутация или за професионална компетентност - един месец;

3. когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за финансова стабилност или за установяване на територията на Република България - три месеца.

(2) (Предишен текст на чл. 84, изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице с писмена заповед отнема лиценза, когато е налице някое от основанията, предвидени в чл. 11 от Закона за автомобилните превози и несъответствията не са отстранени в сроковете по ал. 1 .

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Отнемането на лиценз се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм., бр. 40 от 2002 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.) (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на пътните превозни средства към всеки лиценз и издава удостоверение за обществен превоз на товари (приложение № 13а) за всяко превозно средство, включено в регистъра.

(2) Едно и също превозно средство може да бъде вписано в регистъра само към един лиценз.

(3) Отписване на автомобил от регистъра на моторните превозни средства към лиценза се извършва:

1. по заявление на превозвача, или

2. по решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, когато отпадне обстоятелство за вписване на автомобила, удостоверено с документ по чл. 78, т. 2, букви „а" и „в".

(4) За отписване на автомобил в случаите по ал. 3, т. 1 превозвачът подава заявление, в което посочва данните за превозното средство и прилага удостоверението на автомобила за обществен превоз на товари.

(5) В случаите по ал. 3, т. 2 превозвачът е длъжен да представи удостоверението на автомобила за обществен превоз на товари в 14-дневен срок от уведомяването му за решението.

Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДАЧИТЕ

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) Водачът на автомобил за обществен превоз на товари отговаря на следните изисквания:

1. да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.

3. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) да отговаря на изискването за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.

Глава трета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Чл. 87а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2012 г., в сила от 11.10.2012 г.) (1) Лицето по чл. 2, ал. 1 извършва превозите на товари само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност и за които има:

1. издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;

2. издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.

(2) Лицето по чл. 2, ал. 1 организира извършването на предпътните прегледи по ал. 1. Предпътният преглед се извършва от лице, което е завършило средно или висше образование със специалност, посочена в приложение № 9б, и е в трудовоправно или друго облигационно правоотношение с превозвача.

(3) Прегледът по ал. 1 се извършва преди всяко излизане на превозното средство от експлоатационния център и включва проверка на:

1. техническото състояние на:

а) достъпни системи, агрегати, механизми и възли на превозното средство;

б) гумите и колелата;

в) други достъпни възли и агрегати от ходовата част;

2. изправността на:

а) работната спирачна уредба, както и изпускане на въздух или течност от нея;

б) спирачната уредба за паркиране;

в) осветлението и отоплението;

г) осветителната и звуковата сигнална уредба;

д) вратите и стъклочистачките и тяхното функциониране;

е) огледалата за обратно виждане;

3. функционирането на компресора, както и налягането, което той поддържа в пневматичната система;

4. теч на експлоатационни течности и/или на гориво;

5. наличие на изискваните за ППС пожарогасител (включително валидността на периодичната му проверка), аптечка, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.

(4) Когато при извършването на предпътния преглед по ал. 1 се установят една или повече неизправности по ал. 3, т. 1 - 4 или липса на елементи от оборудването по ал. 3, т. 5 и/или някой от документите по ал. 1, не се допуска извършване на превоз на товари с превозното средство.

(5) Предпътните технически прегледи се регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец приложение № 9в.

Чл. 88. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) Всяко лице по чл. 2, ал. 1 е длъжно да:

1. (изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) организира труда на водачите, като спазва изискванията относно времето за управление на превозното средство, прекъсване и време за почивка съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (OB L 102, 11.4.2006 г., специално българско издание: глава 05, том 08, стр. 214 - 226);

2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;

3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) организира проверки на техническото състояние на автомобилите преди излизане от експлоатационния център;

4. снабди водачите с необходимите документи;

5. (изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, номер, дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи.

6. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.) снабдява водачите на автомобили, оборудвани с дигитални тахографи, с достатъчно количество хартия за разпечатване на данните от дигиталния тахограф, а за автомобилите с аналогови тахографи - с достатъчен брой тахографски листове;

7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) 561/2006, Регламент 3821/85; провеждането на инструктажа се удостоверява от водача с подпис в книгата за инструктаж.

Глава четвърта

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Чл. 89. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.) По време на работа водачът задължително представя при поискване на контролните органи следните документи:

1. свидетелство за управление на МПС от съответната категория;

2. (изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) свидетелство за регистрация за всяко от превозните средства, с които се извършва превозът;

3. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за МПС, което управлява;

4. (нова - ДВ, бр. 36 от 2001 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.) удостоверение на ППС за обществен превоз на товари на територията на Република България за всяко от превозните средства, с които се извършва превозът (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза);

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 36 от 2001 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.) удостоверение за техническа изправност, част I, буква А и част II и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 36 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.);

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 36 от 2001 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.) попълнен пътен лист по образец (приложение № 11);

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 36 от 2001 г.) товарителница (приложение № 15).

9. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) карта за квалификация на водача, издадена по реда на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози

10. (нова - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) свидетелство за водач, извършващ превоз на опасни товари - когато се извършва превоз на опасни товари.

Дял четвърти

Контрол и санкции

Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 90а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; отм., бр. 52 от 2012 г.).

Чл. 91. За констатираните нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.)(1) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм., бр. 13 от 2011 г.; отм., бр. 52 от 2012 г.).

(3) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) По смисъла на тази наредба:

1. (отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

3. "Курс" е пробегът на автобуса в едната посока по маршрута на линията от началната до крайната спирка.

4. (изм. изцяло - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) "Направление" е съвкупност от автобусни линии с най-малко две общи спирки и дължина на участъка между тези спирки най-малко 30 % от дължината на всяка от линиите.

5. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) "Случаен превоз" е превоз, който не отговаря на определението за превоз по автобусни линии, нито за специализиран превоз и може да бъде:

а) "обиколен превоз при затворени врати" - при който едно и също превозно средство се използва за превоз на предварително определена група без изменение на състава, като пътуването започва и завършва в един и същи пункт;

б) превоз от вида "пълен - празен" - при който пътуването на групата започва от един пункт и завършва в друг, при условие, че превозното средство се връща празно;

в) превоз от вида "празен - пълен" - при който превозното средство извършва пътуването от един пункт до друг без пътници, а на връщане - с група.

6. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) „Рампа" е съоръжение за придвижване на инвалидна количка при преодоляване на височина.

7. (нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г.)„Подемна платформа" е подвижно съоръжение за повдигане на обездвижена инвалидна количка.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Наредбата се издава на основание чл. 7, ал. 3, чл. 16 и 21 от Закона за автомобилните превози.

§ 3. Разпоредбите на тази наредба не се отнасят за таксиметров превоз на пътници.

§ 4. Областните транспортни схеми се разработват до 30 юни 2000 г.

§ 5. Републиканската транспортна схема се разработва до 30 декември 2000 г.

§ 6. До разработването на общинските, областните и републиканската транспортни схеми са валидни действащите транспортни схеми.

§ 7. Изискванията по чл. 4, т. 2 и чл. 73, ал. 1, т. 2 за професионална компетентност влизат в сила от 1.I.2001 г.

§ 8. Изискванията по чл. 4, т. 3 и чл. 73, ал. 1, т. 3 за финансова стабилност влизат в сила от 1.I.2003 г.

§ 9. Изискванията по чл. 54, ал. 2 за оборудването на автогарите влизат в сила от 1.I.2001 г.

§ 10. Издадените разрешения за обществен превоз на пътници по реда на Наредба № 1 от 1999 г. за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт (ДВ, бр. 95 от 1994 г.) важат една година след влизане в сила на тази наредба.

§ 11. След 1.I.2001 г. превозите по реда на тази наредба се извършват само от лицензирани лица.

§ 12. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Изискванията по чл. 20, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 за оборудване на автобусите и товарните автомобили с контролни уреди за регистриране на данните на движението на моторните превозни средства и работата на екипажите (тахографи) влизат в сила от 1 януари 2002 г.

§ 13. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Органите за контрол по Закона за движение по пътищата и Закона за автомобилните превози пътуват безплатно с всяко превозно средство, извършващо обществен превоз на пътници и товари по реда на тази наредба, въз основа на карти, издадени по чл. 170, ал. 6 от Закона за движение по пътищата.

§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" и отменя Наредба № 1 от 1994 г. за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт (ДВ, бр. 95 от 1994 г.).

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2012 г.)

Списък на предметите, върху които се полага изпит за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност

А. Гражданско право

Автомобилен превоз на товари и пътници

Кандидатът трябва по-специално:

1. Да познава основните типове договори, използвани в автомобилния транспорт, и правата и задълженията, произтичащи от тях;

2. Да бъде в състояние да преговаря за юридически валиден транспортен договор, особено по отношение на условията за превоз.

Автомобилен превоз на товари

3. Да бъде в състояние да обсъжда рекламацията на клиента си относно компенсацията на загуби или повреда на стоки по време на транспорта или за късната им доставка и да разбира как тази рекламация оказва влияние на неговите договорни задължения;

4. (отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.).

Автомобилен превоз на пътници

5. Да бъде в състояние да обсъжда рекламацията на клиента си относно компенсацията на наранявания на пътниците или щети по багажа им, предизвикани при транспортно произшествие по време на превоза, или относно компенсации във връзка със закъснения и да е в състояние да разбира как такава рекламация ще окаже влияние на договорните му задължения.

Б. Търговско право

Автомобилен превоз на пътници и товари

Кандидатът трябва по-специално:

1. Да познава условията и формалностите, необходими за занимаване с търговия, общите задължения на автомобилните превозвачи (регистрация, водене на протоколи и пр.) и последствията от обявяването в несъстоятелност или в ликвидация;

2. Да има съответните познания върху правноорганизационните форми на търговските дружества и правилата, регулиращи учредяването и дейността им.

В. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Трудово и осигурително право

Автомобилен превоз на пътници и товари

Кандидатът трябва по-специално:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Да познава ролята и значението на различните социални институции, свързани с автомобилния транспорт (синдикати, тристранно сътрудничество, служителите на Инспекцията по труда и др.);

2. Да познава задълженията на работодателя по отношение на социалното осигуряване;

3. Да познава правилата, регулиращи трудовите договори за различните категории работници, наемани от автотранспортните предприятия (форма на договора, задължения на страните, работни условия и работно време, платен отпуск, възнаграждения, нарушение на договора и др.);

4.(доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) Да бъде запознат с разпоредбите на АЕТR и с Регламент (ЕО) № 561/2006, Закона за автомобилните превози и Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм., бр. 97 от 2011 г.).

Г. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Данъчно право

Автомобилен превоз на пътници и товари

Кандидатът трябва по-специално да е запознат с правилата, регулиращи:

1. ДДС върху транспортни услуги;

2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Данъци за пътни превозни средства;

3. Такси за определени товарни средства, тол такси и такси за използване на инфраструктурата;

4. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; доп., бр. 52 от 2012 г.) Данъци върху печалбата и подоходно облагане

Д. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Търговско и финансово управление на предприятието

Автомобилен превоз на пътници и товари

Кандидатът трябва по-специално:

1. Да е запознат със законите и практиките относно използването на чекове, менителници, записи на заповед, кредитни карти и други средства или форми на плащане;

2. Да е запознат с различните форми на кредит (банков кредит, инкасо, гаранционни депозити, ипотеки, финансов лизинг, отдаване под наем, факторинг и др.) и данъчните задължения, произтичащи от тях;

3. Да знае какво представлява балансовият отчет, как се съставя и как се тълкува;

4. Да е в състояние да чете и тълкува отчета за приходите и разходите;

5. Да е в състояние да оценява рентабилността на предприятието и неговото финансово състояние, по-специално на базата на финансовите коефициенти;

6. Да е в състояние да изготвя бюджет на предприятието;

7. Да е запознат с разходните елементи на своето предприятие (фиксирани разходи, променливи разходи, работен капитал, амортизация и др.) и да е в състояние да изчислява разходи на едно превозно средство, на километър, на ден или на тон;

8. Да е в състояние да изготвя организационна диаграма, свързана с персонала на предприятието като цяло, и да организира работните планове;

9. Да е запознат с принципите на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността, включително реклама на транспортните услуги и изготвянето на клиентска картотека и др.;

10. Да е запознат с различните видове застраховки относно автомобилния транспорт;

11. Да е запознат с приложението на електронното предаване на данни в автомобилния транспорт;

Автомобилен превоз на товари

12. Да е в състояние да прилага правилата, регулиращи фактурирането на превозните услуги, и да знае значението и приложението на Инкотермс;

13. (изм. изцяло - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) да познава различните видове дружества, извършващи спомагателни дейности при превоз, тяхната роля, функции, статут и правно положение.

Автомобилен превоз на пътници

14. Да е в състояние да прилага правилата, регулиращи тарифите и ценообразуването в обществения и частния пътнически превоз;

15. Да е в състояние да прилага правилата, регулиращи фактурирането на услугите в автомобилния превоз на пътници.

Е. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Достъп до пазара

Автомобилен превоз на пътници и товари

Кандидатът трябва по-специално:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г.) Да е запознат с разпоредбите, регулиращи автомобилните превози срещу заплащане или под наем, даване под наем на превозни средства и сключване на договори за подизпълнителство и особено правилата, регулиращи официалната организация на дейността, разрешаването на дейността, разрешителните за транспортна дейност в страната, инспекции и санкции;

2. Да е запознат с правилата, регулиращи учредяването на транспортно предприятие;

3. Да е запознат с различните документи, изисквани за извършване на транспортни услуги, и да е в състояние да въведе контролни процедури за осигуряване одобрените документи за всяка транспортна операция и специално тези, които се отнасят до превозното средство, водача, пренасяната стока и багаж, да се съхраняват както в превозното средство, така и в предприятието;

Автомобилен превоз на товари

4. Да е запознат с правилата по организацията на пазара на автотранспортните услуги, по обработката на стоката и по логистиката;

5. (отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.).

Автомобилен превоз на пътници

6. Да е запознат с правилата, регулиращи пазара на пътническия автомобилен транспорт;

7. Да е запознат с правилата за предлагане на услуги по автомобилен превоз на пътници и да е способен да изготвя транспортни планове.

Ж. Технически стандарти и аспекти на дейността

Автомобилен превоз на пътници и товари

Кандидатът трябва по-специално:

1. Да е запознат с правилата относно теглата и размерите на превозните средства и процедурата при нестандартни товари, които представляват изключение към тези правила;

2. Да бъде в състояние да избира превозни средства и техните компоненти (шаси, двигател, трансмисионна система, спирачна система и др.) в съответствие с нуждите на предприятието;

3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Да е запознат с формалностите, свързани с типовото одобрение, регистрацията и периодичния преглед за проверка на техническата изправност на ППС;

4. Да разбира какви мерки трябва да се вземат за намаляване на шума и за намаляване замърсяването на околната среда посредством емисията на отработените газове;

5. Да е в състояние да изготвя периодични планове за ремонт и поддръжка на превозните средства и тяхното оборудване;

Автомобилен превоз на товари

6. Да е запознат с различните типове устройства за обработка и товарене на стоката (камионни рампи, контейнери, палети и др.) и да може да въвежда процедури и да изготвя инструкции за товарене и разтоварване на товарите (разпределение на товара, стифоване, блокиране, подсигуряване и др.);

7. Да е запознат с различните техники на пиги-бек и ро-ро комбиниран транспорт;

8. Да е в състояние да прилага процедури за спазване на правилата на превоз на опасни товари и отпадъци, по-специално такива, произтичащи от АDR;

9. Да е в състояние да прилага процедури за спазване на правилата за превоз на бързоразвалящи се хранителни продукти, по-специално такива, произтичащи от Спогодбата за международен превоз на бързоразвалящи се хранителни продукти и за специалното оборудване, използвано при такива превози (АТР);

10. Да е в състояние да прилага процедури за спазване на правилата за превоз на живи животни.

З. Пътна безопасност

Автомобилен превоз на пътници и товари

Кандидатът трябва по-специално:

1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Да знае каква квалификация се изисква от водачите (свидетелство за управление на МПС, медицински свидетелства, карта за квалификация на водача и др.);

2. Да е в състояние да предприеме стъпки, за да гарантира, че водачите се придържат към правилата за движение, забраните и ограниченията (ограниченията на скоростта, предимства, ограничения за спиране и паркиране, използване на светлини, пътни знаци и др.);

3. Да е в състояние да изготвя инструкции за водачите за проверка доколко те се съобразяват с изискванията за безопасност относно състоянието на превозните средства, тяхното оборудване и каргото, както и вземането на предохранителни мерки;

4. Да е в състояние да изработва методика на действие в случай на ПТП и да прилага съответни методики за предотвратяване повтарянето на произшествия или други сериозни пътнотранспортни нарушения;

Автомобилен превоз на пътници

5. Да има елементарни познания по пътната мрежа.

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., предишно Приложение № 3 към чл. 9, т. 1, буква "д", изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.)

BG

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА

АВТОМОБИЛЕН

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

№ ........../..........

Изпълнителна агенция "Автомобилна администра-

ция" удостоверява с настоящето, че

г-н/г-жа .........................................................,

ЕГН ..............., роден в ..............................,

........ е преминал(а) успешно изпитните тестове (година...;

сесия .........), организирани за придобиване на удостове-

рение за професионална компетентност за превоз на

пътници в съответствие с чл. 6 от Наредба № 33 от

1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на

територията на Република България.

Г-н/г-жа ...................................................

има квалификация и професионални умения да ръководи

транспортната дейност на предприятие, извършващо

международен автомобилен превоз на товари/пътници.

дата: .....................

гр.: ......................

Изпълнителен директор:

Приложение № 3 към чл. 7, ал. 8

(Нов - ДВ, бр. от 108 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.)

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

от .........................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

управител на .......................................................................................

(фирма на търговеца)

ЕИК/БУЛСТАТ...........................................

Лиценз № …………………………………

I. Показатели за финансова стабилност:

Собствени пътни превозни средства

Пътни превозни средства на лизинг

Пътни превозни средства под наем

Общо – „n“

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Размер на собствения капитал К1

................................................................

Размер на невнесения капитал К2

................................................................

Размер на банковата гаранция G или

Размер на застрахователната сума Z

................................................................

Капитал К = К1 – К2 + G/Z

................................................................

 

Информация за пътните превозни средства към датата на справката:

по

ред

Идентификационен

№ VIN

Регистрационен №

Собствено

На

лизинг

Под

наем

1.

2.

....

II. Към справката прилагам следните документи:

1. годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор ДА [_] НЕ [_]

2. банкова гаранция ДА [_] НЕ [_]

3. застрахователна полица за застраховка ДА [_] НЕ [_]

4. удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Дата: ......................................... (подпис на лицето, представляващо превозвача, и печат)

Приложение № 3а към чл. 7а, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 52 от 2012 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съответствие с изискването за установяване на територията на

Република България по член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009

Долуподписаният …………………………………………………………………………………………….

(име, презиме и фамилия)

представляващ …………………………………………………………………………………………….

(фирма на търговеца)

Адрес: …………………………………………………………………………………………….

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………………………………………………………………………………….

тел.: ……………………………………………. факс: ……………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………………………….

ДЕКЛАРИРАМ, че разполагам със:

а) офис на територията на Република България с помещения, в които съхранявам основните си търговски документи, включително счетоводни документи, документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление и почивка на водачите на превозните средства, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентните органи при извършваните от тях проверки;

б) гаражна площ и експлоатационен център на територията на Република България с подходящо техническо оборудване и съоръжения, с които извършвам действително и постоянно дейността си, свързана с поддръжката на техническата изправност на превозните средства.

Офис

А. Адрес:

–––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––

Б. Помещенията, които ползвам, са:

Собствени [_]

Наети [_]

В. В случай че помещенията са наети, моля потвърдете, че разполагате с договор за наем.

Да [_]

Гаражна площ

А. Адрес:

––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Б. Брой превозни средства, които се намират на този адрес:

В. Гаражната площ, с която разполагам е:

С обща площ (кв.м) [_]

Собствена [_]

Наета

Г. В случай че гаражната площ е наета, моля потвърдете, че разполагате с договор за наем.

Да [_]

Експлоатационен център

А. Адрес:

–––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––

Б. Брой превозни средства, на които се извършва поддръжка на техническата изправност [_]

В. Експлоатационният център е:

Собствен [_]

Нает [_]

Г. В случай че експлоатационният център е нает, моля потвърдете, че разполагате с договор за

наем.

Да [_]

Д. Извършването на техническо обслужване и поддръжка на превозните средства, с които извършвам превозите, е възложено:

с договор от –––––––––––––––––;

на ––––––––––––––––––––––––––-;

ЕИК/БУЛСТАТ–––––––––––––––;

адрес на експлоатационния център––––––––––––––––––––––––––-.

Дата………….. ........... .................. ………………...

(подпис и печат на заявителя)

Приложение № 4 към чл. 8, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., предишно Приложение № 4 към чл. 9, т. 2, буква "б", изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; отм., бр. 13 от 2011 г.)

Приложение № 5 към чл. 9

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., предишно Приложение № 2 към чл. 9, изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм., бр. 13 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 52 от 2012 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

„Автомобилна администрация“

 

Вх. № …………………………………………..

Чрез

Началника на Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ гр. ........

ИА „Автомобилна администрация“

До

Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

З А Я В Л Е Н И Е

за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на ПЪТНИЦИ/ТОВАРИ на територията на Република България

от …………………………………………..

(име, презиме и фамилия)

представляващ …………………………………………..

(фирма на търговеца)

Адрес: …………………………………………..

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………………………………..

тел.: ………………………………………….. факс: …………………………………………..

e-mail: …………………………………………..

Данни за ръководителя на транспортната дейност на фирмата:

Трите имена: …………………………………………..

(име, презиме и фамилия)

ЕГН: ………………………………………….. ЛНЧ: …………………………………………..

За ръководители на транспортната дейност с ЛНЧ:

Дата на раждане: …………………………………………..

Място на раждане: …………………………………………..

(държава, населено място)

Документ за самоличност: …………………………………………..

(вид на документа, номер)

Служебен номер за идентификация на данъчно задължено лице: …………………………………………..

Моля, да бъде издаден лиценз за извършване на обществен превоз на ПЪТНИЦИ/ТОВАРИ на територията на Република България

Прилагам следните документи:

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).

2. Декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност (ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.).

3. Копие на удостоверението за регистрация в регистър БУЛСТАТ (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).

4. Справка за финансовата стабилност с приложени към нея документи.

5. Свидетелство за съдимост на лицето, което ръководи транспортната дейност.

6. Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност (когато не е издадено от ИА „Автомобилна администрация“, а от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз).

7. Копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност.

8. Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.

Дата: …………………………………………..Подпис: “…………………………………………..

Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., предишно Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм., бр. 13 от 2011 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

лиценз

№ ............

за ................................................................

(изписва се видът на превоза)

На основание чл. 7 от Закона за автомобилните прево-

зи и чл. 10, ал. 1 и чл. 79, ал.1 от Наредба № 33 от 1999 г.

за обществен превоз на пътници и товари на територията

на Република България се издава настоящия лиценз на:

ПРЕВОЗВАЧ: ...................................................

БУЛСТАТ: .....................................................

ОБЛАСТ: ............ НАСЕЛЕНО МЯСТО: .........................

АДРЕС: .......................................................

Адрес на местодомуване

на автомобилите: .............................................

Лицензът дава право за извършване на превоз на

.....................................................................................................................

(вид на превоза)

на територията на Република България.

Издаден на: ....................

Валиден до: ....................

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията .................................................

(подпис, печат)

Приложение № 6а към л. 10, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 52 от 2012 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

„Автомобилна администрация“

 

Вх. № …………………………………………../ …………………………………………..

Чрез

Началника на Областен отдел „КД – ДАИ“

Гр. ………….

ИА „Автомобилна администрация“

До

Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

З А Я В Л Е Н И Е

за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз за извършване на обществен превоз на ПЪТНИЦИ или ТОВАРИ на територията на Република България

от …………………………………………..

(име, презиме и фамилия)

представляващ …………………………………………..

(фирма на търговеца)

Адрес: …………………………………………..

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………………………………..

тел.: ………………………………………….. факс: …………………………………………..

e-mail: …………………………………………..

Моля, да ми бъдат отразени следните промени в обстоятелствата, вписани в лиценз №………… за обществен превоз на ПЪТНИЦИ или ТОВАРИ на територията на Република България:

Прилагам:

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

6. _____________________________________________________________________

Дата: …………………………………………..Подпис: …………………………………………..

Приложение № 6б към чл. 10, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 52 от 2012 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

„Автомобилна администрация“

 

Вх. № …………………………………………../ …………………………………………..

Чрез

Началника на Областен отдел „КД – ДАИ“

Гр. ………….

ИА „Автомобилна администрация“

До

Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

З А Я В Л Е Н И Е

за издаване на дубликат на лиценз за обществен превоз на територията на Република България/удостоверение на ППС за обществен превоз на територията на Република България

от …………………………………………..

(име, презиме и фамилия)

представляващ …………………………………………..

(фирма на търговеца)

Адрес: …………………………………………..

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………………………………..

тел.: ………………………………………….. факс: …………………………………………..

e-mail: …………………………………………..

Моля, да бъде издаден дубликат на лиценз № …………… за обществен превоз на …………………………………………..на територията на Република България

(пътници/товари)

или

Моля, да бъде издаден дубликат на удостоверение/я на ППС с № ………

към лиценз № …………… за обществен превоз на територията на Република България на …………………………………………..

(пътници/товари)

Прилагам следните документи:

1. Описание на случая.

2. Документ от компетентна служба (при наличие на такъв).

Дата: ………………………………………….. Подпис: …………………………………………..

Приложение № 6в към чл. 11, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 52 от 2012 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

„Автомобилна администрация“

 

Вх. № ………………………………………….. / …………………………………………..

Чрез

Началника на Областен отдел „КД – ДАИ“

Гр. ………….

ИА „Автомобилна администрация“

До

Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

З А Я В Л Е Н И Е

за продължаване срока на валидност на лиценз за обществен превоз на ПЪТНИЦИ/ТОВАРИ на територията на Република България

от …………………………………………..

(име, презиме и фамилия)

представляващ …………………………………………..

(фирма на търговеца)

Адрес: …………………………………………..

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………………………………..

тел.: ………………………………………….. факс: …………………………………………..

e-mail: …………………………………………..

Данни за ръководителя на транспортната дейност на фирмата:

Трите имена: …………………………………………..

(име, презиме и фамилия)

ЕГН: ………………………………………….. ЛНЧ: …………………………………………..

За ръководители на транспортната дейност с ЛНЧ:

Дата на раждане: …………………………………………..

Място на раждане: …………………………………………..

(държава, населено място)

Документ за самоличност: …………………………………………..

(вид на документа, номер)

Служебен номер за идентификация на данъчно задължено лице: …………………………………………..

Моля, да бъде продължен срокът на валидност на лиценз № …………за обществен превоз на ПЪТНИЦИ/ТОВАРИ на територията на Република България.

Прилагам следните документи:

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).

2. Декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност (ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.).

3. Копие на удостоверението за регистрация в регистър БУЛСТАТ (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).

4. Справка за финансовата стабилност с приложени към нея документи.

5. Свидетелство за съдимост на лицето, което ръководи транспортната дейност.

6. Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност (когато не е издадено от ИА „Автомобилна администрация“, а от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз).

7. Копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност.

8. Копие на справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност.

9. Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.

Дата: ………………………………………….. Подпис: …………………………………………..

Приложение № 7 към чл. 18, т. 3, буква "б"

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., предишно Приложение № 6 към чл. 18, т. 3, изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Приложение № 8 към чл. 17, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., предишно Приложение № 7 към чл. 22, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.)

Приложение № 9 към чл. 57, ал. 4

(Предишно Приложение № 11 към чл. 57, ал. 4, изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.)

ДНЕВНИК

за изпълнение на курсовете в автогара....................

за ................ г.

Курс

Фирма на

Време на:

по

от - до

превозвача

пристигане

тръгване

ред

Длъжностно лице:.................

(име и подпис)

Приложение № 9а към чл. 61, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 13 от 2011 г.)

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ

Маршрут …………………................................................................................................…………………………………...............

(начален пункт - краен пункт)

Изпълнява се: …….........................................................................................…………………………………………....................

(период през годината и дни от седмицата, съгласно договора)

Разстояние (км)

Час, минути

Места за

качване и

слизане на

пътници

Час, минути

пристига

стои

тръгва

пристига

стои

тръгва

Обща дължина ….…. км. Средна техническа скорост..…км/ч.

Общо време за движение ……..ч.мин. Средна съобщителна скорост…..км/ч.

Общо време за пътуване ……..ч.мин.

I. Съгласувано с областния отдел „Контролна дейност - ДАИ" - ...................................................................

(подпис, печат)

II. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз № …../ ……….. г., сключен между:

Превозвач: Клиент:

...........………………............. ...............…………....…................…..

(фирма, подпис и печат) (наименованиe, подпис и печат)

Приложение № 9б към чл. 62б, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 52 от 2012 г.)

Списък на специалностите, които трябва да са завършили лицата, извършващи предпътни прегледи за техническа изправност на ППС

А. Висше образование с образователна степен магистър или бакалавър по следните специалности:

1.

Двигатели с вътрешно горене.

2.

Автомобилен транспорт, трактори и кари.

3.

Автомобилна техника.

4.

Автомобилен транспорт.

5.

Селскостопански машини.

6.

Транспортна техника и технологии.

7.

Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.

8.

Автомобилен и мотоциклетен спорт.

9.

Технология и управление на транспорта.

Б. Висше образование с образователна степен специалист по следните специалности:

1.

Двигатели с вътрешно горене.

2.

Автомобили.

3.

Механизация на селското стопанство.

4.

Технология и организация на автотранспортна техника.

5.

Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.

7.

Технология и управление на транспорта.

6.

Учител по практика – инструктор за обучение на водачи на МПС.

В. Средно техническо образование по следните специалности:

1.

Двигатели с вътрешно горене.

2.

Автомобили и кари.

3.

Автомобилна електротехника.

4.

Управление на транспортно предприятие:

а) в автомобилния транспорт;

б) в градския транспорт.

5.

Технология и организация на автотранспортна техника.

6.

Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.

7.

Механизация на селското стопанство.

Г. Завършили ВВУ

С придобити граждански специалности, идентични на тези от буква „А“, а така също и завършилите след 1950 г. ВВУ с профил „Автомобилисти“ с курс на обучение не по-малък от 2 години

Д. Средно специално образование по следните специалности:

1.

Монтьор на автомобили и водач на МПС, категория „С“ или „В“.

2.

Монтьор на кари и водач на МПС, категория „Т“ или „С“.

3.

Автокаросерист и водач на МПС, категория „В“ или „С“.

4.

Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС, категория „Т“ или „С“, или „В“.

5.

Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС категория „В“ или „С“.

6.

Монтьор – водач на тролейбус.

7.

Монтьор – водач на трамвайна мотриса.

8.

Машинист – монтьор на ПСМ и водач на МПС, категория „С“ или „Т“.“

Приложение № 9в към чл. 62б, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 52 от 2012 г.)

ДНЕВНИК за регистриране и водене на отчет на извършените предпътни технически прегледи

Дата на извършване

Лице, извършило предпътния технически преглед/подпис

Рег. номер на ППС

Установени неизправности

Дата и час на излизане от гаража

Дата и час на връщане в гаража

Фамилия на водача на автомобила/подпис

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

Приложение № 10 към чл. 62 ал. 1

(Предишно Приложение № 12 към чл. 62, изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.;

изм., бр. 13 от 2011 г.)

.....................................................

(предприятие/учебно заведение)

К А Р Т А

за специализиран превоз

Серия ............... № ...............

на .........................................

снимка

(име и фамилия)

(гръб)

ВАЖИ ЗА:

Маршрут ...............................

Година ........................

....................

(подпис, печат)

ЗАВЕРКА ЗА:

....................... година

....................

(подпис, печат)

....................... година

....................

(подпис, печат)

Приложение № 11 към чл. 66, т. 7

(Нов - ДВ, бр. от 108 г.; изм. изцяло, бр. 13 от 2011 г.)

Упътване: 1. Пътният лист е документ за контрол и отчитане работата на водачите и автомобилите. 2. Реквизитите в пътния лист се попълват с мастило или химикал ясно и четливо. 3. В зависимост от вида на изпълнявания превоз поле „Документи за превоза към пътния лист" се попълва, както следва: 3.1. При превози на пътници: а) в колона 1 - „Превоз по автобусна линия", а в колона 2 - „Разписание на линия …", като се изписва наименованието на линията; при превоз по междуобластна линия се посочва и номерът на маршрутното разписание; б) в колона 1 - „Специализиран превоз", а в колона 2 - „Разписание за специализиран превоз по линия …….", като се изписва наименованието на линията; в) в колона 1 - „ Случаен превоз", а в колона 2 - „Пътническа ведомост за случаен превоз" и „Фактура за платен случаен превоз".

3.2. При превози на товари в колона 1 се записва „Превоз на товари", в колона 2 - „Товарителница серия … № …..".

4. Колона 1 на гърба се попълва, когато в пътния лист са вписани двама водачи.

5. Пътният лист се съхранява от превозвача една година.

Приложение № 11а към чл. 68, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 13 от 2011 г.)

(фирма на превозвача)

ПЪТНИЧЕСКА ВЕДОМОСТ ЗА СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ

Към пътен лист серия ….. № ………..…. за дата ……………

1. Маршрут на превоза ……………………………………...........................................................................……………………………

(начален, междинен, краен пункт)

2. Дата и час на започване на превоза ……..……………………….

3. Списък на пътниците (име и фамилия)

1.

21.

41.

2.

22.

42.

3.

23.

43.

4.

24.

44.

5.

25.

45.

6.

26.

46.

7.

27.

47.

8.

28.

48.

9.

29.

49.

10.

30.

50.

11.

31.

51.

12.

32.

52.

13.

33.

53.

14.

34.

54.

15.

35.

55.

16.

36.

56.

17.

37.

57.

18.

38.

58.

19.

39.

59.

20.

40.

60.

Дата: ……………….................. г.

Съставил: ………………................................……………..

(име, фамилия, подпис)"

Приложение № 12 към чл. 68, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г., предишно Приложение № 13 към чл. 71, т. 1, изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; отм., бр. 13 от 2011 г.)

Приложение № 13 към чл. 75, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.)

BG

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА

АВТОМОБИЛЕН

ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

№ ........../..........

Изпълнителна агенция "Автомобилна администра-

ция" удостоверява с настоящето, че

г-н/г-жа .........................................................,

ЕГН ..............., роден в ..............................,

... е преминал(а) успешно изпитните тестове (година...;

сесия .........), организирани за придобиване на удостове-

рение за професионална компетентност за превоз на

товари в съответствие с чл. 75 от Наредба № 33 от

1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на

територията на Република България.

Г-н/г-жа ...................................................

има квалификация и професионални умения да ръководи

транспортната дейност на предприятие, извършващо

автомобилен превоз на товари.

дата: .....................

гр.: ......................

Изпълнителен директор:

Приложение № 13a към към чл. 86, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 52 от 2012 г.)

Приложение № 14 към чл. 89, т. 6

(Отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г.)

Приложение № 15 към чл. 89, т. 7

ТОВАРИТЕЛНИЦА

за обществен автомобилен превоз в страната

Серия ...... № .........

1. Издадена в гр./с............................... на ....................................................

2. Изпращач

име/фирма...............................................

адрес.........................................................

3. Превозвач

фирма.......................................................................................................

адрес.........................................................

4. Получател

име/фирма...............................................

адрес.........................................................

5. Място и дата на натоварване ...................................................................................................................

Място и дата на разтоварване.......... пробег....... км.............................................

6. Товар

наименование .......... опаковка .........................................................................................

тегло ............ брой......................................................

маркировка/номера..........................................................................................

7. Опасен товар клас ................ наименование ..................................................................................

8. Придружител на товара: .................. брой .......................................................................................

9. Превозна цена, допълнителни разходи във връзка с

превоза.....................................................................................

10. Инструкции на превозвача ................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

11. Автомобил

марка, модел................. рег. № .....................................................................................................................

Пътен лист

серия.............. № ......... за дата ..........................................................

12. Натоварване

дата.... от ч..... мин. ... до ч. ... мин...........

Изпращач:....................

Превозвач:....................

(подпис, печат)

(подпис, печат)

13. Разтоварване дата .... от ч..... мин. ... до ч. ...мин..............................................

Получател: ........................................................................

(подпис, печат)

Забележка: .......................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Приложение № 16 към чл. 90а, ал. 2, т. 4

(Ново - ДВ, бр. 13 от 2011 г.; отм., бр. 52 от 2012 г.)

Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

(ДВ, бр. 13 от 2011 г.)

§ 61. Удостоверенията за професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност за автомобилен превоз на пътници или товари на територията на Република България по образец съгласно приложение № 2 към чл. 6, ал. 2 и приложение № 13 към чл. 75, ал. 2, издадени до влизане в сила на тази наредба, се считат за безсрочни.

§ 62. Параграф 20 относно чл. 54, ал. 2, т. 10 влиза в сила три месеца след датата на обнародване на наредбата, а т. 11 и 12 влизат в сила една година след датата на обнародване на наредбата в „Държавен вестник".

 

 

 

25.07.12

top


 

Новини от ИААА

Формуляри за издаване на лиценз на Общността за превоз на пътници и товари

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Проекти на европейско законодателство

Достъп до обществена информация

КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

Психологически изследвания

Изпитни въпроси за кандидат-водачи на МПС

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория
 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи
 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

avto_a@rta.government.bg

Телефони

english © 2004. ИААА.