Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници

EKMT/CEMT
  

  ЗАПОВЕД № РД – 08 – 678 / 14. 11. 2012г. относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2013 г.

      Приложение 1

     Приложения 2 и 3

 

ЕКМТ / СЕМТ разрешителните се предоставят на превозвачите само срещу представяне на документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

При получаване на разрешителните превозвачите следва да заявят входящия номер на заявлението за кандидатстване и да носят печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на ЕКМТ / СЕМТ разрешителното.

Таксата за 1 бр. Годишно ЕКМТ / СЕМТ разрешителни е 1560 лв.

Таксата за 1 бр. Краткосрочно (месечно) ЕКМТ / СЕМТ разрешително е 130 лв.

Предоставянето на ЕКМТ / СЕМТ разрешителните за 2013 г. се извършва от датата на публикуване на утвърденото разпределение до 17.30 ч. На 11 януари 2013 г. (петък). След тази дата разрешителни не се предоставят.

Превозвачи, на които са предоставени краткосрочни (месечни) ЕКМТ/СЕМТ разрешителни представят копие от платежно нареждане за съответния брой разрешителни в ИА „Автомобилна администрация” в срок до 11 януари 2013 г. Превозвачи, които след този срок не са представили платежно нареждане за месечни разрешителни, не получават разпределените им разрешителни.

Краткосрочните разрешителни се предоставят на превозвачите в рамките на календарната година, но не по-късно от 30.11.2013 г.

Разпределение ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2013 г.


   Архив 2012 година.


   Архив 201
1 година.


   Архив 2010 година.


   Архив - 2009 година.


   Архив - 2008 година.


   Архив - 2007 година.


   Архив - 2005-2006 година.


   Архив - 2004 година.


 

Новини от ИААА

Формуляри за издаване на лиценз на Общността за превоз на пътници и товари

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Достъп до обществена информация

КТП – за L категория МПС
КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

Психологически изследвания

Изпитни въпроси за кандидат-водачи на МПС

Exam themes for driver license candidates

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория
 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи
 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

avto_a@rta.government.bg

Телефони

english © 2004. ИААА.